LATVIJAS ZINĀTŅU AKADĒMIJA

 


Latvijas Zinātņu akadēmijas sēdes
1998. gadā

 

23. janvārī, 10.00, ZA sēžu zālē

LATVIJAS IEDZĪVOTĀJU ATAUDZE

Mūsdienu demogrāfiskā situācija un prognozes. Demogrāfiskā politika un nepieciešamās izmaiņas. Dzīves kvalitātes medicīniskie aspekti.
Galvenie referenti: P.Zvidriņš, P.Eglīte, M.Baltiņš

Sēdi organizēja Humanitāro un sociālo zinātņu nodaļa
(zin.sekr. Dr.I.Tālberga, tālr.: 7225889, E pasts: humana@ac.lza.lv)
Sēdes atreferējums

 

27. martā, 10.00, ZA sēžu zālē

BIODEGVIELA: RESURSU, TEHNOLOĢIJAS UN ZINĀTNISKO IZSTRĀDŅU STĀVOKLIS LATVIJĀ

Nacionālā programma par biodegvielas ražošanu un pielietošanu Latvijā. Etanola kā benzīna piedevas, biodīzeļdegvielas (rapšu eļļa) un biogāzu ieguve no lauksaimniecības izejvielām. Biodegvielas ražošana slēgtā biotehnoloģiskā sistēmā. Enerģijas ieguve no fotosintētiskās biomasas.
Galvenie referenti: M.Beķers, E.Gudriniece, U.Viesturs

Sēdi organizēja Ķīmijas, bioloģijas un medicīnas zinātņu nodaļa
(zin.sekr. Dr.B.Ādamsone, tālr.: 7220725, E pasts: chem@ac.lza.lv)
Sēdes atreferējums

 

22. aprīlī, 10.00, Rīgas Latviešu biedrības namā

Konference: LATVIEŠU VALODAS STĀVOKLIS MŪSDIENU LATVIJĀ

Latviešu valodas reālā situācija mūsdienās. Studiju iespējas. Kā paaugstināt valodas mācīšanās kvalitāti skolās. Valodas tīrības jautājumi. Praktiski priekšlikumi republikas vadošajām institūcijām.
Galvenie referenti: V.Skujiņa, I. Druviete, R.Karnīte, I.Lazovskis

Sēdi organizēja Humanitāro un sociālo zinātņu nodaļa
(zin.sekr. Dr.I.Tālberga, tālr.: 7225889, E pasts: humana@ac.lza.lv)

Sēdes atreferējums

 

24. aprīlī 14.00, ZA sēžu zālē

MODERNĀS ASTROFIZIKAS PROBLĒMAS UN TO TEHNISKIE RISINĀJUMI

Astronomija un zinātnes robežas. Esošo pētniecības programmu raksturojums pasaulē. Latvijas zinātnieku devums un iespējas problēmu risināšanā.
Galvenie referenti: D.Draviņš, E.Bervalds, J.Francmanis

Sēdi organizēja Fizikas un tehnisko zinātņu nodaļa
(zin.sekr. Dr.Ē.Tjūņina, tālr.: 7223633, E pasts: fizteh@ac.lza.lv)

Sēdes atreferējums

 

8. maijā, 13.00, Rīgas Latviešu biedrības namā

RĪGA UN LATVIEŠU DZIESMU SVĒTKI

Kultūras tradīciju veidošanās Dziesmu svētkos. Atskats svētku veidošanā un noformējumā. Tradīciju pārmantošanas, saglabāšanas, pilnveidošanas aktualitāte mūsdienās.
Galvenie referenti: O.Grāvītis, V.Bērziņa, A.Klotiņš, V.Apsītis

Sēdi organizēja Humanitāro un sociālo zinātņu nodaļa
(zin.sekr. Dr.I.Tālberga, tālr.: 7225889, E pasts: humana@ac.lza.lv)

Sēdes atreferējums

 

