Aizstāvēšana

22-10-2010

2010.gada 9.novembrī plkst. 15.00 LU Fizikas un matemātikas fakultātē, Zeļļu ielā 8, 233. auditorijā, LU Fizikas, astronomijas un mehānikas zinātnes nozares specializētās promocijas padomes atklātā sēdē

KASPARS LĀCIS

aizstāvēs promocijas darbu “Magnētisko lauku ietekmes 3D modelēšana peldošās zonas kristālu audzēšanā” fizikas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr. fiz. Ivars Driķis; Dr.fiz. Jānis Virbulis un Dr.fiz. Ilmārs Grants.

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Zinātniskajā bibliotēkā un LU Fizikas un matemātikas fakultātē F210.telpā.

***

2010.gada 9.novembrī plkst. 17.00 LU Fizikas un matemātikas fakultātē, Zeļļu ielā 8, 233. auditorijā, LU Fizikas, astronomijas un mehānikas zinātnes nozares specializētās promocijas padomes atklātā sēdē

KASPARS ĒRGLIS

aizstāvēs promocijas darbu “Lokanu magnētisku mikrostīgu īpašību un kustības eksperimentāli pētījumi” fizikas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: profesors Elmārs Blūms; vad. pētnieks Vismants Zauls un Dr. ķīm. Donats Erts.

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Zinātniskajā bibliotēkā un LU Fizikas un matemātikas fakultātē F210.telpā.

***

2010. gada 12. novembrī plkst. 13.00 Daugavpils Universitātes Fizikas promocijas padomes atklātā sēdē Daugavpilī, Parādes ielā 1, 115. auditorijā, promocijas darbu fizikas doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

ANDREJS GERBREDERS

Temats “Amorfo halkogenīdu fotorezistu izstrāde un izpēte”.

Zinātniskais vadītājs: Dr.phys. Jānis Teteris, Latvijas Universitāte.

Recenzenti: Dr. habil. phys. Andris Ozols (Rīgas Tehniskā Universitāte), Dr.habil. phys. Jānis Maniks (Latvijas Universitāte), Dr. phys. Valfrīds Paškevičs (Daugavpils Universitāte).

Ar promocijas darbu var iepazīties Daugavpils Universitātes bibliotēkas Bibliogrāfijas un informācijas nodaļā Saules ielā 1/3, kā arī http://www.du.lv/lv/zinatne/promocija/darbi.

Ar promocijas darbu var iepazīties Daugavpils Universitātes zinātniskās bibliotēkas lasītavā Parādes ielā 1, Daugavpils Universitātē Parādes ielā 1–224, kā arī DU mājas lapā http://www.du.lv.

***

2010. gada 15. novembrī plkst. 14:30 RTU Transporta un satiksmes zinātnes nozares RTU Promocijas padomes P–20 atklātajā sēdē Rīgā, Lomonosova ielā 1, V korpusā, 218. auditorijā

PĀVELS GAVRILOVS

aizstāvēs disertāciju par tēmu “Vagonu nobraukšanas no sliedēm izpēte, tiem pārvietojoties līkumotos ceļa posmos un nolaižot no šķirošanas uzkalna” inženierzinātņu doktora grāda iegūšanai.

Recenzenti: prof. Dr.habil.sc.ing. S. Doroško (Rīgas Tehniskā universitāte); doc. Dr.sc.ing. G. Strautmanis (Rīgas Tehniskā universitāte) un prof. Dr.habil.sc.ing. M. Bogdevičius (Viļņas Ģedimina Tehniskā universitāte).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā, Ķīpsalas ielā 10 un Valsts Nacionālajā bibliotēkā, Anglikāņu ielā 5.

***

2010. gada 16. novembrī plkst.16.00 LU Ekonomikas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Aspazijas bulv.5, 322. auditorijā promocijas darbu ekonomikas doktora (Dr. oec.) zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

DAINA PAULA.

Tēma: “Latvijas tautsaimniecības konkurētspējas novērtēšanas metožu analīze” Ekonomikas zinātnes nozare, Latvijas tautsaimniecība (apakšnozare).

