Aizstāvēšana

20-01-2011


2011. gada 4.februārī plkst. 14:15 Rīgas Tehniskajā universitātē, Būvniecības fakultātē, Āzenes ielā 16, II stāvā sēžu zālē, RTU Promocijas padomes P–06 atklātajā sēdē

MĀRTIŅŠ VILNĪTIS

aizstāvēs promocijas darbu “Jaunās paaudzes gāzbetona ar tilpummasu 350–400 kg/m3 siltumtehnisko īpašību izpēte” inženierzinātņu doktora grāda iegūšanai būvzinātnes nozarē, būvmateriāli un būvtehnoloģijas apakšnozarē.

Recenzenti: profesors Dr. habil. sc. ing. E. Dzelzītis (Rīgas Tehniskā universitāte), profesors Dr. sc. ing. J. Smirnovs (Rīgas Tehniskā universitāte), Dr. sc. ing. G. Fareņuks (Būvniecības fizikas un resursu ekonomijas nodaļas vadītājs, Būvkonstrukciju Valsts zinātniski pētnieciskais institūts, Ukraina).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātnes bibliotēkā, Ķīpsalas ielā 10 un tā kopsavilkumu internetā http://www.rtu.lv/ sadaļā Doktorantiem/Promocijas darbi.

***

2011. gada 10. februārī pulksten 13.00 Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes 311. telpā Daugavpilī, Vienības ielā 13, notiks Daugavpils Universitātes Literatūrzinātnes nozares Promocijas padomes sēde, kurā promocijas darbu filoloģijas doktora (Dr. philol.) zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

IRINA PRESŅAKOVA.

Temats: “19.gs.60.-80. gadu angļu spoku stāsts”.

Zinātniskais vadītājs: prof. Dr.habil.philol. Fjodors Fjodorovs.

Recenzenti: asoc.prof. Dr. philol. E.Vasiļjeva (Daugavpils Universitāte); akadēmiķis, prof. Dr. habil. philol. B.Kalnačs (Liepājas Universitāte); Dr. philol., doc. A.Čamejevs (Sanktpēterburgas Valsts universitāte).

Ar promocijas darbu var iepazīties Daugavpils Universitātes zinātniskās bibliotēkas lasītavā Vienības ielā 13, Komparatīvistikas institūtā Vienības 13 – 323, kā arī DU mājas lapā http://www.du.lv.

***

2011. gada 10. februārī pulksten 15.30 Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes 311. telpā Daugavpilī, Vienības ielā 13, notiks Daugavpils Universitātes Literatūrzinātnes nozares Promocijas padomes sēde, kurā promocijas darbu filoloģijas doktora (Dr. philol.) zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

JEKATERINA BOGATKEVIČA.

Temats: “Nikolaja Jazikova dzejas mākslinieciskā pasaule”.

Zinātniskais vadītājs: Dr.habil.philol., prof. Fjodors Fjodorovs.

Recenzenti: asoc.prof. Dr. philol. A.Stankeviča (Daugavpils Universitāte), prof. Dr. philol. L.Luceviča (Varšavas Universitāte), doc. Dr. philol. V.Gudoņene (Viļnas Pedagoģiskā universitāte).

Ar promocijas darbu var iepazīties Daugavpils Universitātes zinātniskās bibliotēkas lasītavā Vienības ielā 13, Komparatīvistikas institūtā Vienības 13 – 323, kā arī DU mājas lapā http://www.du.lv.

***

2011.g. 11.februārīrī plkst. 12.00 LU Vadībzinātnes un Demo­grāfijas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Aspazijas bulv.5, 322.auditorijā promocijas darbu doktora zinātniskā grāda iegūšanai vadībzinātnē (Dr.man.) aizstāvēs

Ligita ZĪLĪTE.

Temats – “Socionikas informācijas lietošanas iespējas Latvijā izglītības procesa vadībā”. Nozare – vadībzinātne, apakšnozare – izglītības vadība.

Recenzenti: prof. Dr.fiz. Andris Kangro; prof. Dr.ekon. Tatjana Volkova; prof. Dr.ped., Dr.inž. Ludis Pēks.

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Centrālajā bibliotēkā Rīgā, Kalpaka bulvārī 4.

