N O T E I K U M I

4-02-2016

N O T E I K U M I

par Latvijas zinātnieku īstermiņa mobilitātes vizītēm
un ārvalstu zinātnieku uzņemšanu
LZA divpusējās zinātniskās sadarbības līgumu ietvaros

1. LZA divpusējie zinātniskās sadarbības līgumi dod iespēju Latvijas un ārvalstu zinātniekiem iepazīties ar partneru darbību, veidot kopīgas zinātnisko pētījumu programmas un veikt kopīgu zinātnisku darbu. Īstermiņa mobilitātes vizītei var pieteikties ikviens Latvijas zinātnieks no Latvijas zinātnisko iestāžu reģistrā reģistrētām iestādēm. Ārvalstu zinātniekus vizītei Latvijā nominē LZA partnerakadēmija.

2. LZA publicē informāciju par iespējām pieteikties īstermiņa mobilitātes vizītei laikrakstā „Zinātnes Vēstnesis" un LZA mājas lapā katra kalendārā gada sākumā vai iepriekšējā gada novembrī - decembrī. Vienlaikus publicē informāciju par iepriekšējā atskaites periodā notikušajām īstermiņa zinātniskās mobilitātes vizītēm.

3. Nepieciešams, lai zinātniskās apmaiņas pretendentam būtu sadarbības partneris kādā no otras puses zinātniskām iestādēm.

Latvijas zinātniekiem: sadarbības partneris var pārstāvēt (1) jebkuru zinātnisku iestādi valstī, kurā atrodas LZA partnerakadēmija, vai (2) LZA partnerakadēmijas sastāvā ietilpstošu zinātniski pētniecisko institūtu (atkarībā no konkrētā līguma nosacījumiem).

Ārvalstu zinātniekiem: LZA nodrošina mobilitātes vizīti jebkurā no Latvijas zinātnisko iestāžu reģistrā reģistrētām iestādēm.

4. Īstermiņa mobilitātes vizītes administrē LZA starptautisko sakaru speciālisti.

Latvijas zinātnieki: noteiktajā termiņā iesniedz: (1) LZA prezidentam adresētu iesniegumu, (2) sadarbības partnera ielūgumu, kurā apliecināta gatavība nodrošināt vizītes zinātnisko programmu, (3) pieteikuma anketu un (4) LZA locekļa rekomendāciju ( zinātniekiem, kuri nav LZA locekļi, nepieciešama atbilstošās zinātņu nozares LZA locekļa rekomendācija). Vizītes pretendenta iesniegumu un tēmas zinātnisko nozīmi izvērtē attiecīgā LZA zinātņu nodaļa un dod savu slēdzienu, kuru paraksta nodaļas priekšsēdētājs.

Ārvalstu zinātnieki: nepieciešamo dokumentu komplektu kopā ar nominācijas vēstuli uz LZA atsūta partnerakadēmijas attiecīgā starptautiskās sadarbības struktūrvienība. Ārvalstu zinātnieka uzņemšanas programma tiek saskaņota ar viņa norādīto Latvijas zinātnisko iestādi/ēm un/ vai sadarbības partneri.

5. Īstermiņa mobilitātes vizīšu finansēšanas kārtība.

Latvijas zinātniekiem: starpvalstu transporta izdevumus, kā arī veselības apdrošināšanu apmaksā

zinātniskās apmaiņas dalībnieks vai viņa pārstāvētā iestāde, bet LZA partnerakadēmija apmaksā uzturēšanās izdevumus (viesnīca, dienas nauda), kā arī iekšzemes starppilsētu transporta izdevumus atbilstoši vizītes programmai;

Ārvalstu zinātniekiem: starpvalstu transporta izdevumus nodrošina viņa pārstāvētā iestāde vai akadēmija, bet LZA apmaksā uzturēšanās izdevumus (viesnīca, dienas nauda), kā arī iekšzemes transporta izdevumus atbilstoši vizītes programmai. Ārvalstu zinātnieku uzņemšanas izdevumu tāmes apstiprina LZA prezidents vai cita amatpersona saskaņā ar pienākumu sadali. Ārvalstu zinātnieki saņem viņiem pienākošos dienas naudu ar pārskaitījumu uz viņu norādīto bankas kontu vai (atsevišķos gadījumos) skaidrā naudā.

6. Pēc īstermiņa mobilitātes vizītes:

Latvijas zinātnieki: 20 dienu laikā iesniedz LZA starptautisko sakaru speciālistiem informāciju par vizītes rezultātiem (skatīt 1. pielikumu).

Par ārvalstu zinātnieku: Latvijas zinātnieks, kurš nodrošina sava sadarbības partnera vizītes zinātnisko programmu, iesniedz 20 dienu laikā LZA starptautisko sakaru speciālistam informāciju par zinātniskās apmaiņas vizītes rezultātiem (skatīt 2. pielikumu).


 

1. pielikums

 

Informācija
 par zinātniskās apmaiņas vizīti
LZA divpusējās zinātniskās sadarbības līguma ietvaros

1. LZA zinātniskās sadarbības līgums ar

2. Vārds, uzvārds

3. Tituls, amats

4. Darba vieta

5. Rekomendācijas (ja nepieciešama) devējs

6. Vizītes mērķis

7. Zinātniskā tēma

8. Iestādes nosaukums

9. Vizītes laiks un vieta

10. Īsa anotācija par paveikto darbu (1-2 lpp. pielikumā)

11. Secinājumi un ieteikumi, t.sk. ziņas par līdzdalību kopīgos projektos un publikācijās (atskaitēs)

 


 

2. pielikums

 

 Informācija
 par ārvalstu zinātnieka uzņemšanu
LZA divpusējās zinātniskās sadarbības līguma ietvaros 

1. LZA zinātniskās sadarbības līgums ar

2. Par zinātnisko programmu atbildīgās personas vārds, uzvārds, tituls, amats, kontaktinformācija

3. Zinātniskā iestāde Latvijā

4. Vieszinātnieka vārds, uzvārds

5. Vizītes mērķis

6. Zinātniskā tēma

7. Vizītes laiks un vieta

8. Īsa anotācija par paveikto darbu (1 lpp. pielikumā)

9. Secinājumi un ieteikumi.


Sagatavoja Anita Draveniece 16.06.2015.
LZA Starptautiskie sakari

Pēdējā atjaunošana 4-02-2016
Powered by Elxis - Open Source CMS