Aizstāvēšana

7-07-2011


2011. gada 27. jūlijā plkst. 10:00 Latvijas Lauksaimniecības universitātes Pārtikas tehnoloģijas fakultātes 145. auditorijā, Jelgavā, Lielā ielā 2, notiks LLU Pārtikas zinātnes nozares promocijas padomes atklātā sēde, kurā

KRISTĪNE RAMANE

aizstāvēs promocijas darbu “Vakuumiepakojumā termiski apstrādātu broilera un vistas gaļas produktu kvalitātes novērtējums” inženierzinātņu doktora grāda iegūšanai.

Recenzenti: Latvijas Lauksaimniecības universitātes Pārtikas tehnoloģijas fakultātes profesors Dr.habil.sc.ing. Imants Atis Skrupskis; Latvijas Lauksaimniecības universitātes Biotehnoloģijas un veterinārmedicīnas zinātniskā institūta “Sigra” direktors, profesors Dr.habil.agr., Dr.med.vet. Aleksandrs Jemeļjanovs; SIA “Gaļas un piena rūpniecības inženiercentrs”, direktors, “Latvijas gaļas ražotāju un gaļas pārstrādātāju asociācijas” izpilddirektors, Dr.sc.ing. Jānis Zutis .

Ar zinātnisko darbu var iepazīties LLU Fundamentālajā bibliotēkā, Lielā ielā – 2, Jelgavā un http://llufb.llu.lv/llu–theses.htm.

***

2011. gada 2.augustā plkst. 9:00 RTU Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātē Kronvalda bulvārī 1 – 117 telpā notiks ”RTU – P14” Promociju padomes atklātā sēde, kurā promocijas darbu inženierzinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai elektrotehnikas nozarē aizstāvēs

INGARS STEIKS

par tēmu “Ūdeņraža enerģētiskas iekārtas spēka elektronikas pārveidotāju izstrāde”.

Recenzenti: asoc.profesore Dr.sc.ing. A. Žiravecka (RTU,Latvija); profesors Dr.habil.sc.ing. A. Šnīders (LLU); vadošais pētnieks Dr.sc.ing. L.Latkovskis (FEI, Latvija).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU EEF mājas lapā http://www.eef.rtu.lv un RTU Zinātniskajā bibliotēkā, Ķīpsalas ielā 10.

***

2011. gada 2.augustā plkst. 10:30 RTU Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātē Kronvalda bulvārī 1 – 117 telpā notiks ”RTU – P14” Promociju padomes atklātā sēde, kurā promocijas darbu inženierzinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai elektrotehnikas nozarē aizstāvēs

LAURIS BISENIEKS

par tēmu “Vēja turbīnas pastāvīgo magnētu sinhronā ģeneratora un tīkla salāgojošā pārveidotāja izstrāde un izpēte”.

Recenzenti: profesors Dr.habil.sc.ing. I.Raņķis (RTU,Latvija); Dr.sc.ing.L.Latkovskis (FEI, Latvija); Gdaņskas Jūras akadēmijas prof. Ryszard Strzelecki.

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU EEF mājas lapā http://www.eef.rtu.lv un RTU Zinātniskajā bibliotēkā, Ķīpsalas ielā 10.

***

2011. gada 25. augustā, plkst. 10:00 Latvijas Lauksaimniecības universitātē Lauksaimniecības zinātņu nozares Laukkopības apakšnozares promocijas padomes atklātā sēdē Jelgavā, Lielā ielā 2, 123.auditorijā

IVETA GŪTMANE

aizstāvēs promocijas darbu “Auzeņaireņu un hibrīdo aireņu produktivitātes veidošanās agrocenoloģiskais pamatojums” lauksaimniecības doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti:. Dainis Lapiņš, Dr. agr., LLU Augsnes un augu zinātņu institūta profesors; Ina Belicka, Dr. biol., Stendes Graudaugu selekcijas institūts; Skaidrīte Būmane, Dr. agr. Valsts Priekuļu Laukaugu selekcijas institūts.

