Aizstāvēšana

8-12-2011


2011. gada 16.decembrī plkst. 12.00 Latvijas Lauksaimniecības universitātes ainavu arhitektūras apakšnozares promocijas padomes atklātā sēdē Jelgavā, Akadēmijas ielā 19, 801. auditorijā promocijas darbu arhitektūras doktora zinātniskā grāda iegūšanai ainavu arhitektūras apakšnozarē aizstāvēs

Mg.arch. UNA ĪLE.

Tēma: “Dzīvojamo rajonu iekškvartālu ainaviskā kvalitāte Latvijas pilsētās”.

Promocijas darba vadītāja: Dr.arch. Aija Ziemeļniece.

Recenzenti: Dr.arch. Sandra Treija – Rīgas Tehniskās universitātes asociētā profesore; Dr.arch. Gunārs Asaris – Rīgas Tehniskās universitātes asociētais profesors; Dr.arch. Valery Nefedov – Sanktpēterburgas Valsts Arhitektūras un Būvniecības universitātes profesors.

Ar promocijas darbu var iepazīties LLU Fundamentālajā bibliotēkā Jelgavā, Lielā ielā 2 un internetā http://llufb.llu.lv/llu–theses.htm

***

2011. gada 27. decembrī plkst. 13.00 RTU Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātē Kronvalda bulvārī 1 – 117 telpā notiks ”RTU – P14” promociju padomes atklātā sēde, kurā promocijas darbu inženierzinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai elektrotehnikas nozarē aizstāvēs

JURIS ĶIPLOKS

par tēmu “Automatizētas strēlnieka rezultātu kontroles un novērtēšanas sistēmas izveide”.

Recenzenti: akadēmiķis Dr.habil.sc.ing. L.Ribickis (RTU,Latvija); Dr.sc.ing. L.Latkovskis (FEI, Latvija); LLU profesors, Dr.habil.sc.ing. A. Šnīders.

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU EEF mājas lapā http://www.eef.rtu.lv un RTU Zinātniskajā bibliotēkā, Ķīpsalas ielā 10.

***

2011.gada 27.decembrī plkst. 13.00 Rīgā, Āzenes ielā 14/24, 272.auditorijā notiks ķīmijas inženierzinātņu nozares RTU promocijas padomes P–02 atklātā sēde. Promocijas darbu inženierzinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

OLITA MEDNE.

Promocijas darba tēma: “Putu polistirola izstrādājumu ražošanas procesa pētījumi”.

Oficiālie oponenti: Dr.sc.ing. Jurijs Ozoliņš (RTU), Dr.habil.chem. Fricis Avotiņš (LZA emer.prof.), Dr.chem. Viesturs Zeltiņš (LV Koksnes ķīmijas institūts).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotekā Ķīpsalas ielā 10, kā arī RTU mājas lapā: www.rtu.lv/

***

2011.gada 27.decembrī plkst. 13.00 Rīgā, Āzenes ielā 14/24, 272.auditorijā notiks ķīmijas inženierzinātņu nozares RTU promocijas padomes P–02 atklātā sēde. Promocijas darbu inženierzinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

ALEKSEJS HMEĻOVS.

Tēma: “Pulveru sintēze Al2O3–SiO2–ZrO2(Y2O3) sistēmā un pārstrāde materiālos”.

Oficiālie oponenti: Dr.habil.sc.ing. Gundars Mežinskis (RTU), Dr.sc.ing. Ilmārs Zālīte (RTU Neorgāniskās ķīmijas institūts), Dr.chem. Tālis Millers (LZA īstenais loceklis).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotekā Ķīpsalas ielā 10, kā arī RTU mājas lapā: www.rtu.lv/

***

2011. gada 27. decembrī plkst. 14.30 RTU Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātē Kronvalda bulvārī 1 – 117 telpā notiks ”RTU – P14” promociju padomes atklātā sēde, kurā promocijas darbu inženierzinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai elektrotehnikas nozarē aizstāvēs

EDGARS DREIMANIS

par tēmu “Elektrisko induktorspoļu starpvijumu izolācijas augstfrekvences diagnostikas metožu un iekārtu izpēte un izveide”.

Recenzenti: akadēmiķis Dr.habil.sc.ing. L.Ribickis (RTU, Latvija); profesors Dr.habil.sc.ing. A.Šnīders (LLU, Latvija); Dr.sc.ing. L.Latkovskis (FEI, Latvija).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU EEF mājas lapā http://www.eef.rtu.lv un RTU Zinātniskajā bibliotēkā, Ķīpsalas ielā 10.

