Aizstāvēšana

31-05-2012


2012.gada 18.jūnijā plkst.14.00 Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Internās medicīnas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Dzirciema ielā 16, Hipokrāta auditorijā

ANNA MIHAILOVA

aizstāvēs promocijas darbu “Ģenētiskie aspekti reimatoīdā artrīta gadījumā”.

Oficiālie recenzenti: asoc.profesore Ilona Hartmane (RSU); asoc.profesore Inese Kokina (DU); M.D.,Ph.D. Liliana Groppa (Moldova).

Ar promocijas darbu var iepazīties RSU bibliotēkā, RSU mājaslapā www.rsu.lv.

***

2012. gada 19.jūnijā plkst. 14.00 LU Humanitāro zinātņu fakultātē Rīgā, Visvalža ielā 4a 402.telpā notiks Valodniecības zinātņu nozares promocijas padomes sēde, kurā

MARIJA ALEKSANDROVSKA

aizstāvēs promocijas darbu “Mitoloģiskais koncepts krievu un latviešu folkloras valodā” filoloģijas doktora grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr. habil. philol. D.Markus, Dr. philol. J.Koroļova, Dr. philol. R.Muktupāvela.

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Zinātniskajā bibliotēkā Kalpaka bulvārī 4.

***

2012. gada 20. jūnijā plkst. 10.00 Latvijas Universitātes Socioloģijas, politikas zinātnes un komunikācijas zinātnes promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, LU Sociālo zinātņu fakultātē Lomonosova ielā 1A, 210. auditorijā

IEVA DMITRIČENKO

doktora zinātniskā grāda politikas zinātnē iegūšanai aizstāvēs promocijas darbu “Rietumu politiskās konsultēšanas tehnikas un postpadomju polittehnoloģijas politiskajās kampaņās Latvijā”.

Recenzenti: Dr.sc.pol. Toms Rostoks, Latvijas Universitāte, Sociālo zinātņu fakultāte; Dr.art., Deniss Hanovs, Rīgas Stradiņa universitāte; Dr.phil., Ainārs Dimants, Biznesa augstskola Turība.

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Bibliotēkas Daudznozaru bibliotēkā: datorika, juridiskās zinātnes, teoloģija (Rīgā, Raiņa bulvārī 19) vai LU SZF mājaslapā http://szf.lu.lv/lat/petnieciba/promocijas–darbi/.

***

2012.gada 20.jūnijā plkst. 16:00 Latvijas Universitātes Datorzinātnes nozares promocijas padomes atklātā sēdē, LU Matemātikas un informātikas institūta 413. telpā, Raiņa bulvārī 29

GUNTARS BŪMANS

aizstāvēs promocijas darbu “Relāciju datu bāzu informācijas pieejamība semantiskā tīmekļa tehnoloģijām” datorzinātņu doktora (Dr.sc.comp.) zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: prof. Dr.sc.comp. G.Bārzdiņš (LU), prof. Dr.habil.sc.ing. J.Grundspeņķis (RTU), Dr.sc.comp. U.Sarkans (Eiropas Bioinformātikas institūts, Lielbritānija).

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Bibliotēkas Daudznozaru bibliotēkā: datorika, juridiskās zinātnes, teoloģija (Raiņa bulv. 19, 2.stāvs, 203.telpa).

***

2012. gada 20. jūnijā plkst. 16:00 RTU Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātē Kronvalda bulvārī 1 – 117 telpā notiks ”RTU – P14” Promociju padomes atklātā sēde, kurā promocijas darbu inženierzinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai elektrotehnikas nozarē aizstāvēs

ANTONS PATĻINS

par tēmu “Integrētā sistēmas risinājuma izstrādāšana sabiedriskā transporta ilgtspējīgai attīstībai”.

Recenzenti: profesors Dr.habil.sc.ing. I. Raņķis (RTU, Latvija); profesors Dr.habil.sc.ing. J. Merkurjevs (RTU, Latvija); Jerzy Mikulski (Silesiana TU, Polija).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU EEF mājaslapā http://www.eef.rtu.lv un RTU Zinātniskajā bibliotēkā, Ķīpsalas ielā 10.

