Aizstāvēšana

16-11-2011


2011. gada 22.novembrī pulksten 10.00 Daugavpils Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes 320. telpā Daugavpilī, Parādes ielā 1, notiks Daugavpils Universitātes Ekonomikas nozares Promocijas padomes sēde, kurā promocijas darbu ekonomikas doktora (Dr. oec.) zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

LUDMILA PAŅINA.

Temats: “Latvijas augstākās izglītības sistēmas efektivitātes izpēte un vidējā termiņa attīstības modeļi”.

Zinātniskais vadītājs: asoc.prof. Dr.oec. Jānis Eglītis

Recenzenti: Dr.habil.oec. Baiba Rivža, LZA akadēmiķe, LLU profesore; Dr.oec. Veronika Bikse, Latvijas Universitātes profesore; Dr.habil.oec. Voicehs Kosiedovskis, Nikolaja Kopernika Toruņas Universitātes Eiropas integrācijas un reģionālo zinātņu katedras profesors.

Ar promocijas darbu var iepazīties Daugavpils Universitātes zinātniskās bibliotēkas lasītavā Parādes ielā 1, Daugavpils Universitātē Parādes 1 – 224, kā arī DU mājas lapā http://www.du.lv

***

2011. gada 22.novembrī pulksten 13.00 Daugavpils Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes 320. telpā Daugavpilī, Parādes ielā 1, notiks Daugavpils Universitātes Ekonomikas nozares Promocijas padomes sēde, kurā promocijas darbu ekonomikas doktora (Dr. oec.) zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

AINA ČAPLINSKA.

Temats: “Aizņēmēja kredītspēja un bankas kredītportfeļa veidošanas problēmas Latvijā”.

Zinātniskais vadītājs: LU profesors Dr. habil.oec. Elmārs Zelgalvis.

Recenzenti: Dr.oec.asoc. Elita Jermolajeva, promocijas padomes eksperts, DU asociētā profesore; Dr. oec. Ingrīda Jakušonoka, LLU profesore; Dr. oec. Mareks Stefanski, Vloclavekas Humanitārās un Ekonomikas Universitātes profesors.

Ar promocijas darbu var iepazīties Daugavpils Universitātes zinātniskās bibliotēkas lasītavā Parādes ielā 1, Daugavpils Universitātē Parādes 1 – 224, kā arī DU mājas lapā http://www.du.lv

***

2011. gada 5.decembrī plkst.14.30 Rīgas Tehniskās universitātes Informācijas tehnoloģijas nozares promocijas padomes P - 07 atklātajā sēdē Rīgā, Meža ielā 1/3, 202. auditorijā

ALEKSANDRS SUHORUKOVS

aizstāvēs promocijas darbu “Datorsistēmu testēšanas automatizācijas metodes, rīki un efektivitāte” inženierzinātņu doktora grāda iegūšanai.

Recenzenti: profesors, Dr.sc.ing. Uldis Sukovskis (Rīgas Tehniskā universitāte), Dr.sc.comp. Mārtiņš Gills (AS Norvik Banka), profesors, PhD Radi Petrov Romanski (Sofijas Tehniskā universitāte, Bulgārija).

Ar promocijas darbu var iepazīties internetā http://www.rtu.lv (Doktorantiem -> Promocijas darbi) un RTU Zinātniskajā bibliotēkā Ķīpsalas ielā 10.

***

2011. gada 6. decembrī plkst. 14:30 RTU Transporta un satiksmes zinātnes nozares RTU Promocijas padomes P–20 atklātajā sēdē Rīgā, Lomonosova ielā 1, V korpusā, 218. auditorijā

ANDREJS KAŠURINS

aizstāvēs disertāciju par tēmu “Optimālā apkalpošanas objektu izvietošana esošas transporta infrastruktūras gadījumā” inženierzinātņu doktora grāda iegūšanai.

Recenzenti: prof. Dr.habil.sc.ing. Jurijs Merkurjevs (Rīgas Tehniskā universitāte), prof. Dr.sc.ing. Irina Jackiva (Transporta un sakaru institūts) un prof. Dr.math. Kalev Pärna (Tartu universitāte).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā, Ķīpsalas ielā 10 un Valsts Nacionālajā bibliotēkā, Anglikāņu ielā 5.”

