LATVIJAS ZINĀTŅU AKADĒMIJAS JAUNIEVĒLĒTO LOCEKĻU ĪSAS BIOGRĀFIJAS

8-12-2011


Arvīds BARŠEVSKIS
– dz.20.09.1965., Dr.biol. (1994), LZA kor.–loc. (2008), Daugavpils Universitātes rektors, profesors.

Zinātnisko pētījumu virzieni: skrejvaboļu ģinšu Notiophilus, Loricera, Broscosoma, Elaphrus pasaules fauna, izplatība, taksonomija, bioloģija un ekoloģija; Baltijas reģiona vaboļu fauna, izplatība, ekoloģija un aizsardzība; etnokoleopteroloģija, kultūras koleopteroloģija.

8 doktoranti (t.sk. 3 aizstāvēti).

Publicētie darbi: >170 zinātniskas publikācijas, t.sk. 3 monogrāfijas, 4 nodaļas grāmatās, ~ 60 raksti starptautiskās datu bāzēs iekļautos žurnālos.

Zinātniskie projekti: Vairāk nekā 60 pētniecisko, izglītības vai demokrātijas attīstības projektu vadītājs vai dalībnieks.

Pedagoģiskais darbs:

Izstrādātas un vadītas 4 maģistra un bakalaura studiju programmas. Vada doktora studiju programmu bioloģijā.

Organizatoriskā darbība:

2 starptautisku žurnālu izveidotājs un galvenais redaktors, 5 starptautisku žurnālu redkolēģiju loceklis. Daudzu starptautisku konferenču zinātnisko komiteju pr–js, orgkomiteju loceklis.Baltijas Koleopteroloģijas b–bas dibinātājs un prezidents.

Latvijas Entomoloģijas b–bas , Gesselschaft für Angewandte Carabidology (Vācija) biedrs. Latvijas Rektoru padomes priekšsēdētājs, Latvijas Universitāšu asociācijas valdes loceklis, Eiropas Universitāšu asociācijas valdes loceklis, Valsts Zinātniskās kvalifikācijas komisijas loceklis, LU Promocijas padomes un LU Profesoru padomes loceklis, LZP eksperts, u.c. Darbojas LR MK, Saeimas, LR IZM komisijās vai padomēs.

Atzinības: LZA H.Skujas balva, Polijas Republikas Nopelnu ordenis, Krievijas Federācijas Draudzības ordenis, ‘Goda Daugavpilietis’, LR IZM Atzinības raksts, DU Gada balva zinātnē.


Edīte KAUFMANEdz. 14.10.1956. Dr.biol. (1993), Latvijas Valsts augļkopības institūta direktore, zinātniskās padomes locekle

Zinātnisko pētījumu virzieni: Plūmju un aprikožu selekcija (Latvijā reģistrētas 3 aprikožu un 2 plūmju šķirnes, iesniegtas reģistrācijai 4 plūmju šķirnes).

Augļaugu citoembrioloģija (fluorescentā mikroskopēšanas metodes pielāgota jaunai augļaugu kultūrai – krūmcidonijai. Ar tās palīdzību konstatētas apputeksnēšanās un augļu aizmešanās likumsakarības, kam svarīga nozīme praktiskajā selekcijā).

Augļaugu bioloģiski aktīvo vielu izpēte jaunu produktu izstrādei.

Plūmju šķirņu/potcelmu saderības pētījumi (ilggadīgu pētījumu rezultātā izdalīti 2 Latvijas apstākļiem piemēroti plūmju potcelmi).

Publicētie darbi: Kopējais publikāciju skaits: 98, tai skaitā 7 monogrāfijas, 39 zinātniskie raksti, 23 konferenču tēzes, 52 populārzinātniskie raksti

LR reģistrētu šķirņu apliecības un patenti: 5, kā arī 4 plūmju šķirnes iesniegtas reģistrācijaiZinātniskie projekti: 8 vietējo pētniecisko projektu vadītāja, 6 vietējo pētniecisko projektu izpildītāja, 4 starptautisko pētniecisko projektu vadītāja (tai skaitā ES struktūrfondu finansēto), 7 starptautisko pētniecisko projektu izpildītāja (tai skaitā ES struktūrfondu finansēto).

