Aizstāvēšana

6-05-2011

Gundara Bērziņa promocijas darba “Stratēģiskās vadīšanas sistēma radošo nozaru organizācijās” doktora zinātniskā grāda iegūšanai vadībzinātnē (Dr.man.) aizstāvēšana tiek atcelta.

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Centrālajā bibliotēkā Rīgā, Kalpaka bulvārī 4.


***

2011.gada 17.maijā plkst. 10.00 notiks LU Pedagoģijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēde (Jūrmalas gatve 74/76, B 6), kurā disertāciju pedagoģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

SANITA MADALĀNE.

Temats: “Topošo skolotāju pētnieciskās kompetences pilnveidošanās augstskolā”.

Vadītāja: prof. Māra Marnauza, RPIVA.

Recenzenti: prof. Irēna Žogla, LU; prof. Ausma Špona, RPIVA; asoc.prof. Ineta Lūka, Biznesa augstskola “Turība”.

***

2011.gada 17. maijā plkst. 14.00 notiks LU Pedagoģijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēde (Jūrmalas gatve 74/76, B 6 telpā), kurā disertāciju pedagoģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

GUNTARS BERNĀTS.

Temats: “Latvijas simfoniskā orķestra diriģēšanas skolas vēsturiskā attīstība mūzikas kultūras kontekstā”.

Vadītāja: prof. Aīda Krūze, LU.

Recenzenti: prof. Ilma Grauzdiņa, LMA; prof. Zanda Rubene, LU; prof. Jeļena Davidova, DU.

***

2011. gada 18.maijā plkst. 15.00 RTU Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātē Kronvalda bulvārī 1 – 117 telpā notiks ”RTU – P14” Promociju padomes atklātā sēde, kurā promocijas darbu inženierzinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai elektrotehnikas nozarē aizstāvēs

SVETLANA ORLOVA

par tēmu “Autonomu barošanas avotu induktorģeneratoru optimizācija”.

Recenzenti: asoc.profesore Dr.sc.ing. A. Žiravecka (RTU, Latvija); Dr.sc.ing. A. Mesņajevs (AS RER, Latvija); Dr. habil. sc. ing. Z. Sīka (Valsts emeritētais zinātnieks).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU EEF mājas lapā http://www.eef.rtu.lv un RTU Zinātniskajā bibliotēkā, Ķīpsalas ielā 10.

***

2011.gada 20.maijā plkst. 15.00 LU Polimēru mehānikas institūtā, Aizkraukles ielā 23, LU Fizikas, astronomijas un mehānikas zinātnes nozares specializētās promocijas padomes atklātā sēdē

TATJANA GLASKOVA

aizstāvēs promocijas darbu “Polimēru nanokompozītmateriālu termofizikālo un mehānisko īpašību eksperimentālā izpēte un modelēšana” mehānikas doktora zinātņu grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr.fiz. Sandris Lācis, Dr.h.inž. Roberts Maksimovs un profesors Dr.Sc.Ing. George Papanicolaou.

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Zinātniskajā bibliotēkā un LU Fizikas un matemātikas fakultātē F210.telpā.

***

2011.gada 27.maijā plkst. 16.00 LU Fizikas un matemātikas fakultātē, Zeļļu ielā 8, 233. auditorijā, LU Fizikas, astronomijas un mehānikas zinātnes nozares specializētās promocijas padomes atklātā sēdē

JEVGENIJS PROSKURINS

aizstāvēs promocijas darbu “Kvantu haosa un fāzu pāreju pētījumi kodolu modeļos” fizikas doktora zinātņu grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr.fiz. Oļģerts Dumbrājs, prof. Anatoli Afanasjev un prof. Ingemar Ragnarsson.

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Zinātniskajā bibliotēkā un LU Fizikas un matemātikas fakultātē F210.telpā.

***

2011.gada 30.maijā plkst.15.00 Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Teorētiskās medicīnas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Dzirciema ielā 16, Hipokrāta auditorijā

INESE MĀRTIŅSONE

aizstāvēs promocijas darbu “Metinātāju darba vides gaisa piesārņojums ar metāliem un tā ietekme uz nodarbināto veselību Latvijā”.

Oficiālie recenzenti: Dr.med. Tija Zvagule (RSU); asoc.profesore Dr.chem. Anda Prikšāne (LU); Dr.med. Remigijus Jankauskas (Lietuva).

Ar promocijas darbu var iepazīties RSU bibliotēkā, RSU mājaslapā www.rsu.lv

***

2011. gada 1.jūnijā plkst. 15.00 LU Humanitāro zinātņu fakultātē Rīgā, Visvalža ielā 4a 402.telpā notiks Valodniecības zinātņu nozares promocijas padomes sēde, kurā

MARINA PLATONOVA

aizstāvēs promocijas darbu “Terminu darināšana un lietošana tematiskajā laukā “vide un ekoloģija”: kontrastīvā analīze” filoloģijas doktora grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr. habil. philol. D.Markus, Dr. philol. A.Stafecka, Dr. philol. M.Brēde.

