Aizstāvēšana

15-11-2012


2012. gada 28. novembrī plkst.15.00 Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultātē, K. Valdemāra ielā 48, 21.telpā LU Ķīmijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēdē:

BORISS ŠTRUMFS

aizstāvēs promocijas darbu “Jaunu C–C saišu veidošana aziridīna–2–karbonskābes atvasinājumos, saglabājot trīslocekļu slāpekļa heterociklus”.

Recenzenti: Dr.chem. Valdis Kokars, Dr.chem. Mārtiņš Katkēvičs, Dr. habil. chem. Andris Zicmanis.

Ar promocijas darbu var iepazīties LU bibliotēkā, Raiņa bulvārī 19.

***

2012.gada 28.novembrī plkst. 17.00 LU Cietvielu fizikas institūtā, Ķengaraga ielā 8, 2. stāva zālē, LU Fizikas, astronomijas un mehānikas zinātnes nozares specializētās promocijas padomes atklātā sēdē

AIVARS VEMBRIS

aizstāvēs promocijas darbu “Piraniliden fragmentu saturošu krāsvielu optiskās un optoelektriskās īpašības” fizikas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: Donats Millers (Dr.habil.phys., LU, CFI); Andris Ozols (Dr. habil. phys., RTU); Leonas Valkunas (prof., Dr. habil. phys, Vilnius University).

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Zinātniskajā bibliotēkā un LU Fizikas un matemātikas fakultātē F210.telpā.

***

2012.gada 28.novembrī, plkst.17.00 Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultātē, K. Valdemāra ielā 48, 21.telpā LU Ķīmijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēdē:

RUFS ŠMITS

aizstāvēs promocijas darbu “Fluorsaturošu katjono1,4–dihidropiridīna un 3,4–dihidropiridona amfifīlu sintēze transmembrānu nogādes pētījumiem”.

Recenzenti: Dr.habil.chem. Grigorijs Veinbergs, Dr.chem. Māris Turks, Dr.habil.chem. Māris Kļaviņš.

Ar promocijas darbu var iepazīties LU bibliotēkā, Raiņa bulvārī 19.

***

2012. gada 30. novembrī plkst. 15.00 Rīgā, Mārstaļu ielā 28/30, 4. auditorijā LU Vēstures zinātnes nozares promocijas padomes atklātā sēdē

AINĀRS BAMBALS

aizstāvēs promocijas darbu “Latvijas PSR represīvo iestāžu dokumenti kā vēstures avots 1940–41; 1944–1991” vēstures doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: prof., Dr.habil. hist. Inesis Feldmanis (Latvijas Universitāte); prof., Dr. hist. Aleksandrs Ivanovs (Daugavpils Universitāte); doc., Dr. hist. Valters Ščerbinskis (Rīgas Stradiņa Universitāte).

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Daudznozaru bibliotēkā: datorika, juridiskās zinātnes, teoloģija (Raiņa bulvāris 19, 203. telpa).

***

2012. gada 3. decembrī plkst. 11:45 Latvijas Lauksaimniecības universitātes Pedagoģijas promocijas padomes atklātajā sēdē Jelgavā, J. Čakstes bulv. 5 LLU Tehniskās fakultātes Izglītības un mājsaimniecības institūtā 502. auditorijā

INESE AUGŠKALNE

aizstāvēs promocijas darbu “Profesionālo skolu audzēkņu pasaules uzskata izpēte” pedagoģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: profesore, Dr. paed. Ilga Salīte (DU); profesore, Dr.paed. Zenta Anspoka (RPIVA); profesore, Dr.paed. Elita Volāne (RPIVA).

Ar promocijas darbu var iepazīties LLU Fundamentālajā bibliotēkā (Lielā iela 2, Jelgava) un http://llufb.llu.lv/llu–theses.htm

***

2012.gada 3.decembrī plkst.14.00 Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Teorētiskās medicīnas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Dzirciema ielā 16, Hipokrāta auditorijā

VLADIMIRS VOICEHOVSKIS

aizstāvēs promocijas darbu “Starptautisko operāciju kontingenta dažu oksidatīvā stresa rādītāju kā posttraumatiskā stresa sindroma izpausmes noteikšana un korekcija, izmantojot antioksidantus”.

Oficiālie recenzenti: profesors Jānis Vētra (RSU); profesore Liāna Pļaviņa (Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmija); profesors Arūnas Savickas (Lietuva).

