Aizstāvēšana

17-02-2012


2012. gada 1. martā plkst. 14.00 Parādes ielā 1, 115. auditorijā, Daugavpilī notiks Daugavpils Universitātes Matemātikas promocijas padomes atklātā sēdē, kurā promocijas darbu matemātikas doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

SERGEJS SMIRNOVS.

Temats: “Dažu veidu trešās kārtas nelineāru parasto diferenciālvienādojumu robežproblēmas”.

Zinātniskais vadītājs: profesors Dr.habil.math. F. Sadirbajevs.

Recenzenti: asoc.prof. Dr.math. Jānis Cepītis (Latvijas Universitāte, Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts); prof. Dr. Yuriy Rogovchenko (Umeå University, Sweden); pētnieks Dr.math. Nikolajs Vasiļjevs (Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts).

Ar promocijas darbu var iepazīties Daugavpils Universitātes zinātniskās bibliotēkas lasītavā Parādes ielā 1, Daugavpils Universitātē Parādes ielā 1–224, kā arī DU mājas lapā http://www.du.lv.

***

2012.gada 1.martā, plkst.14.00 Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultātē, K. Valdemāra ielā 48, 21.telpā LU Ķīmijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēdē

VITA RUDOVIČA

aizstāvēs promocijas darbu: “Analītisko metožu izveide arheoloģisko izrakumu antropoloģiskā materiāla izpētē” ķīmijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr. chem. Modris Drille, Dr.habil.chem. Māris Kļaviņš, Dr.habil.hist. Andrejs Vasks.

Ar promocijas darbu var iepazīties LU bibliotēkā, Kalpaka bulvārī 4.

***

2012.gada 1.martā, plkst.16.00 Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultātē, K. Valdemāra ielā 48, 21.telpā LU Ķīmijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēdē:

AGNESE KUKĀRE

aizstāvēs promocijas darbu: “Metodes izstrāde policiklisko aromātisko ogļūdeņražu noteikšanai” ķīmijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr. chem. Viesturs Kreicbergs, Dr.habil.chem. Andris Zicmanis, Dr. chem. Modris Drille.

Ar promocijas darbu var iepazīties LU bibliotēkā, Kalpaka bulvārī 4.

***

2012. gada 6. martā plkst. 16.00 LU Ekonomikas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Aspazijas bulv. 5, 322. auditorijā promocijas darbu ekonomikas doktora (Dr. oec.) zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

ILONA LEJNIECE.

Tēma: “Patērētāju uzvedība kredītu tirgū”. Nozare – ekonomika, apakšnozare– tirgzinība.

Recenzenti: prof. Dr.habil.oec. Valerijs Praude LU; Dr.habil.oec. Anatolijs Magidenko RTU profesors; prof. Dr.oec. Elīna Gaile–Sarkane, RTU Ražošanas un ekonomikas katedra.

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Centrālajā bibliotēkā, Rīgā, Kalpaka bulvārī 4.

***

2012.gada 7.martā plkst. 16:00 Latvijas Universitātes Datorzinātnes nozares promocijas padomes atklātā sēdē, LU Matemātikas un informātikas institūta 413. telpā, Raiņa bulvārī 29

ELĪNA KALNIŅA

aizstāvēs promocijas darbu “Modeļu transformāciju izstrāde izmantojot valodu MOLA, attēlojumus un valodu Template MOLA” datorzinātņu doktora (Dr.sc.comp.) zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: prof. Dr.sc.comp. G.Bārzdiņš (LU), prof. Dr.sc.ing. O.Ņikiforova (RTU), prof. PhD O.Vasiļecas (Viļņas Ģedimina Tehniskā Universitāte).

Ar promocijas darbu var iepazīties LU bibliotēkā, Kalpaka bulvārī 4.

