Aizstāvēšana

8-10-2010

2010.gada 19.oktobrī plkst. 16:00 Latvijas Universitātes Datorzinātnes nozares promocijas padomes atklātā sēdē, LU Matemātikas un informātikas institūta 413. aud., Raiņa bulvārī 29

ILZE DZELME–BĒRZIŅA

aizstāvēs promocijas darbu “Galīgie kvantu automāti un loģika” datorzinātņu doktora (Dr.sc.comp.) zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: prof. Dr.math. K.Podnieks (LU); vad.pētn. Dr.sc.comp. L.Lāce (LU MII); lab.vad. Dr.habil.math. Hrant Marandjian (Armēnijas NZA Informātikas un Automatizācijas Problēmu Institūts).

Ar promocijas darbu var iepazīties LU bibliotēkā, Kalpaka bulvārī 4.

***

2010.gada 19.oktobrī plkst. 17:00 Latvijas Universitātes Datorzinātnes nozares promocijas padomes atklātā sēdē, LU Matemātikas un informātikas institūta 413. telpā, Raiņa bulvārī 29

AGRIS ŠOSTAKS

aizstāvēs promocijas darbu “Modeļu transformāciju valodu realizācija” datorzinātņu doktora (Dr.sc.comp.) zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: prof. Dr.sc.comp. J.Bičevskis (LU); asoc.prof. Dr.sc.ing. O.Ņikiforova (RTU); Dr. Volker Riediger (Koblencas Universitāte, Vācija).

Ar promocijas darbu var iepazīties LU bibliotēkā, Kalpaka bulvārī 4.

***

2010.gada 19.oktobrī plkst. 18:00 Latvijas Universitātes Datorzinātnes nozares promocijas padomes atklātā sēdē, LU Matemātikas un informātikas institūta 413. aud., Raiņa bulvārī 29

ANDREJS VASIĻJEVS

aizstāvēs promocijas darbu “Heterogēno terminoloģijas resursu konsolidācija” datorzinātņu doktora (Dr.sc.comp.) zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: prof. Dr.habil.sc.ing. J.Osis (RTU); prof.emeritus Dr.sc.comp. I.Freibergs (Kvebekas Universitāte, Kanāda); asoc.prof. Dr.sc.comp. Tiit Roosmaa (Tartu Universitāte, Igaunija).

Ar promocijas darbu var iepazīties LU bibliotēkā, Kalpaka bulvārī 4.

***

2010. gada 19. oktobrī plkst. 14.30 Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultātē, Kronvalda bulvārī 4, 1.aud., LU Bioloģijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēdē

Ilze Deniņa

aizstāvēs promocijas darbu “L-valīna biosintēzes regulācija Corynebacterium glutamicum celmos: fizioloģiski–bioķīmiski aspekti” bioloģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr.habil.biol. Aleksandrs Rapoports; Dr.biol. Vizma Nikolajeva; Dr.biol. Andris Zeltiņš.

Ar darbu var iepazīties LU bibliotēkā, Kalpaka bulv. 4.

***

2010. gada 20. oktobrī plkst. 14.30 Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultātē, Kronvalda bulvārī 4, 6.(L).aud., LU Bioloģijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēdē

Ieva Druva–Lūsīte

aizstāvēs promocijas darbu “Mikorizu simbioze jūras piekrastes augiem un tās iespējamā adaptīvā nozīme” bioloģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: asoc.prof. Dr.biol. Natālija Škute; Dr.biol. Māra Vikmane; Dr.silv. Tālis Gaitnieks.

Ar darbu var iepazīties LU bibliotēkā, Kalpaka bulv. 4.

***

2010.gada 22.oktobrī plkst. 14:15 RTU Transporta un satiksmes zinātnes nozares RTU Promocijas padomes P–06 atklātajā sēdē Rīgā, Būvniecības fakultātē, Āzenes ielā 16, II stāvā, sēžu zālē

JĀNIS KAMINSKIS

aizstāvēs disertāciju par tēmu “Latvijas ģeoīda modelis un tā attīstība” inženierzinātņu doktora grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr.sc.ing. A.Rüdja (Planserk AS, Igaunija), Dr.sc.ing. R.Obuchovski (Viļņas Gediminas Tehniskā universitāte, Lietuva) un prof. Dr.sc.ing. M.Dobelis (Rīgas Tehniskā universitāte).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātnes bibliotēkā, Ķīpsalas ielā 10 un tā kopsavilkumu internetā http://www.rtu.lv/ sadaļā Doktorantiem/Promocijas darbi.