Ar promocijas darbu var iepazīties RSU bibliotēkā, RSU mājas lapā www.rsu.lv.

***

2012. gada 3.decembrī plkst.14.30 Rīgas Tehniskās universitātes Informācijas tehnoloģijas nozares promocijas padomes P – 07 atklātajā sēdē Rīgā, Meža ielā 1/3, 202. auditorijā

JEĻENA PEČERSKA

aizstāvēs promocijas darbu “Kombinētā pieeja materiālo plūsmu apstrādes sistēmu modelēšanai” inženierzinātņu doktora grāda iegūšanai.

Recenzenti: profesors, Dr.math. Kārlis Šadurskis (Rīgas Tehniskā universitāte); asoc. profesors, Dr.sc.ing. Egils Stalidzāns (Latvijas Lauksaimniecības universitāte); profesors, Dr.habil.sc.ing. Thomas Schulze (Otto–von–Guericke universitāte, Vācija).

Ar promocijas darbu var iepazīties internetā http://www.rtu.lv (Doktorantiem –> Promocijas darbi) un RTU Zinātniskajā bibliotēkā Ķīpsalas ielā 10.

***

2012.gada 3.decembrī plkst.16.00 Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Stomatoloģijas specialitāšu promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Dzirciema ielā 16, Hipokrāta auditorijā

ANDA MINDERE–GŪBELE

aizstāvēs promocijas darbu “Pārārstējamu sakņu kanālu ar hronisku apikālu periodontītu mikroflora un tās jutība pret antibakteriāliem līdzekļiem”.

Oficiālie recenzenti: profesore Rūta Care (RSU); asoc.profesors Dmitrijs Babarikins (LU); Dr.med. Neringa Skučaite (Lietuva).

Ar promocijas darbu var iepazīties RSU bibliotēkā, RSU mājaslapā www.rsu.lv.

***

2012.gada 4.decembrī plkst.15.00 Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Internās medicīnas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Dzirciema ielā 16, Hipokrāta auditorijā

IEVA TOLMANE

aizstāvēs promocijas darbu “Hroniska C vīrushepatīta ārstēšanas rezultātu ietekmējošo faktoru izpēte”.

Oficiālie recenzenti: profesore Ludmila Vīksna (RSU); profesors
Pauls Pumpēns (LU); profesore Riina Salupere (Igaunija).

Ar promocijas darbu var iepazīties RSU bibliotēkā, RSU mājaslapā.

***

2012. gada 5. decembrī plkst.12.00 Daugavpils Universitātes Bioloģijas promocijas padomes atklātā sēdē Daugavpils Universitātē (Daugavpils, Vienības ielā 13, 311. auditorijā)

INTA BELOGRUDOVA

aizstāvēs promocijas darbu “Reto un izzūdošo Latvijas savvaļas orhideju bioloģiskās īpatnības in situ un in vitro bioloģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr.biol. Sigita Jurkoniene (Dabas pētījumu centrs, Lietuva), Dr.biol. Inese Kokina (Daugavpils Universitāte), Dr.biol. Jevgenija Ņečajeva (Latvijas Universitāte).

Ar promocijas darbu un to kopsavilkumu var iepazīties Daugavpils Universitātes Sistemātiskās bioloģijas institūtā, Vienības ielā 13 un DU mājas lapā www.du.lv/zinatne/promocija.

***

2012.gada 6.decembrī plkst. 14.00 Rīgā, Āzenes ielā 14/24, RTU MLĶF konferenču zālē (272.telpa) notiks Ķīmijas inženierzinātņu nozares RTU Promocijas padomes P–02 atklātā sēde. Promocijas darbu inženierzinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

ANDRIS ŠUTKA.

Promocijas darba temats – “Ar sola–gēla metodi sintezētu nanostrukturētu niķeļa–cinka ferītu fizikālās īpašības”.

Oficiālie oponenti: Dr.habil.phys. Ivars Tāle, Dr.habil.sc.ing. Visvaldis Švinka, Dr.phys. Kristjan Saal (Igaunija, Tartū universitāte).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotekā Ķīpsalas ielā 10, kā arī RTU mājas lapā: www.rtu.lv/

***

2012.gada 6.decembrī plkst. 14.00 Rīgā, Āzenes ielā 14/24, RTU MLĶF konferenču zālē (272.telpa) notiks Ķīmijas inženierzinātņu nozares RTU promocijas padomes P–02 atklātā sēde. Promocijas darbu inženierzinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

MĀRIS PUĶE.