Recenzenti: prof. Dr.oec. Ērika Šumilo,LU EVF; Dr.habil.oec. Ilmārs Vanags, LR Centrālās statistikas pārvaldes priekšnieka padomnieks; profesors Dr.habil.oec. Remigijs Počs, IEVF dekāns, Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūta direktora v.i., Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedras vadītājs.

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Centrālajā bibliotēkā, Rīgā, Kalpaka bulvārī 4.

***

2010. gada 22. novembrī plkst. 11:00 Latvijas Lauksaimniecības universitātes Pedagoģijas zinātnes nozares promocijas padomes atklātajā sēdē Jelgavā, Čakstes bulvārī 5, 336.auditorijā

ILZE KALNIŅA

aizstāvēs promocijas darbu “Vidusskolēnu konkurētspējas attīstības veicināšana un izvērtējums neformālās komercizglītības vidē” pedagoģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai

Recenzenti: RPIVA profesore Dr. habil. paed. Ausma Špona (Latvija); RPIVA profesore Dr.paed. Zenta Anspoka (Latvija); Masarikas Universitātes profesors Dr. paed. Milan Pol (Čehijas Republika).

Ar promocijas darbu var iepazīties LLU Fundamentālajā bibliotēkā (Lielā ielā 2, Jelgavā) un http://llufb.llu.lv/llu-theses.htm.

***

2010.gada 23. novembrī plkst. 15.00 notiks LU Juridiskās zinātnes apakšnozaru Civiltiesības un Tiesību teorija un vēsture promocijas padomes atklātā sēde (Rīgā, Raiņa bulv.19, 8. auditorijā), kurā promocijas darbu  tiesību doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

ERLENS KALNIŅŠ.

Tēma: “Laulāto manta laulāto likumiskajās mantiskajās attiecībās”.

Recenzenti: prof. Vilfrīds Šlīters (Wilfried Schlüter), Vestfālenes Vilhelma Universitāte, Vācija; prof. Dr.iur. Jānis Rozenbergs, Rēzeknes Augstskola, Latvija; prof. Dr.iur. Jānis Lazdiņš, Latvijas Universitāte, Latvija. 

Ar promocijas darbu var iepazīties LU bibliotēkā Kalpaka bulv. 4.

***

2010. gada 24. novembrī plkst. 14.00 Parādes ielā 1, 304. auditorijā, Daugavpilī notiks Daugavpils Universitātes Matemātikas promocijas padomes atklātā sēdē, kurā promocijas darbu matemātikas doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

NATĀLIJA SERGEJEVA.

Temats: “Otrās kārtas parasto diferenciālvienādojumu nelineāro robežproblēmu spektrālās īpašības”.

Zinātniskais vadītājs: profesors Dr.habil.math. F. Sadirbajevs.

Recenzenti: asoc.prof. Dr.math. Jānis Cepītis (Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts); prof. Dr. Arturas Štikonas (Matemātikas un informātikas institūts, Viļņas Universitāte); pētnieks Dr.math. Nikolajs Vasiļjevs (Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts).

Ar promocijas darbu var iepazīties Daugavpils Universitātes zinātniskās bibliotēkas lasītavā Parādes ielā 1, Daugavpils Universitātē Parādes ielā 1–224, kā arī DU mājas lapā http://www.du.lv.

***

2010.gada 25. novembrī plkst. 13.00 notiks LU Pedagoģijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēde (Jūrmalas gatve 74/76, G16 aud.), kurā disertāciju pedagoģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

TAMĀRA PĪGOZNE.

Temats: “Jauniešu līdzdalība integrācijas procesā multikulturālā vidē”.

Recenzenti: prof. Zanda Rubene, LU; prof. Alīda Samuseviča, Liepājas Universitāte; prof. Josef Held, Tībingenas universitāte, Vācija.