***

2011. gada 8.decembrī pulksten 12.00 Daugavpils Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes 320. telpā Daugavpilī, Parādes ielā 1, notiks Daugavpils Universitātes Psiholoģijas nozares Promocijas padomes sēde, kurā promocijas darbu psiholoģijas doktora (Dr. psych.) zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

MARGARITA ŅESTEROVA.

Temats: “Iedzīvotāju sociālie priekšstati par taisnīgumu un ticība taisnīgai pasaulei”.

Zinātniskais vadītājs: Dr.psych. Aleksejs Ruža.

Recenzenti: Dr.habil.,spych. Dr.habil.paed., Aleksejs Vorobjovs, Daugavpils Universitātes profesors; Dr.habil.psych. Danguole Beresnevičiene, Šauļu Universitātes, Viļņas Pedagoģiskās Universitātes profesore; Dr.psych. Larisa Brokāne, Latvijas Lauksaimniecības universitātes docente.

Ar promocijas darbu var iepazīties Daugavpils Universitātes zinātniskās bibliotēkas lasītavā Parādes ielā 1, Daugavpils Universitātē Parādes 1 – 224, kā arī DU mājas lapā http://www.du.lv

***

2011. gada 8.decembrī pulksten 14.00 Daugavpils Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes 320. telpā Daugavpilī, Parādes ielā 1, notiks Daugavpils Universitātes Psiholoģijas nozares Promocijas padomes sēde, kurā promocijas darbu psiholoģijas doktora (Dr. psych.) zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

VITĀLIJS RAŠČEVSKIS.

Temats: “Etniskās identitātes un etnisko stereotipu īpatnības jauniešiem no mono un multikultūras ģimenēm”.

Zinātniskais vadītājs: Dr.habil.,spych, Dr.habil.paed., Aleksejs Vorobjovs.

Recenzenti: Dr.psych. Aleksejs Ruža, Daugavpils Universitātes docents; Dr.habil.psych. Danguole Beresnevičiene, Šauļu Universitātes, Viļņas Pedagoģiskās Universitātes profesore; Dr.psych. Larisa Brokāne, Latvijas Lauksaimniecības universitātes docente.

Ar promocijas darbu var iepazīties Daugavpils Universitātes zinātniskās bibliotēkas lasītavā Parādes ielā 1, Daugavpils Universitātē Parādes 1 – 224, kā arī DU mājas lapā http://www.du.lv

***

2011. gada 8. decembrī plkst. 14.00 RTU Ķīmijas nozares promocijas padomes “RTU P–01” slēgtā sēdē Rīgā, Āzenes ielā 14/24, 272. telpā promocijas darbu ķīmijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

ELĪNA ERDMANE

par tēmu “Metabotropā glutamāta receptora 5 negatīvo un pozitīvo allostērisko modulatoru sintēze”.

Recenzenti: Dr. chem. Māris Turks (RTU), Dr.habil.chem. Andris Zicmanis (LU); Dr. chem. Einārs Loža (OSI).

***

2011.gada 8.decembrī plkst. 15.00 notiks LU Pedagoģijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēde (Jūrmalas gatve 74/76, G 16), kurā disertāciju pedagoģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

JEĻENA ZAŠČERINSKA

Temats: “Studentu komunikatīvās kompetences pilnveide akadēmiskās angļu valodas studijās”.

Vadītāja: Dr. habil.paed. Irēna Žogla.

Recenzenti: prof., Tatjana Koķe, LU; prof. Inga Belousa, Daugavpils Universitāte; prof. Baiba Briede, Latvijas Lauksaimniecības Akadēmija.

***

2011.gada 9.decembrī plkst. 9.00 notiks LU Juridiskās zinātnes apakšnozaru Valststiesības, Krimināltiesības un Starptautiskās tiesības promocijas padomes atklātā sēde (Rīgā, Raiņa bulv.19, 8. auditorijā), kurā promocijas darbu tiesību doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

IMANTS MUIŽNIEKS.

Tēma: “Publiskā un privātā sektora partnerību veidošanas starptautiski tiesiskie aspekti ilgtermiņa strukturālo pārmaiņu procesā”.

