Aizstāvēšana

8-03-2012


2012.gada 23. martā plkst. 10.00 notiks LU Juridiskās zinātnes apakšnozaru Civiltiesības un Tiesību teorija un vēsture promocijas padomes atklātā sēde (Rīgā, Raiņa bulv.19, 8. auditorijā), kurā promocijas darbu  tiesību doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

LĪGA MAZURE.

Tēma: “Pacienta griba un tās civiltiesiskā aizsardzība”.

Recenzenti: prof. Irene Kull, Tartu Universitāte, Igaunija; prof. Dr.iur. Jānis Načisčionis, Biznesa Augstskola Turība, Latvija; prof. Dr.iur. Jānis Lazdiņš, Latvijas Universitāte, Latvija. 

Ar promocijas darbu var iepazīties LU bibliotēkā Kalpaka bulv. 4.

***

2012.gada 23. martā plkst. 12.30 notiks LU Juridiskās zinātnes apakšnozaru Civiltiesības un Tiesību teorija un vēsture promocijas padomes atklātā sēde (Rīgā, Raiņa bulv.19, 8. auditorijā), kurā promocijas darbu  tiesību doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

LINDA DAMANE.

Tēma: “Notariālais akts kā mantisko un nemantisko tiesību garants”.

Recenzenti: prof. Vytautas Nekrošius, Viļņas Universitāte, Lietuva; prof. Dr.iur. Vladimirs Jarkovs, Urālu Valsts Juridiskā akadēmija, Krievija; prof. Dr.iur. Jānis Lazdiņš, Latvijas Universitāte, Latvija. 

Ar promocijas darbu var iepazīties LU bibliotēkā Kalpaka bulv. 4.

***

2012.gada 23. martā plkst. 15.00 notiks LU Juridiskās zinātnes apakšnozaru Civiltiesības un Tiesību teorija un vēsture promocijas padomes atklātā sēde (Rīgā, Raiņa bulv.19, 8. auditorijā), kurā promocijas darbu  tiesību doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

INESE DRUVIETE.

Tēma: “Tiesvedības izdevumu nodrošinājums kā viens no tiesību aizsardzības pagaidu līdzekļiem starptautiskajā komerciālajā šķīrējtiesā”.

Recenzenti: prof. Ignas Vègèlè, Mikolas Romeris Universitāte, Lietuva; prof. Dr.habil.iur. Juris Bojārs, Latvijas Universitāte, Latvija, prof. Dr.iur. Sanita Osipova, Latvijas Universitāte, Latvija. 

Ar promocijas darbu var iepazīties LU bibliotēkā Kalpaka bulv. 4.

***

2012.gada 23.martā plkst. 14.30 LU matemātikas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēdē (LU Fizikas un matemātikas fakultātē, Rīgā, Zeļļu ielā 8, 233.telpā) paredzēta

ANITAS PILIKSERES

promocijas darba “Matemātiskie modeļi un to risinājumi dažiem siltuma pārneses procesiem vidēs ar kārtainu struktūru” aizstāvēšana matemātikas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: prof. Dr. habil. math. H.Kalis (LU), prof. Dr. math. A.Koliškins (RTU), asoc.prof. Dr .math., J.Cepītis (LU).

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Zinātniskajā bibliotēkā, Rīgā, Kalpaka bulvārī 4.

***

2012. gada 27. martā plkst. 16.00 LU Ekonomikas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Aspazijas bulv. 5, 322. auditorijā promocijas darbu ekonomikas doktora (Dr. oec.) zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

ILZE BALODE.

Tēma: “Latvijas mājsaimniecību ienākumu un patēriņa izdevumu ekonometriskās likumsakarības.”

Nozare – ekonomika, apakšnozare – ekonometrija.

Recenzenti: prof. Dr.math. Mihails Hazans, LU; prof. Dr.habil.sc.ing. Pēteris Rivža, LLU; prof. Dr.habil.oec. Remigijs Počs, RTU.

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Centrālajā bibliotēkā, Rīgā, Kalpaka bulvārī 4.