***

2012. gada 21. jūnijā plkst. 10:00 Latvijas Lauksaimniecības universitātes Tehniskās fakultātes 429. auditorijā, Jelgavā, J.Čakstes bulvārī 5, notiks LLU Lauksaimniecības nozares Lauksaimniecības inženierzinātnes apakšnozares promocijas padomes atklāta sēde, kurā

VITĀLIJS OSADČUKS

aizstāvēs promocijas darbu “Autonomās kombinētās elektroapgādes sistēmu modelēšana” inženierzinātņu doktora grāda iegūšanai.

Recenzenti: Rīgas Tehniskās universitātes asoc. prof. Viesturs Bražis; Rīgas Tehniskās universitātes doc. Dr.sc.ing. Agris Nikitenko un Latvijas Lauksaimniecības universitātes prof., Dr.sc.ing. Ēriks Kronbergs.

Ar promocijas darbu var iepazīties LLU Fundamentālajā bibliotēkā, Jelgavā, Lielā ielā 2 un http://llufb.llu.lv/llu–theses.htm.

***

2012. gada 22. jūnijā plkst. 10:00 Latvijas Lauksaimniecības universitātes Tehniskās fakultātes 429. auditorijā, Jelgavā, J.Čakstes bulvārī 5, notiks LLU Lauksaimniecības nozares Lauksaimniecības inženierzinātnes apakšnozares promocijas padomes atklāta sēde, kurā

EMĪLS PUDĀNS

aizstāvēs promocijas darbu “Konveijeru ķēdes ar rites berzes šarnīriem pētījumi” inženierzinātņu doktora grāda iegūšanai.

Recenzenti: Rīgas Tehniskās universitātes prof. Dr.habil.sc.ing. Narimants Salenieks; Latvijas Jūras akadēmijas prof. Dr.habil.sc.ing. Valdis Priednieks un Latvijas Lauksaimniecības universitātes asoc. prof., Dr.sc.ing. Ainārs Galiņš.

Ar promocijas darbu var iepazīties LLU Fundamentālajā bibliotēkā, Jelgavā, Lielā ielā 2 un http://llufb.llu.lv/llu–theses.htm.

***

2012.gada 26.jūnijā plkst. 15.00 Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Internās medicīnas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Dzirciema ielā 16, Hipokrāta auditorijā

ANDA NODIEVA

aizstāvēs promocijas darbu Mycobacterium tuberculosis transmisija un atkārtotu tuberkulozes gadījumu rašanās iemesli Latvijā”

Oficiālie recenzenti: Dr.med. Ivars Vanadziņš (RSU); profesors Immanuels Taivans (LU); profesors Alan Altraja (Igaunija)

Ar promocijas darbu var iepazīties RSU bibliotēkā, RSU mājaslapā www.rsu.lv

***

2012. gada 26. jūnijā plkst. 15.00 Rīgas Tehniskās universitātes Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātē, 21. auditorijā, Kronvalda bulvārī 1 notiks RTU Vides zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēde, kurā

JANA SIMANOVSKA

aizstāvēs promocijas darbu “Ekodizaina metode ķīmisko vielu nevēlamas ietekmes uz vidi un cilvēku veselību samazināšanai produkta dzīves ciklā” inženierzinātņu doktora zinātniskā grāda vides zinātnes nozares apakšnozarē “Vides inženierzinātne” iegūšanai.

Recenzenti: Dr.sc.ing. Viesturs Jansons, Latvijas Lauksaimniecības Universitāte, Dr.geol. Ilga Kokorīte, Latvijas Universitāte, Dr.sc.ing. Visvaldas Varžinskas, Kauņas Tehnoloģiskā Universitāte.

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Centrālajā bibliotēkā Ķīpsalā, Ķīpsalas ielā 10. 

*** 

2012. gada 27.jūnijā plkst. 12.00 LU Ekonomikas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Aspazijas bulv. 5, 322. auditorijā promocijas darbu ekonomikas doktora (Dr. oec.) zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

ASTRĪDA RIJKURE.

Tēma: “Latvijas autoceļu attīstībai nepieciešamo resursu piesaiste un sadale.” Nozare – ekonomika, apakšnozare–Latvijas tautsaimniecība.

