Latvijas Zemes dzīļu resursi un tehnoloģijas to izmantošanai

20-01-2011


2010.gada 10. decembī notika LZA Ķīmijas, bioloģijas un medicīnas zinātņu nodaļas sēde “Latvijas Zemes dzīļu resursi un tehnoloģijas to izmantošanai”, kas būtībā bija pārskats par pusgada laikā paveikto jaunās valsts pētījumu programmas projekta ietvaros.

Pēc akadēmiķa Māra Kļaviņa ievadvārdiem sēdes dalībnieki noklausījās un apsprieda 6 referātus: Māla iegulu sastāva dažādība Latvijā jaunām tehnoloģijām un produktiem” (Ilze Lūse, LU),Jauni keramikas produkti un tehnoloģijas” (Gaida Sedmale, RTU), “Jauni porainas keramikas produkti no Latvijas izejvielām ” (Ruta Švinka, RTU), “Augsnes bioremediācija: klasisko pamatu un mūsdienu iespēju sintēze” (Olga Mutere, LU), “Kūdras humusvielu īpašības un izmantošanas iespējas” (Jānis Šīre, LU), “Latvijas mālu sorbtīvās īpašības un pētījumi mālu inovatīvam pielietojumam”(Vitālijs Lakevičs , RTU). Sēdes noslēgumā profesors Valdis Segliņš sniedza plašāku projekta raksturojumu: “Sadarbība Latvijas zemes dzīļu resursu izpētei un to izmantošanas tehnoloģiju izstrādei – sasniegtais un iespējas”:

Valsts pētījumu programmas Nr. 2010.10–4/VPP–5 “Vietējo resursu (zemes dzīļu, meža, pārtikas un transporta) ilgtspējīga izmantošana – jauni produkti un tehnoloģijas (NatRes)” 1. projekta “Zemes dzīļu resursi” realizācija tika uzsākta 2010. gada 29. maijā partnerībā sadarbojoties LU un RTU struktūrvienībām. Programmas 1. projekts “Zemes dzīļu resursi” ir mērķorientēta vairāku pētnieku grupu sadarbība, kas ļauj risināt sadarbība sešus savstarpēji saistītus, sinerģiskus pētniecības virzienus ar augstu un tiešu izmantošanas potenciālu tautsaimniecībā.

Lai cik plašs un daudzpusīgs būtu šāds projekts, tas aptver tikai daļu no Latvijas zemes dzīlēm, to resursiem. Māli un kūdra ir vispārizplatīti, tos iegūst no zemes dzīlēm un to rūpnieciskās pārstrādes produkcija tiek realizēta pat pašreizējos ekonomiskos apstākļos. Tādejādi šai izvēlei ir noteikts sociālais partneris un noteiktas garantijas, ka zinātniskie pētījumi un to rezultāti tiks izmantoti.

Projektā kopā ir izveidoti un sekmīgi tiek realizēti 6 apakšprojekti.

Apakšprojektu realizācijai ir izveidotas 6 atsevišķas pētnieku grupas LU un RTU struktūrvienībās, bet apakšprojektos – tiek izstrādātas atsevišķas pētījumu tēmas. Tās ir elastīgas mērķorientētas tematiskās grupas, kas 2010. gadā pētījumus veica 17 tēmas. Tās aptvēra ģeoloģijas, ķīmijas, bioloģijas, vides zinātnes un materiālzinātņu dažādas zinātniskās pētniecības jomas. Tieši šī sadarbība un efektīva zinātniskās domas apmaiņas sekmēja pētījumu uzsākšanu un ļāva sasniegt augstus zinātniskos rezultātus jau pirmajā pētniecības gadā: aizstāvētās trīs doktora disertācijas, divi sagatavotie Latvijas patenti, izdoti 6 zinātniski raksti, publicēšanai iesniegti 11 zinātniski raksti, publicēti 6 zinātnisko konferenču pilnu ziņojumu teksti. Pētījumu rezultāti tika prezentēti un aprobēti zinātniskos kongresos – 2 ziņojumi, un konferencēs – 14 mutiski ziņojumi un 6 stenda ziņojumi. Projektam ir izveidota sava mājas lapa internetā www.lu/VPP/, kur pieejama plašāka informācija par programmā un Zemes dzīļu projektā paveikto un tiek regulāri papildināta.

Pēdējā atjaunošana 20-01-2011
Powered by Elxis - Open Source CMS