Ar promocijas darbiem 2 nedēļas pirms aizstāvēšanās varēs iepazīties LU bibliotēkā Kalpaka bulv. 4

***

2010.gada 25. novembrī plkst. 15.30 notiks LU Pedagoģijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēde (Jūrmalas gatve 74/76, G16 aud.), kurā disertāciju pedagoģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

INA GODE

Temats: “Hiperteksts kā studentu patstāvīgas mācīšanās pilnveides līdzeklis profesionālās angļu valodas apguvē”.

Recenzenti: prof.Irēna Žogla, LU; prof. Baiba Briede, LLU; prof. Zenta Anspoka, RPIVA.

Ar promocijas darbu 2 nedēļas pirms aizstāvēšanās varēs iepazīties LU bibliotēkā Kalpaka bulv. 4

***

2010.g. 26.novembrī plkst. 10.00 LU Vadībzinātnes un Demogrāfijas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Aspazijas bulv.5, 322.auditorijā promocijas darbu doktora zinātniskā grāda iegūšanai Vadībzinātnē (Dr.man.) aizstāvēs

CLAUDIO ANDREAS RIVERA.

Temats – “Līderības prasmju attīstības modelis pārmaiņas laikos”. Nozare – vadībzinātne, apakšnozare – sabiedrības vadība.

Recenzenti: prof. Dr.fiz. Andris Kangro; prof. Dr.h.ekon. Baiba Rivža; prof. Dr.ekon. Jolanta Palidauskaite

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Centrālajā bibliotēkā Rīgā, Kalpaka bulvārī 4.

***

2010. gada 26. novembrī plkst.10.00 Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē Alberta ielā 10, 313. telpā notiks Latvijas Universitātes Vides zinātnes promocijas padomes atklātā sēde, kurā disertāciju ģeogrāfijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai vides zinātnē aizstāvēs

INESE SILAMIĶELE.

Temats – “Humifikācijas un ķīmisko elementu akumulācijas raksturs augsto purvu kūdrā atkarībā no tās sastāva un veidošanās”.

Recenzenti: prof. Dr. biol. Viesturs Melecis, LU ĢZZF; Dr. geogr. Solvita Rūsiņa, LU ĢZZF, Dr.biol. Guntis Tabors, LU BF.

Ar promocijas darbu var iepazīties LU bibliotēkā, Kalpaka bulvārī 4, kā arī internetā LU mājas lapā.

***

2010.g. 26.novembrī plkst. 12.00 LU Vadībzinātnes un Demogrāfijas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Aspazijas bulv.5, 322.auditorijā promocijas darbu doktora zinātniskā grāda iegūšanai Vadībzinātnē (Dr.man.) aizstāvēs

IVETA MAGONE.

Temats – “Valsts iestādes funkciju audita metodoloģija un tā veikšanas process Latvijā”. Nozare – vadībzinātne, apakšnozare – sabiedrības vadība.

Recenzenti: prof. Dr.fiz. Andris Kangro; prof. Dr.ekon. Inta Brūna; prof. Dr.ekon. Konstantīns Didenko.

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Centrālajā bibliotēkā Rīgā, Kalpaka bulvārī 4.

***

2010. gada 26. novembrī plkst.13.00 Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē Alberta ielā 10, 313. telpā notiks Latvijas Universitātes Vides zinātnes promocijas padomes atklātā sēde, kurā disertāciju ģeogrāfijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai vides zinātnē aizstāvēs

BĀRBELE MILLERES-KARULIS (Bärbel Müller-Karulis)

Temats – “Modelling carbon and nutrient fluxes in Baltic Sea subsystems” (“Oglekļa un biogēno elementu plūsmu modelēšana Baltijas jūras apakšsistēmās”).

Recenzenti: asoc. prof. Dr. biol. Andris Andrušaitis, LU BF; doc. Dr. ģeogr. Elga Apsīte, LU ĢZZF; professor Ph.D. Wolfgang Fennel, Rostokas Universitāte, Vācija.

Ar promocijas darbu var iepazīties LU bibliotēkā, Kalpaka bulvārī 4, kā arī internetā LU mājas lapā.

