Aizstāvēšana

13-12-2012

2012. gada 21. decembrī plkst. 10:00 Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē Alberta ielā 10, 313. telpā, notiks Latvijas Universitātes promocijas padomes ģeoloģijā atklātā sēde, kurā promocijas darbu doktora zinātniskā grāda iegūšanai ģeoloģijā aizstāvēs

AGNESE KUKELA.

Temats: “Ģeoloģisko zināšanu attīstība Senās valsts laikā Ēģiptē”.

Recenzenti: asoc. prof., Dr. geol. Ģirts Stinkulis, Latvijas Universitāte; docents, Dr. geol. Juris Soms (Daugavpils Universitāte); prof., Dr. habil. art. Ojārs Spārītis (Latvijas Mākslas akadēmija).

Ar promocijas darbu var iepazīties LU bibliotēkā, Kalpaka bulvārī 4, LU ĢZZF bibliotēkā un internetā LU portālā.

***

2012. gada 27. decembrī plkst 12:00 RTU Transporta un satiksmes zinātnes nozares Promocijas padomes P–20 atklātajā sēdē Rīgā, Lomonosova ielā 1A, k–1, 218. auditorijā

VJAČESLAVS LAPKOVSKIS

aizstāvēs disertāciju par tēmu “Feromagnētisko pulvermateriālu pārvietošana ar impulsa elektromagnētisko lauku” inženierzinātņu grāda iegūšanai.

Recenzenti : prof. Dr.sc.ing. Jānis Bērziņš (Latvijas Jūras akadēmija), prof., Dr.habil.sc.ing. Jānis Rudzītis (Rīgas Tehniskā universitāte), prof., Dr.ing. Matthias Kolbe (University of Applied Sciences of Zwickau, Vācija).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā, Ķīpsalas ielā 10 un Valsts Nacionālajā bibliotēkā, Anglikāņu ielā 5.

***

2012. gada 27. decembrī plkst 12:00 RTU Transporta un satiksmes zinātnes nozares Promocijas padomes P–20 atklātajā sēdē Rīgā, Lomonosova ielā 1A, k–1, 218. auditorijā

FJODORS MIHAILOVS

aizstāvēs disertāciju par tēmu “Dzelzceļa pieostas stacijas un ostas mijiedarbības vadīšana, pamatojoties un imitācijas modelēšanu” inženierzinātņu grāda iegūšanai.

Recenzenti: prof., Dr.habil.sc. Gaļina Merkurjeva (Rīgas Tehniskā universitāte), prof., Dr.habil.sc.ing. Ramūnas Palšaitis (Viļņas Gedimina Tehniskā universitāte, Lietuva), prof., Dr.habil.sc.ing. Genadijs Groševs (Sanktpēterburgas Valsts Ceļu satiksmes universitāte, Krievija).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā, Ķīpsalas ielā 10 un Valsts Nacionālajā bibliotēkā, Anglikāņu ielā 5. “

***

2012. gada 28.decembrī plkst.14.30 Rīgas Tehniskās universitātes Informācijas tehnoloģijas nozares promocijas padomes P – 07 atklātajā sēdē Rīgā, Meža ielā 1/3, 202. auditorijā

OĻESJA VEČERINSKA

aizstāvēs promocijas darbu “Imitācijas modelēšanā bāzētā piegādes ķēžu plānošanas metožu optimalitātes analīze nenoteiktības apstākļos” inženierzinātņu doktora grāda iegūšanai.

Recenzenti: profesors, Dr.habil.sc.ing. Leonīds Novickis (Rīgas Tehniskā universitāte); profesors, Dr.habil.sc.ing. Jevgeņijs Kopitovs (Transporta un sakaru institūts); asist. profesors, PhD. Francesco Longo (Kalabrijas universitāte, Itālija).

Ar promocijas darbu var iepazīties internetā http://www.rtu.lv (Doktorantiem –> Promocijas darbi) un RTU Zinātniskajā bibliotēkā Ķīpsalas ielā 10.

***

2013.gada 3.janvārī plkst. 14.00 RTU Ķīmijas zinātņu nozares promocijas padomes “RTU P–01” atklātā sēdē Rīgā, Āzenes ielā 14/24, 272. telpā promocijas darbu ķīmijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

MARINA MARTJUGA

par tēmu “Enolātu enantioselektīvā protonēšana”.

Recenzenti: Dr.chem. Māris Turks (RTU), Dr.habil.chem. Andris Zicmanis (LU), Dr.chem. Ronalds Zemrībo (LOSI).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā Ķīpsalas ielā 10, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā Anglikāņu ielā 5 un ar promocijas darba kopsavilkumu arī RTU mājas lapā www.rtu.lv/

***

2013.gada 4.janvārī plkst. 13.00 Rīgā, Āzenes ielā 14/24, RTU MLĶF konferenču zālē (272.telpa) notiks Ķīmijas inženierzinātņu nozares RTU Promocijas padomes P–02 atklātā sēde. Promocijas darbu inženierzinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

JŪLIJA BROVKINA.

Promocijas darba temats – “Finiera ražošanas hidrotermiskā baseina notekūdeņu attīrīšanas metodes pilnveidošana, iegūto koagulātu raksturojums un izmantošanas iespējas”.

Oficiālie oponenti: Dr.sc.ing. J. Zicāns (RTU), Dr.sc.ing. S. Gaidukovs (RTU), Dr.chem. A. Morozovs (LLU).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotekā Ķīpsalas ielā 10, kā arī RTU mājaslapā: www.rtu.lv/

***

2013.gada 8.janvārī plkst.15.00 Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Internās medicīnas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Dzirciema ielā 16, Hipokrāta auditorijā

LIENE ČUPĀNE

aizstāvēs promocijas darbu “Panton-Valentine leikocidīna (PVL) pozitīva S.Aureus molekulārā epidemioloģija un klīnika bērniem Latvijā”.