***

2011.g. 11.februārīrī plkst. 10.00 LU Vadībzinātnes un Demo­grāfijas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Aspazijas bulv.5, 322.auditorijā promocijas darbu doktora zinātniskā grāda iegūšanai vadībzinātnē (Dr.man.) aizstāvēs

Ieva RUDZINSKA.

Temats – “Kvalitātes vadīšana studentu profesionālās svešvalodas kompetences veidošanā”. Nozare – vadībzinātne, apakšnozare – izglītības vadība.

Recenzenti: prof. Dr.fiz. Andris Grīnfelds; prof. Dr.ekon. Jānis Strautmanis; prof. Dr.ped. Zenta Anspoka.

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Centrālajā bibliotēkā Rīgā, Kalpaka bulvārī 4.

***

2011.gada 11. februārī plkst. 15.00 LU Cietvielu fizikas institūtā, Ķengaraga ielā 8, 2. stāva zālē, LU Fizikas, astronomijas un mehānikas zinātnes nozares specializētās promocijas padomes atklātā sēdē

Sergejs FOMINS

aizstāvēs promocijas darbu “Krāsu un formas nozīme attēlu atpazīšanā” fizikas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: profesors Jānis Spīgulis; vadošais pētnieks Vismants Zauls un profesors Henrikas Vaitkevicius.

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Zinātniskajā bibliotēkā un LU Fizikas un matemātikas fakultātē F210.telpā.

***

2011.gada 11.februārī plkst.15.00 Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Socioloģijas nozarespromocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Dzirciema ielā 16, Hipokrāta auditorijā

Rasa ŠMITE

aizstāvēs promocijas darbu “Kreatīvās tīklu kopienas”.

Oficiālie recenzenti: Dr.sc.soc. Agita Lūse (RSU); Dr.sc.soc. Baiba Bela–Krūmiņa (LU); prof. PhD Phil Kerstin Mey (University for the Creative Arts, Farnham, UK).

Ar promocijas darbu var iepazīties RSU bibliotēkā, RSU mājas lapā www.rsu.lv.

***

2011.gada 11. februārī plkst. 17.00 LU Cietvielu fizikas institūtā , Ķengaraga ielā 8, 2. stāva zālē, LU Fizikas, astronomijas un mehānikas zinātnes nozares specializētās promocijas padomes atklātā sēdē

Aleksejs ĻIHAČOVS

aizstāvēs promocijas darbu “Lāzeru ierosinātas in–vivo ādas autofluorescences un remisijas kinētika” fizikas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: profesors Aleksejs Kataševs; asociētais profesors Alexander V.Priezzhev un profesors Ricardas Rotomskis.

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Zinātniskajā bibliotēkā un LU Fizikas un matemātikas fakultātē F210.telpā.

***

2011.gada 15.februārī plkst. 16.00 LU Fizikas un matemātikas fakultātē, Zeļļu ielā 8, 233. auditorijā, LU Fizikas, astronomijas un mehānikas zinātnes nozares specializētās promocijas padomes atklātā sēdē

Andrejs UMBRAŠKO

aizstāvēs promocijas darbu “Siltuma un vielas pārneses procesi elektromagnētiski ierosinātās recirkulatīvās plūsmās” fizikas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: profesors Harijs Kalis, vadošais pētnieks Jānis Virbulis un profesors Thomas Wetze.

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Zinātniskajā bibliotēkā un LU Fizikas un matemātikas fakultātē F210.telpā.

***

2011.gada 16.februārī plkst.15.00 Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Socioloģijas nozares promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Dzirciema ielā 16, Hipokrāta auditorijā

Signe MEŽINSKA

aizstāvēs promocijas darbu “Hroniskas slimības subjektīvā pieredze un pensijas vecuma cilvēku dzīves kvalitāte”.

Oficiālie recenzenti: Dr.sc.soc. Agita Lūse (RSU); profesore PhD Vieda Skultāne (Bristoles universitāte); asoc.profesore Dr.med. Anita Villeruša (RSU Sabiedrības veselības fakultāte).

Ar promocijas darbu var iepazīties RSU bibliotēkā, RSU mājas lapā www.rsu.lv

***

2011.gada 17.februārī plkst. 16:00 Rīgas Tehniskās universitātes Promocijas padomes ‘’ P–03’’atklātajā sēdē Rīgā, Kaļķu ielā 1, 119.auditorijā

Miroslavs VESELOVSKIS

aizstāvēs promocijas darbu “Efektīvas apgrieztās metodes moderno kompozītmateriālu īpašību noteikšanai izstrāde un validācija” inženierzinātņu doktora grāda iegūšanai.