21. maijā, 14.00, ZA sēžu zālē

KRITĒRIJI ZINĀTNISKO PROJEKTU PIETEIKUMU IZVĒRTĒŠANAI

Kritēriji zinātnisko projektu pieteikumu izvērtēšanai. Peer review sistēma. Kvantitatīvā izvērte. Latvijas grantu sistēma. Citu valstu sistēmas. Zinātnisko projektu vērtēšanas kritēriju piemērošana disertāciju vērtēšanai.
Galvenais referents: J.Kristapsons

Sēdi organizēja Ķīmijas, bioloģijas un medicīnas zinātņu nodaļa
(zin.sekr. Dr.B.Ādamsone, tālr.: 7220725, E pasts: chem@ac.lza.lv)

Sēdes atreferējums

 

26. jūnijā, 14.00, ZA sēžu zālē

ZINĀTNE UN TEHNOLOĢIJA LATVIJĀ: INOVĀCIJU POLITIKA

Izstrādāta jauna "Koncepcija par inovatīvo darbību", kura paredz veidot nacionālo inovāciju sistēmu, viens no kuras mērķiem ir veicināt zinātņietilpīgu tehnoloģiju radīšanu un ieviešanu Latvijas tautsaimniecībā. Nepieciešamos tiesību aktus, tai skaitā par Inovācijas fonda izveidi un tā piesaisti zinātnei uzdots izstrādāt virknei LR ministriju, ieskaitot Izglītības un Zinātnes ministrijai, kurus nepieciešams apspriest zinātniskā sabiedrībā.
Galvenie referenti:U.Viesturs, J.Stabulnieks

Sēdi organizēja Fizikas un tehnisko zinātņu nodaļa
(zin.sekr. Dr.Ē.Tjūņina, tālr.: 7223633, E pasts: fizteh@ac.lza.lv)

Sēdes atreferējums

 

30. jūnijā, 10.00, Kongresu nama Mazajā zālē (Rīgā, K.Valdemāra ielā 5)

LĪBIEŠI UN VIŅU TRADICIONĀLAIS TĒRPS

Lībieši un daži viņu izzināšanas avoti. Lībiešu cilme un viņu senie tērpi. Lībiešu tērpu kolekcija Latvijas vēstures muzejā. Lībiešu goda tērpi. Materiāli par lībiešiem Ventspils, Rojas un Tartu muzejos.
Galvenie referenti:
S.Cimermanis, A.Zariņa, Z.Sīle u.c.

Sēdi (konferenci) organizēja Humanitāro un sociālo zinātņu nodaļa
(zin.sekr. Dr.I.Tālberga, tālr.: 7225889, E pasts: humana@ac.lza.lv)

Sēdes atreferējums

 

24.jūlijā, Cēsīs

VIENOTA DABAS UN KULTŪRAS MANTOJUMA SAGLABĀŠANAS
TEORĒTISKIE UN PRAKTISKIE ASPEKTI

Cēsis – Latvijas novads ar bagātām saimnieciskām, kultūrvēsturiskajām un dabas saglabāšanas tradīcijām. To līdzsvara saglabāšanas problēmas mūsdienās. Gaujas nacionālais parks kā dabas retumu krātuve.

Izbraukuma sēdi organizēja Humanitāro un sociālo zinātņu nodaļa
(zin.sekr. Dr.I.Tālberga, tālr.: 7225889, E pasts: humana@ac.lza.lv)

Sēdes atreferējums

 

11. septembrī, 14.00, ZA sēžu zālē

LATVIJAS INTEGRĀCIJAS EIROPAS SAVIENĪBĀ EKONOMISKIE ASPEKTI

Latvijas makroekonomiskie rādītāji. Jaunākās tendences uzņēmējdarbībā. Ārvalstu investīcijas un Latvijas tautsaimniecības struktūra – vēlmes un iespējas.
Galvenie referenti: R.Karnīte, P.Guļāns, D.Ābele

Sēdi organizē Humanitāro un sociālo zinātņu nodaļa
(zin.sekr. Dr.I.Tālberga, tālr.: 7225889, E pasts: humana@ac.lza.lv)

