Par 2012.g. 14.maija “Zinātnes Vēstnesī” publicēto A.Dzelmes vēstuli

25-10-2012


Doktora zinātnisko grādu personai piešķir pēc sekmīgas promocijas darba izstāvēšanas Doktora zinātniskā grāda piešķiršanas padome (Promocijas padome). Atbilstoši MK 27.12.2005. noteikumu Nr. 1000 otrajam. punktam augstskolām ir deleģētas doktora zinātniskā grāda piešķiršanas (promocijas) tiesības konkrētās zinātnes nozarēs. Ņemot vērā MK deleģētās promocijas tiesības augstskolām un to, ka MK nav apstiprinājis doktora zinātnisko grādu saīsinājumus, augstskola var piešķirt doktora zinātniskā grāda latīnisko nosaukumu, kas atbilst doktora studiju programmas saturam. Doktora zinātniskos grādus vadībzinātnē, biznesa administrācijā un komercdarbībā piešķir virkne Eiropas un Amerikas universitāšu. Tomēr pie mums mēdz būt situācijas, kad medijos, tai skaitā, interneta portālos, zinātnes nozares saīsinājumu norāda nevis latīņu, bet citā, piemēram, angļu valodā.

Starptautiskajā praksē rietumvalstu un virknes Austrumeiropas valstu augstskolas aprobežojas ar vienu zinātņu doktora grāda nosaukumu, kas visbiezāk ir PhD (Filozofijas doktors). LU atbilstoši tās Satversmes 2.pantā formulētajiem uzdevumiem rūpējas par jauno zinātnieku sagatavošanu, nodrošinot viņiem iespējas studēt doktorantūrā un iekļauties pasaules akadēmiskajos procesos. Palielinoties starpnozaru zinātnisko pētījumu lomai un Latvijai ciešāk iekļaujoties starptautiskajā zinātniskajā apritē, svarīgs uzdevums ir noteikt mūsu valstī vienotu un ar vairumu ekonomiski attīstīto valstu salīdzināmu zinātniskā grāda nosaukumu un tā oficiālo saīsinājumu.

J.Krūmiņš,

LU Vadībzinātnes un demogrāfijas promocijas padomes priekšsēdētājs profesors un Sēderternas Universitātes Baltijas un Austrumeiropas studiju centra (Zviedrija) viesprofesors

Stokholmā, 2012.g. 26.oktobrī

Powered by Elxis - Open Source CMS