Aizstāvēšana

17-11-2010


2010. gada 6.decembrī plkst. 12.00 Rīgas Tehniskās universitātes Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātē Kronvalda bulvārī 1, aktu zālē, notiks Rīgas Tehniskās universitātes promocijas padomes P–19 atklātā sēdē, kurā promocijas darbu doktora zinātniskā grāda iegūšanai vides zinātnē aizstāvēs

ĢIRTS KUPLAIS

par tēmu “Poligona klimata tehnoloģiju modelēšana”.

Recenzenti: profesors, Dr.sc.ing. Mārtiņš Gedrovičs, Rīgas Tehniskā universitāte; profesors, Dr.sc.ing. Ritvars Sudārs, Latvijas Lauksaimniecības universitāte; profesors, Dr.sc.ing. Andres Siire, Tallinas Tehnoloģiskā universitāte.

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU bibliotēkā Ķīpsalas ielā 10, Valsts Nacionālajā bibliotēkā Anglikāņu ielā 5 un Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātē 233.kabinetā.

***

2010. gada 6. decembrī plkst. 15.00 Rīgā, Mārstaļu ielā 28/30, 4. auditorijā LU Vēstures zinātnes nozares promocijas padomes atklātā sēdē

ARGITA DAUDZE

aizstāvēs promocijas darbu “Latvija Zviedrijas politikā 1939–1991” vēstures doktora grāda iegūšanai.

Recenzenti: prof. emeritus Dr. hist. Jan Kristian Gerner (Lundas universitāte, Zviedrija), prof., Dr. habil. hist. Inesis Feldmanis (Latvijas Universitāte), Dr. hist. Kārlis Kangeris (LU Latvijas vēstures institūts ).

Ar promocijas darbu var iepazīties LU bibliotēkā, Kalpaka bulvārī 4.

***

2010. gada 10. decembrī plkst. 10.00 Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē Alberta ielā 10, 313. telpā, notiks Latvijas Universitātes promocijas padomes ģeoloģijā atklātā sēde, kurā promocijas darbu doktora zinātniskā grāda iegūšanai ģeoloģijā aizstāvēs

ANDIS KALVĀNS.

Temats: “Morēnas un ledāja deformētu nogulumu mikromorfoloģija un mikrolinearitāte Baltijas piekrastes līdzenumā Rietumlatvijā”.

Recenzenti: profesors, emeritētais profesors, Dr. habil. geol. Ojārs Āboltiņš, Latvijas Universitāte; profesors, PhD Volli Kalm, Tartu Universitāte; profesors, Dr. geol. Valdis Segliņš, Latvijas Universitāte.

Ar promocijas darbu var iepazīties LU bibliotēkā, Kalpaka bulvārī 4, LU ĢZZF bibliotēkā un internetā LU portālā.

***

2010.gada 10.decembrī plkst.14.00 Latvijas Universitātes Vēstures muzejā, Raiņa bulvārī 19, LU Medicīnas, Farmācijas un Bioloģijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēdē

KRISTĪNE SALENIECE

aizstāvēs promocijas darbu “Kartupeļu un bērzu tāss bioloģiski aktīvo vielu izpēte: saturs un farmakoloģiskās darbības mehānismi”, farmācijas zinātņu doktora grāda iegūšanai farmakognozijas apakšnozarē.

Recenzenti: Dr. pharm. Edgars Liepiņš, LOSI; Dr.med. Antons Skutelis, RSU un Dr.chem. Aleksandrs Panosjans, Zviedrijas Augu zinātniskais institūts.

Ar darbu var iepazīties LU bibliotēkā, Kalpaka bulvārī 4.

***

2010. gada 13. decembrī plkst. 15.00 Rīgā, Mārstaļu ielā 28/30, 4. auditorijā LU Vēstures zinātnes nozares promocijas padomes atklātā sēdē

GUNDARS CEIPE

aizstāvēs promocijas darbu “Latvijas brāļu draudze 1918–1940” vēstures doktora grāda iegūšanai.

