Aizstāvēšana

5-01-2012


2012. gada 12. janvārī plkst.13.00 Daugavpils Universitātes Bioloģijas promocijas padomes atklātajā sēdē Daugavpilī, Vienības ielā 13, 424. auditorijā

RASMA DEKSNE

aizstāvēs promocijas darbu bioloģijas doktora (Dr.biol.) zinātniskā grāda iegūšanai.

Temats: “Daugavas vidusteces posma zooplanktona dinamika un ietekmējošie faktori”.

Zinātniskais vadītājs: prof. Dr.biol. Artūrs Škute (Daugavpils Universitāte).

Recenzenti: Dr.biol., Arvīds Barševskis (Daugavpils Universitāte); Dr. biol., Vasils Vežnovecs (Baltkrievijas Nacionālā zinātņu akadēmija); Dr. biol., Solvita Strāķe (Latvijas Hidroekoloģijas institūts).

Ar promocijas darbu var iepazīties Daugavpils Universitātes bibliotēkas Bibliogrāfijas un informācijas sektorā Saules ielā 1/3 B203 un interneta lapā http://www.du.lv/lv/zinatne/promocija/aizstavesanai_iesniegtie_promocijas_darbi

 

***

2012. gada 13. janvārī plkst. 11.00 Daugavpils Universitātes Ekonomikas promocijas padomes atklātā sēdē Daugavpilī, Parādes ielā 1, 320. auditorijā

SANDRA EŽMALE

aizstāvēs promocijas darbu ekonomikas doktora (Dr.oec.) zinātniskā grāda iegūšanai.

Temats: “Latvijas reģionu attīstība un telpiskā plānošana Eiropas Savienības politiku kontekstā”.

Zinātniskais vadītājs: profesore Dr.sc.ing. Irēna Silineviča.

Recenzenti: prof. Dr.habil.oec. Baiba Rivža (Latvija); Dr.oec. Agita Līviņa (Latvija); Dr.oec. Rasa Dauguliene (Lietuva).

Ar promocijas darbu var iepazīties Daugavpils Universitātes zinātniskās bibliotēkas lasītavā Parādes ielā 1, Daugavpils Universitātē Parādes 1 – 224, kā arī DU mājas lapā http://www.du.lv.

***

2012. gada 13. janvārī plkst. 14.00 Daugavpils Universitātes Ekonomikas promocijas padomes atklātā sēdē Daugavpilī, Parādes ielā 1, 320. auditorijā

VADIMS KRASKO

aizstāvēs promocijas darbu ekonomikas doktora (Dr.oec.) zinātniskā grāda iegūšanai.

Temats: “Patērētāju uzvedības sociālekonomiskie faktori: reģionālais aspekts”.

Zinātniskais vadītājs: Dr.sc.soc., Dr.phil., Viktors Voronovs.

Recenzenti: prof. Dr.habil.oec. Valērijs Praude (Latvija); prof. Dr.oec. Arkādijs Grišins (Latvija); prof. Dr.habil.oec. Vieslavs Matviejčuks (Polija).

Ar promocijas darbu var iepazīties Daugavpils Universitātes zinātniskās bibliotēkas lasītavā Parādes ielā 1, Daugavpils Universitātē Parādes 1 – 224, kā arī DU mājas lapā http://www.du.lv

***

2012.gada 17.janvārī plkst.14.00 Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas (LSPA) Sporta zinātnes promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Brīvības gatvē 333,  205.auditorijā

UĢIS CIEMATNIEKS

aizstāvēs promocijas darbu “Lokālās vibrostimulācijas ietekme uz spēka izpausmēm”.

Promocijas padomes noteiktie recenzenti: Toivo Jürimäe, Ph.D., profesors (University of Tartu, Igaunija); Ženija Roja, Dr.med., asoc.profesore (Latvijas Universitāte); Jānis Lanka, Dr.paed, profesors (LSPA).

Ar promocijas darbu var iepazīties LSPA bibliotēkā un LSPA mājas lapā www.lspa.lv.

***

2012.gada 17.janvārī plkst.12.00 Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas (LSPA) Sporta zinātnes promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Brīvības gatvē 333,  205.auditorijā

MĀRIS LESČINSKIS

aizstāvēs promocijas darbu “Vispārējās, speciālās izturības un apakšdelma muskuļu attīstīšanas individualizācija svarbumbu sportā”.

Promocijas padomes noteiktie recenzenti: Sergejs Boichenko, Doctor of Education, profesors (University of Szczecin, Polija); Gundega Knipše, Dr.med., profesore (LU); Andris Rudzītis, Dr.paed, profesors (LSPA).

Ar promocijas darbu var iepazīties LSPA bibliotēkā un LSPA mājas lapā www.lspa.lv.