Recenzenti: prof. Dr. oec. Ērika Šumilo, LU; prof. Dr.habil.oec. Anatolijs Magidenko, RTU; prof. Dr. Dr.oec. Ingrīda Jakušonoka. LLA

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Centrālajā bibliotēkā, Rīgā, Kalpaka bulvārī 4.

***

2012. gada 27. jūnijā plkst. 14.00 LU Ekonomikas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Aspazijas bulv. 5, 322. auditorijā promocijas darbu ekonomikas doktora (Dr. oec.) zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

ĒRIKA ŽUBULE.

Tēma “Valsts budžeta procesa analīze un pilnveidošana.” Nozare – ekonomika, apakšnozare – finanses un kredīts.

Recenzenti: prof. Dr. oec. Inta Brūna, LU; prof. Dr. oec. Kārlis Ketners, RTU; prof. Dr.oec. Ingrīda Jakušonoka. LLU.

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Centrālajā bibliotēkā, Rīgā, Kalpaka bulvārī 4.

***

2012.gada 27.jūnijā plkst.15.00 Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Stomatoloģijas specialitāšu promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Dzirciema ielā 16, Hipokrāta auditorijā

ZANE KRIŠJĀNE

aizstāvēs promocijas darbu “Temporomandibulārās locītavas un apakšžokļa novērtējums konusa stara datortomogrāfijas attēlā pacientiem ar Angle II un III klases dentofaciālām deformācijām”.

Oficiālie recenzenti: asoc.profesore Una Soboļeva (RSU); profesors Antanas Šidlauskas (Lietuva); profesore Edvitar Leibur (Igaunija).

Ar promocijas darbu var iepazīties RSU bibliotēkā, RSU mājaslapā www.rsu.lv

2012. gada 28. jūnijā plkst. 13.00 LU Ekonomikas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Aspazijas bulv. 5, 322. auditorijā promocijas darbu ekonomikas doktora (Dr. oec.) zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

AIJA VAN DER STEINA.

Tēma: “Latvijas kā tūrisma vietas mārketinga darbības efektivitāte”. Nozare – ekonomika, apakšnozare – tirgzinība.

Recenzenti: prof. Dr. oec. Baiba Rivža, LLU; prof. Dr. oec. Konstantīns Didenko, RTU; prof. Dr.oec.Anatolijs Magidenko. RTU.

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Centrālajā bibliotēkā, Rīgā, Kalpaka bulvārī 4.

***

2012.gada 28.jūnijā plkst.14.00 Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Juridiskās zinātnes promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Dzirciema ielā 16, Hipokrāta auditorijā

JEĻENA ALFEJEVA

aizstāvēs promocijas darbu “Apdrošināšanas krāpšanas kriminoloģiskie un krimināltiesiskie aspekti”.

Oficiālie recenzenti: asoc. profesore Dr.iur. Sandra Kazaka (RSU); profesors Dr.iur. Aivars Endziņš (BA Turība); profesors Dr.iur. Aurelius Gutauskas (Lietuva).

Ar promocijas darbu var iepazīties RSU bibliotēkā, RSU mājaslapā www.rsu.lv

***

2012.gada 28. jūnijā plkst. 15.00 RTU Ķīmijas zinātņu nozares promocijas padomes “RTU P–01” atklātā sēdē Rīgā, Āzenes ielā 14/24, 272. telpā promocijas darbu ķīmijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

KRISTAPS MĀLIŅŠ

par tēmu “Rapšu eļļas pāresterificēšanas reakcijas ietekmējošie faktori un to optimizācija”.

Recenzenti: Dr. chem. Māra Jure (RTU), Dr. chem. Bruno Andersons (LV KĶI) un Dr. chem. Andris Morozovs (LLU).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā Ķīpsalas ielā 10 un ar promocijas darba kopsavilkumu arī internetā http//www.rtu.lv/doktorantūra/promocijas darbi.

***

2012. gada 29. jūnijā plkst.10.00 Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē Alberta ielā 10, 313. telpā notiks Latvijas Universitātes Vides zinātnes promocijas padomes atklātā sēde, kurā disertāciju ģeogrāfijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai vides zinātnē aizstāvēs

JĀNIS BRIZGA.