Promocijas darba temats – “Furfurola un etiķskābes iegūšana bērza koksnes priekšapstrādes procesā”.

Oficiālie oponenti: Dr.sc.ing. J. Ozoliņš; Dr.sc.ing. M. Daugavietis; Dr.chem. J. Zandersons.

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotekā Ķīpsalas ielā 10, kā arī RTU mājas lapā: www.rtu.lv/

***

2012. gada 7. decembrī plkst. 13.00 Rīgā, Mārstaļu ielā 28/30, 4. auditorijā LU Vēstures zinātnes nozares promocijas padomes atklātā sēdē

ARTŪRS TOMSONS

aizstāvēs promocijas darbu “Divasmeņu zobeni Latvijas arheoloģiskajā materiālā 9.–13. gs.” vēstures doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: pētn., PhD. Valdis Bērziņš (LU Latvijas vēstures institūts); doc., PhD. Lehs Mareks (Lech Marek) (Vroclavas universitāte Arheoloģijas institūts); asoc. prof., Dr. hist. Armands Vijups (Latvijas Universitāte).

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Daudznozaru bibliotēkā: datorika, juridiskās zinātnes, teoloģija (Raiņa bulvāris 19, 203. telpa).

***

2012.gada 7.decembrī plkst. 14.00 Rīgā, Āzenes ielā 14, 272.telpā, notiks Rīgas Tehniskās universitātes promocijas padomes P–11 Materiālzinātnes nozarē tekstila un apģērbu tehnoloģijas un koksnes materiālu un tehnoloģijas apakšnozarēs atklātā sēde, kurā

RIHARDS VIDZICKIS

aizstāvēs promocijas darbu “Masīvkoka apstrādes tehnoloģija vides objektiem” inženierzinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr.habil.sc.ing. Arnis Treimanis (LV KĶI), Dr.silv. Inga Straupe (LLU asoc.profesore), Dr.hist. Mārtiņš Kuplais (LMA asoc.profesors).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā un RTU mājas lapā www.rtu.lv.

***

2012. gada 7. decembrī plkst. 16.00 Rīgā, Mārstaļu ielā 28/30, 4. auditorijā LU Vēstures zinātnes nozares promocijas padomes atklātā sēdē

GINTS PUTIĶIS

aizstāvēs promocijas darbu “Dzelzceļa transporta attīstība Latvijā 1918–1940: problēmas un risinājumi” vēstures doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: prof., Dr. habil. hist. Aivars Stranga (Latvijas Universitāte); pētn., Dr. hum. Dangirs Mačulis (Dangiras Mačiulis) (Lietuvas vēstures institūts; pētn., Dr. hist. Edvīns Evarts (LU Latvijas vēstures institūts).

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Daudznozaru bibliotēkā: datorika, juridiskās zinātnes, teoloģija (Raiņa bulvāris 19, 203. telpa).

***

2012. gada 10.decembrī plkst.14.30 Rīgas Tehniskās universitātes Informācijas tehnoloģijas nozares promocijas padomes P – 07 atklātajā sēdē Rīgā, Meža ielā 1/3, 202. auditorijā

IEVA ZELTMATE

aizstāvēs promocijas darbu “Intelektuālas sistēmas izstrāde sarežģītu sistēmu struktūrmodelēšanai” inženierzinātņu doktora grāda iegūšanai.

Recenzenti: profesors, Dr.habil.sc.ing. Zigurds Markovičs (Rīgas Tehniskā universitāte); profesors, Dr.habil.sc.ing. Pēteris Rivža (Latvijas Lauksaimniecības universitāte); asociētais profesors, PhD sc.comp. Dmitry Zinoviev (Safolkas Universitāte, ASV).

Ar promocijas darbu var iepazīties internetā http://www.rtu.lv (Doktorantiem –> Promocijas darbi) un RTU Zinātniskajā bibliotēkā Ķīpsalas ielā 10.

***

2012. gada 12.decembrī plkst.14.30 Rīgas Tehniskās universitātes Informācijas tehnoloģijas nozares promocijas padomes P – 07 atklātajā sēdē Rīgā, Meža ielā 1/3, 202. auditorijā

VITĀLIJS ZABIŅAKO

aizstāvēs promocijas darbu “Grafu vizualizācijas metožu analīze un izstrāde trīsdimensiju telpā” inženierzinātņu doktora grāda iegūšanai.