***

2011.gada 28.decembrī plkst.14.00 Latvijas Universitātes Vēstures muzejā, Raiņa bulvārī 19, LU Medicīnas, Farmācijas un Bioloģijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēdē

KRISTĪNE DUCENA

aizstāvēs promocijas darbu “Jaunu molekulāro marķieru identifikācija vairogdziedzera ļaundabīgo audzēju agrīnai diagnostikai”, medicīnas zinātņu doktora grāda iegūšanai internās medicīnas apakšnozarē.

Recenzenti: prof. Dr.med. Andrejs Ērglis, Latvijas Universitāte, prof. Dr.habil.med. Renāte Ligere, Latvijas Universitāte, Dr.biol. Jānis Kloviņš, Latvijas biomedicīnas pētījumu un studiju centrs.

Ar darbu var iepazīties LU Akadēmiskajā bibliotēkā, Rīgā, Kalpaka bulv. 4.

***

2011.gada 28.decembrī plkst.14.00 Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultātē, Kronvalda bulvārī 4, 1.klausītavā, LU Bioloģijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēdē

IVETA JURGENSONE

aizstāvēs promocijas darbu “Rīgas līča fitoplanktona struktūras izmaiņas vides faktoru ietekmē” bioloģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: asoc.prof., Dr.biol. Gunta Spriņģe (Latvijas Universitāte); prof., Dr.biol. Artūrs Škute (Daugavpils Universitāte); doc. Dr.biol. Ivars Druvietis (Latvijas Universitāte).

Ar darbu, sākot no 2011.gada 14.decembra, varēs iepazīties LU Akadēmiskajā bibliotēkā, Rīgā, Kalpaka bulv. 4.

***

2011. gada 28. decembrī plkst. 14:30 Rīgas Tehniskajā universitātē, Aviācijas institūtā, Lomonosova ielā 1,B k., 220. aud. notiks RTU P–17 promocijas padomes atklātā sēde, kurā

ILMĀRS BLUMBERGS

aizstāvēs promocijas darbu “Kompozīta materiāla izturības modelēšana” inženierzinātņu doktora grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr.habil.sc.ing. J. Jansons (Latvijas Universitāte); Dr.habil.sc.ing. V. Šestakovs (Rīgas Tehniskā universitāte); Dr.sc.ing. A. Barchan (Kielcas Tehnoloģiju universitāte, Polija).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā Ķīpsalas ielā 10.

***

2012. gada 6.janvārī plkst. 12:00 notiks LU Psiholoģijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēde (Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē, Jūrmalas gatvē 74/76), kurā disertāciju psiholoģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

ANDŽELA ROŽCENKOVA.

Temats: “Komandiera transformatīvās līderības, emocionālā intelekta un karavīru sociālās identifikācijas savstarpējās sakarības militārajās struktūrvienībās”.

Darba vadītājs: asoc.prof. Ph.D. Ģirts Dimdiņš

Recenzenti: profesore Dr. habil. psych. Ārija Karpova, Latvijas Universitāte; prof. Dr.habil.paed., psych. Aleksejs Vorobjovs, Daugavpils Universitāte; profesors Ph.D. Peeter Tulviste, Tartu Universitāte.

Ar promocijas darbu var iepazīties LU bibliotēkā Kalpaka bulv. 4

***

2012.gada 6.janvārī plkst. 12.00 notiks LU Juridiskās zinātnes apakšnozaru Valststiesības, Krimināltiesības un Starptautiskās tiesības promocijas padomes atklātā sēde (Rīgā, Raiņa bulv.19, 8. auditorijā), kurā promocijas darbu  tiesību doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

MARINA BORKOVECA.

Tēma: “Dalībvalstu tiesību normu un Eiropas Savienības tiesību normu kolīziju risināšanas problēmjautājumi”.

Recenzenti: prof. Dr.iur. R.Balodis; Dr. iur. Mārtiņš Mits; asoc. prof. Andrzej Jackiewicz (University of Bialystok).

Ar promocijas darbu var iepazīties LU bibliotēkā Kalpaka bulv.4.

***

2012. gada 6.janvārī plkst. 14:30 notiks LU Psiholoģijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēde (Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē, Jūrmalas gatvē 74/76), kurā disertāciju psiholoģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

SANITA ŠAITERE

Temats: “Bezdarbnieku darba meklēšanas nodomus prognozējošie faktori”.