***

2010.gada 27.oktobrī plkst.15.00 Latvijas Universitātes Vēstures muzejā, Raiņa bulvārī 19, LU Medicīnas, Farmācijas un Bioloģijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēdē

Ilva Trapiņa

aizstāvēs promocijas darbu “Cilvēka 14.hromosomas proteasomu gēnu polimorfismu saistība ar metaboliskām un autoimūnām slimībām” medicīnas zinātņu doktora grāda iegūšanai medicīniskās bioķīmijas apakšnozarē.

Recenzenti: prof. Dr. med. Gustavs Latkovskis, LU; asoc.prof. Dr.med. Rita Lugovska, RSU; prof. Dr.habil.biol. Elza Husnutdinova, Ufas Bioķīmijas un ģenētikas institūts.

Ar darbu var iepazīties LU bibliotēkā, Kalpaka bulvārī 4.

***

2010.gada 27.oktobrī plkst. 14.30 LU matemātikas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēdē (LU Fizikas un matemātikas fakultātē, Rīgā, Zeļļu ielā 8, 241.telpā) paredzēta

Jūlijas Lebedinskas

promocijas darba “Nestriktas matricas un vispārinātie agregācijas operatori: teorētiskie pamati un iespējamie pielietojumi” aizstāvēšana matemātikas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: prof. Dr. habil.math. A. Reinfelds (LU); prof. R. Mesiar (Slovākijas Tehnoloģijas universitāte, Bratislava, Slovākija); prof. M. Baczinsky (Silēzijas universitāte, Katovice, Polija).

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Zinātniskajā bibliotēkā, Rīgā, Kalpaka bulvārī 4.

***

2010. gada 27.oktobrī plkst. 16:00 RTU Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātē Kronvalda bulvārī 1 – 117 telpā notiks “RTU – P14” Promociju padomes atklātā sēde, kurā promocijas darbu inženierzinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai elektrotehnikas nozarē aizstāvēs

Jeļena Daškova–Golovkina

par tēmu “Efektivitātes paaugstināšana daudzpolu vējģeneratoriem ar pastāvīgo magnētu ierosmi”.

Recenzenti: asoc.profesore Dr.sc.ing. A. Žiravecka (RTU,Latvija); Dr.sc.ing. V. Bezrukovs (VSRC, Latvija); profesors Dr. sc. ing. A. Gasparjans (Latvijas Jūras akadēmija).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU EEF mājas lapā http://www.eef.rtu.lv un RTU Zinātniskajā bibliotēkā, Ķīpsalas ielā 10.

2010.gada 29.oktobrī plkst. 12.00 notiks LU Juridiskās zinātnes apakšnozaru Valststiesības, Krimināltiesības un Starptautiskās tiesības promocijas padomes atklātā sēde (Rīgā, Raiņa bulv.19, 8. auditorijā), kurā promocijas darbu  tiesību doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

INGA KAČEVSKA.

Tēma: “Starptautiskās komerciālās arbitrāžas tiesības”.

Recenzenti: asoc.prof. Dr.iur. J.Briede; prof. Dr.iur. J.Rozenbergs; Dr.iur. Gaļina Žukova (Starptautiskās Tirdzniecības kameras Starptautiskā Šķīrējtiesa).

Ar promocijas darbu var iepazīties LU bibliotēkā Kalpaka bulv.4.

***

2010.gada 29.oktobrī plkst. 14.00 notiks LU Juridiskās zinātnes apakšnozaru Valststiesības, Krimināltiesības un Starptautiskās tiesības promocijas padomes atklātā sēde (Rīgā, Raiņa bulv.19, 8. auditorijā), kurā promocijas darbu  tiesību doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

SOLVITA OLSENA.

Tēma: “Miruša cilvēka aizsardzība un audu izmantošana medicīnā”.

Recenzenti: prof. Dr.iur. R.Balodis; prof. Dr.iur. Herman Nys (Leuvenes Universitāte Beļģijā); doc. Dr.iur. Annija Kārkliņa

Ar promocijas darbu var iepazīties LU bibliotēkā Kalpaka bulv.4.

***

2010. gada 1.novembrī plkst. 12:30 notiks LU Psiholoģijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēde (Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē, Jūrmalas gatvē 74/76, V–201), kurā disertāciju psiholoģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

ANDA UPMANE.

Temats: “Apmierinātību ar dzīvi prognozējošie faktori: kvantitatīva un kvalitatīva analīze”.

Recenzenti: asociētais profesors Ph.D. Ģirts Dimdiņš, Latvijas Universitāte; prof. Dr. psych. Anita Pipere, Daugavpils Universitāte; profesors Ph.D. Peeter Tulviste, Tartu Universitāte

Ar promocijas darbu var iepazīties LU bibliotēkā Kalpaka bulv. 4.

***

2010. gada 1.novembrī plkst.14.00 Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē, Alberta ielā 10, 313. telpā notiks Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas promocijas padomes atklātā sēde, kurā disertāciju ģeogrāfijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

Marita Cekule

par tēmu “Rīgas telpiskās struktūras analīze, izmantojot Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas”.

