Aizstāvēšana

22-09-2011


2011. gada 3.oktobrī plkst.14.30 Rīgas Tehniskās universitātes Informācijas tehnoloģijas nozares promocijas padomes P – 07 atklātajā sēdē Rīgā, Meža ielā 1/3, 202. auditorijā

KATRINA BOLOČKO

aizstāvēs promocijas darbu “Trīsdimensiju medicīnas attēlu veidošanas un apstrāde” inženierzinātņu doktora grāda iegūšanai.

Recenzenti: profesors, Dr.habil.sc.ing. Jānis Grundspeņķis (Rīgas Tehniskā universitāte), profesors, Dr.sc.ing. Pēteris Rivža (Latvijas Lauksaimniecības universitāte), profesors, Dr.sc.ing. Arunas Lukosevicius (Kauņas Tehnoloģijas universitāte, Lietuva).

Ar promocijas darbu var iepazīties internetā http://www.rtu.lv (Doktorantiem –> Promocijas darbi) un RTU Zinātniskajā bibliotēkā Ķīpsalas ielā 10.

***

2011. gada 4.oktobrī plkst. 16.00 LU Humanitāro zinātņu fakultātē Rīgā, Visvalža ielā 4a 402. telpā notiks Valodniecības zinātņu nozares promocijas padomes sēde, kurā

LINDA APSE

aizstāvēs promocijas darbu “Telpiskās nozīmes prievārdu semantika un leksikalizācijas kognitīvie aspekti latviešu valodā” filoloģijas doktora grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr. habil. philol. Z.Ikere, Dr. philol. A.Kalnača, Dr. philol. J.Sīlis.

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Zinātniskajā bibliotēkā Kalpaka bulvārī 4.

***

2011. gada 10.oktobrī plkst.14.30 Rīgas Tehniskās universitātes Informācijas tehnoloģijas nozares promocijas padomes P – 07 atklātajā sēdē Rīgā, Meža ielā 1/3, 202. auditorijā

ALEKSANDRS SISOJEVS

aizstāvēs promocijas darbu “3D scēnu vizualizēšana” inženierzinātņu doktora grāda iegūšanai.

Recenzenti: profesors, Dr.habil.sc.ing. Jurijs Merkurjevs (Rīgas Tehniskā universitāte), profesors, Dr.habil.sc.ing. Jevgenijs Kopitovs (Transporta un sakaru institūts), asoc. profesors, Ph.D. Vytenis Punis (Kauņas Tehnoloģijas universitāte, Lietuva).

Ar promocijas darbu var iepazīties internetā http://www.rtu.lv/ (Doktorantiem –> Promocijas darbi) un RTU Zinātniskajā bibliotēkā Ķīpsalas ielā 10.

***

2011. gada 11. oktobrī plkst. 16:00 Latvijas Kultūras akadēmijā, Ludzas ielā 24, Rīgā, notiks Latvijas Kultūras akadēmijas Promocijas padomes atklātā sēde, kurā

ANITA VAIVADE

aizstāvēs promocijas darbu “Nemateriālā kultūras mantojuma konceptualizācija tiesībās” mākslas zinātņu doktora grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr. philol. Anita Načisčione, Dr. philol. Dace Bula, Dr. iur. Sanita Osipova.

Ar promocijas darbu var iepazīties Latvijas Kultūras akadēmijas bibliotēkā Ludzas ielā 24, Rīgā.

***

2011.gada 12.oktobrī plkst. 16 00 Rīgā, Āzenes ielā 14/24, 272.auditorijā notiks ķīmijas inženierzinātņu nozares RTU promocijas padomes P–02 atklātā sēde. Promocijas darbu inženierzinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

GUNĀRS PAVLOVIČS.

Promocijas darba temats – “Latvijas inovatīvā mēbeļu un celtniecības materiāla no Saldā ķirša (Prunus avium.L) koksnes īpašību pētījumi”.

Oficiālie oponenti: Dr.sc.ing. Jānis Kajaks, Dr.sc.ing. Leonards Līpiņš, Dr.sc.ing. Juris Kravalis.

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotekā Ķīpsalas ielā 10, kā arī RTU mājas lapā: www.rtu.lv/

***

2011. gada 12. oktobrī plkst. 15.00 Rīgā, Mārstaļu ielā 28/30, 4. auditorijā LU Vēstures zinātnes nozares promocijas padomes atklātā sēdē

KRISTĪNE ANTE

aizstāvēs promocijas darbu “Kurzemes guberņas kristīgās draudzes 19. gs. otrajā pusē: konfesionālisma iezīmes” vēstures doktora grāda iegūšanai.