Recenzenti: asoc.prof. Dr.iur. J.Briede; doc. Dr.iur. A.Lošmanis; prof. Dr.iur. S.Folgaitis (Atēnu Universitāte)

Ar promocijas darbu var iepazīties LU bibliotēkā Kalpaka bulv.4.

***

2011. gada 9. decembrī plkst. 14.30 Rīgas Tehniskās Universitātes Būvniecības fakultātes sēžu zālē, Āzenes ielā 16, RTU P–06 Būvzinātnes nozares Promocijas padomes atklātā sēdē

ANDREJS PUPURS

aizstāvēs promocijas darbu “Liektu fibrobetona elementu nestspējas prognozēšana”, inženierzinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: prof. Dr. habil. sc.ing. Jānis Brauns, LLU; Dr.sc.ing. Jānis Andersons, LU PMI un prof. emeritus Dr.sc.ing. Ralejs Tepfers, Chalmers University of Technology, Zviedrija.

Ar darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā, Ķīpsalas ielā 10.

***

2011. gada 12.decembrī plkst.14.30 Rīgas Tehniskās universitātes Informācijas tehnoloģijas nozares promocijas padomes P – 07 atklātajā sēdē Rīgā, Meža ielā 1/3, 202. auditorijā

KASPARS OSIS

aizstāvēs promocijas darbu “Personīgo zināšanu pārvaldības sistēmu izstrāde” inženierzinātņu doktora grāda iegūšanai.

Recenzenti: profesors, Dr.sc.ing. Uldis Sukovskis (Rīgas Tehniskā universitāte), profesors, Dr.habil.sc.ing. Pēteris Rivža (Latvijas Lauksaimniecības universitāte), asoc.profesors, PhD (datorzinātnē) Jānis Stirna (Stokholmas Universitāte, Zviedrija).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā (Ķīpsalas ielā 10) un internetā http://www.rtu.lv (Doktorantiem –> Promocijas darbi).

***

2011.gada 12.decembrī plkst.15.00 Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Teorētiskās medicīnas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Dzirciema ielā 16, Hipokrāta auditorijā

JEĻENA EGLĪTE

aizstāvēs promocijas darbu “HLA II klases DRB1, DQA1, DQB1 ģenētisko marķieru izpēte ar HIV inficētiem un AIDS pacientiem”.

Oficiālie recenzenti: profesore Juta Kroiča (RSU); Dr.habil.biol. Aleksandrs Rapoports (LU); asoc.profesors Saulius Čaplinskas (Lietuva).

Ar promocijas darbu var iepazīties RSU bibliotēkā, RSU mājas lapā www.rsu.lv.

***

2011.gada 13.decembrī plkst.12.00 Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas (LSPA) Sporta zinātnes promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Brīvības gatvē 333, 205.auditorijā

INGA LIEPIŅA

aizstāvēs promocijas darbu “Līdzsvara spēju sekmēšana sporta kāpējiem”.

Promocijas padomes noteiktie recenzenti: Arunas Emeljanovas, Ph.D., asoc.profesors (Lithuanian Academie of Physical Education), LSPA Promocijas padomes loceklis; Līga Plakane, Dr.biol., docente (Latvijas Universitāte); Ivars Muzis, Dr.paed., profesors (RPIVA).

Ar promocijas darbu var iepazīties LSPA bibliotēkā un LSPA mājas lapā www.lspa.lv.

***

2011.gada 13.decembrī plkst.14.00 Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas (LSPA) Sporta zinātnes promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Brīvības gatvē 333,  205.auditorijā

AIVARS KAUPUŽS

aizstāvēs promocijas darbu “Fiziskās aktivitātes veselības veicināšanai 60 - 75 gadus veciem cilvēkiem”.

Promocijas padomes noteiktie recenzenti: Romualdas Malinauskas, Dr.paed. profesors (Lithuanian Academie of Physical Education); Gundega Knipše, Dr.med. profesore (Latvijas Universitāte); Andra Fernāte, Dr.paed. asoc.profesore (LSPA).

Ar promocijas darbu var iepazīties LSPA bibliotēkā un LSPA mājas lapā www.lspa.lv.

***

2011. gada 13. decembrī plkst. 15.00 LU Ekonomikas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Aspazijas bulv. 5, 322. auditorijā promocijas darbu ekonomikas doktora (Dr. oec.) zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

HERMANIS RULLIS

Temats – “Internetbankas kā komercbanku mārketinga līdzekļa izpēte”. Nozare – ekonomika, apakšnozare– tirgzinība.