Sēdes atreferējums

15. oktobrī, 13.00, Jelgavā, Latvijas Lauksaimniecības universitātē

LATVIJAS LAUKU ATTĪSTĪBA EIROPAS SAVIENĪBAS KONTEKSTĀ
(Latvijas Zinātņu akadēmijas un Latvijas
Lauksaimniecības un mežu zinātņu akadēmijas kopsēde)

Cilvēks Latvijas laukos sociālā un kultūras dimensijā. Tradicionālās nozares un alternatīvās saimniekošanas iespējas.
Galvenie referenti: B.Rivža, K.Špoģis, T.Tīsenkopfs, I.Rudzītis

Sēdi organizēja Humanitāro un sociālo zinātņu nodaļa (zin.sekr. Dr.I.Tālberga, tālr.: 7225889, E pasts: humana@ac.lza.lv)
un Lauksaimniecības un mežu zinātņu akadēmijas Ekonomikas nodaļa

Sēdes atreferējums

 

23. oktobrī, 14.00, ZA sēžu zālē

LATVIEŠU VALODAS IZLOKŠŅU PĒTĪŠANAS AKTUALITĀTES

Dialektoloģija – būtiski svarīga valodniecības nozare. Izlokšņu leksikas izmantošana mūsdienu latviešu valodas kopšanai un bagātināšanai.
Galvenie referenti: B.Laumane, E.Kagaine, A.Stafecka

Sēdi organizē Humanitāro un sociālo zinātņu nodaļa
(zin.sekr. Dr.I.Tālberga, tālr.: 7225889, E pasts: humana@ac.lza.lv)
Sēdes atreferējums

6. novembrī, pl. 14.00, Rīgā, Kronvalda bulv. 4 (2.auditorijā)

PROFESORAM M. E. STRAUMANIM - 100: atceres sēde

Profesora M. E. Straumaņa (1898 –1973) dzīves gaitas un zinātniskā darbība Latvijā un ASV. Pētījumi rentgenstruktūranalīzē (asimetriskā metode precīzai kristālrežģa parametru noteikšanai) un metālu korozijā, to attīstība mūsdienu Latvijas zinātnē.
M. Straumaņa piemiņai veltīta izstāde Latvijas augstskolu ķīmijas vēstures muzejā.
Galvenie referenti: E.Gudriniece, T.Millers

Sēdi organizē Ķīmijas, bioloģijas un medicīnas zinātņu nodaļa
(zin.sekr. Dr.B.Ādamsone, tālr.: 7220725, E pasts: chem@ac.lza.lv)
Sēdes atreferējums

 

1999.g. 8.janvari

ZINĀTNIEKA ĒTIKA

Zinātnieka ētikas kodeksa (LZA izdevums, 1997), tā nozīme Latvijā. Zinātniskās pētniecības ētikas normas un diskusiju principi. Zinātnieka brīvības un atbildības jautājumi eksperimentā, tā rezultātu apstrādē, interpretācijā un publicēšanā. Daži biomedicīnas ētikas jautājumi (transplantācija, klonēšana).
Galvenie referenti: V.Kluša, M.Kūle, E.Buceniece

Sēdi organizē Ķīmijas, bioloģijas un medicīnas zinātņu nodaļa
(zin.sekr. Dr.B.Ādamsone, tālr.: 7220725, E pasts: chem@ac.lza.lv)
Sēdes atreferējums

11.decembrī, 13.00, Rīgas vēstures un kuģniecības muzejā (Rīgā, Palasta ielā 4)

RĪGAS VĒSTURES NEATRISINĀTĀS PROBLĒMAS

Vēl neizmantotie Rīgas vēstures avoti un kolekcijas. Rīgas apbūve: īstenotās un neīstenotās ieceres. Zinātniskās pētniecības agrīnā attīstība Rīgā.
Galvenie referenti: J.Stradiņš, J.Krastiņš, S.Cimmermanis, J.Lejnieks

Sēdi organizē Humanitāro un sociālo zinātņu nodaļa
(zin.sekr. Dr.I.Tālberga, tālr.: 7225889, E pasts: humana@ac.lza.lv)
Sēdes atreferējums

 

 

Uz sākumu

 

LZA sākumlapa

Pēdējās izmaiņas: 1999.gada 13.februarī