LATVIJAS ZINĀTŅU AKADĒMIJAS JAUNIEVĒLĒTO LOCEKĻU ĪSAS BIOGRĀFIJAS

7-01-2011


LZA Rudens pilnsapulce 2010.gada 25.novembrī

LATVIJAS ZINĀTŅU AKADĒMIJAS JAUNIEVĒLĒTO LOCEKĻU ĪSAS BIOGRĀFIJAS  

ĪSTENIE LOCEKĻI

Andris OZOLS – dz. 6.12.1944., LZA korespondētājloceklis (1998), Dr.habil.phys.(1991), profesors (2000), RTU Materiālu optikas Zinātniski pētnieciskās laboratorijas vadītājs, vadošais pētnieks.

Zinātnisko pētījumu virzieni: Optiskās informācijas ierakstu fizikālie aspekti, tehnoloģija un pārsūtīšana. Hologrāfija. Nelineārā optika. Pulsējuša lāzera spektroskopija.

Publicētie darbi: H-indekss 8, 1 monogrāfija, 75 žurnālu raksti starptautiski citējamos žurnālos, 36 vietējos žurnālos, 87 konferenču tēzes.

Pedagoģiskais darbs: 5 doktorantu darbu vadība, 19 maģistrantu vadība.

Studiju kursu (priekšmetu) programmu izstrāde – 8.

Zinātniskie projekti: 4 LZP projektu vadītājs un izpildītājs un 3 LZP projektu izpildītājs; Valsts programmās kopprojekta ar Somiju vadītājs (1992-1997).

Pašlaik vada un izpilda: ERAF projekta sadaļu; IZM projekta apakšprojektu un Valsts programmas sadaļu.

Organizatoriskais darbs: Starptautiskas konferences “Inter-Academia 2010”Programmas komitejas priekšsēdētājs. RTU un DU apvienotās Astronomijas un fizikas profesoru padomes priekšsēdētājs, RTU Promocijas padomes “RTU P – 08” loceklis, RTU Promocijas padomes “RTU-18” loceklis. RTU TFI padomes loceklis. Latvijas Fizikas biedrības biedrs. Latvijas Zinātnieku Savienības biedrs. Latvijas profesoru asociācijas biedrs.

Latvijas Optikas biedrības priekšsēdētājs. LZP loceklis. Latvijas Fizikas un tehnisko zinātņu žurnāla redkolēģijas loceklis. 1.Starptautiskās Optikas inženierzinātnes biedrības (SPIE – The International Society for Optical Engineering) biedrs.Amerikas Optikas biedrības (Optical Society of America-OSA) biedrs. Eiropas Optikas biedrības (European Optical Society – EOS) biedrs un Valdes loceklis.

1973. gadā uzbūvēja pirmo hologrāfisko iekārtu Latvijā.

Izstrādāti jauni organiskie materiāli virsmas reljefa hologrammu tiešam ierakstam spektra sarkanajā daļā. Atzīts kā 2007.g. sasniegums zinātnē.


Nikolajs SJAKSTE – dz. 11.05.1955. LZA korespondētājloceklis (2005), Dr.habil.biol. (1992), LU Medicīnas fakultātes profesors, Latvijas Organiskās sintēzes institūta Bioķīmijas grupas vadītājs.

Zinātnisko pētījumu virzieni: hromatīna olbaltumvielu un DNS mijiedarbība normālajās un audzēju šūnās, šūnu kodolu struktūras izmaiņas atkarībā no šūnu proliferācijas statusa, cerebrokrasta, metālorganisko ftorafūra analogu darbības mehānisma pētījumi, mildronāta izmantošanas iespējas diabēta ārstēšanā. Stažējies Francijā. 4 promocijas darbu (2 aizstāvēti) vadītājs.

Publicētie darbi: 1 monogrāfija, 1 nodaļa grāmatā; 131 (93 starpt. citējamos žurn.) zinātniski raksti, 1 autorapliecība, 108 konferenču tēzes, 5 populārzinātniski raksti. Pavisam > 245.

Zinātniskie projekti: 10 ( 6-vadītājs) Ljas LZP grantu un valsts pētījumu programmu projektu un 6 starptautisko pētījumu projektu dalībnieks.

Pedagoģiskais darbs: Lekciju kursi LU MF studentiem, 4 maģistra darbu vadītājs.

Organizatoriskā darbība: 2 žurnālu redkol. loc., 4 starpt. konferenču orgkomiteju loc., 7 starpt. un 2 Ljas zin.žurnālu recenzents. LU Promocijas padomes eksperts, LU Profesoru padomes (Medicīna) zin.sekretārs, LR ZM ĢMO komisijas loc.

Atzinības: S. Hillera medaļa (LOSI, 2005).


Pēteris Šipkovsdz. 16.06.1944., LZA korespondētājloceklis (2000), Dr.habil.sc.ing. (1993), Fizikālās enerģētikas institūta Enerģijas resursu laboratorijas vadītājs, vadošais pētnieks, RTU Būvniecības fakultātes profesors.