Recenzenti: prof. Dr.oec. Baiba Rivža LLU; profesors Dr.habil.oec. Anatolijs Magidenko RTU profesors; prof. Dr.oec. Elīna Gaile–Sarkane RTU, Ražošanas un ekonomikas katedra.

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Centrālajā bibliotēkā, Rīgā, Kalpaka bulvārī 4.

***

2011. gada 14.decembrī plkst.14.30 Rīgas Tehniskās universitātes Informācijas tehnoloģijas nozares promocijas padomes P - 07 atklātajā sēdē Rīgā, Meža ielā 1/3, 202. auditorijā

JĀNIS KAMPARS

aizstāvēs promocijas darbu “Pieprasījuma datu integrācijas risinājumi attāliem datu avotiem” inženierzinātņu doktora grāda iegūšanai.

Recenzenti: profesors, Dr.habil.sc.ing. Leonīds Novickis (Rīgas Tehniskā universitāte), profesors, Dr.habil.sc.ing. Pēteris Rivža (Latvijas Lauksaimniecības universitāte), profesors, Dr.sc.ing. Enn Õunapuu (Tallinas Tehnoloģiju universitāte, Igaunija).

Ar promocijas darbu var iepazīties internetā http://www.rtu.lv (Doktorantiem -> Promocijas darbi) un RTU Zinātniskajā bibliotēkā Ķīpsalas ielā 10.

***

2011.gada 15.decembrī plkst. 15.00 Rīgā, Āzenes ielā 14/24, 272.auditorijā notiks ķīmijas inženierzinātņu nozares RTU promocijas padomes P–02 atklātā sēde. Promocijas darbu inženierzinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

VLADIMIRS BIZIKS.

Promocijas darba temats – “Lapkoku koksnes īpašību uzlabošana ar termiskās apstrādes paņēmienu”.

Oficiālie oponenti: Dr.sc.ing. Jurijs Ozoliņš, Dr.sc.ing. Māris Daugavietis, Dr.sc. biol. Michiel Jan Boonstra (Plato Wood International BV, Netherlands).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotekā Ķīpsalas ielā 10, kā arī RTU mājas lapā: www.rtu.lv/

***

2011.gada 15.decembrī plkst. 15.00 notiks LU Pedagoģijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēde (Jūrmalas gatve 74/76, G 16), kurā disertāciju pedagoģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

GUNTA JASJUKĒVIČA-SILIŅA.

Temats: “Novada tradicionālā kultūra lokālās kultūrpiederības veicināšanai sākumskolā”.

Vadītāja: Dr. habil.paed. Zenta Anspoka.

Recenzenti: prof., Aīda Krūze, LU; prof. Anita Petere, RPIVA; prof. Rūta Muktupāvela, Latvijas Kultūras Akadēmija.

***

2011.gada 15.decembrī plkst. 17.00 RTU Elektronikas un telekomunikāciju nozares promocijas padomes “RTU P–08” atklātajā sēdē Rīgā, Rīgas Tehniskās universitātes Elektronikas un telekomunikāciju fakultātē Āzenes ielā 12, 210. telpā

JANS JEĻINSKIS

aizstāvēs promocijas darbu “Faziloģikas balstīta piekļuves vadība MPLS–TE/GMPLS tīklos” telekomunikāciju doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: profesors Dr.habil.sc.ing. Ernests Pētersons (RTU), profesors Dr. habil. math. Aleksandrs Šostaks (LU), asoc. profesors Dr.habil.sc.ing. Manfrēds Šneps–Šneppe (VeA).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskās bibliotēkā Ķīpsalas ielā 10, Valsts Nacionālajā bibliotēkā, Anglikāņu ielā 5, kā arī elektroniski RTU mājas lapā http://www.rtu.lv/ .

***

2011.g. 16.decembrī plkst. 12.00 LU Vadībzinātnes un Demogrāfijas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Aspazijas bulv.5, 322.auditorijā promocijas darbu doktora zinātniskā grāda iegūšanai Vadībzinātnē (Dr.man.) aizstāvēs

AGITA ŠMITIŅA.