Atzinības:

LZA korespondētājlocekle (kopš 2007.gada)

Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas īstenā locekle (kopš 2001.gada). Dobeles rajona Atzinības raksts (2008). LR Ministru kabineta balva (2008). LR Atzinības Krusta 5.pakāpes ordeņa laureāte (2006). LR Ministru prezidenta Pateicības raksts (2006). LR Zemkopības ministrijas “Medaļa par centību” (2006). LR Zemkopības ministrijas un Vides ministrijas konkursa “Sējējs 2004” laureāte (2004). Latvijas Zinātņu akadēmijas, SIA “Itera Latvija”, Latvijas Izglītības fonda mērķprogrammas Izglītībai, zinātnei un kultūrai balva (2004).

Dalība starptautiskajās organizācijās:

EUFRIN (European Fruit Research Institute Network) Latvijas pārstāve kopš 2002.gada. ISHS (International Society for Horticultural Science) kopš 1994.gada. EUCARPIA (European Association for Research on Plant Breeding) kopš 1994.gada. EC/PGR Prunus working group – kopš 2002.gada

Dalība zinātnisko žurnālu redkolēģijās:

“Journal of fruit and ornamental plant research”, Research institute of pomology and floriculture, Poland, kopš 2004.gada. “Scientific Works of the Lithuanian Institute of Horticulurae and Lithuanian university of Agriculture” Lithuania kopš 2001.gada. Proceedings of the international conference “Fruit production and fruit breeding”, Fruit Science, Tartu, 2000.


Jevgeņijs KOTOMINS – dz. 20.09.1949., LZA korespondētājloceklis (2009), Dr.habil.phys.(1992), profesors (1996), LU Cietvielu Fizikas Institūta Teorētiskās fizikas un datormodelēšanas laboratorijas vadītājs, vadošais pētnieks

Zinātnisko pētījumu virzieni: Skaitļošanas (ab initio) metodes materiālzinātnē; jaunu daudzfunkcionālo materiālu izstrādāšana, t.s. enerģētikai (keramiskās membrānas, kurināmas šūnas), radiācijas fizika un ķīmija, jauni reaktoru materiāli un nanomateriāli, cietvielu defektu teorija.

Publicētie darbi: H–indekss – 30, kopējais citēšanas skaitlis 4000; 5 monogrāfijas (arī 2 monogrāfiju daļas), 9 apskati, 318 žurnālu raksti starptautiski citējamos žurnālos un 82 vietējos žurnālos, 25 ielūgtie referāti starptautiskās konferencēs; 307 konferenču tēzes.

Pedagoģiskais darbs: 5 doktorantu darbu vadība, ielūgtais profesors Vācijā (DAAD un DFG), Italijā, Kazahstanā.

Zinātniskie projekti: 4 Eiropas Komisijas septītās ietvarprogrammas (EK FP7) projektu, 10 LZP, IZM un VPP projektu vadītājs un izpildītājs; 15 starptautiskie granti un projekti.

Pašlaik vada un izpilda: 2 EK 7.ietvara projektus, ERA–NET projekta sadaļu, ERAF projekta sadaļu; 2 Valsts programmas sadaļas, Euratom–Latvija projekta sadaļu.

Organizatoriskais darbs: Sekojošo konferenču orgkomiteju loceklis: 5 Starptautiskas konferences “Radiation Effects in Insulators”; 2 konferences Cietvielu kvantu ķīmija; European MRS, NATO Advanced Research Workshop; starptautiskā semināra “Keramiskās membrānas enerģētikai” organizators; 2 NATO skolu direktors, ielūgtais eksperts ASV Enerģētikas Departamenta (Department of Energy, DOE), Nacionālās Zinātnes Fonda (National Science Foundation, NSF) un PNNL (ASV) Nacionālas laboratorijas projektiem, kā arī Čehijas un Igaunijas republiku projektiem. Sadarbība ar 15 vadošiem zinātniskiem centriem Eiropā un ASV. Latvijas Zinātnieku savienības biedrs. Recenzents 20 vadošiem starptautiskiem žurnāliem.