***

2010. gada 26. novembrī plkst. 15:00 RTU Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātes 36.aud., Kronvalda bulvārī 1 RTU Enerģētikas nozares Promociju padomes P05 atklātā sēdē promocijas darbu inženierzinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai enerģētikas nozarē aizstāvēs

SANTA ĶIENE

par tēmu “Elektroenerģētisko sistēmu dinamisko procesu stabilizācijas problēmas un risinājumi”.

Recenzenti: Dr.sc.ing. Vilnis Krēsliņš (Latvijas Elektroenerģētiķu un energobūvnieku asociācija, valdes priekšsēdētājs); Dr.sc.ing. Anna Mutule (Fizikālās enerģētikas institūts, vadošā pētniece) un Dr.sc.ing. Viktorija Neimane (Wattenfall R&D, Zviedrija).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU EEF mājas lapā http://www.eef.rtu.lv, Valsts Nacionālajā bibliotēkā Anglikāņu ielā 5 un RTU Zinātniskajā bibliotēkā Ķīpsalas ielā 10.

***

Daugavpils Universitātes Bioloģijas nozares zooloģijas apakšnozares promocijas padomes sēdē 2010.gada 26.augustā ANDRIS BUKEJS aizstāvēja promocijas darbu “Latvijas lapgraužu (Coleoptera Chrysomelidae s.l.) fauna, sistemātika un bioģoegrāfija” biloģijas doktora grāda iegūšanai.

Balsošanas rezultāti: par – 5, pret – nav, nederīgu biļetenu nav. Ar Bioloģijas nozares zooloģijas apakšnozares promocijas padomes lēmumu Andrim Bukejam piešķirts doktora zinātniskais grāds bioloģijā (Dr.biol.) zooloģijas apakšnozarē.

***

2010. gada 3. septembrī LU Promocijas padomes ģeoloģijā atklātā sēdē Rīgā, Alberta ielā 10, promocijas darbu ģeoloģijas doktora (Dr. ģeol.) zinātniskā grāda iegūšanai lietišķās ģeoloģijas apakšnozarē aizstāvēja Andris Karpovičs par tēmu “Latvijas glacigēno grunšu ģeotehniskās īpašības un to mainīgums”.

Balsošanas rezultāti: piešķirt – 5, nepiešķirt – 1, nederīgi biļeteni – 1.

***

2010. gada 3. septembrī LU Promocijas padomes ģeoloģijā atklātā sēdē Rīgā, Alberta ielā 10, promocijas darbu ģeoloģijas doktora (Dr. ģeol.) zinātniskā grāda iegūšanai lietišķās ģeoloģijas apakšnozarē aizstāvēja Ilze Lūse par tēmu “Illīta struktūras glacigēnajos nogulumos Latvijā”.

Balsošanas rezultāti: piešķirt – 8, nepiešķirt – 0, nederīgi biļeteni – 0

***

2010. gada 3. septembrī Latvijas Lauksaimniecības universitātē Lauksaimniecības zinātņu nozares Lauksaimniecības inženierzinātņu
apakšnozares promocijas padomes atklātā sēdē Mg.sc.ing. Jānis Feldmanis aizstāvēja promocijas darbu par tēmu “Viendiska bremzes berzes pāra darbaspējas pētījumi” un ieguva LR inženierzinātņu doktora grādu.

Balsošanas rezultāti: par – 10, pret – nav, atturas – nav.

***

Daugavpils Universitātes Ekonomikas nozares reģionālās ekonomikas apakšnozares promocijas padomes sēdē 2010. gada 7.septembrī Olga Lavriņenko aizstāvēja promocijas darbu “Centrāleiropas un Austrumeiropas iedzīvotāju dzīves līmeņa veidošanās atšķirību pētīšana pa reģioniem” ekonomikas doktora grāda iegūšanai.

Balsošanas rezultāti: par – 6, pret – nav, nederīgu biļetenu nav. Ar Ekonomikas nozares reģionālās ekonomikas apakšnozares promocijas padomes lēmumu Olgai Lavriņenko piešķirts doktora zinātniskais grāds ekonomikā (Dr.oec.) reģionālās ekonomikas apakšnozarē.