Recenzenti: prof. Dr. hist. Ilgvars Butulis (Latvijas Universitāte), doc. Dr. theol. Ralfs Kokins, Dr. hist. Inese Runce (LU Filozofijas un socioloģijas institūts).

Ar promocijas darbu var iepazīties LU bibliotēkā, Kalpaka bulvārī 4.

***

2010. gada 14. decembrī plkst.15.00 LU Ekonomikas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Aspazijas bulv.5, 322. auditorijā promocijas darbu ekonomikas doktora (Dr. oec.) zinātniskā grāda iegūšanai ekonomikas zinātnes nozares ekonometrija apakšnozarē aizstāvēs

OĻEGS TKAČOVS.

Tēma: “Fiskālās politikas ietekme uz tautsaimniecību”.

Recenzenti: Ludmila Bandeviča, Dr. habil. oec., LU profesore; Pēteris Rivža – Dr.habil.sc.ing., LLU Informācijas tehnoloģiju fakultātes Datoru sistēmu katedras profesors, zinātņu prorektors; Ingrīda Jakušonoka Dr.oec. prof., LLU Grāmatvedības un finanšu kat. vad.

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Centrālajā bibliotēkā, Rīgā, Kalpaka bulvārī 4.

***

2010.gada 15.decembrīplkst.15.00 Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Ķirurģijas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Dzirciema ielā 16, Hipokrāta auditorijā

ANDREJS VANAGS

aizstāvēs promocijas darbu “Pārmantotā vēža populācijas skrīnings Valkas rajonā”.

Oficiālie recenzenti: profesors Aigars Pētersons (RSU); profesors Jan Lubinski (Pomerānijas Medicīnas universitāte, Polija); profesors Andres Metspalu (Tartu universitāte, Igaunija).

Ar promocijas darbu var iepazīties RSU bibliotēkā, RSU mājas lapā www.rsu.lv

***

2010.gada 15.decembrī plkst.17.00 Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Stomatoloģijas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Dzirciema ielā 16, Bieziņa auditorijā (1.auditorija C–korpuss)

ANDA SLAIDIŅA

aizstāvēs promocijas darbu “Osteoporozes ietekme uz mutes dobuma struktūrām sievietēm pēcmenopauzes vecumā”.

Oficiālie recenzenti: profesors Andrejs Skaģers (RSU); asoc.profesors Olev Salum (Tartu universitāte, Igaunija); asoc. profesors Dmitrijs Babarikins (LU).

Ar promocijas darbu var iepazīties RSU bibliotēkā, RSU mājas lapā www.rsu.lv

***

2010.gada 17.decembrī plkst. 14.00 RTU Būvzinātņu un Enerģētikas zinātņu promocijas padomes P–12 atklātā sēdē, Būvniecības fakultātes sēžu zālē Rīgā, Āzenes ielā 16

ROMĀNS NEILANDS

izstāvēs promocijas darbu “Metodes teorētiskā analīze izskalojuma lieluma attīstībai laikā inženierbūvēs” inženierzinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr.habil.sc.ing. Saulius Vaikasas (Viļņas Tehniskā universitāte), Dr.habil.sc.ing. Voldemārs Barkāns (Latvijas Jūras akadēmija), Dr.sc.ing. Viktors Juhna (SIA “Rīgas Ūdens”).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā Rīgā, Ķīpsalas ielā 10, Valsts Nacionālajā bibliotēkā Anglikāņu ielā 5, un internetā: http://www.bf.rtu.lv

***

2010.gada 17.decembrī plkst. 16.00 RTU Būvzinātņu un Enerģētikas zinātņu promocijas padomes P–12 atklātā sēdē, Būvniecības fakultātes sēžu zālē Rīgā, Āzenes ielā 16

ANNA RAMATA

izstāvēs promocijas darbu “Energoefektīvas un videi draudzīgas ventilācijas sistēmas cūku novietnēs” inženierzinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr.habil.sc.ing. Namejs Zeltiņš (LZA Fizikāli Enerģētiskais institūts), Dr.sc.ing. Juris Jurševskis (Latvijas Lauksaimniecības universitāte), Dr.sc.ing. Ivars Kudreņickis (Latvijas Universitāte).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā Rīgā, Ķīpsalas ielā 10, Valsts Nacionālajā bibliotēkā Anglikāņu ielā 5, un internetā: http://www.bf.rtu.lv