Tēma: “Ilgtspējīga patēriņa pārvaldība Latvijā: instrumenti, sadarbības tīkli un indikatori”.

Recenzenti: prof. Dr.habil.chem. Māris Kļaviņš, LU ĢZZF; prof. Dr.oec. Ivars Brīvers, Banku augstskola; prof. Dr.geogr. Zaiga Krišjāne, LU ĢZZF.

Ar promocijas darbu var iepazīties LU daudznozaru bibliotēkā, Raiņa bulv. 19, kā arī internetā LU mājaslapā.

***

2012.gada 29.jūnijā plkst. 10.00 notiks LU Pedagoģijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēde, kas notiks Rēzeknes Augstskolā (Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 115, telpa Nr. 102), kurā disertāciju pedagoģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

SVETLANA UŠČA.

Temats: “Pusaudžu ar valodas traucējumiem komunikatīvās kompetences attīstība internātpamatskolā”.

Development of Communicative Competence of Adolescents with Language Disorders in a Basic Boarding School.

Recenzenti: prof. Irēna Žogla, LU; doc., Aina Strode, RA; prof. Irēna Kokina, Daugavpils Universitāte.

Ar promocijas darbiem var iepazīties LU bibliotēkā Kalpaka bulv. 4.

***

2012.gada 29.jūnijā plkst. 13.00 notiks LU Pedagoģijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēde, kas notiks Rēzeknes Augstskolā (Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 115, telpa Nr. 102), kurā disertāciju pedagoģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

ILGA PRUDŅIKOVA.

Temats: “Skolēnu ar vidēji smagiem un smagiem garīgās attīstības traucējumiem praktiskās darbības pieredzes veidošanās speciālajā internātpamatskolā”.

“The development of practical activities experience for pupils with moderate and severe intellectual disabilities at special primary boarding school”.

Recenzenti: prof. Tatjana Koķe, LU; prof. Velta Ļubkina, Rēzeknes Augstskola; asoc. prof. Irēna Kokina, Daugavpils Universitāte.

***

2012. gada 29. jūnijā plkst.14.00 Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē Alberta ielā 10, 313. telpā notiks Latvijas Universitātes Vides zinātnes promocijas padomes atklātā sēde, kurā disertāciju ģeogrāfijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai vides zinātnē aizstāvēs

ĒRIKS LEITIS.

Tēma: “Ekotūrisms Latvijā: problēmas un risinājumi ilgtspējīgas tūrisma nozares pilnveidošanā”.

Recenzenti: prof. Dr.geogr. Oļģerts Nikodemus, LU ĢZZF; prof. Dr.geogr. Maija Rozīte, Turība/LU ĢZZF; asoc. prof. Dr.oec. Dzintra Atstāja, Banku augstskola.

Ar promocijas darbu var iepazīties LU daudznozaru bibliotēkā, Raiņa bulv. 19, kā arī internetā LU mājaslapā.

***

2012.gada 29.jūnijā plkst. 14.00 RTU Transporta un satiksmes zinātnes nozares RTU Promocijas padomes P–06 atklātajā sēdē Rīgā, Būvniecības fakultātē Āzenes ielā 16, II stāva sēžu zālē

JĀNIS ZVIRGZDS

aizstāvēs disertāciju par tēmu “Racionāla LatPos sistēma” inženierzinātņu doktora grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr.sc.ing. E. Paršeliūnas (Viļņas Gedimina Tehniskā universitāte, Lietuva), Dr.sc.ing. Ansis Klūga (Rīgas Tehniskā universitāte) un prof. Dr.sc.ing. M.Dobelis (Rīgas Tehniskā universitāte).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātnes bibliotēkā Ķīpsalas ielā 10 un tā kopsavilkumu internetā http://www.rtu.lv/ sadaļā Doktorantiem/Promocijas darbi.

***

2012.gada 29.jūnijā plkst.15.00 Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Internās medicīnas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Dzirciema ielā 16, Hipokrāta auditorijā

NATĀLIJA PROŅINA

aizstāvēs promocijas darbu “Fenilketonūrijas un hiperfenilalaninēmijas molekulāri ģenētisko pamatu izpēte Latvijā”.