Recenzenti: profesors, Dr.sc.ing. Marians Klažtornijs (Varšavas Militārā Tehniskā universitāte), Dr.habil.sc.ing. Andrejs Krasņikovs (Rīgas Tehniskā universitāte), Dr.sc.ing. Vitālijs Beresņevičs (Rīgas Tehniskā universitāte).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā Ķīpsalas ielā 10 un interneta mājas lapā http://www.rtu.lv (Doktorantiem–>Promocijas darbi).

***

2011.gada 18. februārī plkst. 10.00 Latvijas Universitātes Socioloģijas un politikas zinātnes promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, LU Sociālo zinātņu fakultātē Lomonosova ielā 1, 210. auditorijā

Sandra ŠŪMANE

socioloģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs promocijas darbu “Lauku inovācija: jaunu attīstības prakšu veidošana. Bioloģiskās lauksaimniecības piemērs”.

Recenzenti: prof. Brigita Zepa, Latvijas Univesitāte; doc. Lorencs Klerks (Laurens Klerkx), PhD, Vageningenas Universitāte (Wageningen University); Ligita Melece, Dr.oec., Latvijas Valsts agrārās ekonomikas institūta nodaļas vadītāja, prof. Vladimirs Meņšikovs, Dr.soc., Daugavpils Universitātes Sociālo pētījumu institūts.

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Centrālajā  bibliotēkā, Rīgā, Kalpaka bulvārī 4 vai LU SZF mājas lapā http://szf.lu.lv/lat/petnieciba/promocijas–darbi/

***

2011.gada 21.februārī plkst.14.00 Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Teorētiskās medicīnaspromocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Dzirciema ielā 16, Hipokrāta auditorijā

Inese GOBIŅA

aizstāvēs promocijas darbu “Hronisku sāpju asociētie faktori pusaudžiem”.

Oficiālie recenzenti: asoc.profesore Ināra Logina (RSU); docents Valdis Folkmanis (LU); profesore Jurate Klumbiene (Kauņas veselības zinātņu universitāte, Lietuva).

Ar promocijas darbu var iepazīties RSU bibliotēkā, RSU mājas lapā www.rsu.lv

***

2011.gada 23.februārī plkst.17.00 Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Stomatoloģijas specialitāšupromocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Dzirciema ielā 16, Hipokrāta auditorijā

Iveta JANKOVSKA

aizstāvēs promocijas darbu “Reģenerācijas/augšanas, deģenerācijas faktoru un apoptozes raksturojums žokļu kaulos un smaganu audos pacientiem ar Angle II un III klases dentofaciālām deformācijām”.

Oficiālie recenzenti: profesore Ingrīda Čēma (RSU); asoc.profesors Dr.med. Antanas Šidlauskas (Kauņas Medicīnas universitāte); asoc.profesore Dr.med. Marina Aunapuu (Tartu universitāte)

Ar promocijas darbu var iepazīties RSU bibliotēkā, RSU mājas lapā www.rsu.lv

***

2011.gada 24. februārī plkst. 10.00 notiks LU Pedagoģijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēde (Jūrmalas gatve 74/76, G16 aud.), kurā disertāciju pedagoģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

ILZE BRIŠKA.

Temats: “Topošo skolotāju profesionālo vērtību veidošanās mākslinieciski radošā darbībā”.

Vadītājs: prof. Vladimirs Kincāns, LU.

Recenzenti: prof. Tatjana Koķe, LU; prof. Anita Petere, RPIVA; prof. Gunter Huber, Tībingenas Universitāte

***

2011.gada 24. februārī plkst. 13.00 notiks LU Pedagoģijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēde (Jūrmalas gatve 74/76, G16 aud.), kurā disertāciju pedagoģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

DAIGA KALNIŅA.

Temats: “Skolēna pētnieciskās prasmes attīstība dabaszinību mācību procesā pamatskolā (5.– 6. klasē)”.

Vadītāja: prof. Irēna Žogla, LU.