***

2012.gada 24. janvārī plkst. 15.00 LU Cietvielu fizikas institūtā , Ķengaraga ielā 8, 2. stāva zālē, LU Fizikas, astronomijas un mehānikas zinātnes nozares specializētās promocijas padomes atklātā sēdē

DMITRIJS BOČAROVS

aizstāvēs promocijas darbu “Virsmas īpašību un reakcijas spēju modelēšana no pirmajiem principiem nitrīdu kodolu degvielai” fizikas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr.habil.phys. Linards Skuja LU CFI; lektors Ģirts Barinovs, LU; profesors Roberto Caciuffo, European Commission Joint Research Centre Institute for Transuranium.

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Zinātniskajā bibliotēkā un LU Fizikas un matemātikas fakultātē F210.telpā.

***

2012. gada 25. janvārī plkst. 1430 Rīgas Tehniskajā universitātē, Aviācijas institūtā, Lomonosova ielā 1,B korpusā, 220. aud. notiks promocijas padomes “RTU P–17” atklātā sēde, kurā

SERGEJS KUZŅECOVS

aizstāvēs promocijas darbu “Aviācijas alumīnija sakausējumu konstrukciju elementu tehniskā stāvokļa integrēta kontrole ar pjezoelektriskiem sensoriem” inženierzinātņu doktora grāda iegūšanai.

Recenzenti: prof., Dr.habil.sc.ing. Egons Lavendelis (Latvijas Zinātņu akadēmija); prof., Dr.habil.sc.ing. Semjons Cifanskis (Rīgas Tehniskā universitāte); prof., Dr.habil.sc.ing. Jurijs Paramonovs (Rīgas Tehniskā universitāte).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā Ķīpsalas ielā 10.

***

2012.gada 26.janvarī pīkst. 10.00 notiks LU Pedagoģijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēde (Jūrmalas gatve 74/76, G 16), kurā disertāciju pedagoģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

GUNĀRS STRODS.

Temats: “Studentu pašnoteikšanās veicināšana kooperatīvās mācīšanās procesā augstskolā” (“Promotion of students self- direction at cooperative learning in university”).

Vadītāja: Dr. habil.paed. Irina Maslo.

Recenzenti: prof., Zanda Rubene, LU; prof. Baiba Briedē, LLU; prof. Gunter Huber, Tībingenas Universitāte.

Ar promocijas darbiem var iepazīties LU bibliotēkā Kalpaka bulv. 4

***

2012.gada 27.janvārī plkst.15.00 Latvijas Universitātes Vēstures muzejā, Raiņa bulvārī 19, LU Medicīnas, Farmācijas un Bioloģijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēdē

ALEKSEJS MIŠČUKS

aizstāvēs promocijas darbu “Jauns reģionālās anestēzijas problēmu risinājums” medicīnas zinātņu doktora grāda iegūšanai ķirurģijas
apakšnozarē.

Recenzenti: prof. Dr.med. Dainis Krieviņš, Latvijas Universitāte, asoc.prof. Dr.med. Biruta Mamaja, Rīgas Stradiņa Universitāte; PhD, Andres Sell, Tartu Universitāte, Latvijas biomedicīnas pētījumu un studiju centrs.

Ar darbu var iepazīties LU bibliotēkā, Kalpaka bulvārī 4.

***

2012. gada 3. februārī pulksten 15.30 Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes 309. telpā Daugavpilī, Vienības ielā 13, notiks Daugavpils Universitātes Literatūrzinātnes nozares promocijas padomes sēde, kurā promocijas darbu filoloģijas doktora (Dr. philol.) zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

TATJANA LAVRECKA.

Temats: “Aleksandra Čaka proza Eiropas modernisma kontekstā”.

Recenzenti: prof. Dr. philol. A.Cimdiņa (Latvijas Universitāte); prof. Dr. philol. M.Grudule (Latvijas Universitāte); asoc.prof. Dr. philol. E.Vasiļjeva (Daugavpils Universitāte).

Ar promocijas darbu var iepazīties Daugavpils Universitātes zinātniskās bibliotēkas lasītavā Vienības ielā 13, Komparatīvistikas institūtā Vienības 13 – 323, kā arī DU mājas lapā http://www.du.lv.

***

2012. gada 3. februārī pulksten 13.00 Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes 309. telpā Daugavpilī, Vienības ielā 13, notiks Daugavpils Universitātes Literatūrzinātnes nozares promocijas padomes sēde, kurā promocijas darbu filoloģijas doktora (Dr. philol.) zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

INESE VALTERE.

Temats: “Augusta Saulieša proza Eiropas literatūras kontekstā”.

Recenzenti: prof. Dr. habil. philol. akadēmiķis B. Kalnačs; akadēmiķe Dr. habil.philol. V.Vāvere; asoc.prof. Dr. philol, A.Stankeviča.

Ar promocijas darbu var iepazīties Daugavpils Universitātes zinātniskās bibliotēkas lasītavā Vienības ielā 13, Komparatīvistikas institūtā Vienības 13 – 323, kā arī DU mājas lapā http://www.du.lv.

