Aizstāvēšana

2-09-2011


2011. gada 20.septembrī plkst. 14:30 notiks LU Psiholoģijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēde (Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē, Jūrmalas gatvē 74/76, V–201), kurā disertāciju psiholoģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

INGŪNA GRIŠKĒVIČA.

Temats: “Kognitīvo spēju saistība ar sociāldemogrāfiskajiem rādītājiem Latvijā”.

Darba vadītāja: profesore Dr. psych. Malgožata Raščevska.

Recenzenti: profesors Ph.D. Ivars Austers, Latvijas Universitāte; profesore Dr.psych. Irina Plotka, Baltijas psiholoģijas un menedžmenta augstskola; asoc.profesore Ph.D. Gražina Gintiliene, Viļņas Universitāte.

Ar promocijas darbu var iepazīties LU bibliotēkā Kalpaka bulv. 4.

***

2011. gada 23. septembrī plkst. 11:00 Latvijas Lauksaimniecības universitātes Pārtikas tehnoloģijas fakultātes 145. auditorijā, Jelgavā, Lielā ielā 2, notiks LLU Pārtikas zinātnes nozares promocijas padomes atklātā sēde, kurā

EMĪLS KOZLINSKIS

aizstāvēs promocijas darbu “Mikroorganismu populāciju attīstība spontānos rudzu maizes ieraugos” inženierzinātņu doktora grāda iegūšanai.

Recenzenti:LU profesore, Dr.habil.med. Aija Žileviča, LU asociētā profesore, Dr.habil.med. Renāte Ligere; Latvijas Lauksaimniecības universitātes asociētā profesore, Dr.sc.ing. Anita Blija.

Ar zinātnisko darbu var iepazīties LLU Fundamentālajā bibliotēkā, Lielā ielā – 2, Jelgavā un http://llufb.llu.lv/llu–theses.htm.

***

2011. gada 23. septembrī plkst. 15:00 Rīgas Starptautiskās ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolas (RISEBA) 214.telpā, Rīgā, Meža ielā 3, notiks RISEBA promocijas padomes atklātā sēde, kurā

JEKATERINA KUZMINA

aizstāvēs promocijas darbu “Riska mēru izmantošanas iespējas investīciju portfeļu vadībā apdrošināšanas sabiedrībās” doktora grāda vadībzinātnē iegūšanai.

Recenzenti: prof., Dr.math. Jānis Vucāns, Ventspils Augstskola; prof., Dr.oec. Natālija Lāce, Rīgas Tehniskā universitāte; prof., Dr.oec. Irena Mačerinskiene, Mikola Romeris universitāte (Lietuva).

Ar zinātnisko darbu var iepazīties RISEBA bibliotēkā, Meža ielā 3, Rīgā, un ar darba kopsavilkumu elektroniskā veidā –  http://www.riseba.lv/lv/sakums/311–promocijas– padomes–sede.html

***

2011. gada 23. septembrī plkst. 15.00 Rīgā, Mārstaļu ielā 28/30, 4. auditorijā LU Vēstures zinātnes nozares promocijas padomes atklātā sēdē

KASPARS ZELLIS

aizstāvēs promocijas darbu “Nacionālsociālistiskās Vācijas okupācijas režīma propaganda Latvijā (1941–1945)” vēstures doktora grāda iegūšanai.

Recenzenti: asoc. prof., Dr. hist. Ēriks Jēkabsons (Latvijas Universitāte); Dr. hist. Kārlis Kangeris (LU Latvijas vēstures institūts); prof. emeritus, Dr. habil. hist. Heinrihs Strods.

Ar promocijas darbu var iepazīties LU bibliotēkā, Kalpaka bulvārī 4.

***

2011. gada 26.septembrī plkst. 12:00 notiks LU Psiholoģijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēde (Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē, Jūrmalas gatvē 74/76, V–201), kurā disertāciju psiholoģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

EGITA GRITĀNE.

Temats: “Varas ietekme uz abstrakcijas līmeni valodā, abstrahēšanos no situatīvas sociālās identitātes un sociālās identitātes sarežģītību”.

Darba vadītājs: PhD, profesors Ivars Austers.

Recenzenti: asociētais profesors Ph.D. Ģirts Dimdiņš, Latvijas Universitāte; docents Dr.psych. Aleksejs Ruža, Daugavpils Universitāte; profesors Ph.D. Henrijs Montgomerijs, Stokholmas Universitāte.

Ar promocijas darbu var iepazīties LU bibliotēkā Kalpaka bulv. 4

***

2011. gada 26.septembrī plkst. 14:30 notiks LU Psiholoģijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēde (Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē, Jūrmalas gatvē 74/76, V–201), kurā disertāciju psiholoģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

INESE MUZIKANTE.

Temats: “Vērtības, attieksmes un autovadītāju uzvedība”.

Darba vadītāja: profesors Dr. psych. Viesturs Reņģe.

Recenzenti: asoc.prof. Ph.D. Ģirts Dimdiņš, Latvijas Universitāte; docente Dr. psych. Daina Škuškovnika, Biznesa augstskola Turība; profesors Ph.D. Peeter Tulviste, Tartu Universitāte.

Ar promocijas darbu var iepazīties LU bibliotēkā Kalpaka bulv. 4.