Recenzenti: prof. Rudīte Andersone, LU; prof. Indriķis Muižnieks, LU; prof. Inese Jurgena, RPIVA.

***

2011. gada 25.februārī plkst.12.00 Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē, Alberta ielā 10, 313. telpā notiks Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas promocijas padomes atklātā sēde, kurā disertāciju ģeogrāfijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

Ilmārs KRAMPIS

par tēmu “Boreālā un nemorālā bioma kokaugu sugu reģionālā izplatība Latvijā”.

Recenzenti: rof. Dr.geogr. Oļģerts Nikodemus (LU), Dr. silv. Imants Baumanis (Silava), doc. Dr. geogr. Solvita Rūsiņa, (LU)

Ar promocijas darbu var iepazīties LU bibliotēkā, Kalpaka bulvārī 4.

***

LLU pedagoģijas nozares promocijas padomes sēdē 2010. gada 2. decembrī Irēna KULIŠA aizstāvēja promocijas darbu un viņai tika piešķirts pedagoģijas doktora (Dr. paed.) zinātniskais grāds skolas pedagoģijas apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par – 7 balsis, pret – nav, nederīgu biļetenu nav.

***

Latvijas Universitātes Pedagoģijas zinātņu nozares promocijas padome 2010.gada 2. decembra sēdē piešķīra pedagoģijas doktora (Dr. paed.) zinātnisko grādu KARINE OGANISJANAI augstskolas pedagoģijas apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par – 6; pret – nav; nederīgu biļetenu nav.

***

2010. gada 9. decembrī Latvijas Mākslas akadēmijas promocijas padomē notika Annas ANCĀNES promocijas darba aizstāvēšana. Balsošanas rezultāti – “par” – 8, “pret”– nav, “atturas” – nav, nederīgs biļetens – 1.

***

Rīgas Stradiņa universitātes Internās medicīnas promocijas padome 2010.gada 10.decembrī atklātā sēdē piešķīra LR medicīnas doktora zinātnisko grādu neiroloģijas specialitātē Aināram STEPENAM. Balsošanas rezultāti: par–9, pret – nav, nederīgu biļetenu nav.

***

2010. gada 10. decembrī LU Promocijas padomes ģeoloģijā atklātā sēdē Rīgā, Alberta ielā 10, promocijas darbu ģeoloģijas doktora (Dr. ģeol.) zinātniskā grāda iegūšanai kvartārģeoloģijas un ģeomorfoloģijas apakšnozarē aizstāvēja Andis KALVĀNS. Balsošanas rezultāti: piešķirt – 7, nepiešķirt – 0, nederīgi biļeteni – 0.

***

2010. g. 14. decembrī LU Ekonomikas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Aspazijas bulv.5, 322. auditorijā promocijas darbu ekonomikas doktora (Dr. oec.) zinātniskā grāda iegūšanai ekonomikas nozarē, apakšnozarē –Ekonometrija aizstāvēja Oļegs TKAČEVS. Balsošanas rezultāti: piešķirt–8 , nepiešķirt– , nederīgi biļeteni– .

***

Rīgas Stradiņa universitātes Ķirurģijas promocijas padome 2010.gada 15.decembrī atklātā sēdē piešķīra LR medicīnas doktora zinātnisko grādu specialitātē – ķirurģijā Andrejam VANAGAM. Balsošanas rezultāti: par–8 pret – nav, nederīgu biļetenu nav.

***

Rīgas Stradiņa universitātes Stomatoloģijas specialitāšu promocijas padome 2010.gada 15.decembrī atklātā sēdē piešķīra LR medicīnas doktora zinātnisko grādu specialitātē –zobu protezēšana Andai SLAIDIŅAI. Balsošanas rezultāti: par –10 pret – nav, nederīgu biļetenu nav.

***

2010. gada 16. decembrī Latvijas Mākslas akadēmijas promocijas padomē notika Dainas LĀCES promocijas darba aizstāvēšana. Balsošanas rezultāti: “par” – 9, “pret”– nav, “atturas”– nav.

***

LU Ķīmijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēdē 2010. gada 16. decembrī Kārlis PAJUSTE aizstāvēja promocijas darbu. Balsošanas rezultāti: par– 8, pret –nav, nederīgu biļetenu nav. Kārlim Pajustem ir piešķirts doktora (Dr. chem.) zinātniskais grāds ķīmijas zinātņu nozares organiskās ķīmijas apakšnozarē.