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Zinātniskajā bibliotēkā Kalpaka bulvārī 4.

***

2011. gada 6. jūnijā plkst. 12.00 LU Humanitāro zinātņu fakultātē (Rīgā, Visvalža ielā 4a, 204. auditorijā) notiks LU Literatūrzinātnes, folkloristikas un mākslas zinātnes nozares promocijas padomes atklātā sēde, kurā disertāciju filoloģijas doktora grāda iegūšanai aizstāvēs

SANDRA GODIŅA.

Temats: “Eksistenciālisma iezīmes latviešu literatūrā 20. gadsimta 60., 70. gados”.

Recenzenti: Dr.philol. A.Cimdiņa, Dr. philol. R.Briedis, Dr. philol. A.Rožkalne.

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Zinātniskajā bibliotēkā un LU Humanitāro zinātņu fakultātes 338. telpā.

***

2011.gada 6.jūnijā plkst.15.00 Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Teorētiskās medicīnas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Dzirciema ielā 16, Hipokrāta auditorijā

ARTA STRAZDIŅA

aizstāvēs promocijas darbu “Ultraskaņas iespējas prostatas vēža diagnostikā”.

Oficiālie recenzenti: asoc. profesors Ardis Platkājis (RSU); Dr.med. Pauls Zlemets (Rīgas 1.slimnīca); docente Jurate Deventavičiene (Lietuva).

Ar promocijas darbu var iepazīties RSU bibliotēkā, RSU mājas lapā www.rsu.lv

***

2011.gada 7.jūnijā plkst.14.00 Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Farmācijas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Dzirciema ielā 16, Hipokrāta auditorijā

IRĒNA DABERTE

aizstāvēs promocijas darbu “Skuju biezā ekstrakta iekapsulētās formas tehnoloģija un izpēte”.

Oficiālie recenzenti: asoc.profesore Dr.pharm. Anna Vītola (RSU); profesore Dr.chem. Māra Jure (RTU); profesors Eduardas Tarasevičius (Lietuva).

Ar promocijas darbu var iepazīties RSU bibliotēkā, RSU mājas lapā www.rsu.lv.

***

2011. gada 7.jūnijā plkst. 14.00 LU Humanitāro zinātņu fakultātē (Rīgā, Visvalža ielā 4a, 204. auditorijā) notiks LU Literatūrzinātnes, folkloristikas un mākslas zinātnes nozares promocijas padomes atklātā sēde, kurā disertāciju filoloģijas doktora grāda iegūšanai aizstāvēs

INĀRA KLEKERE–KREKELE.

Temats: “ Latviešu dzejas publikācijas un vienotas literārās telpas veidošanās: 1789 – 1855”.

Recenzenti: Dr. habil. philol. J.Kursīte–Pakule, Dr. philol. M.Grudule, Dr. philol. J.Dreimane.

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Zinātniskajā bibliotēkā un LU Humanitāro zinātņu fakultātes 338. telpā.

***

2011. gada 7. jūnijā plkst. 16.00 LU Humanitāro zinātņu fakultātē (Rīgā, Visvalža ielā 4a, 204. auditorijā) notiks LU Literatūrzinātnes, folkloristikas un mākslas zinātnes nozares promocijas padomes atklātā sēde, kurā disertāciju filoloģijas doktora grāda iegūšanai aizstāvēs

GITA GIRŅUS.

Temats: “ Latviešu kara teiku tipoloģija mītiskā un vēsturiskā aspekta kontekstā”.

Recenzenti: Dr. habil. philol. J.Kursīte–Pakule, Dr. art. J.Urtāns, Dr. philol. A.Juško– Štekele.

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Zinātniskajā bibliotēkā un LU Humanitāro zinātņu fakultātes 338. telpā.

***

2011. gada 9. jūnijā plkst. 15.00 RTU Elektronikas un telekomunikāciju nozares promocijas padomes “RTU P–08” atklātā sēdē Rīgas Tehniskās universitātes Elektronikas un telekomunikāciju fakultātē Rīgā, Āzenes ielā 12, 210. telpā,

IRINA KĻEVECKA

aizstāvēs promocijas darbu “Sakaru tīklu noslodzes īstermiņa prognozēšana ar neironu tīkliem” inženierzinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr.habil.sc.ing. V. Štrauss (Latvijas Universitātes Polimēru mehānikas institūts), prof., Dr.habil.sc.ing. M.L. Šneps–Šnepe (Ventspils Augstskola), prof., Dr.sc.ing. I. Jackiva (Transporta un sakaru institūts).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā Ķīpsalas ielā 10, Valsts Nacionālajā bibliotēkā Tērbatas ielā 75, kā arī RTU mājas lapā http://www.rtu.lv.