***

2010. gada 20. decembrī plkst. 15.00 Rīgā, Mārstaļu ielā 28/30, 4. auditorijā LU Vēstures zinātnes nozares promocijas padomes atklātā sēdē

RASA PĀRPUCE

aizstāvēs promocijas darbu „Baltijas kultūras vērtību problēma vācbaltiešu izceļošanas kontekstā ” vēstures doktora grāda iegūšanai.

Recenzenti: prof. Dr. hist. Ilgvars Butulis (Latvijas Universitāte), Dr. hist. Leo Dribins (LU Filozofijas un socioloģijas institūts), prof. Dr. hist. Helēna Šimkuva (Latvijas Jūras akadēmija).

Ar promocijas darbu var iepazīties LU bibliotēkā, Kalpaka bulvārī 4.

***

2010. gada 21.decembrī plkst. 12.30 RTU Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātē Kronvalda bulvārī 1 – 117 telpā notiks ”RTU – P14” Promociju padomes atklātā sēde, kurā promocijas darbu inženierzinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai elektrotehnikas nozarē aizstāvēs

ALVIS SOKOLOVS

par tēmu “Integrētās piedziņas ar asinhrono dzinēju un matricveida pārveidotāju izstrāde un izpēte”.

Recenzenti: RTU prof. Dr.habil.sc.ing. L.Ribickis (RTU, Latvija); Dr.sc.ing. D.Vinnikovs (TTU, Igaunija); Dr.sc.ing., Latkovskis (LZA FEI, Latvija).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU EEF mājas lapā http://www.eef.rtu.lv un RTU Zinātniskajā bibliotēkā, Ķīpsalas ielā 10.

***

2010. gada 21.decembrī plkst.13.00 Daugavpils Universitātes Pedagoģijas promocijas padomes atklātā sēdē Daugavpilī, Parādes ielā 1, promocijas darbu pedagoģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

AINA STRODE.

Temats “Studentu patstāvīgā profesionālā darbība pedagoģiskajā praksē”.

Zinātniskais vadītājs: prof. Dr.paed. Aleksandra Šļahova

Promocijas darba recenzenti: prof. Dr. habil. paed. Irēna Žogla, LU; prof. Dr.paed. Alīda Samuseviča, LiepU; asoc.prof. Dr.paed. Irēna Katane, LLU.

Ar promocijas darbu var iepazīties Latgales Centrālajā bibliotēkā, Daugavpils Universitātes zinātniskās bibliotēkas lasītavā Vienības ielā 13, Ilgtspējīgas izglītības institūtā Parādes 1 – 432, kā arī DU mājas lapā http://www.du.lv.

***

2010. gada 21.decembrī plkst. 14.00 RTU Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātē Kronvalda bulvārī 1 – 117 telpā notiks ”RTU – P14” Promociju padomes atklātā sēde, kurā promocijas darbu inženierzinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai elektrotehnikas nozarē aizstāvēs

OJĀRS KRŪMIŅŠ

par tēmu “Inteliģento transporta sistēmu izveides principi un realizācijas iespējas”.

Recenzenti: Dr. sc.ing., K.Ketners (RTU, Latvija); Dr.sc.ing., L.Sergejeva (RTU, Latvija); Dr.sc.ing., T.Lehtla (TTU, Igaunija); Ph.Dr.comp.science, Leo Seļāvo (LU, Latvija).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU EEF mājas lapā http://www.eef.rtu.lv un RTU Zinātniskajā bibliotēkā, Ķīpsalas ielā 10.

***

2010. gada 21.decembrī plkst.15.30 Daugavpils Universitātes Pedagoģijas promocijas padomes atklātā sēdē Daugavpilī, Parādes ielā 1, promocijas darbu pedagoģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

ŽENIJA BĒRZIŅA.