Zinātnisko pētījumu virzieni: atjaunojamo enerģijas avotu izmantošanas problēmas, kombinētās energoapgādes sistēmas, kurināmā un enerģijas bilances optimizācija. Matemātiskās metodes un modeļi enerģētikā. Kurināmā rezervju veidošana un optimizācija. Enerģijas efektīvas izmantošanas, apgādes un drošības problēmas. Enerģijas resursu tirgus problēmu izpēte. Energotaupība un energotaupošās tehnoloģijas. Enerģētika un dabas aizsardzība. Enerģētisko iekārtu izstrāde.

Publicētie darbi: H-indekss 10, 3 monogrāfijas, 12 brošūras, 31 žurnālu raksti, 107 konferenču tēzes, 8 LV patenti.

Zinātniskie projekti: 10 ES projekti, 5 LZP projekti, 6 IZM tirgus orientētie pētījumi.

2 Valsts pētījumu programmu dalībnieks.

Pedagoģiskais darbs: 5 promocijas darbu vadītājs, 3 doktorantu vadītājs, RTU promocijas padomes P-12 zinātniskais sekretārs, sagatavoti 5 lekciju kursi, 38 maģistra darbu vadītājs.

Organizatoriskais darbs: LZA FTZN padomes loceklis, Starptautiskās zinātnes un tehnoloģiju attīstības asociācijas biedrs (Calgary, Kanāda), LZP, Rīgas Domes padomes eksperts enerģētikā, FEI Zinātniskās padomes loceklis, Latvijas enerģētikas ekonomikas asociācijas viceprezidents, dalība daudzās starptautiskās profesionālās organizācijās (Krievija, Lībija, Vācija, Beļģija, Dānija), Latvijas Enerģētiķu savienības biedrs, Latvijas Zinātnieku savienības biedrs, OECD eksperts (Parīze), ANO ECE ‘’Energy 2000’’ programmas eksperts (Ženēva), Latvijas Inteliģences apvienības loceklis, Pasaules Atjaunojamo energoresursu padomes loceklis (Brighton, Anglija). Daudzu Starptautisko kongresu, konferenču, simpoziju orgkomiteju loceklis.

Atzinības: LZA, a/s “Latvijas gāzes” un LIF zelta medaļa un diploms, (2008); LZA un VAS “Latvenergo” gada balva (2003); A/S “Latvijas gāze”, LIF Atzinības raksti par augstas kvalifikācijas speciālistu sagatavošanu (2006, 2007, 2008).

Izstrādāts un realizēts saules enerģijas izmantošanas iekārtu testēšanas poligons. Atzīts kā 2008.g. sasniegums zinātnē.


Grigorijs VEINBERGS – dz.17.07.1941., LZA kor.loc. (2000), Dr.habil.chem. (1987). Latvijas Organiskās sintēzes institūta Metālorganiskās ķīmijas laboratorijas vadošais pētnieks.

Zinātnisko pētījumu virzieni: Bioorganiskā ķīmija. Beta-laktāmu un gamma-laktāmu analogu stereospecifiskā sintēze, pretvēža un psihotropā aktivitāte; struktūras-aktivitātes likumsakarību noteikšana. Vadīti 5 aizstāvēti promocijas darbi.

Publicētie darbi: pavisam 146, t.sk. 60 (52 starpt. citējamos žurn.) zinātniski raksti, 20 izgudrojumi un patenti, 68 konferenču tēzes, 2 reglamenti. Pavisam 149.Zinātniskie projekti: no 2005.g. - 2 Valsts programmas projektu un 3 LZP grantu vadītājs, vairāku projektu dalībnieks.

Pedagoģiskais darbs: Lekciju kurss RTU MLĶF studentiem.

Organizatoriskā darbība: LOSI Zinātniskās padomes priekšsēdētājs, LZP Dabaszinātņu un matemātikas EK pr-js. Amerikas Ķīmijas b-bas loceklis.

Atzinības: LZA Gustava Vanaga balva, D.H.Grindeļa medaļa par ieguldījumu beta-laktāmu antibiotiku izpētē;. S.Hillera medaļa par ieguldījumu medicīnas preparātu radīšanā, divas LPSR ZA Prezidija prēmijas.

Izstrādāti sintēzes paņēmieni bioloģiski aktīvo savienojumu tīru optisko izomēru iegūšanai, izpētītas to īpašības, kas paplašina iespējas radīt efektīvākus ārstniecības līdzekļus. Atzīts kā 2008.g. sasniegums zinātnē.


KORESPONDĒTĀJLOCEKĻI

Fizikas un tehniskās zinātnes:

Fizika

Juris Purāns – dz. 29. 08. 1952., Dr.habil.phys.(1988), LU Cietvielu fizikas institūta Teorētiskās fizikas un datormodelēšanas laboratorijas vadītājs, vadošais pētnieks.  