***

2011. gada 9. jūnijā plkst. 16.30 RTU Elektronikas un telekomunikāciju nozares promocijas padomes “RTU P–08” atklātajā sēdē Rīgā, Rīgas Tehniskās universitātes Elektronikas un telekomunikāciju fakultātē, Āzenes ielā 12, 210. telpā

DENISS STEPINS

aizstāvēs promocijas darbu “Frekvences modulēto impulsveida spēka pārveidotāju izpēte un kvalitātes uzlabošana” elektronikas nozares doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: profesors, Dr.sc.ing. Guntars Balodis (Rīgas Tehniskā universitāte, promocijas padomes P–08 loceklis), Dr.phys. Alberts Kristiņš (LU Cietvielu fizikas institūts, Radioelektronikas nodaļas vadītājs), Dr.sc.ing. Leonards Latkovskis (Fizikālās enerģētikas institūts, Spēka elektronikas nodaļas vadītājs).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā Rīgā, Ķīpsalas ielā 10, kā arī elektroniski RTU mājas lapā http://www.rtu.lv/ 

***

2011. gada 10. jūnijā plkst. 10:00 Latvijas Lauksaimniecības universitātes Tehniskās fakultātes 429. auditorijā, Jelgavā, J.Čakstes bulvārī 5, notiks LLU Lauksaimniecības nozares Lauksaimniecības inženierzinātnes apakšnozares promocijas padomes atklāta sēde, kurā

ILZE PELĒCE

aizstāvēs promocijas darbu “Atmosfēras fizikālo parametru ietekme uz saules enerģijas izmantošanu dažādos saules kolektoros” inženierzinātņu doktora grāda iegūšanai.

Recenzenti: Fizikālās enerģētikas institūta profesors, Dr.habil.sc.ing. Pēteris Šipkovs; Lietuvas Lauksaimniecības universitātes asociētais profesors, Dr.sc.ing. Juozas Navickas; Latvijas Lauksaimniecības universitātes asociētais profesors, Dr.sc.ing. Ainārs Galiņš.

Ar promocijas darbu var iepazīties LLU Fundamentālajā bibliotēkā Jelgavā, Lielā iela 2 un internetā http://llufb.llu.lv/llu-theses.htm.

***

2011.gada 10.jūnijā plkst.15.00 Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Internās medicīnas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Dzirciema ielā 16, Hipokrāta auditorijā

NATAĻJA KAKURINA

aizstāvēs promocijas darbu “Cilvēka parvovīrusa B19 nozīme reimatoīdā artrīta etiopatoģenēzē un iespējamā korelācija ar slimības aktivitāti, stadiju un klīnisko ainu”.

Oficiālie recenzenti: profesore Maija Eglīte (RSU); profesore Ingrīda Rumba–Rozenfelde (LU); Dr.med. Mykolas Mauricas (Lietuva)

Ar promocijas darbu var iepazīties RSU bibliotēkā, RSU mājas lapā www.rsu.lv

***

2011.gada 13.jūnijā plkst.15.00 Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Internās medicīnas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Dzirciema ielā 16, Hipokrāta auditorijā

IEVA ZIEDIŅA

aizstāvēs promocijas darbu “Poliomas BK vīrusa infekcija pacientiem ar nieres transplantātu”.

Oficiālie recenzenti: profesore Dace Gardovska (RSU); profesors

Pauls Pumpēns (LU); Dr.med. Tatjana Rainiene (Lietuva).

Ar promocijas darbu var iepazīties RSU bibliotēkā, RSU mājas lapā www.rsu.lv

***

2011. gada 14. jūnijā plkst. 12.00 Liepājas Universitātē, Izglītības zinātņu institūta mazajā konferenču zālē Baseina ielā 9 (200. telpā), notiks Liepājas Universitātes Pedagoģijas nozares promocijas padomes sēde, kurā promocijas darbu “Skolas mikrosistēmas pilnveide izglītības pārejas posma kvalitātes nodrošināšanai” pedagoģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai skolas pedagoģijas apakšnozarē aizstāvēs

DINA BETHERE.

Recenzentes: Dr.paed. Zenta Anspoka, RPIVA profesore; Dr. paed. Tatjana Koķe, Latvijas Universitātes profesore; Dr.paed. Velta Ļubkina, Rēzeknes augstskolas profesore.

Ar promocijas darbu var iepazīties Liepājas Universitātes bibliotēkā, Liepājā, Lielajā ielā 14, kā arī LiepU mājaslapā www.liepu.lv.

Pēdējā atjaunošana 6-05-2011
Powered by Elxis - Open Source CMS