***

2012.gada 7.martā plkst. 16:00 Latvijas Universitātes Datorzinātnes nozares promocijas padomes atklātā sēdē, LU Matemātikas un informātikas institūta 413. telpā, Raiņa bulvārī 29

KASPARS SUDARS

aizstāvēs promocijas darbu “Datu ieguve no reālās pasaules objektiem” datorzinātņu doktora (Dr.sc.comp.) zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: prof. Dr.sc.comp. G.Bārzdiņš (LU), prof. Dr.sc.ing. G.Balodis (RTU), Dr. A.Tarczynski (Vestminsteras Universitāte, Lielbritānija).

Ar promocijas darbu var iepazīties LU bibliotēkā, Kalpaka bulvārī 4.

***

2012. gada 13. martā plkst. 16.00 LU Ekonomikas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Aspazijas bulv. 5, 322. auditorijā promocijas darbu ekonomikas doktora (Dr. oec.) zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

ILZE MEDNE.

Tēma: “Patērētāju apmierinātība Latvijas tūrisma tirgū”. Nozare – ekonomika, apakšnozare – tirgzinība.

Recenzenti: prof. Dr.habil.oec. Valerijs Praude, LU; Dr.oec. Ivars Brīvers Banku augstskolas profesors; prof. Dr.oec. Elīna Gaile–Sarkane, RTU, Ražošanas un ekonomikas katedra.

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Centrālajā bibliotēkā, Rīgā, Kalpaka bulvārī 4.

***

2012.gada 14.martā plkst.15.00 Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Ķirurģijas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Dzirciema ielā 16, Hipokrāta auditorijā

VADIMS SUHORUKOVS

aizstāvēs promocijas darbu “Punkciju biopsijas loma nieres transplantāta patoloģisko stāvokļu diagnostikā”.

Oficiālie recenzenti: asoc. profesore Ilze Štrumfa (RSU); asoc. profesore Inese Folkmane (LU); Dr.med. Arunas Želvys (Lietuva).

Ar promocijas darbu var iepazīties RSU bibliotēkā, RSU mājas lapā www.rsu.lv

***

2012. gada 15.martā plkst.10.00 Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē, Alberta ielā 10, 401. telpā notiks Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas promocijas padomes atklātā sēde, kurā disertāciju ģeogrāfijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

ANITA NAMATĒVA

par tēmu “Mikroainavu telpiskā struktūra un to ietekmējošie faktori Austrumlatvijas zemienes augstajos purvos”.

Recenzenti: Dr.habil.geogr. Māris Laiviņš (LU BI), Dr.silv. Inga Straupe (LLU), Dr.biol. Viesturs Melecis (LU GZZF).

Ar promocijas darbu var iepazīties LU bibliotēkā, Kalpaka bulvārī 4.

***

2012. gada 19.martā plkst. 12:00 notiks LU Psiholoģijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēde (Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē, Jūrmalas gatvē 74/76), kurā disertāciju psiholoģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

INTA POUDŽIUNAS.

Temats: “Dusmas un agresija vardarbību pārcietušiem jauniešiem (16–18 g.v.) un dusmu pārvaldīšanas programmu efektivitāte”.

Darba vadītāja: as. profesore Dr.psych Ieva Bite.

Recenzenti: profesore Dr. psych. Sandra Sebre, Latvijas Universitāte; docente Dr.psych. Inta Tiltiņa–Kapele, RPIVA; profesore PhD Solveiga Miezīte, Toronto Universitāte.

Ar promocijas darbu var iepazīties LU bibliotēkā Kalpaka bulv. 4.

***

2012. gada 19.martā plkst. 14:30 notiks LU Psiholoģijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēde (Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē, Jūrmalas gatvē 74/76), kurā disertāciju psiholoģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

INGRĪDA TRUPS–KALNE.

Temats: “Morālās spriešanas spēju, morāles intuitīvo pamatu, politiskās orientācijas un reliģiozitātes saistība”.

Darba vadītājs: as. profesors PhD. Ģirts Dimdiņš.