Oficiālie recenzenti: asoc. profesors Edvīns Miklašēvičs (RSU); asoc.profesors Īzaks Rašals (LU); asoc.profesore Jurate Kasnauskiene (Lietuva).

Ar promocijas darbu var iepazīties RSU bibliotēkā, RSU mājaslapā www.rsu.lv.

2012. gada 2. jūlijā plkst. 12:00 Latvijas Lauksaimniecības universitātes Pedagoģijas promocijas padomes atklātajā sēdē Jelgavā, J. Čakstes bulv. 5 LLU Tehniskās fakultātes Izglītības un mājsaimniecības institūtā 502. auditorijā

ANNA LAIZĀNE

aizstāvēs promocijas darbu “Latvijas lauku skolu izglītības vides mainības un daudzveidības izvērtēšana” pedagoģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: profesore, Dr.paed. Inese Jurgena (RPIVA); asociētā profesore, PhD Inga Belousa (DU); docente, Dr. paed. Aina Strode (Rēzeknes Augstskola).

Ar promocijas darbu var iepazīties LLU Fundamentālajā bibliotēkā Jelgavā, Lielā iela 2 un internetā http://llufb.llu.lv/llu–theses.htm

***

2012. gada 2. jūlijā plkst. 15:00 Latvijas Lauksaimniecības universitātes Pedagoģijas promocijas padomes atklātajā sēdē Jelgavā, J. Čakstes bulv. 5 LLU Tehniskās fakultātes Izglītības un mājsaimniecības institūtā 502. auditorijā

INESE BĪMANE

aizstāvēs promocijas darbu “Profesionālās kompetences veidošanās ģeodēzijas studijās” pedagoģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: profesore, Dr.paed. Inese Jurgena (RPIVA); profesore, Dr. paed. Velta Ļubkina (Rēzeknes Augstskola); lektors, Dr. sc.ing. Jānis Kaminskis (RTU)

Ar promocijas darbu var iepazīties LLU Fundamentālajā bibliotēkā Jelgavā, Lielā iela 2 un internetā http://llufb.llu.lv/llu–theses.htm

***

2012.gada 3.jūlijā plkst. 10.00 notiks LU Pedagoģijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēde (Raiņa bulvāris 19, Mazajā aulā), kurā disertāciju pedagoģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

MANUELS FERNANDEZS.

Temats: “Atskaņotājmākslinieka un pedagoga identitāšu integrācija mūzikas instrumentu spēles studentu pedagoģiskajā darbībā”.

“Integration of performer and teacher identities through performance students’ pedagogical activity’.

Recenzenti: prof. Zanda Rubene, LU; prof. Boris Avramecs, RPIVA; prof. Helena Gaunt, Guidhall Music school (London).

Ar promocijas darbiem var iepazīties LU bibliotēkā Kalpaka bulv. 4

***

2012. gada 4. jūlijā plkst. 10:00 Ekonomikas nozares Agrārās ekonomikas un Reģionālās ekonomikas apakšnozaru promocijas padomes atklātā sēdē Jelgavā, Svētes ielā 18, 212. auditorijā, promocijas darbu ekonomikas doktora grāda iegūšanai aizstāvēs

Mg.oec. AGNESE KRIEVIŅA.

Tēma: “Pievienotās vērtības veidošanās problēmas un palielināšanas iespējas piensaimniecībā”.

Recenzenti: promocijas padomes eksperte – Dr.oec. Elita Jermolajeva – Daugavpils Universitātes zinātņu prorektore, Sociālo zinātņu fakultātes Ekonomikas katedras asociētā profesore; Dr.oec. Veronika Bikse – Latvijas Universitātes emeritētā profesore; Dr. József Fogarasi – Ungārijas Agrārās ekonomikas izpētes institūta Finanšu politikas departamenta vadošais pētnieks.

Ar promocijas darbu var iepazīties LLU Fundamentālajā bibliotēkā Jelgavā, Lielā iela 2 un internetā http://llufb.llu.lv/llu–theses.htm.

***

2012. gada 4. jūlijā plkst. 13:00 Ekonomikas nozares Agrārās ekonomikas un Reģionālās ekonomikas apakšnozaru promocijas padomes atklātā sēdē Jelgavā, Svētes ielā 18, 212. auditorijā, promocijas darbu ekonomikas doktora grāda iegūšanai aizstāvēs

VLADISLAVS VESPERIS.