***

2012.gada 29.martā plkst. 13.00 notiks LU Pedagoģijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēde (Jūrmalas gatve 74/76, G 16), kurā disertāciju pedagoģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

SANITA BARANOVA.

Temats: “Augstskolu docētāju profesionālā pilnveide tālākizglītībā” “Professional development of the University faculty in further education”.

Vadītāja: Dr.habil. paed. Tatjana Koķe.

Recenzenti: prof. Indriķis Muižnieks, LU; Latvijas Valsts emeritētā profesore, Rasma Garleja Dr. habil. paed., Dr. oec.; prof. Johanness Vildts (Johannes Wildt), Dr.Dr.h.c., Dortmundes Tehniskās universitātes Augstskolas didaktikas centrs

***

2012. gada 30.martā plkst. 13.00 Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes 113.telpā Daugavpilī, Vienības ielā 13, notiks Daugavpils Universitātes Valodniecības zinātņu nozares Promocijas padomes atklātā sēde, kurā promocijas darbu Filoloģijas doktora (Dr.philol.) zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

VIKTORIJA NAVILE-KAPUSTINA (Victoria Naville-Kapustin).

Temats: “Bilingvālo emigrantu rusofonu spontānās runas specifika”.

Zinātniskā konsultante: Dr.philol. Anna Vulāne.

Oficiālie recenzenti: Dr. habil. philol. Ina Druviete; Dr. habil. philol. Ojārs Bušs; Dr.philol. Jeļena Koroļova.

Ar promocijas darbu var iepazīties: Daugavpils Universitātes bibliotēkas lasītavā Daugavpilī Vienības ielā 13, Latgales Centrālajā bibliotēkā Daugavpilī, un DU mājas lapā http://du.lv/lv/zinatne/promocija/darbi.

***

Piektdien, 2012. gada 30. martā plkst. 13.00 Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātē, Raiņa bulvārī 19., 161. telpā notiks Latvijas Universitātes Teoloģijas un reliģiju zinātnes nozares promocijas padomes atklātā sēde, kurā disertāciju teoloģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

JĀNIS RUDZĪTIS.

Disertācija: “Vardarbība pret bērniem ģimenē Vecajā Derībā”.

Recenzenti: asoc. prof. Dr. teol. Dace Balode, LU Teoloģijas fakultāte; Dr. teol. Valts Apinis, LU Jūdaikas studiju centrs; doc. Dr. teol. Juris Cālītis, LU Teoloģijas fakultāte.

Ar disertāciju var iepazīties LU Centrālajā bibliotēkā Kalpaka bulvārī 4. un internetā http://luis.lanet.lv/pls/pub/wct.doktd?l=1

***

Piektdien, 2012. gada 30. martā plkst. 15.30 Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātē, Raiņa bulvārī 19., 161. telpā notiks Latvijas Universitātes Teoloģijas un reliģiju zinātnes nozares promocijas padomes atklātā sēde, kurā disertāciju teoloģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

LILIJA BERZINSKA.

Disertācija: “Māsa Marija Stefana kā Terēzes no Lizjē tēla pārņēmēja: reliģiski pētnieciskā kritiskā analīze”.

Recenzenti: vadošā pētniece, Dr. filos. Solveiga Krūmiņa-Koņkova, LU Filozofijas un socioloģijas institūts; Dr. teol. Valts Apinis, LU Jūdaikas studiju centrs; asoc. prof., Dr. phil. Anta Filipsone, LU Teoloģijas fakultāte.

Ar disertāciju var iepazīties LU Centrālajā bibliotēkā Kalpaka bulvārī 4. un internetā http://luis.lanet.lv/pls/pub/wct.doktd?l=1

***

2012. gada 2.aprīlī plkst.10.00 Rīgas Tehniskās universitātes Informācijas tehnoloģijas nozares promocijas padomes P - 07 atklātajā sēdē Rīgā, Meža ielā 1/3, 202. auditorijā

JURIJS ČIŽOVS

aizstāvēs promocijas darbu "Dinamiskās sistēmas vadāmā Markova lēmumu modeļa uzbūve un izpēte ar datu ieguves metodēm" inženierzinātņu doktora grāda iegūšanai.