Zinātnisko pētījumu virzieni: Sinhrotrona starojuma pielietošana dabas fizikā, ķīmijā un biofizikā. Plaša pieredze oksīdu savienojumu sagatavošanas tehnoloģijā un to pētīšanā ar modernām metodēm. Bagāta eksperimentāla pieredze darbam ar unikāliem sinhrotrona starojuma avotiem Francijā, Itālijā, Vācijā, Šveicē un Krievijā. Rtg-staru absorbcijas spektroskopijas pētījumi. Rentgena absorbcijas spektoskopija ar femtometru precizitāti un skenējoša Rentgena absorbcijas nanoskopija.

Publicētie darbi: H-indekss 18, darbi ir citēti vairāk kā 1000 reizes. 2 monogrāfijas, 143 žurnālu raksti starptautiski citējamos žurnālos, 14 raksti vietējos žurnālos, 181 konferenču tēzes.

Pedagoģiskais darbs: 4 promocijas darbi, 2 maģistra darbi, 4 diplomdarbi. Kvalificēts profesora darbam: Francijā, Itālijā. 5 lekciju kursi lasīti: LU, Marseļas, Parīzes XI, Bordo, Amjēnas, Romas, Trento un Lozannas universitātēs Francijā un Itālijā.

Zinātniskie projekti: Valsts programma-1,LZP-3 vadītājs, EK FP5, FP6 un FP7, MATERA un OSMOZE sadarbības ar EK institūtiem, Eiropas COST D18 vadītājs. Kopprojekti ar Franciju, Vāciju, Itāliju, Šveici, Krieviju.

Organizatoriskais darbs: Latvijas Fizikas biedrības, Latvijas Zinātnieku savienības, European Synchrotron Radiation Society (ESRS, Latvian Synchrotron Radiation Society biedrs.

Balvas: LZA E.Siliņa balva (2008 g.) fizikā, LU CFI atzinības raksti 2008, 2009. Sadarbojas ar > 15 Latvijas un starptautiskajām eksperimentatoru un teorētiķu grupām.

Izveidots jauns virziens: Sinhrotrona radiācijas pielietošana dabas zinātnēs un skola (LZA kor.loc. Aleksejs Kuzmins 2005).


Informātika

Guntis BĀRZDIŅŠdz. 23.12.1962., Dr.sc.comp.LU MII vadošais pētnieks, LU profesors.

Zinātnisko pētījumu virzieni: Mākslīgā intelekta pētījumi (datorlingvistika, SemTiKamols latviešu valodas gramatikas analizators, datoru redze), datoru tīkli (Latvijas interneta izveide un pārvaldība, agrīnās WiFi tehnoloģijas, darbs Telenor, Cisco, Vizada (kosmiskie satelītsakari), semantiskā tīmekļa tehnoloģijas (medicīna).

Publicētie darbi: 1 nodaļa monogrāfijā, 32 žurnālu raksti starptautiski citējamos žurnālos, 17 raksti konferenču krājumos.

Zinātniskie projekti: 5 - Ziemeļvalstu Ministru Padomes projekta “Baltnet” vadītājs Latvijā (1993-2000); Daudzlietotāju “Broadband simplex FrameRelay” tehnoloģijas izstrāde un ieviešana kosmisko satelītsakaru sistēmās. Taide/Telenor (Norvēģija), vadītājs (1999-2002).

Eiropas Savienības 6. ietvara projekts “BalticGrid”, kontrakta Nr. 026715, koordinators Latvijā (2006-2008); VPP “Informācijas tehnoloģiju zinātniskā bāze” 2.projekts “Semantiskā tīmekļa izpēte, attīstīšana un piemērošana Latvijas vajadzībām”; projekta vadītājs (2005 – 2009); Efektīva daudzlietotāju DVB-S2 kosmisko satelītsakaru sistēma IPv4 un IPv6 transportam (patent pending). Vizada Networks (Norvēģija), vadītājs (2010).

Pedagoģiskais darbs: 4 doktoranti, 12 maģistra darbu vadītājs (2008-2010).

Organizatoriskais darbs: Vizada Networks, Chief Technical Officer; Latvijas ccTLD(.lv) pārstāvis IANA (Tran-European Research and Education Network).

LU datorzinātnes un maģistra studiju padome, studiju moduļa “Datortīkli, tīkli un operētājsistēmas ” vadītājs; LU akadēmiskās konsultatīvās padome datorzinātnē un modelēšanā priekšsēdētājs.

Izstrādāta un aprobēta oriģināla, pilnībā grafiska saskarne “Semantiskā Latvija”, kas tīmeklī organizētus datus padara tieši pieejamus nozaru speciālistiem (mediķiem, reģistru lietotājiem u. c.), neiesaistot programmētājus pārkodēšanai. Atzīts kā 2009.g. sasniegums zinātnē.

Turpinājums – nākamaja numurā

Pēdējā atjaunošana 7-01-2011
Powered by Elxis - Open Source CMS