Atzinības: F.Candera balva (LZA).

1975.gadā ir izveidojis jaunu zinātnes virzienu Latvijā: Cietvielu kvantu ķīmija. Veikti liela mēroga aprēķini daudzu punktveida defektu funkcionālo oksīdu un nitrīdu kristālu apjomā un uz virsmām, ka arī kurināmu šūnu darba datormodelēšanas no pirmajiem principiem ar katoda materiāla optimizēšanu. Atzīts kā 2008.g. sasniegums zinātnē.


Ēriks KUPČE dz. 11.10.1955., Dr.habil.chem. (1994), LZA kor.loc. (1992), “Agilent Technologies “ (Anglija) vecākais zinātniskais padomnieks.

Zinātnisko pētījumu virzieni: principiāli jaunas metodes un pieejas NMR spektrometrijā.

Publicētie darbi: > 160 publikācijas prestižos zinātniskajos žurnālos, 3 patenti. 5 plenārlekcijas , > 40 ielūgtās lekcijas starp­tautiskās konferencēs un kongresos, 15 konferenču lekcijas, 5 KMR semināri.

Atzinības: LZA Lielā medaļa (2009), prestižā G.Laukiena prēmija (Anglija, 2006), Humbolta stipendija (1990).

Ievēlēts par Starptautiskās Magnētiskās Rezonanses biedrības (ISMAR) locekli (2010). Izvirzīts ievēlēšanai par Anglijas Karaliskās biedrības locekli.
 

Juris Tālivaldis URTĀNS – dz. 15.12. 1952. Dr. hist. (1992), Dr. habil. art. (1998). Latvijas Kultūras akadēmija, profesors (1996 –), LKA Zinātniskās pētniecības centrs, vad. spec. (2007–), valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija, vec. eksperts (2008–). LZA korespondētājloceklis (2009).

Zinātnisko pētījumu virzieni: arheoloģijas pieminekļi kā kultūrvēsturisks fenomens, gan pagātnē, gan mūsdienās (senās kulta vietas, kultūrvēsturiskie akmeņi, pilskalni u.c. senvēstures pieminekļi), to apzināšana, ieviešot pētniecībā gaisa arheoloģijas metodes un zemūdens arheoloģiju.

Publicētie darbi: 41 grāmata, t.sk. 7 monogrāfijas, pār. autors, līdzautors, sastādītājs, 189 zinātniski raksti, pavisam ap 1250 publikāciju. T.sk.: “Atrast pilskalnu’(2009), “Ancient Cult Sites of Semigallia. Zemgales senās kulta vietas” (2008), “ Augšzemes ezeri. Arheoloģija un folklora”. (2008), “Daugavas kultūrvēsturiskie akmeņi” (2007), “Augšzemes pilskalni”(2006).

Mākslinieciskās aktivitātes: gaisa attēlu izstādes (8, t.sk. LZA izstāžu galerijā).

Zinātniskie projekti: Valsts pētījumu programma Letonika. Organizatoriskā darbība: Eiropas Arheologu asociācijas biedrs (EAA), Aerālās arheoloģijas darba grupas (AARG) biedrs, Latvijas Profesoru asociācijas valdes loceklis, filistru biedrības Lacuania valdes loceklis, UNESCO Starptautiskās kampaņas par Nūbijas muzeju Asuānā un Ēģiptes Civilizācijas muzeju Kairā Izpildkomitejas loceklis.

Atzinības: Ernesta un Arvīda Brastiņu balva (1999), Lielā Folkloras gada balva ( 2003, 2004, 2007). Barikāžu dalībnieka piemiņas zīme.

Pēdējā atjaunošana 8-12-2011
Powered by Elxis - Open Source CMS