Recenzenti: Profesors, Dr.math. Kārlis Šadurskis (Rīgas Tehniskā universitāte), Profesors, Dr.habil.sc.ing. Kopitovs Jevgeņijs (Transporta un sakaru institūts), Profesors, Dr. rer. nat. habil. Jurijs Tolujevs (Otto von Guericke University Magdeburg, Vācija).

Ar promocijas darbu var iepazīties internetā http://www.rtu.lv (Doktorantiem -> Promocijas darbi) un RTU Zinātniskajā bibliotēkā Ķīpsalas ielā 10.

***

2012.gada 2.aprilī plkst. 16:00 Latvijas Universitātes Datorzinātnes nozares promocijas padomes atklātā sēdē, LU Matemātikas un informātikas institūta 413. telpā, Raiņa bulvārī 29

ALINA VASIĻJEVA

aizstāvēs promocijas darbu “Kvantu algoritmu un komunikāciju protokolu sarežģītība” datorzinātņu doktora (Dr.sc.comp.) zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: prof. Dr.math. K.Podnieks (LU), Dr.sc.comp. M.Golovkins (RTU), prof. PhD Josef Gruska (Masarika Universitāte, Brno, Čehija).

Ar promocijas darbu var iepazīties LU bibliotēkā, Kalpaka bulvārī 4.

*** 

2012. gada 3. aprīlī plkst. 16.00 LU Ekonomikas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Aspazijas bulv. 5, 322. auditorijā promocijas darbu ekonomikas doktora (Dr. oec.) zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

IRINA MOŽAJEVA

Tēmats: “Latvijas un Eiropas iedzīvotāju pašnovērtētās veselības modeļi un veselības riska faktori.”

Nozare – ekonomika, apakšnozare - ekonometrija.

Recenzenti: prof. Dr.habil. oec. Ludmila Bandeviča, LU; prof. Dr.oec. Ivars Brīvers Banku augstskola; prof. Dr.habil.oec. Remigijs Počs, RTU.

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Centrālajā bibliotēkā, Rīgā, Kalpaka bulvārī 4.

***

2012. gada 3.aprīlī plkst. 16.30 LU Humanitāro zinātņu fakultātē Rīgā, Visvalža ielā 4a 402.telpā notiks Valodniecības zinātņu nozares promocijas padomes sēde, kurā

LAURA KARPINSKA

aizstāvēs promocijas darbu “Angļu-latviešu leksikogrāfiskās tradīcijas kritiska analīze” filoloģijas doktora grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr. habil. philol. A.Veisbergs, Dr. habil. philol. Z.Ikere, Dr. habil. philol. O.Bušs.

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Zinātniskajā bibliotēkā Kalpaka bulvārī 4.

***

2012.gada 4.aprīlī plkst. 14.30 LU matemātikas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēdē (LU Fizikas un matemātikas fakultātē, Rīgā, Zeļļu ielā 8, 233.telpā) paredzēta

OLGAS GRIGORENKO

promocijas darba “Daudzvērtīgā sakārtojuma attiecības un monotonie attēlojumi: kategoriju teoriju konstrukcijas un lietojumi agregācijas procesā” aizstāvēšana matemātikas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: prof. Dr. mat. S.Asmuss (LU), Dr. habil. J.Fodors (Obudas universitāte, Ungārija), Dr. L.Bohouneks (Čehijas Republikas ZA).

Ar promocijas darbiem var iepazīties LU Zinātniskajā bibliotēkā, Rīgā, Kalpaka bulvārī 4.

***

2012.gada 4.aprīlī plkst. 14.30 LU matemātikas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēdē (LU Fizikas un matemātikas fakultātē, Rīgā, Zeļļu ielā 8, 233.telpā) paredzēta

VEČISLAVA RUŽAS

promocijas darba “Mērs un integrālis ar L-nestriktām vērtībām” aizstāvēšana matemātikas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: prof. Dr. habil. mat. A.Šostaks (LU), prof. Dr. R.Mesiars (Slovākijas Tehnoloģiju universitāte, Slovākija), prof. Dr. I.Perfilieva (Ostravas universitāte, Čehijas Republika).