Recenzenti: prof., Dr. hist. Gvido Straube (Latvijas Universitāte); docents, Dr. hist. eccl. Andris Priede (Latvijas Universitāte); Dr. hist. Inese Runce (LU Filozofijas un socioloģijas institūts).

Ar promocijas darbu var iepazīties LU bibliotēkā, Kalpaka bulvārī 4.

***

2011. gada 14. oktobrī pulksten 13.00 Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes 309. telpā Daugavpilī, Vienības ielā 13, notiks Daugavpils Universitātes Literatūrzinātnes nozares promocijas padomes sēde, kurā promocijas darbu filoloģijas doktora (Dr. philol.) zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

INNA DVORECKA.

Temats: “Igora Činnova ego–literārā daiļrade”.

Zinātniskais vadītājs: prof. Dr.habil.philol. Fjodors Fjodorovs.

Recenzenti: asoc.prof. Dr. philol. E.Vasiļjeva (Daugavpils Univeristāte); prof. Dr. philol. L.Luceviča (Varšavas Universitāte); filoloģijas zinātņu kandidāte O.Kuzņecova (Krievijas Zinātņu akadēmijas Pasaules literatūras institūts).

Ar promocijas darbu var iepazīties Daugavpils Universitātes zinātniskās bibliotēkas lasītavā Vienības ielā 13, Komparatīvistikas institūtā Vienības 13 – 323, kā arī DU mājas lapā http://www.du.lv/.

***

2011.gada 14. oktobrī plkst. 16.00 LU Fizikas un matemātikas fakultātē, Zeļļu ielā 8, 233., LU Fizikas, astronomijas un mehānikas zinātnes nozares specializētās promocijas padomes atklātā sēdē

ILONA KUZMINA

aizstāvēs promocijas darbu „Kontakta un bezkontakta difūzās refleksijas spektrometrija ādas patoloģiju novērtējumam" fizikas zinātņu doktora grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr.habil.phys. Ivars Lācis, Prof. Andris Rubīns un Profesors Goran Salerud

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Zinātniskajā bibliotēkā un LU Fizikas un matemātikas fakultātē F210.telpā.

***

2011. gada 18.oktobrī plkst. 12:00 notiks LU Psiholoģijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēde (Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē, Jūrmalas gatvē 74/76), kurā disertāciju psiholoģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

JEĻENA ĻUBENKO

Temats: „Pusaudžu pašefektivitāte, internalizētas un eksternalizētas problēmas ģimenes psiholoģiskās vides kontekstā. Longitudināls pētījums

Darba vadītāja: Dr. psych., profesore Sandra Sebre.

Recenzenti: Dr. h. psych., profesore, Ārija Karpova, Latvijas Universitāte, Dr.psych., as.profesore Natālija Ivanova, Starptautiskā praktiskās psiholoģijas augstskola, Dr. psych., as.prof. Rasa Barkauskiene, Viļņas Universitāte.

Ar promocijas darbu var iepazīties LU bibliotēkā Kalpaka bulv. 4.

***

2011. gada 21. oktobrī plkst. 10:00 Ekonomikas nozares Agrārās ekonomikas un Reģionālās ekonomikas apakšnozaru promocijas padomes atklātā sēdē Jelgavā, Svētes ielā 18, 212. auditorijā, promocijas darbu ekonomikas doktora grāda iegūšanai aizstāvēs

Mg.oec. ANNA LISCOVA.

Tēma: “Saimniekošanas dažādošanas iespējas Zemgales plānošanas reģiona lauku saimniecībās”.

Recenzenti: Promocijas padomes eksperts – Dr.oec. Ingrīda Jakušonoka, LLU Grāmatvedības un finanšu katedras vadītāja, profesore; Dr.habil.oec. Arnis Kalniņš, Latvijas Zinātņu akadēmijas akadēmiķis; Dr. Jonas Jasaitis, Šauļu universitātes Lauksaimniecības attīstības zinātnes centra direktors, Sociālo zinātņu nodaļas asociētais profesors.

Ar promocijas darbu var iepazīties LLU Fundamentālajā bibliotēkā Jelgavā, Lielā iela 2 un internetā http://llufb.llu.lv/llu–theses.htm.

***

2011. gada 21. oktobrī plkst. 13:00 Ekonomikas nozares Agrārās ekonomikas un Reģionālās ekonomikas apakšnozaru promocijas padomes atklātā sēdē Jelgavā, Svētes ielā 18, 212. auditorijā, promocijas darbu ekonomikas doktora grāda iegūšanai aizstāvēs

Mg.oec. VIVITA BAUMENE.