Tēma: “Reģionālās attīstības novērtēšana”.

Recenzenti: promocijas padomes eksperte – Dr.habil.oec. Baiba Rivža – LZA akadēmiķe, Latvijas Lauksaimniecības Universitātes Ekonomikas fakultātes profesore; Dr.oec. Elita Jermolajeva – Daugavpils Universitātes zinātņu prorektore, Sociālo zinātņu fakultātes Ekonomikas katedras asociētā profesore; Dr.oec. Ligita Šimanskiene – Klaipēdas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Vadības katedras profesore.

Ar promocijas darbu var iepazīties LLU Fundamentālajā bibliotēkā Jelgavā, Lielā iela 2 un internetā http://llufb.llu.lv/llu–theses.htm

***

2012. gada 6.jūlijā plkst.11.00. Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrā, Rātsupītes ielā 1, konferenču zālē LU Bioloģijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēdē

VITA IGNATOVIČA

aizstāvēs promocijas darbu “Melanokortīnu un purīnu receptoru funkcionalitāte un ģenētika” bioloģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr.habil.biol. Astrīda Krūmiņa (LBMC); Dr.habil.biol. Ruta Muceniece (LU Medicīnas fakultāte); Dr.med. David Gloriam (Kopenhāgenas Universitāte, Dānija)

Ar darbu, sākot no 2012. gada 21.jūnija varēs iepazīties LU Akadēmiskās bibliotēkas filiālē, Rīgā, Raiņa bulv. 19 – 203.

***

2012. gada 6.jūlijā plkst.14.00. Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrā, Rātsupītes ielā 1, konferenču zālē LU Bioloģijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēdē

PĀVELS ZAJAKINS

aizstāvēs promocijas darbu “Autoantivielu profilu analīzes metodikas izstrāde un kuņģa vēža diagnostikā nozīmīgu autoantivielu identificēšana” bioloģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr.habil.biol. Pauls Pumpēns (LU, Bioloģijas fakultāte); Dr.med. Liene Ņikitina-Zaķe (LU, Medicīnas fakultāte); Dr.sc.comp. Natalja Kurbatova (Eiropas Bioinformātikas institūts, Lielbritānija).

Ar darbu, sākot no 2012 .gada 21.jūnija varēs iepazīties LU Akadēmiskās bibliotēkas filiālē, Rīgā, Raiņa bulv. 19 – 203.

***

Latvijas Universitātes Juridiskās zinātnes apakšnozaru Civiltiesības un Tiesību teorija un vēsture promocijas padome 2012.gada 23. martā atklātā sēdē piešķīra tiesību doktora (Dr.iur.) zinātnisko grādu LĪGAI MAZUREI. Balsošanas rezultāti: par – 6, pret – 0, nederīgu biļetenu – nav.

***

Latvijas Universitātes Juridiskās zinātnes apakšnozaru Civiltiesības un Tiesību teorija un vēsture promocijas padome 2012.gada 23. martā atklātā sēdē piešķīra tiesību doktora (Dr.iur.) zinātnisko grādu LINDAI DAMANEI. Balsošanas rezultāti: par – 7, pret – 0, nederīgu biļetenu – nav.

***

Latvijas Universitātes Juridiskās zinātnes apakšnozaru Civiltiesības un Tiesību teorija un vēsture promocijas padome 2012.gada 23. martā atklātā sēdē piešķīra tiesību doktora (Dr.iur.) zinātnisko grādu INESEI DRUVIETEI. Balsošanas rezultāti: par – 6 , pret – 0, nederīgu biļetenu – nav.

***

2012. g. 27. martā LU Ekonomikas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Aspazijas bulv.5, 322. auditorijā promocijas darbu ekonomikas doktora (Dr. oec.) zinātniskā grāda iegūšanai ekonomikas nozarē, apakšnozarē – ekonometrija aizstāvēja ILZE BALODE. Balsošanas rezultāti: piešķirt 9, nepiešķirt – , nederīgu biļetenu nav.

Pēdējā atjaunošana 6-06-2012
Powered by Elxis - Open Source CMS