Ar promocijas darbiem var iepazīties LU Zinātniskajā bibliotēkā, Rīgā, Kalpaka bulvārī 4.

***

2012.gada 4.aprīlī plkst.14.30. Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultātē, Kronvalda bulvārī 4, 1. klausītavā, LU Bioloģijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēdē

JEVGENIJA ŅEČAJEVA

aizstāvēs promocijas darbu “Jūras piekrastes augu dīgšanas ekofizioloģija : sēklu miera periods un vides faktoru ietekme”, bioloģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr.silv. Inga Straupe (LLU); Dr.biol. Māra Vikmane (LU); Dr.biol. Dace Kļaviņa (Nacionālais Botāniskais dārzs)

Ar darbu, sākot no 2012.gada 21.marta varēs iepazīties LU Akadēmiskajā bibliotēkā, Rīgā, Kalpaka bulv. 4.

***

2012.gada 10.aprīlī plkst.14.30 Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultātē, Kronvalda bulvārī 4, 2. klausītavā, LU Bioloģijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēdē

VIESTURS ĶERUS

aizstāvēs promocijas darbu “Latvijas ligzdojošo putnu stāvokļa pārmaiņas laikā no 1980. līdz 2010.gadam” bioloģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr.habil.biol. Tatjana Zorenko (LU, Bioloģijas fakultāte); akad. Dr.biol. Jānis Vīksne (LU, Bioloģijas institūts); Dr.biol. Raivo Mends (Tartu Universitāte, Igaunija)

Ar darbu, sākot no 2012.gada 26.marta varēs iepazīties LU Akadēmiskajā bibliotēkā, Rīgā, Kalpaka bulv. 4.

***

2012. gada 10. aprīlī plkst. 16.00 LU Ekonomikas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Aspazijas bulv. 5, 322. auditorijā promocijas darbu ekonomikas doktora (Dr. oec.) zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

ANNA ZASOVA.

Tēma: “Latvijas darba tirgus funkcionēšanas ekonometriskais novērtējums.”

Nozare – ekonomika, apakšnozare-ekonometrija.

Recenzenti: prof. Dr.habil. oec. Ludmila Bandeviča, LU; prof. Dr.habil.sc.ing. Pēteris Rivža, LLU; prof. Dr.oec. Ivars Brīvers Banku augstskola.

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Centrālajā bibliotēkā, Rīgā, Kalpaka bulvārī 4.

***

2012.gada 12.aprīlī plkst.16.00 Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Internās medicīnas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Dzirciema ielā 16, Hipokrāta auditorijā

AGITA JĒRUMA

aizstāvēs promocijas darbu “Hronisks vīrushepatīts C: bioķīmiskie un imūnģenētiskie diagnostiskie marķieri etioloģiskās terapijas efektivitātes prognozēšanai”.

Oficiālie recenzenti: asoc.profesore Ilona Hartmane (RSU); profesors Aleksandrs Rapoports (LU); profesors Alvidas Laiškonis (Lietuva).

Ar promocijas darbu var iepazīties RSU bibliotēkā, RSU mājas lapā www.rsu.lv

***

2012. gada 13. aprīlī plkst. 9.00 Latvijas Universitātes Socioloģijas, politikas zinātnes un komunikācijas zinātnes promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, LU Sociālo zinātņu fakultātē Lomonosova ielā 1, 210. auditorijā

INESE ŠŪPULE

socioloģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs promocijas darbu “Etniskās un nacionālās identitātes sociālā konstruēšana mijiedarbībā: Latvijas gadījuma izpēte”.

Recenzenti: Tālis Tisenkopfs, Dr.sc.soc., prof., Latvijas Universitāte; Deniss Hanovs, Dr.sc.art., asoc. prof., Rīgas Stradiņa Universitāte; Vladislavs Volkovs, Dr.sc.soc., asoc. prof., Daugavpils Universitāte.

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Centrālajā  bibliotēkā, Rīgā, Kalpaka bulvārī 4 vai LU SZF mājas lapā http://szf.lu.lv/lat/petnieciba/promocijas-darbi/ .