Temats – “Studiju pārtraukšanas samazināšana kā studentu atbalsta pilnveidošanas rezultāts Latvijas augstākās izglītības iestādēs”.

Nozare – vadībzinātne, apakšnozare – izglītības vadība.

Recenzenti: prof. Dr.ekon. Andrejs Geske; as. prof. Dr.ekon. Jānis Strautmanis; as. prof. PhD. Inga Belousa.

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Centrālajā bibliotēkā Rīgā, Kalpaka bulvārī 4.

***

2011. gada 16. decembrī plkst. 14.00 RTU Būvzinātņu un Enerģētikas zinātņu promocijas padomes P–12 atklātā sēdē, Būvniecības fakultātes 250.auditorijā, Āzenes ielā 16

ALEKSEJS BATRAKOVS

aizstāvēs promocijas darbu “Maģistrālo gāzesvadu novecošanās” inženierzinātņu doktora grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr.habil.sc.ing. Viktors Zēbergs (Fizikālās enerģētikas institūts), Dr.habil.sc.ing. Jānis Vība (Rīgas Tehniskā universitāte), Dr.sc.ing. Aivars Broks (Akciju sabiedrība “Latvijas Gāze”).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā Rīgā, Ķīpsalas ielā 10, Valsts Nacionālajā bibliotēkā Anglikāņu ielā 5, un internetā: http://www.rtu.lv un http://www.bf.rtu.lv.

***

2011. gada 16. decembrī plkst. 16.00 RTU Būvzinātņu un Enerģētikas zinātņu promocijas padomes P–12 atklātā sēdē, Būvniecības fakultātes 250.auditorijā, Āzenes ielā 16

LINDA MEŽULE

aizstāvēs promocijas darbu “Nekultivējamo Escherichia coli nozīme dzeramā ūdens apgādes sistēmās” inženierzinātņu doktora grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr.habil.sc.ing. Daniels Turlajs (Rīgas Tehniskā universitāte), Dr.biol. Uldis Kalnenieks (Latvijas Universitāte), Dr.biol. Bill Keevill (Sauthemptonas universitāte).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā Rīgā, Ķīpsalas ielā 10, Valsts Nacionālajā bibliotēkā Anglikāņu ielā 5, un internetā: http://www.rtu.lv un http://www.bf.rtu.lv.

***

2011.gada 21.decembrī plkst.14.00 Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Teorētiskās medicīnas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Dzirciema ielā 16, Hipokrāta auditorijā

ZANDA DANEBERGA

aizstāvēs promocijas darbu “Trauslās X hromosomas sindroms pacientiem ar garīgo atpalicību Latvijā”.

Oficiālie recenzenti: asoc.profesors Edvīns Miklašēvičs (RSU); profesors Nikolajs Sjakste (LU); profesore Jurate Kasnauskiene (Lietuva).

Ar promocijas darbu var iepazīties RSU bibliotēkā, RSU mājas lapā www.rsu.lv.

***

2011.gada 21.decembrī plkst.16.00 Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Teorētiskās medicīnas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Dzirciema ielā 16, Hipokrāta auditorijā

ZITA KRŪMIŅA

aizstāvēs promocijas darbu “Retās iedzimtās vielmaiņas slimības bērniem Latvijā”.

Oficiālie recenzenti: asoc.profesors Edvīns Miklašēvičs (RSU); profesors Nikolajs Sjakste (LU); profesore Anna Tylki–Szymaiska (Polija).

Ar promocijas darbu var iepazīties RSU bibliotēkā, RSU mājas lapā www.rsu.lv

***

elektrotehnikas nozares promocijas padome ”RTU – P14” 2011. gada 2.novembra sēdē piešķīra inženierzinātņu doktora zinātnisko grādu elektriskās tehnoloģijas un automātikas apakšnozarē IVARAM BEINARTAM. Balsošanas rezultāti: par – 12, pret – nav, nederīgu biļetenu nav.

***

Latvijas Universitātes Pedagoģijas zinātņu nozares promocijas padome 2011.gada 3. novembra sēdē piešķīra pedagoģijas doktora (Dr. paed.) zinātnisko grādu MAIJAI KOKAREI. Balsošanas rezultāti: par – 7; pret – nav; nederīgu biļetenu nav.

Powered by Elxis - Open Source CMS