Ar promocijas darbu var iepazīties LLU Fundamentālajā bibliotēkā Jelgavā, Lielā iela 2 un internetā http://llufb.llu.lv/llu–theses.htm.

***

2011. gada 25. augustā plkst. 10:00 Latvijas Lauksaimniecības universitātes Tehniskās fakultātes 429. auditorijā, Jelgavā, J.Čakstes bulvārī 5, notiks LLU Lauksaimniecības nozares Lauksaimniecības inženierzinātnes apakšnozares promocijas padomes atklāta sēde, kurā

VILNIS PĪRS

aizstāvēs promocijas darbu “Bioetanola izmantošana ottomotoros” inženierzinātņu doktora grāda iegūšanai.

Recenzenti: Rīgas Tehniskās universitātes prof. Dr.habil.sc.ing. Juris Gunārs Pommers; Rīgas Tehniskās universitātes doc. Dr.sc.ing. Valentīns Biķernieks; Latvijas Lauksaimniecības universitātes asoc. prof. Dr.sc.ing. Ainārs Galiņš.

Ar promocijas darbu var iepazīties LLU Fundamentālajā bibliotēkā, Jelgavā, Lielā ielā 2 un http://llufb.llu.lv/llu–theses.htm

***

“2011. gada 25. augustā plkst. 13:00 RTU Transporta un satiksmes zinātnes nozares RTU Promocijas padomes P–20 atklātajā sēdē Rīgā, Lomonosova ielā 1, V korpusā, 218. auditorijā

MARGARITA URBAHA

aizstāvēs disertāciju par tēmu “Nanostrukturēto nodilumizturīgo jonu–plazmas pārklājumu izveide mašīnu detaļu atjaunošanai un aizsardzībai” inženierzinātņu doktora grāda iegūšanai.

Recenzenti: prof. Dr.habil.sc.ing. Juris Cimanskis (Latvijas Jūras akadēmija), prof. Dr.habil.sc.ing. Jānis Rudzītis (Rīgas Tehniskā universitāte) un prof. Dr.habil.sc.ing. Andrejs Šaņavskis (Maskavas Valsts Civilās Aviācijas Tehniskā universitāte).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā, Ķīpsalas ielā 10 un Valsts Nacionālajā bibliotēkā, Anglikāņu ielā 5.”

***

2011. gada 25. augustā plkst. 13:00 RTU Transporta un satiksmes zinātnes nozares RTU Promocijas padomes P–20 atklātajā sēdē Rīgā, Lomonosova ielā 1, V korpusā, 218. auditorijā

ALEKSEJS NASIBULLINS

aizstāvēs disertāciju par tēmu “Akustiskās emisijas metodes pielietojuma izpēte aviotehnikas spēka konstrukciju kontrolei stendu izmēģinājumos” inženierzinātņu doktora grāda iegūšanai.

Recenzenti: prof. Dr.habil.sc.ing. Valdis Priednieks (Latvijas Jūras akadēmija), Dr.sc.ing. Aleksandrs Sorokins (SIA AVIATEST LNK, izpilddirektors) un prof. Dr.habil.sc.ing. Andrejs Šaņavskis (Maskavas Valsts Civilās Aviācijas Tehniskā universitāte).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā, Ķīpsalas ielā 10 un Valsts Nacionālajā bibliotēkā, Anglikāņu ielā 5.”

***

2011.  gada 26. augustā plkst. 10:00 Latvijas Lauksaimniecības universitātes Tehniskās fakultātes 429. auditorijā, Jelgavā, J.Čakstes bulvārī 5, notiks LLU Lauksaimniecības nozares Lauksaimniecības inženierzinātnes apakšnozares promocijas padomes atklāta sēde, kurā

AIGARS LAIZĀNS

aizstāvēs promocijas darbu “Notekūdeņu aberācijas inženiersistēmas modelēlēšana un optimizācija” inženierzinātņu doktora grāda iegūšanai.