***

2012. gada 13. aprīlī plkst. 12:30 Latvijas Universitātes Socioloģijas, politikas zinātnes un komunikācijas zinātnes promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, LU Sociālo zinātņu fakultātē, Lomonosova ielā 1, 210. auditorijā

ANDA ĀDAMSONE-FISKOVIČA

aizstāvēs promocijas darbu “Zinātnes un sabiedrības attiecības Latvijā: komunikatīvās prakses un diskursi” socioloģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: prof. Brigita Zepa (Dr.sc.soc.), Latvijas Universitāte; Doc. Aivita Putniņa (PhD Sociālā antropoloģija), Latvijas Universitāte; asoc. prof. Ritma Rungule (Dr.sc.soc.), Rīgas Stradiņa Universitāte.

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Centrālajā  bibliotēkā, Rīgā, Kalpaka bulvārī 4 vai LU SZF mājas lapā http://szf.lu.lv/lat/petnieciba/promocijas-darbi/.

***

2012. gada 20. aprīlī plkst. 10.00 Latvijas Universitātes Socioloģijas, politikas zinātnes un komunikācijas zinātnes promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, LU Sociālo zinātņu fakultātē Lomonosova ielā 1A, 210. auditorijā

INESE STEPIŅA

doktora zinātniskā grāda politikas zinātnē iegūšanai aizstāvēs promocijas darbu “Interešu pārstāvniecība Eiropas Savienības Tiesā: enerģētikas politikas gadījuma analīze”.

Recenzenti: doc. Iveta Reinholde, Latvijas Universitāte, Sociālo zinātņu fakultāte; prof. Andris Sprūds, Rīgas Stradiņa universitāte; prof. Ērika Šumilo, Latvijas Universitāte, Ekonomikas un vadības fakultāte.

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Centrālajā  bibliotēkā, Rīgā, Kalpaka bulvārī 4 vai LU SZF mājas lapā http://szf.lu.lv/lat/petnieciba/promocijas-darbi/.

***

2012.gadā 20.aprīlī plkst. 10.00 RTU Meža iela 1/7- 309. auditorijā notiks

KRISTĪNES FEDOTOVAS

promocijas darba “Konkurētspējīgas uzņēmējdarbības nodrošināšana koksnes produktu ražošanā Latvijā” aizstāvēšana RTU P-09 Promocijas padomes sēdē LR Ekonomikas zinātņu doktora grāda iegūšanai.

Recenzenti: Elīna Gaile-Sarkane, RTU profesore; Marga Živitere, Dr.oec., Informācijas sistēmu menedžmenta augstskolas profesore; Ivans Potravnijs, G.Plehanova Krievijas ekonomiskās universitātes profesors.

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā Ķīpsalas ielā 10

***

2012.gadā 20.aprīlī plkst. 13.00 RTU Meža iela 1/7- 309. auditorijā notiks

INGARA ERIŅA

promocijas darba “Augstākās izglītības finanšu vadības sistēmas izstrāde” aizstāvēšana RTU P-09 Promocijas padomes sēdē LR ekonomikas zinātņu doktora grāda iegūšanai.

Recenzenti: Remiģijs Počs, RTU profesors; Marga Živitere, Informācijas sistēmu menedžmenta augstskolas profesore; Andrejs Čirjevskis, RSEBAA profesors.

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā Ķīpsalas ielā 10”

***

2012.gadā 27.aprīlī plkst. 10.00 RTU Meža iela 1/7- 309. auditorijā notiks

IEVAS ANDERSONES

promocijas darba “Patērētāju rīcība tirgū uzņēmējdarbības lēmumu pieņemšanas kontekstā” aizstāvēšana RTU P-09 Promocijas padomes sēdē LR ekonomikas zinātņu doktora grāda iegūšanai.

Recenzenti: Gregorijs Oļevskis, LU profesors; Marga Živitere, Informācijas sistēmu menedžmenta augstskolas profesore; Hana Loshtakova, Pardubices Univiersitātes profesore.