Recenzenti: profesors, Dr.habil.sc.ing. Jānis Grundspeņķis (Rīgas Tehniskā universitāte); profesors, Dr.sc.comp. Kārlis Čerāns (Latvijas Universitāte); profesors, Dr.habil.sc.ing. Gintautas Dzemyda (Viļņas Universitāte, Lietuva).

Ar promocijas darbu var iepazīties internetā http://www.rtu.lv (Doktorantiem –> Promocijas darbi) un RTU Zinātniskajā bibliotēkā Ķīpsalas ielā 10.

***

2012. gada 13. decembrī plkst. 14:00 RTU Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātē Kronvalda bulvārī 1 – 117 telpā notiks ”RTU – P14” Promociju padomes atklātā sēde, kurā promocijas darbu inženierzinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai elektrotehnikas nozarē aizstāvēs

IVARS ALPS

par tēmu “Intelektuālā elektrotransporta vadības sistēmu sarakstu problēmu modelēšana neparedzētos gadījumos”.

Recenzenti: asoc.profesore Dr. sc.ing. A. Žiravecka (RTU, Latvija); profesors Dr.habil.sc.ing. A. Šnīders (LLU, Latvija); Dr.sc.ing. Ž.Bazaras (KTU, Lietuva);

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU EEF mājas lapā http://www.eef.rtu.lv un RTU Zinātniskajā bibliotēkā, Ķīpsalas ielā 10.

***

2012. gada 14. decembrī plkst. 10:00 Ekonomikas nozares Agrārās ekonomikas un Reģionālās ekonomikas apakšnozaru promocijas padomes atklātā sēdē Jelgavā, Svētes ielā 18, 212. auditorijā, promocijas darbu ekonomikas doktora grāda iegūšanai aizstāvēs

ILUTA BĒRZIŅA.

Tēma “Tūrisma ekonomiskā nozīmīguma novērtēšana Latvijas nacionālo parku reģionos”.

Recenzenti: Dr.oec. Elita Jermolajeva – Daugavpils Universitātes zinātņu prorektore, Sociālo zinātņu fakultātes Ekonomikas katedras asociētā profesore; Dr.geogr. Maija Rozīte – Biznesa augstskolas Turība profesore; Dr.oec. Bartosz Mickiewicz – Rietumpomerānijas Tehnoloģiju universitātes (Polija) profesors.

Ar promocijas darbu var iepazīties LLU Fundamentālajā bibliotēkā Jelgavā, Lielā iela 2 un internetā http://llufb.llu.lv/llu–theses.htm.

***

2012. gada 14.decembrī plkst. 10:00 Latvijas Universitātes Socioloģijas, politikas zinātnes un komunikācijas zinātnes promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, LU Sociālo zinātņu fakultātē Lomonosova ielā 1A, 210. auditorijā

MIĶELIS GRĪVIŅŠ

doktora zinātniskā grāda socioloģijā iegūšanai aizstāvēs promocijas darbu “Izglītības aģentu vienlīdzības interpretācija”.

Recenzenti: prof. Aivars Tabuns (Dr.soc.), Latvijas Universitāte, Sociālo zinātņu fakultāte; prof. Zanda Rubene (Dr.paed.), Latvijas Universitāte, Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte; asoc. prof. Ritma Rungule (Dr.soc.), Rīgas Stradiņa Universitāte; prof., Deivids Džeims (David James) (PhD), Kārdifas Universitāte (Cardiff University).

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Bibliotēkas Daudznozaru bibliotēkā: datorika, juridiskās zinātnes, teoloģija (Rīgā, Raiņa bulvārī 19) vai LU SZF mājas lapā http://szf.lu.lv/lat/petnieciba/promocijas–darbi/.

***

2012.gada 14.decembrī pulksten 15.00 Rīgā, Āzenes ielā 16/20, 250.auditorijā, RTU promocijas padomes P–12 atklātā sēdē promocijas darbu inženierzinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

LANA MIGLA

par tēmu “Kombinētās saules siltumpagādes sistēmas Latvijā”.