Recenzenti: profesors Dr. psych. Viesturs Reņģe, Latvijas Universitāte; profesore Dr.psych. Anita Pipere, Daugavpils Universitāte; profesors PhD Henrijs Montgomerijs, Stokholmas Universitāte.Ar promocijas darbu var iepazīties LU bibliotēkā Kalpaka bulv. 4

***

2012. gada 20.martā plkst.14.00 Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultātē, Kronvalda bulvārī 4, 2. klausītavā, LU Bioloģijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēdē

MĀRTIŅŠ KALNIŅŠ

aizstāvēs promocijas darbu “Spāru (Odonata) sugu sastāva izmaiņas, telpiskais sadalījums un to ietekmējošie faktori Latvijā” bioloģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr.biol. Artūrs Škute (Daugavpils Universitāte); Dr.biol. Solvita Strāķe (Latvijas Hidroekoloģijas institūts); Dr.biol. Eduardas Budrys (Dabas pētījumu centrs, Lietuva).

Ar darbu, sākot no 2012.gada 6.marta varēs iepazīties LU Akadēmiskajā bibliotēkā, Rīgā, Kalpaka bulv. 4.

***

2012.gada 23. martā plkst. 13.00 LU Cietvielu fizikas institūtā, Ķengaraga ielā 8, 2. stāva zālē, LU Fizikas, astronomijas un mehānikas zinātnes nozares specializētās promocijas padomes atklātā sēdē

JANA ANDŽĀNE

aizstāvēs promocijas darbu “Nanovadu un nanocaurulīšu pielietojums nanoelektromehāniskās ierīcēs” fizikas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: Uldis Rogulis (Dr. Phys.) LU, Boriss Poļakovs (Dr.habil.phys), LU CFI un Dr. Karine Mougin, Institut de Science des Materiaux de Mulhouse, CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique), France.

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Zinātniskajā bibliotēkā un LU Fizikas un matemātikas fakultātē F210.telpā.

***

2012.gada 23. martā plkst. 15.00 LU Cietvielu fizikas institūtā, Ķengaraga ielā 8, 2. stāva zālē, LU Fizikas, astronomijas un mehānikas zinātnes nozares specializētās promocijas padomes atklātā sēdē

ALEKSANDRS KAĻINKO

aizstāvēs promocijas darbu “Molekulārās dinamikas metodes izmantošana rentgenabsorbcijas spektru interpretācijai” fizikas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: Vjačeslavs Kaščejevs (Dr. phys.) LU, Donats Millers (Dr.habil.phys), LU CFI un Francesco Rocca Dr.phys, Bruno Kessler Foundation (FBK) and Institute for Photonics and Nanotechnologies (IFN) of the National Research Council (CNR), Italy.

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Zinātniskajā bibliotēkā un LU Fizikas un matemātikas fakultātē F210.telpā.

***

2012.g. 30.martā plkst. 12.00 LU Vadībzinātnes un Demogrāfijas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Aspazijas bulv.5, 322.auditorijā promocijas darbu doktora zinātniskā grāda iegūšanai vadībzinātnē aizstāvēs

ANTRA OZOLA.

Temats – “Iepriekšējās izglītības atzīšana augstākajā izglītībā mūžizglītības kontekstā”. Nozare – vadībzinātne, apakšnozare – izglītības vadība.

Recenzenti: profesors Dr. ķīm. Andrejs Rauhvargers; profesore Dr. h.ekon. Baiba Rivža; profesore Dr. h.ped. Tatjana Koķe.

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Centrālajā bibliotēkā Rīgā, Kalpaka bulvārī 4.

***

2012. gada 13. aprīlī, plkst. 10:00 Latvijas Lauksaimniecības universitātē Lauksaimniecības zinātņu nozares Laukkopības apakšnozares promocijas padomes atklātā sēdē Jelgavā, Lielā ielā 2, 123.auditorijā

GUNDEGA DINABURGA

aizstāvēs promocijas darbu “Augsnes neviendabīguma un reljefa atšķirību ietekme uz ziemas kviešu (Triticum aestivum L.) ražu” lauksaimniecības doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: Aleksandrs Adamovičs, Dr. agr., LLU profesors; Antons Ruža, Dr. habil. agr. LLU vadošais pētnieks; Līga Lepse, Dr. agr. SIA Pūres Dārzkopības pētījumu centra vadošā pētniece.