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā Ķīpsalas ielā 10”

***

2012. gada 16.maijā plkst. 14.00 Biznesa augstskolā Turība, Graudu ielā 68, Rīgā, Senāta zālē notiks Biznesa augstskolas Turība Promocijas padomes atklātā sēde, kurā promocijas darbu tiesību zinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

JĀNIS RUŠENIEKS.

Temats: “Audiovizuālo darbu autoru un producentu tiesiskā regulējuma problēmu vēsturiskā izcelsme un to risinājumi Latvijas Republikā”.

Darba vadītāja: docente Dr.iur. I.Veikša.

Recenzenti: Dr.iur D. Klimkeviciute, Mykolos Romieris University, Lietuva; asoc.profesors Dr.iur. J. Grasis, Banku augstskola, Latvija; Dr.iur. Z. Pētersone, Augstākā tiesa, Latvija.

Ar promocijas darbu var iepazīties Biznesa augstskolas Turība bibliotēkas lasītavā Graudu ielā 68, Rīgā.

***

Labojums

Latvijas Universitātes Vadībzinātnes un Demogrāfijas nozares promocijas padome lūdz publicēt kļūdu labojumu š.g. 20. februāra laikrakstā ” Zinātnes Vēstnesis” sadaļā “Aizstāvēšana” ievietotajam sludinājumam par ANTRAS OZOLAS promocijas darba tematu un recenzentiem.

Temats – “Zēnu tekstizpratības uzlabošanas iespējas izglītības vadības kontekstā”.

Recenzenti: Dr. ķīm., profesors Andrejs Rauhvargers; Dr. ped., profesore Zenta Anspoka; Dr. mat., profesors Algirdas Zabulionis.

Aizstāvēšanas laiks un vieta paliek nemainīgi: 2012.g. 30.martā plkst. 12.00 LU Vadībzinātnes un Demogrāfijas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Aspazijas bulv.5, 322.auditorijā.

***

Rīgas Stradiņa universitātes Socioloģijas nozares promocijas padome 2012.gada 9.februārī atklātā sēdē piešķīra LR socioloģijas doktora zinātnisko grādu specialitātē – socioloģija ANDAI LAĶEI. Balsošanas rezultāti: par -8, pret – 0, nederīgu biļetenu nav.

***

LU Literatūrzinātnes, folkloristikas un mākslas zinātnes nozares promocijas padomes atklātā sēdē 2012. gada 14. februārī AIGARS LIELBĀRDIS aizstāvēja promocijas darbu. Balsošanas rezultāti: par - 7, pret - nav, nederīgu biļetenu nav. Aigaram Lielbārdim tika piešķirts filoloģijas doktora (Dr.philol.) zinātniskais grāds folkloristikas zinātnes nozarē latviešu folkloristikas apakšnozarē.

***

2012. gada 15.februārī RTU Materiālzinātnes nozares promocijas padomes P-18 atklātā sēdē DMITRIJS SAHAROVS aizstāvēja promocijas darbu un viņam piešķīra Dr.phys. zinātnisko grādu. Balsošanas rezultāti: “piedalās”- 11, “par” –11, “pret” – nav.

***

LU Teoloģijas un reliģiju zinātnes nozares Promocijas padomes atklātā sēdē 2012. gada 16. februārī ALEKSANDRS FEIGMANIS aizstāvēja promocijas darbu. Balsošanas rezultāti: par – 4, pret – nav, nederīgu biļetenu – nav. Aleksandram Feigmanim tika piešķirts teoloģijas doktora (Dr.theol.) zinātniskais grāds Teoloģijas un reliģiju zinātnes nozarē, Baznīcas un reliģiju vēstures apakšnozarē.

***

LU Teoloģijas un reliģiju zinātnes nozares Promocijas padomes atklātā sēdē 2012. gada 16. februārī JŪLIJA OĻEŅEVA aizstāvēja promocijas darbu. Balsošanas rezultāti: par – 5, pret – nav, nederīgu biļetenu – nav. Jūlijai Oļeņevai tika piešķirts teoloģijas doktora (Dr.theol.) zinātniskais grāds Teoloģijas un reliģiju zinātnes nozarē, Bibliskās teoloģijas apakšnozarē.

Pēdējā atjaunošana 9-03-2012
Powered by Elxis - Open Source CMS