Oficiālie recenzenti: LZA goda biedrs Dr.habil.sc.ing. Viktors Zēbergs, Dr.sc.ing. Anatolijs Borodiņecs (RTU), Dr.sc.ing. Gaidis Klāvs (Fizikālās enerģētikas institūts).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU bibliotēkā Ķīpsalas ielā 10, Valsts Nacionālajā bibliotēkā Anglikāņu ielā, kā arī internetā RTU mājās lapā: www.rtu.lv/zinātne.

***

2012. gada 17.decembrī plkst. 13.00 Daugavpils Universitātes Dabaszinātņu un matemātikas fakultātes 115. telpā Daugavpilī, Parādes ielā 1 notiks Daugavpils Universitātes Fizikas nozares promocijas padomes sēde, kurā promocijas darbu fizikas doktora (Dr. phys.) zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

OKSANA ŠIMANE.

Promocijas darba tēma: “Antimona selenīda plāno kārtiņu mikro– un nanostruktūru modifikācija ar optisko un elektronu starojumu”.

Recenzenti: profesors Dr.habil.sc.ing. A. Ozols (Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija), profesors Dr. phys. V. Solovjovs (Pleskavas Valsts Universitāte, Krievija), vadošais pētnieks Dr. phys. J. Teteris (Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts, Latvija).

Ar promocijas darbu un tā kopsavilkumu iespējams iepazīties Daugavpils Universitātes G.Liberta Inovatīvās mikroskopijas centrā, Parādes ielā 1–122 un DU mājas lapā www.du.lv.

***

2012.gada 17.decembrī plkst.14.30 Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultātē, Kronvalda bulvārī 4, 2. klausītavā, LU Bioloģijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēdē

INTA DIMANTE–DEIMANTOVIČA

aizstāvēs promocijas darbu “Latvijas dziļo ezeru pelagiāla zooplanktona faunistiskās un laiktelpiskās struktūras raksturojums” bioloģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr. biol. Maija Balode (Latvijas Universitāte); Dr.biol. Dāvis Gruberts (Daugavpils Universitāte); Dr.biol. Vasils Vežnavets (Baltkrievijas Zinātņu akadēmija)

Ar darbu, sākot no 2012.gada 3.decembra, varēs iepazīties LU Akadēmiskās bibliotēkas filiālē, Rīgā, Raiņa bulv. 19 – 203.

***

2012.gada 17.decembrī plkst. 15.00 Rīgā, Kronvalda bulvārī 1, 21. auditorijā, RTU Vides zinātnes nozares RTU promocijas padomes P–19 atklātā sēdē promocijas darbu inženierzinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

GATIS ŽOGLA

par tēmu “Inovatīvu pieeju izmantošana ēku energoefektivitātes politisko un tehnoloģisko risinājumu modelēšanā”.

Oficiālie recenzenti: Dr.sc.ing. Gatis Bažbauers (Rīgas Tehniskā universitāte), Dr.sc.ing. Antra Kundziņa (Rīgas Tehniskā universitāte), Dr.sc.ing. Paolo Bertoldi (EU Joint Researh center, Itālija).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU bibliotēkā Ķīpsalas ielā 10, Valsts Nacionālajā bibliotēkā Anglikāņu ielā 5 un Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātē 233. kabinetā.

***

2012. gada 18. decembrī pulksten 12.00 LU Filozofijas nozares promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Mārstaļu ielā 28/30, 5. auditorijā

LĪVA MUIŽNIECE

aizstāvēs promocijas darbu “Parts and Wholes in Aristotle’s Conception of Substance” [“Daļas un veselumi Aristoteļa substances koncepcijā”] filozofijas doktora (Dr. phil.) zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr. habil. phil. Jānis Nameisis Vējš (LU Filozofijas un socioloģijas institūts), Dr. phil. Elga Freiberga (Latvijas Universitāte), Dr. phil. Jānis (John) Ozoliņš (Australian Catholic University, Melbourne).

Ar promocijas darbu var iepazīties Latvijas Universitātes bibliotēkā, Rīgā, Raiņa bulvārī 19.

***

2012. gada 18. decembrī Daugavpils Universitātes Pedagoģijas zinātnes nozares promocijas padomes atklātā sēdē Daugavpilī, Parādes ielā 1 – 417 plkst. 13.00 notiks

VIJAS GUSEVAS

promocijas darba “Diferencētas mācības iekļaujošās pieejas nodrošināšanai pamatizglītības pirmajā posmā” aizstāvēšana pedagoģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: asoc.prof. PhD. Dzintra Iliško, (DU), asoc.prof. Dr.paed. Irēna Katane,(LLU), prof. Dr.paed. Velta Ļubkina (RA).