Recenzenti: Rīgas Tehniskās universitātes profesors Dr.sc.ing. Egils Dzelzītis; Latvijas Lauksaimniecības universitātes profesors Dr.sc.ing. Imants Ziemelis; Rīgas Tehniskās universitātes asociētais profesors Dr.sc.ing. Romāns Neilands.

Ar promocijas darbu var iepazīties LLU Fundamentālajā bibliotēkā, Jelgavā, Lielā ielā 2 un http://llufb.llu.lv/llu–theses.htm.

***

2011. gada 26. augustā plkst. 10:30 LLU Mežzinātņu nozares un Materiālzinātņu nozares Koksnes materiālu un tehnoloģijas apakšnozares promocijas padomes atklātā sēdē Jelgavā, Dobeles ielā 41, sēžu zālē, promocijas darbu mežzinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai mežzinātņu nozares meža ekoloģijas un mežkopības apakšnozarē aizstāvēs

ANDIS LAZDIŅŠ

par tēmu “Dabiski apmežojušos lauksaimniecības zemju efektīvas apsaimniekošanas nosacījumi”.

Recenzenti: LLU Meža fakultātes profesors Dr.silv. Andrejs Dreimanis; LR Zemkopības ministrijas Lauku attīstības fondu atbalsta nodaļas vecākā referente Dr.silv. Gunta Bāra; Lietuvas Lauksaimniecības un mežsaimniecības pētniecības centra vadošais pētnieks Dr. Kestutis Armolaitis.

Ar zinātnisko darbu var iepazīties LLU Fundamentālajā bibliotēkā, Lielā ielā – 2, Jelgavā un http://llufb.llu.lv/llu–theses.htm.

***

2011. gada 29.augustā plkst. 14:00 Rīgas Tehniskās universitātes Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātē Kronvalda bulvārī 1, 21. auditorijā, notiks Rīgas Tehniskās universitātes promocijas padomes P–19 atklātā sēdē, kurā promocijas darbu doktora zinātniskā grāda iegūšanai vides zinātnē aizstāvēs

AGRIS KAMENDERS

par tēmu “Zema enerģijas patēriņa ēkas enerģijas patēriņa modelēšana”.

Recenzenti: profesors Dr.sc.ing. Ritvars Sudārs, Latvijas Lauksaimniecības universitāte; Dr.sc.ing. Tõnu Mauring, Tartu universitāte; Dr.sc.ing. Jānis Reķis

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU bibliotēkā Ķīpsalas ielā 10, Valsts Nacionālajā bibliotēkā Anglikāņu ielā 5 un Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātē 233.kabinetā.

***

2011. gada 30.augustā plkst.11.00 notiks LU Pedagoģijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēde (Jūrmalas gatve 74/76, G 16), kurā disertāciju pedagoģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

ĒRIKA VUGULE.

Temats: “Skolotāju profesionālo organizāciju darbība Latvijā (1918–1940)”.

Vadītāja: prof. A.Krūze.

Recenzenti: prof. Irēna Žogla,LU; prof. Inese Jurgena, RPIVA, Valsts emeritētā zinātniece Rasma Garleja

***

2011.gada 2. septembrī plkst. 10.00 Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultātes 406. auditorijā Rīgā, Āzenes ielā 16/20 notiks Arhitektūras nozares promocijas padomes RTU P–10 atklāta sēde, kurā

MĀRA LIEPA–ZEMEŠA

aizstāvēs promocijas darbu “Pilsēttelpas attīstība Rīgā” arhitektūras doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: RTU profesors Dr.habil.arch. Jānis Krastiņš, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas vadītājs Dr.arch. Juris Dambis un Viļņas Ģedimina Tehniskās universitātes docents Dr. Ginatras Stauskis.

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā Ķīpsalas ielā 10, ber ar darba kopsavilkumu – RTU mājas lapā http://www.rtu.lv (Doktorantiem – Promocijas darbi).