Ar promocijas darbu var iepazīties LLU Fundamentālajā bibliotēkā (Lielā ielā 2, Jelgavā) un http://llufb.llu.lv/llu-theses.htm.

***

2012.g. 13.aprīlī plkst. 15.00 LU Vadībzinātnes un Demogrāfijas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Aspazijas bulv.5, 322.auditorijā promocijas darbu doktora zinātniskā grāda iegūšanai vadībzinātnē aizstāvēs

ŽANETE TAURIŅA.

Temats – “Jauniešu mācību sasniegumu novērtēšanas procesa vadība vidējā izglītībā Latvijā”. Nozare – vadībzinātne, apakšnozare – izglītības vadība.

Recenzenti: profesors Dr. fiz. Andis Grīnfelds; profesore Dr. ped. Baiba Briede; profesors Dr. ped. Milans Pols.

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Centrālajā bibliotēkā Rīgā, Kalpaka bulvārī 4.

***

2012.g. 13.aprīlī plkst. 10.00 LU Vadībzinātnes un Demogrāfijas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Aspazijas bulv.5, 322.auditorijā promocijas darbu doktora zinātniskā grāda iegūšanai vadībzinātnē aizstāvēs

LAURA KALNIŅA.

Temats – “Elastdrošu attiecību vadīšanas sistēma uzņēmumā un tās ieviešanas metodoloģija”. Nozare – vadībzinātne, apakšnozare – uzņēmējdarbības vadība.

Recenzenti: profesore Dr. ekon. Tatjana Volkova; profesore Dr. ekon. Elīna Gaile–Sarkane; profesore Dr. ekon. Dzintra Atstāja.

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Centrālajā bibliotēkā Rīgā, Kalpaka bulvārī 4.

***

2012. gada 29. maijā plkst. 16.00 LU Humanitāro zinātņu fakultātes (Visvalža ielā 4a, Rīgā) 204. auditorijā notiks LU Literatūrzinātnes, folkloristikas un mākslas zinātnes nozares promocijas padomes atklātā sēde, kurā disertāciju mākslas doktora grāda iegūšanai aizstāvēs

DITA RIETUMA.

Temats Film noir stila ģenealoģija”.

Recenzenti: Dr. habil. art. Silvija Radzobe; Ph.D. Jarmo Valkola; Dr. art. Guna Zeltiņa.

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Zinātniskajā bibliotēkā un LU Humanitāro zinātņu fakultātes 228. telpā.

***

LU Literatūrzinātnes, folkloristikas un mākslas zinātnes nozares promocijas padomes atklātā sēdē 2012. gada 17. janvārī SANITA BĒRZIŅA–REINSONE aizstāvēja promocijas darbu. Balsošanas rezultāti: par – 7, pret – nav, nederīgu biļetenu – nav. Sanitai Bērziņai–Reinsonei tika piešķirts filoloģijas doktora (Dr.philol.) zinātniskais grāds folkloristikas zinātnes nozarē latviešu folkloristikas apakšnozarē.

***

LU Literatūrzinātnes, folkloristikas un mākslas zinātnes nozares promocijas padomes atklātā sēdē 2012. gada 17. janvārī LAILA VĀCERE aizstāvēja promocijas darbu. Balsošanas rezultāti: par – 6, pret – 2, nederīgu biļetenu nav. Lailai Vācerei tika piešķirts filoloģijas doktora (Dr.philol.) zinātniskais grāds folkloristikas zinātnes nozarē latviešu folkloristikas apakšnozarē.