Temats “Mentorings sadarbības kultūras veicināšanai iekļaujošā skolā”.

Zinātniskais vadītājs: prof. Dr.paed. Ilga Salīte.

Promocijas darba recenzenti: prof. Dr. paed. Inese Jurgena, DU; prof. Dr.paed. Aīda Krūze, LU; prof. Dr. habil. paed. Irina Maslo, LU.

Ar promocijas darbu var iepazīties Latgales Centrālajā bibliotēkā, Daugavpils Universitātes zinātniskās bibliotēkas lasītavā Vienības ielā 13, Ilgtspējīgas izglītības institūtā Parādes 1 – 432, kā arī DU mājas lapā http://www.du.lv.

***

2010. gada 21.decembrī plkst. 15.30 RTU Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātē Kronvalda bulvārī 1 – 117 telpā notiks ”RTU – P14” Promociju padomes atklātā sēde, kurā promocijas darbu inženierzinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai elektrotehnikas nozarē aizstāvēs

IGORS UTEŠEVS

par tēmu “Elektriskā sliežu transporta iebūvēto bezvadu bremzēšanas iekārtas vadības algoritmu izstrāde, izmantojot Pozicionēšanas Informācijas sistēmas ”.

Recenzenti: Dr. sc.ing., A.Ziravecka (RTU, Latvija); Dr.sc.ing., M.Miezītis (RTU, Latvija); Dr.sc.ing., Ž.Bazaras (KTU, Lietuva).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU EEF mājas lapā http://www.eef.rtu.lv un RTU Zinātniskajā bibliotēkā, Ķīpsalas ielā 10.

***

2010.gada 22.decembrī plkst.17.00 Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Stomatoloģijas nozarespromocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Dzirciema ielā 16, Hipokrāta auditorijā

ANDRIS ĀBELTIŅŠ

aizstāvēs promocijas darbu “Sejas mīksto audu izmaiņas pēc divu žokļu ortognātiskās operācijas”.

Oficiālie recenzenti: profesore Rūta Care (RSU); profesors Antanas Sidlauskas (Kauņas Medicīnas universitāte, Lietuva); profesors Aleksandrs Zaķis (LU).

***

2010.gada 29.decembrī plkst.17.00 Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Stomatoloģijas nozarespromocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Dzirciema ielā 16, Hipokrāta auditorijā

KASPARS STĀMERS

aizstāvēs promocijas darbu “Siekalu dziedzeru morfoloģija un funkcija reducētas un atjaunotas asinsrites apstākļos”.

Oficiālie recenzenti: profesore Ingrīda Čēma (RSU); profesors Ričardas Kubilius (Kauņas Medicīnas universitāte, Lietuva); pofesors Aleksandrs Jemeļjanovs (LLU).

Ar promocijas darbiem var iepazīties RSU bibliotēkā, RSU mājas lapā www.rsu.lv

***

2011. gada 11. janvārī plkst. 14.00 LU Humanitāro zinātņu fakultātes (Rīgā, Visvalža ielā 4a, 204. auditorijā) notiks LU Literatūrzinātnes, folkloristikas un mākslas zinātnes nozares promocijas padomes atklātā sēde, kurā disertāciju filoloģijas doktora grāda iegūšanai aizstāvēs

MARIANS RIŽIJS

Temats: “Ulda Bērziņa dzejas poētika ( laika un telpas aspekts”.

Recenzenti: Dr. philol. O.Lāms, Dr. philol. R.Briedis, Dr. philol. I.Šuplinska.

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Zinātniskajā bibliotēkā un LU Humanitāro zinātņu fakultātes 338. telpā.

***

2011. gada 11. janvārī plkst. 16.00 LU Humanitāro zinātņu fakultātē (Rīgā, Visvalža ielā 4a, 204. auditorijā) notiks LU Literatūrzinātnes, folkloristikas un mākslas zinātnes nozares promocijas padomes atklātā sēde, kurā disertāciju filoloģijas doktora grāda iegūšanai aizstāvēs

JOLANTA STAUGA.