***

2011. gada 2. septembrī plkst.13.00 Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē, Alberta ielā 10, 313. telpā notiks Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas promocijas padomes atklātā sēde, kurā disertāciju ģeogrāfijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

ŽENIJA KRŪZMĒTRA

par tēmu “Piepilsētas lauku teritorijas apdzīvojuma pārmaiņas Latvijā”.

Recenzenti: prof. Dr.habil.oec. Baiba Rivža (LLU), Dr. Elke Knappe (Leipciga, Vācija), Dr.habil.hist., Dr.geogr. Jānis Štrauhmanis (RTU)

Ar promocijas darbu var iepazīties LU bibliotēkā, Kalpaka bulvārī 4.

***

2011. gada 2. septembrī plkst.15.30 Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē, Alberta ielā 10, 313. telpā notiks Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas promocijas padomes atklātā sēde, kurā disertāciju ģeogrāfijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

GUNTA KALVĀNE

par tēmu “Fenoloģiskās izmaiņas un to ietekmējošie klimatiskie faktori”.

Recenzenti: Dr.geogr. Anita Draveniece, (LZA), Dr. geogr. Tim Sparks, (Oksfordas universitāte, Lielbritānija), Dr.geogr. Agnese Priede (LU Bioloģijas institūts)

Ar promocijas darbu var iepazīties LU bibliotēkā, Kalpaka bulvārī 4.

***

2011. gada 5.septembrī plkst.14.30 Rīgas Tehniskās universitātes Informācijas tehnoloģijas nozares promocijas padomes P – 07 atklātajā sēdē Rīgā, Meža ielā 1/3, 202. auditorijā

SERGEJS PAŠUTINS

aizstāvēs promocijas darbu “Intelektuālu aģentu tehnoloģijā un datu ieguves metodēs bāzētas produkta dzīves cikla vadības atbalsta sistēmas izstrāde” inženierzinātņu doktora grāda iegūšanai.

Recenzenti: profesors Dr.habil.sc.ing. Jānis Grundspeņķis (Rīgas Tehniskā universitāte), profesors Dr.sc.ing. Oļegs Užga–Rebrovs (Rēzeknes augstskola), profesors DSc. Mihails Kovaļovs (Baltkrievijas universitātes Lietišķas matemātikas un informātikas fakultāte, Baltkrievija).

Ar promocijas darbu var iepazīties internetā http://www.rtu.lv (Doktorantiem –> Promocijas darbi) un RTU Zinātniskajā bibliotēkā Ķīpsalas ielā 10.

***

2011. gada 8. septembrī plkst. 15.00 RTU Ķīmijas nozares promocijas padomes “RTU P–01” atklātajā sēdē Rīgā, Āzenes ielā 14/24, 271. telpā promocijas darbu ķīmijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

IRINA POTOROČINA

par tēmu “Bioloģiski aktīvu 7–alkilidēn–1,1–dioksocef–3–ēm–4–karbonskābju atvasinājumu sintēze”.

Recenzenti: Dr. chem. Māris Turks (RTU), Dr.habil.chem. Andris Zicmanis (LU), un Dr.chem. Aivars Krauze (LOSI).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskās bibliotēkas filiāles lasītavā Āzenes ielā 14/24 un internetā http://www.rtu.lv/zinatne/doktorantura.

***

2011.gada 8.septembrī plkst.16.00 Transporta un sakaru institūta (TSI) Transporta un loģistikas promocijas padomes atklātā sēdē TSI konferenču zālē (4–130) Rīgā, Lomonosova ielā 1,

TAKHIRS MAMIROVS

aizstāvēs promocijas darbu “Transportlīdzekļu agregātu precizionāla vibrodiagnostikas uzdevumu risinājuma metožu izstrāde” inženierzinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai transporta un satiksmes nozarē.

Darba vadītājs: profesors Dr.habil.sc.ing. Vitalijs Jeremejevs.

