Konkursi

8-05-2011

Latvijas Universitātes aģentūra “Latvijas Universitātes
Filozofijas un socioloģijas institūts” izsludina konkursu
uz šādām akadēmisko amatu vietām
:

• filozofija – vadošais pētnieks – 1 vieta, pētnieks – 2 vietas;

• socioloģija – vadošais pētnieks – 1 vieta.

Pieteikumi iesniedzami mēneša laikā no sludinājuma publicēšanas dienas LU Filozofijas un socioloģijas institūtā Rīgā, Akadēmijas laukumā 1, 506.istabā. Tālrunis uzziņām 67229208.

Pieteikumam pievienot :

1) Curriculum vitae ;

2) zinātniskos grādus apliecinošu dokumentu kopijas ;

3) zinātnisko publikāciju sarakstu ;

4) citas kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas (pēc pretendenta izvēles).


Latvijas Universitātes aģentūra
“Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūts”

izsludina konkursu
uz šādiem akadēmiskajiem amatiem:

• pētnieks – 1 pilnas slodzes amata vieta sociolingvistikā;

• vadošais pētnieks – 0,5 slodzes amata vieta terminoloģijā.

Prasības amatu pretendentiem:

Uz pētnieka amatu var pretendēt persona, kurai ir maģistra vai doktora grāds, zinātniskās publikācijas un kas spēj veikt individuālu zinātnisko darbu.

Uz vadošā pētnieka amatu var pretendēt persona, kurai ir doktora grāds, zinātnes nozarei atbilstošas zinātniskas publikācijas, kura spēj patstāvīgi veikt zinātniskos pētījumus un vadīt citu zinātnieku pētniecisko darbu un kam zinātniska un akadēmiska darba stāžs kopuma nav mazāks par
3 gadiem.

Amatu pretendentiem jāiesniedz šādi dokumenti:

– iesniegums par piedalīšanos konkursā;

– dokumentu kopijas, kas apliecina nepieciešamos akadēmiskos un zinātniskos grādus (tās iesniedzot, jāuzrada dokumentu oriģināli);

– ja augstākā izglītība, akadēmiskais vai zinātniskais grāds iegūts ārvalstīs arī izziņa par to, kādam Latvijā piešķirtam akadēmiskajam grādam vai diplomam atbilst ārvalstīs iegūtais diploms;

– akadēmiskā amata pretendenta dzīves un darba gājums (Curriculum vitae), kurā noradīta arī pētniecības, akadēmiskā, administratīvā un organizatoriskā darba pieredze, publicēto darbu saraksts pēdējo 6 gadu laikā (2005.–2010.); dzīves un darba gājumam pielikumā pēc iespējas jāpievieno tajā minētas aktivitātes apstiprinoši dokumenti (piem., publikāciju, konferenču programmu un atzinības rakstu kopijas, izziņas par dalību redkolēģijās, padomēs, komisijās u. c.);

– citi dokumenti, ko pretendents vēlas pievienot iesniegumam, lai pilnīgāk raksturotu savu kvalifikāciju;

– ja nepieciešams, saskaņā ar Valsts valodas likumu iesniedz arī valsts valodas prasmi apliecinošu dokumentu.


Latvijas Universitātes aģentūra
“Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūts” izsludina konkursu “Latvijas Universitātes
Latviešu valodas institūta” direktora amatam

Direktora amata pretendentam izvirzītas šādas prasības: doktora vai habilitētā doktora zinātniskais grāds valodniecībā vai humanitārajās zinātnēs ar specializāciju valodniecībā, vietēja un starptautiska mēroga zinātniskās publikācijas, pieredze zinātnisko projektu un programmu vadīšanā, organizatoriskā darba pieredze.

Amata pretendentiem jāiesniedz šādi dokumenti:

– iesniegums par piedalīšanos konkursā;

– dokumentu kopijas, kas apliecina nepieciešamos akadēmiskos un zinātniskos grādus (tās iesniedzot, jāuzrada dokumentu oriģināli);

– dzīves un darba gājuma apraksts (Curriculum vitae);

– zinātnisko publikāciju saraksts;

– “Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūta” perspektīvās darbības programma;

– pretendents var pievienot iesniegumam arī citus dokumentus savas kvalifikācijas pilnīgākai raksturošanai.

Pieteikumus pieņem Rīgā, Akadēmijas laukumā 1, Latvijas Universitātes aģentūras “Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūts” direkcijā (902. kab.) katru darba dienu no plkst. 10:00 – 12:00. Vairāk informācijas iespējams saņemt, zvanot pa tālruni 67221696 vai rakstot uz e–pasta adresi

Pieteikumi jāiesniedz līdz 2011. gada 31. maijam.


KONKURSS

Pamatojoties uz Latvijas Lauksaimniecības universitātes zinātnieku vārdisko balvu nolikumu, Latvijas Lauksaimniecības universitāte izsludina pretendentu konkursu

JĀŅA ĀBOLIŅA

vārdiskai balvai inženierzinātnē,
pārtikas produktu tehnoloģijā

Uz balvu var pretendēt Latvijas zinātnieki un tie ārzemju zinātnieki, kuru pētījumi ir nozīmīgi Latvijai. Balvu piešķir tikai atsevišķam zinātniekam, no autoru kolektīva – vadošajam autoram. Balvas laureāts saņem diplomu un prēmiju profesora mēnešalgas apmērā. Balvas laureātam ir tiesības uzrādīt “Apbalvots ar Jāņa Āboliņa balvu”.

Kandidātus Latvijas Lauksaimniecības universitātes Jāņa Āboliņa vārdiskās balvas pretendentu konkursam var izvirzīt LLU fakultāšu un institūtu domes, LLMZA locekļi, zinātnisko institūciju padomes un mācību saimniecību zinātnieku kolektīvi.

Pieteikumi pretendentu konkursam iesniedzami Latvijas Lauksaimniecības universitātes Zinātņu daļā, Jelgavas pilī, Lielā ielā 2, Jelgavā, LV–3001, tālrunis 63005685, līdz 2011. gada. 31.maijam, pievienojot:

– izvirzītāja ieteikumu;

– izvirzīto darbu vai tā kopsavilkumu;

– autora Curriculum Vitae;

– autora parakstītu izvirzītā darba anotāciju.

Iesniegtos darbus vērtēs ar LLU rektora rīkojumu noteikta konkursa komisija. Darbus, kas nav ieguvuši balvu, atpakaļ neizsniedz.

Balvu pasniegs Jāņa Āboliņa 105 gadu dzimšanas atceres dienā, 2011.gada 22.jūnijā.

Powered by Elxis - Open Source CMS