Darba vadītājs: profesors PhD. Ivars Austers.

Recenzenti: profesors Dr. psych. Viesturs Reņģe, Latvijas Universitāte; docents Dr.psych. Aleksejs Ruža, Daugavpils Universitāte; docente PhD. Aukse Endriulaitiene, Vitauta Lielā Universitāte.

Ar promocijas darbu var iepazīties LU bibliotēkā Kalpaka bulv. 4

***

2012. gada 10. janvārī plkst. 14.00 LU Humanitāro zinātņu fakultātes (Visvalža ielā 4a, Rīgā) 204. auditorijā notiks LU Literatūrzinātnes, folkloristikas un mākslas zinātnes nozares promocijas padomes atklātā sēde, kurā disertāciju filoloģijas doktora grāda iegūšanai aizstāvēs

SANDIS LAIME.

Temats: “Raganu tradīcija Ziemeļaustrumu Latvijā”.

Recenzenti: Dr.art. Valdis Muktupāvels; Dr. habil. art. Juris Urtāns; Dr. philol. Baiba Krogzeme–Mosgorda.

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Zinātniskajā bibliotēkā un LU Humanitāro zinātņu fakultātes 228. telpā.

***

2012. gada 10. janvārī plkst. 16.00 LU Humanitāro zinātņu fakultātes (Visvalža ielā 4a, Rīgā) 204. auditorijā notiks LU Literatūrzinātnes, folkloristikas un mākslas zinātnes nozares promocijas padomes atklātā sēde, kurā disertāciju filoloģijas doktora grāda iegūšanai aizstāvēs

IEVA GARDA–ROZENBERGA.

Temats:“Personiskie stāstījumi Alsungas novadā 21. gadsimtā”.

Recenzenti: Dr.habil.philol. Janīna Kursīte – Pakule; Dr.philol. Dace Bula; Dr.philol. Angelika Juško–Štekele.

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Zinātniskajā bibliotēkā un LU Humanitāro zinātņu fakultātes 228. telpā.

***

2012.gada 12.janvārī plkst. 14.00 RTU Elektronikas un telekomunikāciju nozares promocijas padomes “RTU P–08” atklātajā sēdē Rīgā, Rīgas Tehniskās universitātes Elektronikas un telekomunikāciju fakultātē Āzenes ielā 12, 210. telpā

IĻJA ĻAŠUKS

aizstāvēs promocijas darbu “Viļņgarumdales blīvēšanas tehnoloģijas izmantošana pasīvajos piekļuves infrastruktūras risinājumos” telekomunikāciju doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: profesors, Dr.habil.sc.comp. Valērijs Zagurskis (RTU), profesors, Dr.phys. Antonijs Salītis (DU), vadošais pētnieks, Dr.phys. Juris Zvirgzds (LU)

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskās bibliotēkā Ķīpsalas ielā 10, Valsts Nacionālajā bibliotēkā, Anglikāņu ielā 5, kā arī elektroniski RTU mājas lapā http://www.rtu.lv/ .

***

2012. gada 12. janvārī plkst. 15.45 RTU Elektronikas un telekomunikāciju nozares Promocijas padomes “RTU P–08” atklātajā sēdē Rīgā, Āzenes ielā 12, 210. auditorijā

GATIS VALTERS

aizstāvēs promocijas darbu par tēmu “Parametriskajiem ortogonālajiem pārveidojumiem atbilstošu signālu ciparapstrādes eksperimentālu ierīču īstenošana programmējamajos loģiskajos masīvos” inženierzinātņu doktora grāda iegūšanai.

Recenzenti: profesors, Dr.sc.ing. Guntars Balodis (Rīgas Tehniskā universitāte); profesors, Ph.D., Dipl.Eng. Peeter Ellervee (Tallinas Tehniskā universitāte); Dr.sc.comp. Jevgeņijs Buls (Elektronikas un datorzinātņu institūts).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā, Ķīpsalas ielā 10 un Valsts Nacionālajā bibliotēkā, Anglikāņu ielā 5, kā arī elektroniski RTU mājaslapā http://rtu.lv.