Recenzenti: Dr.habil.sc.ing. Aleksandrs Grakovskis (TSI, profesors); Dr.sc.ing. Igors Radčenko (AS “Latvenergo”); Dr.sc.ing. Dalius Navakauskas (Vilnius Gediminas Technical University, profesors).

Ar promocijas darbu var iepazīties TSI mājas lapā http://www.tsi.lv/ un TSI zinātniskajā bibliotēkā Lomonosova ielā 1.

***

2011. gada 8. septembrī plkst. 16.00 RTU Ķīmijas nozares promocijas padomes “RTU P–01” atklātajā sēdē Rīgā, Āzenes ielā 14/24, 271. telpā promocijas darbu ķīmijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

LAURA ČERNOVA

par tēmu “4,7–dihidrotiēno[2,3–b]piridīnu sintēze un īpašības”.

Recenzenti: Dr.habil.chem. Andris Strakovs (RTU), Dr.habil.chem. Grigorijs Veinbergs un Dr.habil.chem. Andris ZICMANIS (LU).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskās bibliotēkas filiāles lasītavā Āzenes ielā 14/24 un internetā http://www.rtu.lv/zinatne/doktorantura.

***

2011. gada 9. septembrī plkst. 10:00 Ekonomikas nozares Agrārās ekonomikas un Reģionālās ekonomikas apakšnozaru promocijas padomes atklātā sēdē Jelgavā, Svētes ielā 18, 212. auditorijā, promocijas darbu ekonomikas doktora grāda iegūšanai aizstāvēs

Mg.sc.soc. INGRĪDA JURGELĀNE.

Tēma “Sabiedrisko pakalpojumu regulēšana plānošanas reģionos Latvijā”.

Recenzenti: Promocijas padomes eksperts – Dr.oec. Ligita Melece, LVAEI Kvalitātes un vides aizsardzības nodaļas vadītāja; Dr.habil.oec. Arnis Kalniņš, LZA akadēmiķis; Dr. Jonas Jasaitis, Šauļu universitātes Lauksaimniecības attīstības zinātnes centra direktors, Sociālo zinātņu nodaļas asociētais profesors.

Ar promocijas darbu var iepazīties LLU Fundamentālajā bibliotēkā Jelgavā, Lielā iela 2 un internetā http://llufb.llu.lv/llu–theses.htm

***

2011. gada 9. septembrī plkst. 14:00 Rīgas Tehniskās universitātes Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātē Kronvalda bulvārī 1, 21. auditorijā, notiks Rīgas Tehniskās universitātes promocijas padomes P–19 atklātā sēdē, kurā promocijas darbu doktora zinātniskā grāda iegūšanai vides zinātnē aizstāvēs

DZINTARS JAUNZEM

par tēmu “Saules siltuma enerģijas izmantošana ēku aukstuma apgādē izpēte”.

Recenzenti: profesore, Dr.sc.ing. Andra Blumberga, Rīgas Tehniskā universitāte; Dr.sc.ing. Āris Žīgurs, AS Latvenergo valdes priekšsēdētājs, Latvija; profesors, Dr. sc. ing. John Bernhard Rekstad, University of Oslo, Norvēģija.

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU bibliotēkā Ķīpsalas ielā 10, Valsts Nacionālajā bibliotēkā Anglikāņu ielā 5 un Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātē 233. kabinetā.

***

2011.gada 9.septembrī plkst. 14:00 Rīgā, Āzenes ielā 14/24, 272.telpā RTU Materiālzinātņu nozares RTU promocijas padomes P–18 atklātā sēdē promocijas darbu fizikas doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs:

JURIS ZAVICKIS

par tēmu “Perkolācijas un pjezorezistīvā efekta īpatnības poliizoprēna – nanostrukturēta oglekļa kompozītos”.

Oficiālie recenzenti: Dr.habil.sc.ing. M. Kalniņš, Dr.phys. O.Starkova, Dr.phys. J.Kleperis.