***

elektrotehnikas nozares promocijas padome ”RTU – P14” 2010. gada 21.decembrī sēdē piešķīra inženierzinātņu doktora zinātnisko grādu elektriskās tehnoloģijas un automātikas apakšnozarē OJĀRAM KRŪMIŅAM. Balsošanas rezultāti: par – 10, pret – 1, nederīgu biļetenu nav.

***

elektrotehnikas nozares promocijas padome ”RTU – P14” 2010. gada 21.decembrī sēdē piešķīra inženierzinātņu doktora zinātnisko grādu elektriskās tehnoloģijas un automātikas apakšnozarē ALVIM SOKOLOVAM. Balsošanas rezultāti: par – 12, pret – nav, nederīgu biļetenu nav.

***

elektrotehnikas nozares promocijas padome ”RTU – P14” 2010. gada 21.decembrī sēdē piešķīra inženierzinātņu doktora zinātnisko grādu elektriskās tehnoloģijas un automātikas apakšnozarē IGORAM UTEŠEVAM. Balsošanas rezultāti: par – 10, pret – 2, nederīgu biļetenu nav.

***

Daugavpils Universitātes Pedagoģijas nozares promocijas padomes sēdē 2010. gada 21.decembrī Ženija BĒRZIŅA aizstāvēja promocijas darbu pedagoģijas doktora grāda iegūšanai. Balsošanas rezultāti: par – 6, pret – nav, nederīgu biļetenu nav. Ar Pedagoģijas nozares promocijas padomes lēmumu Ženijai Bērziņai piešķirts doktora zinātniskais grāds pedagoģijā (Dr.paed.).

***

Daugavpils Universitātes Pedagoģijas nozares promocijas padomes sēdē 2010. gada 21.decembrī Aina STRODE aizstāvēja promocijas darbu pedagoģijas doktora grāda iegūšanai. Balsošanas rezultāti: par – 6, pret – nav, nederīgu biļetenu nav. Ar Pedagoģijas nozares promocijas padomes lēmumu Ainai Strodei piešķirts doktora zinātniskais grāds pedagoģijā (Dr.paed.).

***

2010. gada 21.decembrī RTU ķīmijas inženierzinātņu nozares RTU promocijas padomes P–02 atklātā sēdē Jānis RIŽIKOVS aizstāvēja promocijas darbu un viņam piešķīra Dr.sc.ing zinātnisko grādu. Balsošanas rezultāti: “par” –13, “pret” – nav, nederīgu biļetenu nav.

***

Rīgas Stradiņa universitātes Stomatoloģijas specialitāšu promocijas padome 2010.gada 22.decembrī atklātā sēdē piešķīra LR medicīnas doktora zinātnisko grādu specialitātē – ortodontija Andrim ĀBELTIŅAM. Balsošanas rezultāti: par – 9, pret – nav, nederīgu biļetenu nav.

2010. gada 27. decembrī LU filozofijas zinātņu nozares promocijas padome atklātā sēdē piešķīra Aigaram DĀBOLIŅAM filozofijas doktora (Dr. phil.) zinātnisko grādu filozofijas vēstures apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par – 6, pret – 1, nederīgu biļetenu nav.

***

Rīgas Stradiņa universitātes Stomatoloģijas specialitāšu promocijas padome 2010.gada 29.decembrī atklātā sēdē piešķīra LR medicīnas doktora zinātnisko grādu specialitātē – mutes, sejas un žokļu ķirurģija Kasparam STĀMERAM. Balsošanas rezultāti: par –8, pret – nav, nederīgu biļetenu nav.

***

Rīgas Tehniskās universitātes RTU P–09 Promocijas padome 2010.gada 29.decembri sēdē Gunai CIEMLEJAI piešķīra ekonomikas zinātņu doktora grādu (Dr.oec.) nozarēs: Ekonomika un Vadībzinātne, apakšnozarēs: mikroekonomika, uzņēmējdarbības vadība. Balsošanas rezultāti: par– 10, pret– nav, nederīgu un atturas biļetenu nav.

Pēdējā atjaunošana 20-01-2011
Powered by Elxis - Open Source CMS