***

2012. gada 17. janvārī plkst.11:00 Latvijas Lauksaimniecības universitātes Pedagoģijas zinātnes nozares promocijas padomes atklātajā sēdē Jelgavā, Čakstes bulvārī 5, 502.auditorijā

NATAĻJA VRONSKA

aizstāvēs promocijas darbu “Topošo skolotāju informācijas un komunikācijas tehnoloģiju integrēšanas prasmju attīstība mājturības un mājsaimniecības izglītībā” pedagoģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: RPIVA profesore Dr. paed. Inese Jurgena (Latvija); RPIVA profesore Dr. paed. Anita Petere (Latvija); Tallinas universitātes asociētā profesore Ph.D. Ene Lind (Igaunija).

Ar promocijas darbu var iepazīties LLU Fundamentālajā bibliotēkā (Lielā iela 2, Jelgava) un http://llufb.llu.lv/llu-theses.htm.

***

2012. gada 17.janvārī plkst. 14.00 LU Humanitāro zinātņu fakultātē Rīgā, Visvalža ielā 4a 402.telpā notiks Valodniecības zinātņu nozares promocijas padomes sēde, kurā

INTA URBANOVIČA

aizstāvēs promocijas darbu “Paronīmija latviešu valodas paralēlismu sistēmā” filoloģijas doktora grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr. habil. philol. I.Koškins, Dr. philol. A.Vulāne, Dr. philol. I.Lokmane.

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Zinātniskajā bibliotēkā Kalpaka bulvārī 4.

***

2012. gada 17. janvārī plkst. 14.00 LU Humanitāro zinātņu fakultātes (Visvalža ielā 4a, Rīgā) 204. auditorijā notiks LU Literatūrzinātnes, folkloristikas un mākslas zinātnes nozares promocijas padomes atklātā sēde, kurā disertāciju filoloģijas doktora grāda iegūšanai aizstāvēs

SANITA BĒRZIŅA–REINSONE

Temats “Apmaldīšanās stāsti: priekšstati, interpretācija, stāstījumu poētika”.

Recenzenti: Dr. habil. philol. Janīna Kursīte – Pakule; Dr.philol. Guntis Pakalns; Dr.art. Rūta Muktupāvela.

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Zinātniskajā bibliotēkā un LU Humanitāro zinātņu fakultātes 228. telpā.

***

2012.gada 17.janvārī plkst. 15.00 RTU Mašīnzinātņu nozares promocijas padomes “RTU P–16” atklātajā sēdē Rīgā, Ezermalas ielā 6, 405.auditorijā

IVANS GRIŅEVIČS

aizstāvēs disertāciju par tēmu “Nekustīgo vītņu savienojumu automatizētās salikšanas optimizācija” inženierzinātņu doktora grāda iegūšanai.

Recenzenti: profesors, Dr.sc.ing. Oskars Liniņš; profesors, Dr.habil.sc.ing. Genādijs Moskvins (Latvijas Lauksaimniecības universitāte); profesors, Dr.habil.sc.ing. Bronius Bakšys (Kauņas Tehnoloģiju universitāte).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā, Ķīpsalas ielā 10 un Valsts Nacionālajā bibliotēkā, Anglikāņu ielā 5”.

***

2012. gada 17. janvārī plkst. 16.00 LU Humanitāro zinātņu fakultātes (Visvalža ielā 4a, Rīgā) 204. auditorijā notiks LU Literatūrzinātnes, folkloristikas un mākslas zinātnes nozares promocijas padomes atklātā sēde, kurā disertāciju filoloģijas doktora grāda iegūšanai aizstāvēs

LAILA VĀCERE.

Temats: “Kognitīvā poētika latviešu dainās par ābeli: no formulas uz zīmi”.

Recenzenti: Dr.habil.philol. Janīna Kursīte – Pakule; Dr. philol. Angelika Juško–Štekele; Dr.art. Rūta Muktupāvela.

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Zinātniskajā bibliotēkā un LU Humanitāro zinātņu fakultātes 228. telpā.

***

2012.g. 20.janvārī plkst. 14.00 LU Vadībzinātnes un Demogrāfijas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Aspazijas bulv.5, 322.auditorijā promocijas darbu doktora zinātniskā grāda iegūšanai vadībzinātnē (Dr.man.) aizstāvēs

ZANE CUNSKA.

Temats: “Demogrāfisko un sociālo faktoru loma iedzīvotāju augstākās izglītības līmeņa veidošanā un attīstībā Latvijā”. Nozare – vadībzinātne, apakšnozare – sociāli ekonomiskā demogrāfija.