Ar promocijas darbu var iepazīties: Daugavpils Universitātes Ilgtspējīgas izglītības institūtā, Vienības ielā 13 un DU mājas lapā http://du.lv

***

2012. gada 18. decembrī pulksten 14.00 LU Filozofijas nozares promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Mārstaļu ielā 28/30, 5. auditorijā

KĀRLIS VĒRPE

aizstāvēs promocijas darbu “(Re)prezentācija attēlā: pētījums fenomenoloģiskās attēla apziņas koncepcijās” filozofijas doktora (Dr. phil.) zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr. phil. Elga Freiberga (Latvijas Universitāte), Dr. phil. Rihards Kūlis (Latvijas Universitāte), Dr. phil. Velga Vēvere (LU Filozofijas un socioloģijas institūts).

Ar promocijas darbu var iepazīties Latvijas Universitātes bibliotēkā, Rīgā, Raiņa bulvārī 19.

***

2012.gada 19.decembrī plkst.14.30 Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultātē, Kronvalda bulvārī 4, 2. klausītavā, LU Bioloģijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēdē

AGNESE GAILĪTE

aizstāvēs promocijas darbu “Fizioloģiskie un ģenētiskie aspekti Igaunijas rūgtlapes (Saussurea esthonica) saglabāšanā” bioloģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr.biol. Nils Rostoks (LU); asoc.prof., Dr.silv Inga Straupe(LLU); D.biol. Anita Osvalde (LU Bioloģijas institūts).

Ar darbu, sākot no 2012.gada 5.decembra, varēs iepazīties LU Akadēmiskās bibliotēkas filiālē, Rīgā, Raiņa bulv. 19 – 203.

***

2012. gada 19. decembrī pulksten 14.00 LU Filozofijas nozares promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Mārstaļu ielā 28/30, 2. auditorijā

ANDREJS BALODIS

aizstāvēs promocijas darbu “Laiks un atmiņa: ilgstamības idejas ģenēzes problēma Anrī Bergsona filozofijā” filozofijas doktora (Dr. phil.) zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr. habil. phil. Māra Rubene (Latvijas Universitāte), Dr. phil. Ella Buceniece (LU Filozofijas un socioloģijas institūts), Dr. phil. Māra Kiope (LU Filozofijas un socioloģijas institūts).

Ar promocijas darbu var iepazīties Latvijas Universitātes bibliotēkā, Rīgā, Raiņa bulvārī 19.

***

2012. gada 19.decembrī plkst.14.30 Rīgas Tehniskās universitātes Informācijas tehnoloģijas nozares promocijas padomes P – 07 atklātajā sēdē Rīgā, Meža ielā 1/3, 202. auditorijā

VADIMS ŽURAVĻOVS

aizstāvēs promocijas darbu “Objektu individuālajās īpašībās sakņotas decentralizētas datu vadības sistēmas koncepcijas izstrāde” inženierzinātņu doktora grāda iegūšanai.

Recenzenti: profesors, Dr.habil.sc.ing. Leonīds Novickis (Rīgas Tehniskā universitāte); profesors, Dr.sc.comp. Māris Vītiņš (Latvijas Universitāte); profesors, Dr.habil.sc.ing. Jurijs Tolujevs (Otto–von–Guericke Universitāte, Vācija).

Ar promocijas darbu var iepazīties internetā http://www.rtu.lv (Doktorantiem –> Promocijas darbi) un RTU Zinātniskajā bibliotēkā Ķīpsalas ielā 10.

***

2012. gada 19. decembrī pulksten 16.00 LU Filozofijas nozares promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Mārstaļu ielā 28/30, 2. auditorijā

JURIS VUGULS

aizstāvēs promocijas darbu “Pareizticības un hēsihasma idejas Latvijā 1836–1934” filozofijas doktora (Dr. phil.) zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr. phil. Anita Stašulāne (Daugavpils Universitāte), Dr. phil. Sebastian Rimestad (Erfurtes Universitāte (University of Erfurt), Vācija), Dr. phil. Raivis Bičevskis (Latvijas Universitāte).

Ar promocijas darbu var iepazīties Latvijas Universitātes bibliotēkā, Rīgā, Raiņa bulvārī 19.