***

2012.gada 9.februārī plkst.14.00 Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Socioloģijas nozares promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Dzirciema ielā 16, Hipokrāta auditorijā

ANDA LAĶE

aizstāvēs promocijas darbu “Novērtējuma pētījums kā sabiedrības racionalitātes izpausme, tā izmantošana Latvijas politikas veidošanā”.

Oficiālie recenzenti: Dr.sc.soc. Vladislavs Volkovs (RSU); Dr.sc.soc. Brigita Zepa (LU); Dr.phil. Voldemārs Bariss (Latvijas Lauksaimniecības universitāte).

Ar promocijas darbu var iepazīties RSU bibliotēkā, RSU mājas lapā www.rsu.lv.

***

2012.g. 10.februārī plkst. 10.30 LU Vadībzinātnes un Demogrāfijas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Aspazijas bulv.5, 322.auditorijā promocijas darbu doktora zinātniskā grāda iegūšanai vadībzinātnē (Dr.man.) aizstāvēs

AGATE ZAĶE.

Temats – “Dzimums kā kavējošais faktors sieviešu darbībai vadošajos amatos publiskajā pārvaldē Latvijā”. Nozare – vadībzinātne,
apakšnozare – sabiedrības vadība.

Recenzenti: prof. Dr.ekon. Tatjana Volkova; prof. Dr.h.ekon. Baiba Rivža; prof. PhD. Sulev Maeltsemee.

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Centrālajā bibliotēkā Rīgā, Kalpaka bulvārī 4.

***

2011.g. 11.februārī plkst. 10.00 LU Vadībzinātnes un Demogrāfijas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Aspazijas bulv.5, 322.auditorijā promocijas darbu doktora zinātniskā grāda iegūšanai vadībzinātnē (Dr.man.) aizstāvēs

IEVA RUDZINSKA.

Temats – “Kvalitātes vadīšana studentu profesionālās svešvalodas kompetences veidošanā”. Nozare – vadībzinātne, apakšnozare – izglītības vadība.

Recenzenti: prof. Dr.fiz. Andris Grīnfelds; prof. Dr.ekon. Jānis Strautmanis; prof. Dr.ped.Zenta Anspoka.

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Centrālajā bibliotēkā Rīgā, Kalpaka bulvārī 4.

***

2011.g. 11.februārī plkst. 12.00 LU Vadībzinātnes un Demogrāfijas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Aspazijas bulv.5, 322.auditorijā promocijas darbu doktora zinātniskā grāda iegūšanai vadībzinātnē (Dr.man.) aizstāvēs

LIGITA ZĪLĪTE.

Temats – “Socionikas informācijas lietošanas iespējas Latvijā izglītības procesa vadībā”. Nozare – vadībzinātne, apakšnozare – izglītības vadība.

Recenzenti: prof. Dr.fiz. Andris Kangro; prof. Dr.ekon. Tatjana Volkova; prof. Dr.ped., Dr.inž. Ludis Pēks.

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Centrālajā bibliotēkā Rīgā, Kalpaka bulvārī 4.

***

2012. gada 14. februārī plkst. 16.00 LU Humanitāro zinātņu fakultātes (Visvalža ielā 4a, Rīgā) 204. auditorijā notiks LU Literatūrzinātnes, folkloristikas un mākslas zinātnes nozares promocijas padomes atklātā sēde, kurā disertāciju filoloģijas doktora grāda iegūšanai aizstāvēs

AIGARS LIELBĀRDIS.

Temats: “Latviešu buramvārdu tradīcija”.

Recenzenti: Dr.art. Valdis Muktupāvels; Dr. habil. art. Juris Urtāns; Dr.philol. Gatis Ozoliņš.

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Zinātniskajā bibliotēkā un LU Humanitāro zinātņu fakultātes 228. telpā.

***

RTU Enerģētikas nozares promocijas padome P–05 2011. gada 21. novembra atklātā sēdē piešķīra inženierzinātņu doktora zinātnisko grādu ALEKSANDRAM GAVRILOVAM. Balsošanas rezultāti: par – 8; pret – 1; nederīgu biļetenu nav.

***

Ar LU Valodniecības zinātņu nozares promocijas padomes 2011.gada 22.novembra lēmumu un pamatojoties uz recenzentu atzinumiem, diskusijas un aizklātās balsošanas rezultātiem (par – 8, pret – nav, nederīgi biļeteni – nav), SOLVEIGAI ČEIRĀNEI piešķirts filoloģijas doktora zinātniskais grāds.

***

Rīgas Tehniskās universitātes promocijas padome “RTU P–03” atklātā sēdē 2011. gada 22. novembrī piešķīra inženierzinātņu doktora zinātnisko grādu materiālzinātņu nozares biomateriālu apakšnozarē RITAI SERŽĀNEI. Balsošanas rezultāti: par – 10, pret – nav, nederīgu biļetenu nav.

Pēdējā atjaunošana 5-01-2012
Powered by Elxis - Open Source CMS