***

2012.gada 17.janvārī RTU Mašīnzinātnes nozares Mašīnbūves tehnoloģijas un Mēraparātu un metroloģijas apakšnozares promocijas padomes P–16 atklātā sēdē IVANS GRIŅEVIČS aizstāvēja promocijas darbu un viņam  piešķīra Dr.sc.ing. zinātnisko grādu. Balsošanas rezultāti: “par” – 8 “pret” – 1, nederīgi biļeteni – 1.

***

Daugavpils Universitātes Bioloģijas promocijas padomes atklātā sēdē 2012.gada 18.janvārī DMITRIJS BOIKO aizstāvēja promocijas darbu bioloģijas doktora grāda (Dr.biol.) iegūšanai. Balsošanas rezultāti: par – 5, pret – 1, nederīgu biļetenu nav. Ar Bioloģijas nozares promocijas padomes lēmumu Dmitrijam Boiko piešķirts doktora zinātniskais grāds bioloģijā (Dr.biol.) zooloģijas apakšnozarē.

***

Latvijas Universitātes Pedagoģijas zinātņu nozares promocijas padome 2012.gada 26. janvāra sēdē piešķīra pedagoģijas doktora (Dr. paed.) zinātnisko grādu GUNĀRAM STRODAM augstskolas pedagoģijas apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par – 6; pret – nav; nederīgu biļetenu nav.

***

2012. g. 31. janvārī LU Ekonomikas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Aspazijas bulv.5, 322. auditorijā promocijas darbu ekonomikas doktora (Dr. oec.) zinātniskā grāda iegūšanai ekonomikas nozarē, apakšnozarē – tirgzinība aizstāvēja HERMANIS RULLIS. Balsošanas rezultāti: piešķirt 9, nepiešķirt –, nederīgi biļeteni nav.

***

Daugavpils Universitātes Literatūrzinātnes promocijas padomes atklātā sēdē 2012.gada 3.februārī INESE VALTERE aizstāvēja promocijas filoloģijas doktora grāda (Dr.philol.) iegūšanai. Balsošanas rezultāti: par – 6, pret – 0, nederīgu biļetenu nav. Ar Literatūrzinātnes nozares promocijas padomes lēmumu Inesei Valterei piešķirts doktora zinātniskais grāds filoloģijā (Dr.philol.) salīdzināmās literatūrzinātnes apakšnozarē.

***

Daugavpils Universitātes Literatūrzinātnes promocijas padomes atklātā sēdē 2012.gada 3.februārī TATJANA LAVRECKA aizstāvēja promocijas filoloģijas doktora grāda (Dr.philol.) iegūšanai. Balsošanas rezultāti: par – 7, pret – 0, nederīgu biļetenu nav. Ar Literatūrzinātnes nozares promocijas padomes lēmumu Tatjanai Lavreckai piešķirts doktora zinātniskais grāds filoloģijā (Dr.philol.) salīdzināmās literatūrzinātnes apakšnozarē.

***

2012.gada 8.februārī LU Datorzinātnes nozares promocijas padome atklātā sēdē piešķīra RAIVIM SKADIŅAM datorzinātņu doktora (Dr.sc.comp.) zinātnisko grādu apakšnozarē Datoru un sistēmu programmatūra. Balsošanas rezultāti: piešķirt – 13, nepiešķirt – nav, nederīgu biļetenu nav.

***

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas Sporta zinātnes promocijas padomes atklātā sēdē 2012.gada 14.februārī SERGEJS SAULĪTE aizstāvēja promocijas darbu un ieguva pedagoģijas doktora zinātnisko grādu sporta zinātnē sporta pedagoģijas apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par – 12, pret – nav, nederīgu biļetenu nav.

***

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas Sporta zinātnes promocijas padomes atklātā sēdē 2012.gada 14.februārī INGRĪDA SMUKĀ aizstāvēja promocijas darbu un ieguva pedagoģijas doktora zinātnisko grādu sporta zinātnē sporta pedagoģijas apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par – 11, pret – 1, nederīgu biļetenu nav.

Powered by Elxis - Open Source CMS