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotekā Ķīpsalas ielā 10, Latvijas Nacionālajā bibliotekā, kā arī internetā RTU mājas lapā: www.rtu.lv/zinātne.

***

2011. gada 9. septembrī plkst. 16.00 Latvijas Universitātes Socioloģijas un politikas zinātnes promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, LU Sociālo zinātņu fakultātē Lomonosova ielā 1, 210. auditorijā

INTA MIERIŅA

socioloģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs promocijas darbu “Politiskā līdzdalība un politisko attieksmju veidošanās postkomunisma valstīs”.

Recenzenti:prof. Brigita Zepa (Dr.soc.), Latvijas Universitāte; vad. pētn. Rasma Kārkliņa (PhD Politikas zinātne), Latvijas Universitāte; prof. Ēriks Uslaners (Eric M. Uslaner), (PhD Politikas zinātne) Mērilendas Universitāte (University of Maryland) ASV.

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Centrālajā  bibliotēkā, Rīgā, Kalpaka bulvārī 4 vai LU SZF mājas lapā http://szf.lu.lv/lat/petnieciba/promocijas–darbi/ .

***

2011. gada 12. septembrī plkst. 10:00 LLU VMF 1. auditorijā Jelgavā, Helmaņa ielā 8, LLU Veterinārmedicīnas fakultātes promocijas padomes atklātajā sēdē

EVIJA LIEPIŅA

aizstāvēs promocijas darbu “Ķēvju dzemdes gļotādas morfoloģiskais un funkcionālais raksturojums pēc mākslīgās apsēklošanas atkarībā no dzemdes kakla atvēruma” veterinārmedicīnas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Darba vadītāja: asoc. profesore Dr.med.vet. Vita Antāne.

Recenzenti: LLU profesors Dr.med.vet. Arnis Mugurēvičs; LLU asoc. profesore Dr.med.vet. Anda Valdovska; Biotehnoloģijas un veterinārmedicīnas zinātniskā institūta “Sigra” vadošā pētniece Dr.med.vet. Inese Zītare.

Ar promocijas darbu var iepazīties LLU Fundamentālajā bibliotēkā, Jelgavā, Lielā ielā 2 un http://llufb.llu.lv/llu–theses.htm.

***

2011. gada 12. septembrī plkst. 13:00 LLU VMF 1. auditorijā Jelgavā, Helmaņa ielā 8, LLU Veterinārmedicīnas fakultātes promocijas padomes atklātajā sēdē

IVETA KOCIŅA

aizstāvēs promocijas darbu “Imonuglobulīnu A, G, M, laktoferīna un somatisko šūnu skaita dinamika govju pienā saistībā ar sezonālo turēšanu un patogēno baktēriju klātbūtni tersmenī” veterinārmedicīnas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Darba vadītāja: asoc. profesore Dr.med.vet. Vita Antāne.

Recenzenti: LLU asoc. profesors Dr.med.vet. Edgars Liepiņš; LLU Biotehnoloģijas un veterinārmedicīnas zinātniskā institūta “Sigra” vadošā pētniece Dr.sc.ing. Vita Šterna; LLU docente Dr.med.vet. Dace Bērziņa.

Ar promocijas darbu var iepazīties LLU Fundamentālajā bibliotēkā, Jelgavā, Lielā ielā 2 un http://llufb.llu.lv/llu–theses.htm.

***

2011. gada 16. septembrī plkst. 12:00 LLU hidroinženierzinātnes nozares ūdenssaimniecības apakšnozares promocijas padomes atklātā sēdē Jelgavā, Lauku inženieru fakultātē, Akadēmijas ielā 19, 201.auditorijā, promocijas darbu inženierzinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai hidroinženierzinātnes nozares ūdenssaimniecības apakšnozarē aizstāvēs

REINIS ZIEMEĻNIEKS

par tēmu “Lietus ūdeņu ietekme uz Rīgas kopsistēmas kanalizācijas darbību”.