Recenzenti: Dr.habil.hist., Dr.geogr. Jānis Štrauhmanis (RTU), Dr.geogr. Ilgvars Francis (Rīga Dome), Dr.geogr. Donatas Burneika (Vilņas Universitāte).

Ar promocijas darbu var iepazīties LU bibliotēkā, Kalpaka bulvārī 4.

***

2010. gada 2. novembrī plkst.16.00 LU Ekonomikas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Aspazijas bulv.5, 322. auditorijā promocijas darbu ekonomikas doktora (Dr. oec.) zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

Vita Pilsuma

Temats: “Nacionālo centrālo banku integrācija Eiropas Centrālo banku sistēmā”. Nozare – ekonomika, apakšnozare finanses un kredīts.

Recenzenti: prof. Dr.habil.oec. Valerijs Praude, LU; prof. Dr.oec. Ingrīda Jakušonoka, LLU Grāmatvedības un finanšu kat. vad.; asoc. prof. Dr.oec. Uģis Zālītis , Banku Augstskola

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Centrālajā bibliotēkā, Rīgā, Kalpaka bulvārī 4.

***

2010. gada 5.novembrī plkst.11.00 Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē, Alberta ielā 10, 313. telpā notiks Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas promocijas padomes atklātā sēde, kurā disertāciju ģeogrāfijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

Anita Zariņa

par tēmu “Ainavas pēctecīgums: ainavu veidošanās vēsturiskie un biogrāfiskie aspekti Latgalē”.

Recenzenti: prof. Dr.geogr. Oļģerts Nikodemus (LU), Dr. geogr. Hannes Palangs (Tallinas Universitāte), prof. PhD Edmunds V. Bunkše (Delavēras Universitāte, ASV).

Ar promocijas darbu var iepazīties LU bibliotēkā, Kalpaka bulvārī 4.

***

2010.gada 5.novembrī plkst. 14:00 Rīgas Tehniskajā universitātē, Būvniecības fakultātē, Āzenes ielā 16, II stāvā sēžu zālē, RTU Promocijas padomes P–06 atklātajā sēdē

VIKTORS HARITONOVS

aizstāvēs promocijas darbu “Paliekošo deformāciju attīstības dinamika asfaltbetona seguma materiāliem” inženierzinātņu doktora grāda iegūšanai transporta un satiksmes zinātnes nozarē, sauszemes transporta un infrastruktūras apakšnozarē. Recenzenti: Dr. habil. sc. ing. F. Bulavs (Rīgas Tehniskā universitāte), Dr. sc. ing. M. Dzenis (Rīgas Tehniskā universitāte), Dr. Donatas Čygas (Viļņas Gediminas Tehniskā universitāte, Lietuva).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātnes bibliotēkā, Ķīpsalas ielā 10 un tā kopsavilkumu internetā http://www.rtu.lv/ sadaļā Doktorantiem/Promocijas darbi.

***

2010. gada 12. novembrī plkst. 10:00 Ekonomikas nozares Agrārās ekonomikas un Reģionālās ekonomikas apakšnozaru promocijas padomes atklātā sēdē Jelgavā, Svētes ielā 18, 212. auditorijā, promocijas darbu ekonomikas doktora grāda iegūšanai aizstāvēs

Mg.oec. Romēna ŠULCA.

Tēma “Latvijas pašvaldību iekšējā audita sistēmas attīstības iespējas”.

Recenzenti: promocijas padomes eksperte – Dr.oec. Inta Brūna, LU profesore, Grāmatvedības un audita katedras vadītāja; Dr.oec. Ruta Šneidere, LU docente, LR Grāmatvežu asociācijas
viceprezidente; Dr.oec. Toomas Haldma, Tartu universitātes profesors.

Ar promocijas darbu var iepazīties LLU Fundamentālajā bibliotēkā Jelgavā, Lielā iela 2 un internetā http://llufb.llu.lv/llu–theses.htm.

***

2010.gada 16.novembrī plkst. 12.00 Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas (LSPA) Sporta zinātnes promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Brīvības gatvē 333,  205.auditorijā

Vita MIKITANOVA

aizstāvēs promocijas darbu “Riska elementu mācīšanās optimizācija mākslas vingrotājām (7 – 10 g. v.)”.

Promocijas padomes noteiktie recenzenti: asoc. profesore PhD Ramune Žilinskiene (Viļņas universitāte); profesore Dr.paed Māra Marnauza (RPIVA); profesors Dr.hab.paed. Jānis Lanka (LSPA).

Ar promocijas darbu var iepazīties LSPA bibliotēkā un LSPA mājas lapā www.lspa.lv.

Powered by Elxis - Open Source CMS