ERA–NET projekta RURAGRI aktualitātes

8-12-2011


2011.gada 8.novembrī Vīnē notika ES 7.Ietvara programmas ERA–NET projekta RURAGRI (“Lauku rajonu un lauksaimniecības izaugsmes savstarpējās saistības nozīme ilgtspējīgā attīstībā”) sanāksme. RURAGRI projekta īstenošanā piedalās 19 valstis – Austrija, Beļģija, Dānija, Francija, Īrija, Itālija, Izraēla, Kipra, Latvija, Lietuva, Nīderlande, Polija, Slovēnija, Spānija, Šveice, Turcija, Ungārija, Vācija un Zviedrija. Latvijas Zinātņu akadēmiju sanāksmē pārstāvēja LZA akadēmiķe Baiba Rivža un LZA Eiropas programmu centra projektu koordinatore Dace Tirzīte.

Sanāksmes galvenais uzdevums bija vienoties par tēmām kopējam zinātnisko projektu konkursam, kura izsludināšana ir plānota 2012.gada rudenī. Kopējā pētījumu veikšanā tiks aicinātas piedalīties pētniecības grupas no visām RURAGRI dalībvalstīm. Latvijas Izglītības un zinātnes ministrija finansēs 2–3 Latvijas pētniecības grupu piedalīšanos sekmīgajos projektos. RURAGRI projektā izstrādātajā pētniecības stratēģijā ir minētas vairāk kā 20 aktuālas tēmas pētījumiem. Lai no tām izraudzītos 3 prioritārās tēmas, kuras kā pašas aktuālākās atzītu vairākums RURAGRI dalībvalstu, neklātienē tika veikta anketēšana. Sanāksmes dalībnieki iepazinās ar anketēšanā iegūtajiem rezultātiem. Visvairāk dalībvalstu (15–17) bija ieteikuši šādu tēmu iekļaušanu konkursā:

1. Dažādu veidu un dažādas kvalitātes ekosistēmu sabiedrisko labumu nodrošinājuma identifikācija atšķirīgos lauku rajonos;

2. Labās prakses un inovatīvo risinājumu ieviešanas apzināšana, lai tirgus aktivitātes un sabiedrisko labumu nodrošinājums dotu ieguvumu visām procesos ieinteresētajām pusēm;

3. Zemes inovatīvas izmantošanas un pārvaldīšanas metožu labākās prakses identificēšana, lai atšķirīgos lauku rajonos novērstu pretrunas starp dažādiem mērķiem (piemēram, pretrunas starp ražošanu un biodažādības saglabāšanu, starp pieaugošajām pārtikas ražošanas vajadzībām un lauksaimniecībā izmantojamās zemes samazināšanos, starp pārtikas ražošanu un enerģijas ražošanu), kā arī mazinātu pretējos viedokļus (piemēram, par lauksaimniecības ieguvumiem un vienlaikus zaudējumiem klimata izmaiņu procesā).

Paredzēts, ka 2012.gada pavasarī tiks organizēts seminārs, kurā eksperti precizēs minētajās tēmās sasniedzamos mērķus. Sanāksmē apsprieda praktiskus konkursa sagatavošanas jautājumus, kā arī semināra ekspertu un projektu pieteikumu vērtētāju izvēli, lai nerastos interešu konflikti. Akadēmiķe B.Rivža ierosināja uz semināru kā ekspertus uzaicināt emeritētos zinātniekus, kam ir liela teorētiskā un praktiskā darba pieredze, bet kas aktīvi projektu īstenošanā vairs nepiedalās, tādējādi izvairoties no iespējamiem interešu konfliktiem.

Sanāksmē piedalījās Eiropas Komisijas Pētniecības un inovācijas ģenerāldirektorāta pārstāvis Fransuā Konstantins, kas uzsvēra Kopējās plānošanas iniciatīvu (Joint Programming Innitiative, JPI, http://ec.europa.eu/research/era/areas/programming/joint_programming_en.htm) aizvien pieaugošo nozīmi Eiropas Pētniecības telpā un informēja par JPI “Lauksaimniecība, pārtikas drošība un klimata izmaiņas” (http://www.faccejpi.com/) izsludināto projektu konkursu. Latvija nav dalībvalsts šajā JPI, tāpēc konkursā nevar piedalīties.

Tā kā RURAGRI izstrādātā pētniecības stratēģija ietver daudzpusīgus pētniecības virzienus, to īstenošana nav iespējama vienā projektu konkursā. Tieši tāpēc sanāksmes dalībnieki izteica priekšlikumu Eiropas Komisijai 7.Ietvara programmā paredzēt RURAGRI turpinājumu, lai būtu iespējams pilnīgāk īstenot pētniecības stratēģiju, kas sniegtu būtisku ieguldījumu svarīgu sociāli ekonomisku jautājumu risināšanā.

RURAGRI mājas lapas adrese http://www.ruragri–era.net/

Powered by Elxis - Open Source CMS