Recenzenti: prof. Dr.ķīm. Andrejs Rauhvargers; prof. Dr.ekon. Pārsla Eglīte; prof. PhD. Allan Puur.

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Centrālajā bibliotēkā Rīgā, Kalpaka bulvārī 4.

***

2012.g. 20.janvārī plkst. 12.00 LU Vadībzinātnes un Demogrāfijas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Aspazijas bulv.5, 322.auditorijā promocijas darbu doktora zinātniskā grāda iegūšanai vadībzinātnē (Dr.man.) aizstāvēs

RŪDOLFS KALVĀNS.

Temats – “Izglītības iestādes vadītāja loma izglītības kvalitātes nodrošināšanā Latvijā”. Nozare – vadībzinātne, apakšnozare – izglītības vadība.

Recenzenti: prof. Dr.ķīm. Andrejs Rauhvargers; prof. Dr.ekon. Tatjana Volkova; prof. Dr.mat.Jānis Vucāns.

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Centrālajā bibliotēkā Rīgā, Kalpaka bulvārī 4.

***

RTU inženierzinātņu nozares promocijas padome P–07 2011. gada 7.novembra sēdē piešķīra inženierzinātņu doktora zinātnisko grādu VLADIMIRAM ŅIKUĻŠINAM. Balsošanas rezultāti: par – 7 balsis; pret – 0; nederīgi biļeteni – 0.

***

Latvijas Universitātes Pedagoģijas zinātņu nozares promocijas padome 2011.gada 10. novembra sēdē piešķīra pedagoģijas doktora (Dr. paed.) zinātnisko grādu DIĀNAI LIEPAI. Balsošanas rezultāti: par – 7; pret – nav; nederīgu biļetenu nav.

***

2011. gada 11. novembrī RTU Būvzinātnes nozaru promocijas padomes “RTU P–06” atklātā sēdē ANDRIM BAIKOVAM piešķīra inženierzinātņu doktora zinātnisko grādu. Balsošanas rezultāti: par – 13, pret – nav, nederīgu biļetenu nav.

***

Rīgas Stradiņa universitātes Teorētiskās medicīnas promocijas padome 2011.gada 14.novembrī atklātā sēdē piešķīra medicīnas doktora zinātnisko grādu specialitātē – rehabilitācija DAINAI ŠMITEI. Balsošanas rezultāti: par –7, pret – 0, nederīgu biļetenu nav.

***

Rīgas Stradiņa universitātes Teorētiskās medicīnas promocijas padome 2011.gada 14.novembrī atklātā sēdē piešķīra medicīnas doktora zinātnisko grādu specialitātē – klīniskā mikrobioloģija ARTAI OLGAI BALODEI. Balsošanas rezultāti: par –7, pret – 0, nederīgu biļetenu nav.

***

2011.gada 16. novembrī Arhitektūras nozares Arhitektūras teorijas un vēstures apakšnozares promocijas padome “RTU P–10” atklātā sēdē arhitektūras doktora (Dr.arch.) zinātnisko grādu piešķīra ARNEM RIEKSTIŅAM. Balsošanas rezultāts: piešķirt – 6, nepiešķirt – nav, nederīgas balsošanas zīmes – nav.

***

Latvijas Lauksaimniecības universitātes Mežzinātņu nozares un Materiālzinātņu nozares Koksnes materiālu un tehnoloģijas apakšnozares promocijas padome 2011. gada 17. novembrī atklātā sēdē piešķīra mežzinātņu doktora (Dr.silv.) zinātnisko grādu mežzinātņu nozares meža ekoloģijas un mežkopības apakšnozarē LLU Meža fakultātes doktorantam VILNIM ŠĶIPARAM. Balsošanas rezultāti: par – 10, pret – nav, nederīgu biļetenu nav.

***

RTU promocijas padome ”P – 05” 2011. gada 21. novembra sēdē piešķīra inženierzinātņu doktora zinātnisko grādu enerģētikas nozares Elektroenerģētikas apakšnozarē NIKOLAJAM BRENERAM. Balsošanas rezultāti: par – 9, pret – nav, nederīgu biļetenu nav.

***

RTU inženierzinātņu nozares promocijas padome P–07 2011. gada 21.novembra sēdē piešķīra inženierzinātņu doktora zinātnisko grādu
VITAI GRAUDIŅAI. Balsošanas rezultāti: par – 10 balsis; pret – 0; nederīgi biļeteni – 0.

Pēdējā atjaunošana 9-12-2011
Powered by Elxis - Open Source CMS