***

2010. g. 7. septembrī LU Ekonomikas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Aspazijas bulv.5, 322. auditorijā promocijas darbu ekonomikas doktora (Dr. oec.) zinātniskā grāda iegūšanai ekonomikas nozarē, apakšnozarē – Ekonometrija aizstāvēja Kristīne Vītola par tematu “Latvijas nekustāmā īpašuma tirgus ietekmes uz tautsaimniecību ekonometriskais novērtējums”.

Balsošanas rezultāti: piešķirt 8, nepiešķirt 1, nederīgu biļetenu nav.

***

2010. gada 9.septembrī Latvijas Mākslas akadēmijas promocijas padomē notika ANDRA TEIKMAŅA promocijas darba “Mākslas un politikas attiecību semiotika. Vizuālo un verbālo vēstījumu mijiedarbība Latvijas padomju perioda glezniecībā” aizstāvēšana.

Darba recenzenti bija Dr. phil. A.Rubenis, Dr. phil. E.Freiberga, Dr. phil. J.Taurens.

Balsojuma rezultāti par mākslas doktora grāda piešķiršanu: par – 10, pret – nav, atturas – nav.

***

Ķīmijas nozares promocijas padome “RTU P–01” 2010. gada 16. septembra sēdē piešķīra ķīmijas doktora zinātnisko grādu (Dr. chem.) Ķīmijas nozares fizikālās ķīmijas apakšnozarē LIĀNAI OROLAI par promocijas darbu “Dažu farmaceitiski aktīvo vielu kristālisko formu iegūšana, struktūra un īpašības”.

Balsošanas rezultāti: piešķirt – 14, nepiešķirt – 1, nederīgu biļetenu nav.

***

Ķīmijas nozares promocijas padome “RTU P–01” 2010. gada 16. septembra sēdē piešķīra ķīmijas doktora zinātnisko grādu (Dr. chem.) Ķīmijas nozares organiskās ķīmijas apakšnozarē OLGAI HABAROVAI par promocijas darbu “Heteroaromātisku ciklu saturošu histonu deacetilāzes inhibitoru sintēze un to struktūras – aktivitātes likumsakarības”.

Balsošanas rezultāti: piešķirt – 14, nepiešķirt – nav, nederīgu biļetenu nav.

***

LU Ķīmijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēdē 2010. gada 16. septembrī Aiva Gaidule aizstāvēja promocijas darbu par tēmu “Vidusskolēnu informācijpratību attīstoši uzdevumi saturiski pēctecīgam vispārīgās ķīmijas kursam”.

Balsošanas rezultāti: par– 7, pret nav, nederīgu biļetenu nav. Aivai Gaidulei ir piešķirts doktora (Dr. chem.) zinātniskais grāds ķīmijas zinātņu nozares ķīmijas didaktikas apakšnozarē.

***

Latvijas Universitātes Pedagoģijas zinātņu nozares promocijas padome 2010.gada 21. septembra sēdē piešķīra pedagoģijas doktora (Dr. paed.) zinātnisko grādu JEKATERINAI KOSTINAI augstskolas pedagoģijas apakšnozarē par promocijas darbu “Topošā populārās un džeza mūzikas skolotāja sociālprofesionālās kompetences pilnveidošanās klavierspēles studiju procesā”.

Balsošanas rezultāti: par – 5; pret – 1; nederīgu biļetenu nav.

***

Latvijas Universitātes Pedagoģijas zinātņu nozares promocijas padome 2010.gada 21. septembra sēdē piešķīra pedagoģijas doktora (Dr. paed.) zinātnisko grādu LARISAI TURUŠEVAI augstskolas pedagoģijas apakšnozarē par promocijas darbu “Ārējo sakaru struktūrvienības vadītāja profesionālā kompetence un tās veidošanās studiju procesā”.

Balsošanas rezultāti: par – 6; pret – nav; nederīgu biļetenu nav.

Pēdējā atjaunošana 22-10-2010
Powered by Elxis - Open Source CMS