Recenzenti: Lietuvas Lauksaimniecības universitātes Ūdenssaimniecības institūta Hidrotehnikas daļas vadītājs Dr.sc.ing. Valerijus Gasiūnas, Lietuvas Lauksaimniecības universitātes profesors Dr.hab.sc.ing. Saulius Vaikasas, Lietuvas Lauksaimniecības universitātes vecākā zinātniskā līdzstrādniece Dr.sc.ing. Nijole Bastiene.

Ar zinātnisko darbu var iepazīties LLU Fundamentālajā bibliotēkā, Lielā ielā – 2, Jelgavā un http://llufb.llu.lv/llu–theses.htm.

***

2011.gada 16.septembrī plkst.14:00 Rīgas Tehniskās universitātes Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātē Kronvalda bulvārī 1, aktu zālē, notiks Rīgas Tehniskās universitātes promocijas padomes P–19 atklātā sēdē, kurā promocijas darbu doktora zinātniskā grāda iegūšanai vides zinātnē aizstāvēs

JŪLIJA GUŠČA

par tēmu “Latvijas energoavotu attīstība. Oglekļa dioksīda uzglabāšanas procesu ietekmes izpēte”.

Recenzenti: profesors Dr.ing. Gatis Bažbauers, Rīgas Tehniskā universitāte; profesors Dr.habil.chem. Māris Kļaviņš, Latvijas Universitāte; profesors Dr.tech. Ron Zevenhoven, Åbo Akademi universitāte

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU bibliotēkā Ķīpsalas ielā 10, Valsts Nacionālajā bibliotēkā Anglikāņu ielā 5 un Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātē 233.kabinetā.

***

2011.gada 10. jūnijā Latvijas Lauksaimniecības universitātē Lauksaimniecības zinātņu nozares Lauksaimniecības inženierzinātņu apakšnozares promocijas padomes atklātā sēdē Mg. phys. ILZE PELĒCE ieguva LR inženierzinātņu doktora grādu. Balsošanas rezultāti: par – 6, pret – nav, atturas – nav.

***

RTU inženierzinātņu nozares promocijas padome P–07 2011. gada 13.jūnija sēdē piešķīra inženierzinātņu doktora zinātnisko grādu JEKATERINAI BULEI. Balsošanas rezultāti: par – 6 balsis; pret – 0; nederīgi biļeteni – 0.

***

Liepājas Universitātes pedagoģijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēdē 2011. gada 14. jūnijā DINAI BETHEREI tika piešķirts pedagoģijas doktora (Dr.paed.) zinātniskais grāds pedagoģijas nozares skolas pedagoģijas apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par – 7, pret – nav, nederīgu biļetenu nav.

***

LLU Ekonomikas nozares Agrārās ekonomikas un Reģionālās ekonomikas apakšnozaru promocijas padomes atklātā sēdē 2011.gada 17.jūnijā Gunta GRĪNBERGA–ZĀLĪTEI piešķirts LR ekonomikas doktora grāds (Dr.oec.) reģionālajā ekonomikā. Balsošanas rezultāti: par – 8, pret – nav, nederīgi – nav.

***

LLU Ekonomikas nozares Agrārās ekonomikas un Reģionālās ekonomikas apakšnozaru promocijas padomes atklātā sēdē 2011.gada 17.jūnijā SandaI ČINGULE–VINOGRADOVAI piešķirts LR ekonomikas doktora grāds (Dr.oec.) reģionālajā ekonomikā. Balsošanas rezultāti: par – 7, pret – nav, nederīgi – nav.

***

LLU Veterinārmedicīnas zinātņu nozares promocijas padome atklātā sēdē 2011. gada 21. jūnijā LĪGAI KOVAĻČUKAI piešķīra veterinārmedicīnas doktora (Dr. med. vet.) zinātnisko grādu veterinārmedicīnas nozarē. Balsošanas rezultāti: par – 7, pret – nav, nederīgu biļetenu nav.