Tēma: “Kadastrālās vērtēšanas modeļu pilnveidošana”.

Recenzenti: Promocijas padomes eksperts – Dr.oec. Ingrīda Jakušonoka, LLU Grāmatvedības un finanšu katedras vadītāja, profesore; Dr.oec. Ligita Melece, Latvijas Valsts Agrārās Ekonomikas institūta Kvalitātes un vides aizsardzības nodaļas vadītāja; Dr. Madis Kaing, Igaunijas Dabas Zinātņu universitātes Ģeomātikas katedras asoc. profesors

Ar promocijas darbu var iepazīties LLU Fundamentālajā bibliotēkā Jelgavā, Lielā iela 2 un internetā http://llufb.llu.lv/llu–theses.htm.

***

2011. gada 21. oktobrī plkst. 1430 Rīgas Tehniskajā universitātē, Aviācijas institūtā, Lomonosova ielā 1B k., 3. aud. notiks RTU P–17 promocijas padomes atklātā sēde, kurā

IGORS PETUHOVS

aizstāvēs promocijas darbu “Lidojumu drošības stāvokļa monitoringa modelis uz riska līmeņa novērtējuma pamata” inženierzinātņu doktora grāda iegūšanai.

Recenzenti: A. Andronovs, Dr. hab. sc. ing., profesors, Transporta un Sakaru institūts, Latvija; V. Žilinskis, Dr.sc.ing., profesors, Baltijas Starptautiska Akadēmija, Latvija; M. Gromov, Dr.sc.ing., generāldirektora vietnieks, CA Valsts zinātniski pētniecisko institūts, Krievija.

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā Ķīpsalas ielā 10.

***

2011.gadā 28.oktobrī plkst. 10.00 RTU Meža iela 1/7– 309. auditorijā notiks

PĀVELA PATLINA

promocijas darba “Autopārvadājumu plānošanas optimizācija loģistikas sistēmā” aizstāvēšana RTU P–09 Promocijas padomes sēdē LR ekonomikas zinātņu doktora grāda iegūšanai.

Recenzenti: Anatolijs Magidenko, Dr.habil.oec., RTU profesors; Andrejs Čirjevskis, Dr.oec., RSEBAA profesors; Adolfas Baublis, Dr.habil.oec., Viļņas Tehniskās universitātes profesors.

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā Ķīpsalas ielā 10” RTU P–09

***

2011. gada 2.novembrī plkst. 15:00 RTU Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātē Kronvalda bulvārī 1 – 117 telpā notiks ”RTU – P14” Promociju padomes atklātā sēde, kurā promocijas darbu inženierzinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai elektrotehnikas nozarē aizstāvēs

IVARS BEINARTS

par tēmu “Izplūdušās loģikas kontrolleru algoritmu izpēte pasažieru transporta salona siltuma komforta vadībai”.

Recenzenti: profesors Dr.habil.sc.ing. I. Raņķis (RTU,Latvija); prof. Dr. habil. sc. ing. E. Dzelzītis (RTU,Latvija); Dr.sc.ing., Ž.Bazaras (KTU, Lietuva).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU EEF mājas lapā http://www.eef.rtu.lv un RTU Zinātniskajā bibliotēkā, Ķīpsalas ielā 10.

***

2011. gada 17. novembrī plkst. 10:30 LLU Mežzinātņu nozares un Materiālzinātņu nozares Koksnes materiālu un tehnoloģijas apakšnozares promocijas padomes atklātā sēdē Jelgavā, Dobeles ielā 41, sēžu zālē, promocijas darbu mežzinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai mežzinātņu nozares meža ekoloģijas un mežkopības apakšnozarē aizstāvēs

VILNIS ŠĶIPARS

par tēmu “Parastās priedes (Pinus sylvestris L.) rezistences pret sakņu piepes (Heterobasidion annosum (Fr.) Bref.) izraisīto sakņu trupi ģenētiskie aspekti”.

Recenzenti: LLU Meža fakultātes profesors Dr.silv. Andrejs Dreimanis; LU Bioloģijas fakultātes asoc. profesors Dr.habil.biol. Īzaks Rašals; Norvēģijas Meža un Ainavu institūta vecākais pētnieks Dr. scient. Ari M. Hietala.

Ar promocijas darbu var iepazīties LLU Fundamentālajā bibliotēkā Jelgavā, Lielā ielā 2, vai http://llufb.lv/llu–theses.htm.

