Latvijas Zinātņu akadēmija pārstāv Latvijas zinātni un zinātniekus starptautiskās zinātniskās organizācijās:

21-02-2018

ALLEA. Eiropas zinātņu akadēmiju federācija (angl. European Federation of Academies of Sciences and Humanities, http://www.allea.org) ir dibināta 1994. gadā un apvieno 59 zinātņu akadēmijas no vairāk kā 40 Eiropas valstīm. Kopš 2012. gada ALLEA Prezidents ir profesors Günters Stocks (Vācija), viceprezidenti - Prof. Daniela Jezova (Slovākija) un prof. Eds Noorts (Nīderlande). Organizācijas politiku, pārvaldi un budžetu pieņem ikgadēja ģenerālā asambleja. Tradicionāli Ģenerālās Asamblejas darba kārtība sastāv no 3 daļām - zinātniska konference, darba apspriede par organizācijas jautājumiem un de Stāla kundzes (Madame de Staël) Eiropas kultūras vērtību gada balvas pasniegšana 2018. gadā ALLEA ģenerālā asambleja notiks Sofijā. ALLEA ir viena no nozīmīgākajām organizācijām, kas piedalās Eiropas zinātnes politikas veidošanā. Federācijas ietvaros darbojas divas ALLEA pastāvīgās komisijas (intelektuālā īpašuma tiesības, zinātne un ētika) un četras darba grupas: 9.Ietvarprogrammas darba grupa (Framework Programme 9), darba grupa "Uzticēšanās, patiesība un ekspertīze zinātnes jomā" (Truth, trust and expertise in the field of science), dabaszinātņu izglītības darba grupa (Science Education) un E-humanitārās zinātnes, sociālās un humanitārās zinātnes (E-humanities). Latvijas Zinātņu akadēmija ir ALLEA biedrs kopš 1994. gada.

EASAC. Eiropas Savienības, Norvēģijas un Šveices zinātņu akadēmiju konsultatīvā padome (angl. European Academies Science Advisory Council, EASAC, http://www.easac.org.) dibināta 2001. gadā. Šī Padome veic neatkarīgu zinātnisku ekspertīzi aktuālākajos zinātnes un sabiedrības jautājumos, balstoties uz neatkarīgiem pētījumiem, sniedz ieteikumus ES politikas dokumentiem, īsus, savlaicīgus paziņojumus par aktuāliem ES politikas jautājumiem, organizē seminārus ar mērķi informēt politikas veidotājus, kā arī informē sabiedrību par savas ekspertīzes rezultātiem. EASAC padomē ir 29 locekļi - viens izcils zinātnieks no katras dalīborganizācijas. EASAC trīs galvenās darbības programmas ir vides zinātnes, biozinātnes un enerģija. EASAC publicē detalizētus ziņojumus, īsākus paziņojumus, gatavo materiālus zinātniskajiem žurnāliem. Latvijas Zinātņu akadēmija iestājās EASAC 2004.gadā.

Kopš 2016.gada decembra Eiropas Zinātņu akadēmiju tīkli (ALLEA, EASAC,  Academia Europaea, Euro-CASE un FEAM) uzsāka programmas "Horizonts 2020" kopīgu projektu SAPEA - Eiropas akadēmiju zinātnes konsultācijas politikai (angl. Science Advice for Policy by European Academies). Šī projekta mērķis ir izstrādāt savlaicīgu, neatkarīgu un uz pierādījumiem balstītu zinātnisku ekspertīzi, pārstāvot vairāk nekā 100 zinātņu akadēmijas no 40 valstīm. SAPEA projekts tiek īstenots ciešā sadarbībā ar Eiropas Komisijas direktorātiem. 

ICSU. Starptautiskā padome zinātnei (angl. International Council for Science, http://www.icsu.org) savas aktivitātes vērš uz globālu problēmu risināšanu un zinātniski pētnieciskās darbības atbalstīšanu attīstības valstīs. Tā dibināta 1931. gadā, un tagad tās sastāvā ir 142 valstu 122 zinātniskas organizācijas un 31 starptautiskā zinātniskā biedrība. ICSU galvenais sēdeklis atrodas Parīzē (Francija).

LZA uzņemta ICSU saimē 1992. gadā.

Tā kā ICSU dalībvalstīm Eiropā, ņemot vērā kontinenta vēsturi, kultūru un ekonomiku, ir savas specifiskas intereses, kopš 2002. gada Eiropas valstu zinātņu akadēmijas, tostarp arī LZA, tiekas ikgadējās reģionālās sanāksmēs, lai pārrunātu kopīgos jautājumus un saskaņotu viedokļus.

UAI. Starptautiskā humanitāro zinātņu akadēmiju apvienība (franču Union Académique Internationale, http://www.uai-iua.org) dibināta 1919. gadā un apvieno 63 nacionālās zinātņu akadēmijas Tās mērķis ir ierosināt, veicināt un finansiāli atbalstīt starptautiskus ilgtermiņa fundamentālo pētījumu projektus, pakāpeniski veidojot fundamentālus apkopojumus - enciklopēdijas, vārdnīcas, katalogus, t. s. korpusus. Liela daļa pētījumu ir uzsākti 20. gs. vidū vai agrāk. UAI sēdeklis atrodas Beļģijas Karaliskajā zinātņu akadēmijā Briselē.

LZA iestājās UAI 1997. gadā.

IAP. Globālais zinātņu akadēmiju tīkls IAP (angl. The global network of science academies, http://www.interacademies.net). LZA pievienojās tīklam 2000. gadā.

IAMP. Globālais akadēmiju tīkla medicīnā (angl. The InterAcademy Medical Panel, http://www.iamp-online.org) apvieno pasaules medicīnas akadēmijas un tās zinātņu akadēmijas, kurās ir medicīnas nodaļas. LZA pievienojās šim tīklam 2006. gadā.

2015. gadā visu kontinentu zinātņu akadēmijas vienojoši sadarbības tīkli IAP, IAMP un IAC (InterAcademy Council), kuri aptver 130 nacionālās zinātņu akadēmijas, izveidoja Globālo zinātņu akadēmiju partnerību (angl. The InterAcademy Parnership, IAP; http://www.interacademies.org), saglabājot akronīmu IAP.

UNESCO. LZA ir parakstījusi zinātniskās sadarbības līgumu ar starpvaldību organizāciju UNESCO un sadarbojas ar UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju (LNK). LZA ir pārstāvēta LNK Asamblejas sastāvā.

Pēdējā atjaunošana 21-02-2018
Powered by Elxis - Open Source CMS