***

LLU Veterinārmedicīnas zinātņu nozares promocijas padome atklātā sēdē 2011. gada 21. jūnijā RUTAI MEDNEIi piešķīra veterinārmedicīnas doktora (Dr. med. vet.) zinātnisko grādu veterinārmedicīnas nozarē. Balsošanas rezultāti: par – 8, pret – nav, nederīgu biļetenu nav.

***

Latvijas Universitātes Juridiskās zinātnes apakšnozaru Valststiesības, Krimināltiesības un Starptautiskās tiesības Promocijas padome 2011.gada 21.jūnijā atklātā sēdē piešķīra tiesību doktora zinātnisko grādu juridiskās zinātnes starptautisko tiesību apakšnozarē IRĒNAI KALNIŅAI. Balsošanas rezultāti: par – 7, pret – 0, nederīgi biļeteni – 0.

***

Latvijas Universitātes Juridiskās zinātnes apakšnozaru Valststiesības, Krimināltiesības un Starptautiskās tiesības Promocijas padome 2011.gada 21.jūnijā atklātā sēdē piešķīra tiesību doktora zinātnisko grādu Juridiskās zinātnes Starptautisko tiesību apakšnozarē IRĒNAI KUCINAI. Balsošanas rezultāti: par – 7, pret – 0, nederīgi biļeteni – 0.

***

Rīgas Stradiņa universitātes Internās medicīnas promocijas padome 2011.gada 29.jūnijā atklātā sēdē piešķīra LR medicīnas doktora zinātnisko grādu specialitātē – radioloģija PĒTERIM PRIEDĪTIM. Balsošanas rezultāti: par –7, pret – 0, nederīgu biļetenu nav.

***

LLU Ekonomikas nozares Agrārās ekonomikas un Reģionālās ekonomikas apakšnozaru promocijas padomes atklātā sēdē 2011. gada 29. jūnijā Dacei KAUFMANEi piešķirts LR ekonomikas doktora grāds (Dr.oec.) reģionālajā ekonomikā. Balsošanas rezultāti: par – 6, pret – nav, nederīgi – nav.

***

Latvijas Universitātes Psiholoģijas zinātņu nozares promocijas padome 2011.gada 30.jūnija sēdē piešķīra psiholoģijas doktora (Dr.psych.) zinātnisko grādu DACEI LANDMANEI sociālās psiholoģijas apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par – 7; pret – 0; nederīgi biļeteni – nav.

***

Latvijas Universitātes Psiholoģijas zinātņu nozares promocijas padome 2011.gada 30.jūnija sēdē piešķīra psiholoģijas doktora (Dr.psych.) zinātnisko grādu IRINAI ŠĶUPELEI sociālās psiholoģijas apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par – 7; pret – 0; nederīgi biļeteni – nav.

***

2011. g. 1. jūlijā LU Ekonomikas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Aspazijas bulv.5, 322. auditorijā promocijas darbu ekonomikas doktora (Dr. oec.) zinātniskā grāda iegūšanai ekonomikas nozarē,
apakšnozarē – Latvijas tautsaimniecība aizstāvēja KĀRLIS PURMALIS. Balsošanas rezultāti: piešķirt 9, nepiešķirt –, nederīgi biļeteni – .

***

RTU promocijas padome P–06 2011.gada 1.jūlija sēdē piešķīra inženierzinātņu doktora zinātnisko grādu KASPARAM BONDARAM būvzinātnes nozares būvmateriāli un būvtehnoloģijas apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par – 11 balsis, pret – nav, nederīgu biļetenu nav.

***

2011.gada 5.jūlijā RTU mašīnzinātnes nozares mašīnbūves tehnoloģijas un Mēraparātu un metroloģijas apakšnozares promocijas padomes P–16 atklātā sēdē MĀRIM KUMERMANIM piešķīra Dr.sc.ing. zinātnisko grādu. Balsošanas rezultāti: “par” – 8 “pret” – 0, nederīgi biļeteni – 0.

Pēdējā atjaunošana 7-07-2011
Powered by Elxis - Open Source CMS