Temats: “Dzīvnieki latviešu folklorā: mītiski maģiskais aspekts (pēc latviešu tautasdziesmu un mūsdienu folkloras materiāliem”.

Recenzenti: Dr. philol. S.Ankrava, Dr. philol. G.Ozoliņš, Dr. philol. A.Juško–Štekele.

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Zinātniskajā bibliotēkā un LU Humanitāro zinātņu fakultātes 338. telpā.

***

2010. g. 2. novembrī LU Ekonomikas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Aspazijas bulv.5, 322. auditorijā promocijas darbu ekonomikas doktora (Dr. oec.) zinātniskā grāda iegūšanai ekonomikas nozarē, apakšnozarē –Finanses un kredīts aizstāvēja VITA PILSUMA par tematu “Nacionālo centrālo banku integrācija Eiropas Centrālo banku sistēmā”. Balsošanas rezultāti: piešķirt 8, nepiešķirt – 0, nederīgi biļeteni nav.

***

Ģeogrāfijas nozares promocijas padome 2010. gada 5.novembra sēdē piešķīra ģeogrāfijas doktora zinātnisko grādu (Dr. geogr.) Ģeogrāfijas nozares vides un reģionālās ģeogrāfijas apakšnozarē ANITAI ZARIŅAI par promocijas darbu “Ainavas pēctecīgums: ainavu veidošanās vēsturiskie un biogrāfiskie aspekti Latgalē”.
Balsošanas rezultāti: par – 8, pret – nav, nederīgi biļeteni – nav.

***

Ģeogrāfijas nozares promocijas padome 2010. gada 1.novembra sēdē piešķīra ģeogrāfijas doktora zinātnisko grādu (Dr. geogr.) Ģeogrāfijas nozares lietišķās ģeogrāfijas un ģeomātikas apakšnozarē MARITAI CEKULEI par promocijas darbu “ “Rīgas telpiskās struktūras analīze izmantojot Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas”.
Balsošanas rezultāti: par – 9, pret – nav, nederīgi biļeteni – nav.

2010. gada 12. novembrī LU Promocijas padomes ģeoloģijā atklātā sēdē Rīgā, Alberta ielā 10, promocijas darbu ģeoloģijas doktora (Dr. ģeol.) zinātniskā grāda iegūšanai kvartārģeoloģijas un ģeomorfoloģijas apakšnozarē aizstāvēja JURIS SOMS par tēmu “Gravu morfoloģija, to veidošanās un erozijas tīkla izvietojuma likumsakarības dienvidaustrumu Latvijā”. Balsošanas rezultāti: piešķirt – 8, nepiešķirt – 0, nederīgi biļeteni – 0.

2010. gada 12. novembrī LU Promocijas padomes ģeoloģijā atklātā sēdē Rīgā, Alberta ielā 10, promocijas darbu ģeoloģijas doktora (Dr. ģeol.) zinātniskā grāda iegūšanai kvartārģeoloģijas un ģeomorfoloģijas apakšnozarē aizstāvēja TOMASS SAKS par tēmu “Vidusvislas un vēlās Vislas laika paraglaciālie un zemledāja vides apstākļi Rietumlatvijas piekrastes līdzenumos”. Balsošanas rezultāti: piešķirt – 7, nepiešķirt – 1, nederīgi biļeteni – 0.

***

LLU Ekonomikas nozares Agrarās ekonomikas un Reģionālās ekonomikas apakšnozaru promocijas padomes atklātā sēdē 2010.gada 12.novembrī ROMĒNA ŠULCA aizstāvēja promocijas darbu “Latvijas pašvaldību iekšējā audīta sistēmas attīstības iespējas” ekonomikas doktora grāda iegūšanai.

Balsošanas rezultāti: par – 9, pret – nav, nederīgi – nav. Ar padomes lēmumu Romēnai Šulcai piešķirts LR ekonomikas doktora grāds (Dr.oec.) reģionālajā ekonomikā.

Pēdējā atjaunošana 17-11-2010
Powered by Elxis - Open Source CMS