***

2011.gada 27.septembrī plkst. 16:00 Latvijas Universitātes Datorzinātnes nozares promocijas padomes atklātā sēdē, LU Matemātikas un informātikas institūta 413. telpā, Raiņa bulvārī 29

DAINIS DOSBERGS

aizstāvēs promocijas darbu “Studiju programmas kvalitātes novērtēšana” datorzinātņu doktora (Dr.sc.comp.) zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: prof. Dr.math. K.Podnieks (LU), prof. Dr.habil.sc.ing. J.Grundspeņķis (RTU), prof. Dr.sc.comp. V.Denisovs (Klaipedas Universitāte, Lietuva).

Ar promocijas darbu var iepazīties LU bibliotēkā, Kalpaka bulvārī 4.

***

2011. gada 30. septembrī plkst. 15.00 Rīgā, Mārstaļu ielā 28/30, 4. auditorijā LU Vēstures zinātnes nozares promocijas padomes atklātā sēdē

SIGITA ŠNĒ

aizstāvēs promocijas darbu “Municipālās heraldikas veidošanās un attīstība Latvijā 13.–20. gs.” vēstures doktora grāda iegūšanai.

Recenzenti: prof., Dr. hist. Gvido Straube (Latvijas Universitāte); Dr. hist. Kristīne Ducmane (Latvijas Nacionālais vēstures muzejs); Dr. hist. Tālis Vigo Pumpuriņš (DU Latgales pētniecības institūts).

Ar promocijas darbu var iepazīties LU bibliotēkā, Kalpaka bulvārī 4.

***

2011.gada 5.oktobrī plkst.15.00 Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Ķirurģijas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Dzirciema ielā 16, Hipokrāta auditorijā

NATĀLIJA VEDMEDOVSKA

aizstāvēs promocijas darbu “Augļa intrauterīna augšanas aizture”.

Oficiālie recenzenti: profesors Aigars Pētersons (RSU); docents Povilas Sladkevicius (Zviedrija); profesore Ruta Nadisauskiene (Lietuva).

Ar promocijas darbu var iepazīties RSU bibliotēkā, RSU mājaslapā www.rsu.lv.

***

Latvijas Lauksaimniecības universitātes Mežzinātņu nozares un Materiālzinātņu nozares Koksnes materiālu un tehnoloģijas apakšnozares promocijas padome 2011.gada 1.jūlijā atklātā sēdē piešķīra mežzinātņu doktora (Dr.silv.) zinātnisko grādu mežzinātņu nozares meža ekonomikas un politikas apakšnozarē LLU Meža fakultātes doktorantei EVIJAI GREĢEI–STALTMANEI. Balsošanas rezultāti: par – 9, pret – nav, nederīgu biļetenu nav.

***

Rīgas Tehniskās universitātes RTU P–09 Promocijas padome 2011.gada 4.jūlijā sēdē NADEŽDAI KOLEDAI piešķīra ekonomikas zinātņu doktora grādu (Dr.oec.) nozarē “Vadībzinātne”, apakšnozarē “Uzņēmējdarbības vadība”. Balsošanas rezultāti: par– 8, pret– nav, nederīgu un atturas biļetenu nav.

***

Elektrotehnikas nozares promocijas padome ”RTU – P14” 2011. gada 6.jūlijā sēdē piešķīra inženierzinātņu doktora zinātnisko grādu elektriskās tehnoloģijas un automātikas apakšnozarē ANDREJAM STEPANOVAM. Balsošanas rezultāti: par – 11, pret – nav, nederīgu biļetenu nav.

***

Elektrotehnikas nozares promocijas padome ”RTU – P14” 2011. gada 6.jūlija sēdē piešķīra inženierzinātņu doktora zinātnisko grādu elektrisko mašīnu un iekārtu apakšnozarē MARINAI KOŅUHOVAI. Balsošanas rezultāti: par – 10, pret – nav, nederīgu biļetenu nav.

***

Latvijas Universitātes Vides zinātnes promocijas padome 2011. gada 21. jūlija sēdē piešķīra bioloģijas doktora zinātnisko grādu (Dr. biol.) vides zinātnes nozarē, dabas aizsardzības apakšnozarē LAURAI GRĪNBERGAI. Balsošanas rezultāti: par 8 , pret 0 , nederīgu biļetenu nav.

***

Latvijas Universitātes Vides zinātnes promocijas padome 2011. gada 21. jūlija sēdē piešķīra bioloģijas doktora zinātnisko grādu (Dr. biol.) vides zinātnes nozarē, dabas aizsardzības apakšnozarē JĀNIM VENTIŅAM. Balsošanas rezultāti: par 8 , pret 0 , nederīgu biļetenu nav.

***

Elektrotehnikas nozares promocijas padome ”RTU – P14” 2011. gada 2.augustā sēdē piešķīra inženierzinātņu doktora zinātnisko grādu elektriskās tehnoloģijas un automātikas apakšnozarē LAURIM BISENIEKAM. Balsošanas rezultāti: par – 10, pret – nav, nederīgu biļetenu nav.

***

Elektrotehnikas nozares promocijas padome ”RTU – P14” 2011. gada 2.augustā sēdē piešķīra inženierzinātņu doktora zinātnisko grādu elektriskās tehnoloģijas un automātikas apakšnozarē INGARAM STEIKAM. Balsošanas rezultāti: par – 10, pret – nav, nederīgu biļetenu nav.

Pēdējā atjaunošana 2-09-2011
Powered by Elxis - Open Source CMS