***

2012. gada 20. decembrī, plkst. 12:00 Latvijas Lauksaimniecības universitātē Informācijas tehnoloģiju promocijas padomes atklātā sēdē Jelgavā, Lielā ielā 2, 218. auditorijā

GATIS VĪTOLS

aizstāvēs promocijas darbu “Starpkulturālu tīmekļa informācijas sistēmu projektēšana” inženierzinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai nozarē “Informācijas tehnoloģijas”

Recenzenti: Latvijas Universitātes profesors, Dr.habil.comp. Juris Borzovs; Rīgas Tehniskās universitātes profesors, Dr.sc.ing. Mārīte Kirikova; Institute of Computing, UNICAMP (Brazīlija) profesore, PhD Maria Cecilia Calani Baranauskas.

Ar promocijas darbu var iepazīties LLU Fundamentālajā bibliotēkā (Lielā ielā 2, Jelgavā) un http://llufb.llu.lv/llu–theses.htm

***

2012. gada 20.decembrī plkst. 13.00 Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes 311. telpā Daugavpilī, Vienības ielā 13 notiks Daugavpils Universitātes Literatūrzinātnes nozares promocijas padomes sēde, kurā promocijas darbu filoloģijas doktora (Dr. philol.) zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

MARIJA SIVAŠOVA.

Promocijas darba tēma: “Latgales teksts krievu rakstnieku–emigrantu daiļradē (XX gs. 20.–30.gadi)”.

Recenzenti: prof. Dr. habil. philol. F. Fjodorovs (Daugavpils Universitāte), prof. PhD A. Meimre (Tallinas Universitāte), asoc. prof. Dr. philol. P. Lavriņecs (Viļņas Universitāte).

Ar promocijas darbu un to kopsavilkumiem iespējams iepazīties Daugavpils Universitātes Komparatīvistikas institūtā, Vienības ielā 13–325 un DU mājas lapā www.du.lv.

***

2012. gada 20. decembrī plkst. 15.30 Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes 311. telpā Daugavpilī, Vienības ielā 13 notiks Daugavpils Universitātes Literatūrzinātnes nozares promocijas padomes sēde, kurā promocijas darbu filoloģijas doktora (Dr. philol.) zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

NATĀLIJA MAKAŠINA.

Promocijas darba tēma: “Mākslinieciskās pasaules modeļi Andreja Zadonska prozā”.

Recenzenti: prof. Dr. philol. L. Sproģe (Latvijas Universitāte), asoc. prof. Dr. philol. Dž. Maskuliuniene (Šauļu Universitāte), asoc. prof. Dr. philol. E. Vasiļjeva (Daugavpils Universitāte).

Ar promocijas darbu un to kopsavilkumiem iespējams iepazīties Daugavpils Universitātes Komparatīvistikas institūtā, Vienības ielā 13–325 un DU mājas lapā www.du.lv.

***

Rīgas Stradiņa universitātes Internās medicīnas promocijas padome 2012.gada 26.jūnijā atklātā sēdē piešķīra LR medicīnas doktora zinātnisko grādu specialitātē – pneimonoloģija ANDAI NODIEVAI. Balsošanas rezultāti: par –11, pret – 0, nederīgu biļetenu – nav.

***

Rīgas Stradiņa universitātes Stomatoloģijas specialitāšu promocijas padome 2012.gada 27.jūnijā atklātā sēdē piešķīra LR medicīnas doktora zinātnisko grādu specialitātē – ortodontija ZANEI KRIŠJĀNEI. Balsošanas rezultāti: par –8, pret – 0, nederīgu biļetenu – nav.

***

Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskās zinātnes promocijas padome 2012.gada 28.jūnijā atklātā sēdē piešķīra tiesību zinātņu doktora zinātnisko grādu juridiskās zinātnēs specialitātē – juridiskā zinātne JEĻENAI ALFEJEVAI. Balsošanas rezultāti: par –6, pret – 1, nederīgu biļetenu – nav.

***

Rīgas Stradiņa universitātes Teorētiskās medicīnas promocijas padome 2012.gada 29.jūnijā atklātā sēdē piešķīra LR medicīnas doktora zinātnisko grādu specialitātē – medicīniskā ģenētika NATAĻJAI PROŅINAI. Balsošanas rezultāti: par –8, pret – 0, nederīgu biļetenu – nav.

Pēdējā atjaunošana 15-11-2012
Powered by Elxis - Open Source CMS