***

RTU inženierzinātņu nozares promocijas padome P–07 2011. gada 13.jūnija sēdē piešķīra inženierzinātņu doktora zinātnisko grādu SERGEJAM PARŠUTINAM. Balsošanas rezultāti: par – 11 balsis; pret – 0; nederīgi biļeteni – 0.

***

2011. gada 25. augustā Latvijas Lauksaimniecības universitātē Lauksaimniecības zinātņu nozares Lauksaimniecības inženierzinātņu apakšnozares promocijas padomes atklātā sēdē Mg.sc.ing. VILIS PĪRS aizstāvēja promocijas darbu un ieguva LR inženierzinātņu doktora grādu. Balsošanas rezultāti: par – 8, pret – nav, atturas – nav.

***

2011. gada 26. augustā Latvijas Lauksaimniecības universitātē Lauksaimniecības zinātņu nozares Lauksaimniecības inženierzinātņu apakšnozares promocijas padomes atklātā sēdē Mg.sc.ing. AIGARS LAIZĀNS aizstāvēja promocijas darbu un ieguva LR inženierzinātņu doktora grādu. Balsošanas rezultāti: par – 9, pret – nav, atturas – nav.

***

Latvijas Lauksaimniecības universitātes Mežzinātņu nozares un Materiālzinātņu nozares Koksnes materiālu un tehnoloģijas apakšnozares promocijas padome 2011. gada 26. augusta atklātā sēdē piešķīra mežzinātņu doktora (Dr.silv.) zinātnisko grādu ANDIM LAZDIŅAM. Balsošanas rezultāti: par – 10, pret – nav, nederīgu biļetenu nav.

***

Ģeogrāfijas nozares promocijas padome 2011. gada 2.septembra sēdē piešķīra ģeogrāfijas doktora zinātnisko grādu (Dr. geogr.) Ģeogrāfijas nozares cilvēka ģeogrāfijas apakšnozarē ŽENIJAI KRŪZMĒTRAI. Balsošanas rezultāti: par – 7, pret – nav, nederīgi biļeteni – nav.

***

Ģeogrāfijas nozares promocijas padome 2011. gada 2.septembra sēdē piešķīra ģeogrāfijas doktora zinātnisko grādu (Dr. geogr.) Ģeogrāfijas nozares dabas ģeogrāfijas apakšnozarē GUNTAI KALVĀNEI. Balsošanas rezultāti: par – 7, pret – nav, nederīgi biļeteni – nav.

***

2011.gada 2. septembrī Arhitektūras nozares Arhitektūras teorijas un vēstures apakšnozares promocijas padome “RTU P–10” atklātā sēdē arhitektūras doktora (Dr.arch.) zinātnisko grādu piešķīra MĀRAI LIEPAI–ZEMEŠAI. Balsošanas rezultāts: piešķirt – 6, nepiešķirt – nav, nederīgas balsošanas zīmes nav.

***

Ķīmijas nozares promocijas padome “RTU P–01” 2011. gada 8. septembra sēdē piešķīra ķīmijas doktora zinātnisko grādu (Dr. chem.) Ķīmijas nozares organiskās ķīmijas apakšnozarē IRINAI POTOROČINAI. Balsošanas rezultāti: piešķirt – 13 , nepiešķirt – nav, nederīgu biļetenu nav.

***

Ķīmijas nozares promocijas padome “RTU P–01” 2011. gada 8. septembra sēdē piešķīra ķīmijas doktora zinātnisko grādu (Dr. chem.) Ķīmijas nozares organiskās ķīmijas apakšnozarē LAURAI ČERNOVAI. Balsošanas rezultāti: piešķirt – 12 , nepiešķirt – nav, nederīgu biļetenu nav.

***

LLU Ekonomikas nozares Agrārās ekonomikas un Reģionālās ekonomikas apakšnozaru promocijas padomes atklātā sēdē 2011. gada 9. septembrī INGŪNAI JURGELĀNEI ekonomikas doktora grāda iegūšanai. Balsošanas rezultāti: par – 7, pret – nav, nederīgi – nav. Ar padomes lēmumu Ingūnai Jurgelānei piešķirts LR ekonomikas doktora grāds (Dr.oec.) reģionālajā ekonomikā.

***

2011. gada 9.septembrī RTU Materiālzinātnes nozares Promocijas padomes P–18 atklātā sēdē JURIS ZAVICKIS aizstāvēja promocijas darbu un viņam piešķīra Dr.phys. zinātnisko grādu. Balsošanas rezultāti: “piedalās”– 13, “par” –13, “pret” – nav, nederīgu biļetenu nav.

Pēdējā atjaunošana 4-10-2011
Powered by Elxis - Open Source CMS