Oficiālie recenzenti: profesore Juta Kroiča (RSU); asoc.profesors Uga Dumpis (LU); asoc.profesors Enoks Biķis (LU).

Ar promocijas darbu var iepazīties RSU bibliotēkā, RSU mājas lapā www.rsu.lv.

***

2013.gada 10.janvārī plkst. 10.00 notiks LU Pedagoģijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēde (Jūrmalas gatve 74/76, G 16 auditorijā), kurā disertāciju pedagoģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

ANITA SKALBERGA.

Temats: “Vidusskolēna literārās kompetences veidošanās” “Formation of high-school student’s literary competence”.

Vadītājs: profesore, Dr. paed. Rudīte Andersone.

Recenzenti: prof. Tatjana Koķe, LU; prof. Baiba Briede, LLU; prof. Zenta Anspoka, RPIVA.

Ar promocijas darbiem var iepazīties LU bibliotēkā Kalpaka bulv. 4 (remonta laikā, Raiņa bulv.19).

***

2013.gada 10.janvārī plkst. 13.00 notiks LU Pedagoģijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēde (Jūrmalas gatve 74/76, G 16 auditorijā), kurā disertāciju pedagoģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

DAIGA KALĒJA-GASPAROVIČA.

Temats: “Studentu radošuma veicināšana vizuālās mākslas studijās” Facilitation of Students’ Creativity in the Studies of Visual Arts”.

Vadītājs: profesore, Dr. habil.paed. Ausma Špona.

Recenzenti: prof. Zanda Rubene, LU; prof. Elita Volāne, RPIVA; asoc.prof. Aina Strode, RA.

Ar promocijas darbiem var iepazīties LU bibliotēkā Kalpaka bulv. 4 (remonta laikā, Raiņa bulv.19).

***

2013. gada 11.janvārī plkst. 10:00 Latvijas Universitātes Socioloģijas, politikas zinātnes un komunikācijas zinātnes promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, LU Sociālo zinātņu fakultātē Lomonosova ielā 1A, 210. auditorijā

INGUS BĒRZIŅŠ

doktora zinātniskā grāda komunikācijas zinātnē iegūšanai aizstāvēs promocijas darbu “Interneta diskusijas un publiskā sfēra: iespaida izvērtējums Latvijas gadījumu studijās”.

Recenzenti: asoc. prof. Jurģis Šķilters (Dr.phil.), Latvijas Universitāte, Sociālo zinātņu fakultāte; asoc. prof. Ainārs Dimants (Dr.phil.), BA Turība; asoc. prof. Andris Pētersons (Dr.soc.), BA Turība; asoc. prof. Pille Prūlmane–Vengerfelte (Pille Pruulmann–Vengerfeldt) (PhD), Tartu Universitāte (University of Tartu)University of Tartu.

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Bibliotēkas Daudznozaru bibliotēkā: datorika, juridiskās zinātnes, teoloģija (Rīgā, Raiņa bulvārī 19) vai LU SZF mājas lapā http://szf.lu.lv/lat/petnieciba/promocijas–darbi/.

***

2013.gada 11.janvārī plkst.15.00 Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Farmācijas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Dzirciema ielā 16, Hipokrāta auditorijā

ELĪNA ŠKAPARE

aizstāvēs promocijas darbu “Ogļhidrātu vielmaiņas patoloģiju molekulārie mehānismi: pētījumi eksperimentālajos modeļos un klīniskajā materiālā”.

Oficiālie recenzenti: asoc.profesors Andrejs Šķesters (RSU); profesors Nikolajs Sjakste (LU); asoc.profesore Vilmante Borutaite (Lietuva).

Ar promocijas darbu var iepazīties RSU bibliotēkā, RSU mājas lapā www.rsu.lv.

***

2013.gada 17.janvārī plkst.15.00 Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas (LSPA) Sporta zinātnes promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Brīvības gatvē 333,  205.auditorijā

SIGNE LUIKA

aizstāvēs promocijas darbu “Inovatīvs Latvijas sporta nozares stratēģiskās plānošanas modelis”.

Promocijas padomes noteiktie recenzenti: Arturas Poviliūnas, Ph.D. (Lietuvas Olimpiskās komitejas prezidents); Tatjana Tambovceva, Dr.oec. asoc.profesore (Rīgas Tehniskā Universitāte); Juris Grants, Dr.paed., profesors (LSPA).

Ar promocijas darbu var iepazīties LSPA bibliotēkā un LSPA mājas lapā www.lspa.lv.

***

2013.gada 18.janvārī plkst. 10.00 notiks LU Juridiskās zinātnes nozares valststiesību, starptautisko tiesību, tiesību teorijas un vēstures un policijas tiesību apakšnozares promocijas padomes atklātā sēde (Rīgā, Raiņa bulv.19, 8. auditorijā), kurā promocijas darbu  tiesību doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

INESE ŅIKUĻCEVA.

Tēma: “Tautas nobalsošana un vēlētāju likumdošanas iniciatīva”.

Recenzenti: prof. Dr.iur. A.Endziņš; prof. Dr.iur. I.Čepāne; prof. Dr.iur. G.Ulrich (Rīgas Juridiskā augstskola).

Ar promocijas darbu var iepazīties LU daudznozaru bibliotēkā: datorika, juridiskās zinātnes, teoloģija, Raiņa bulv. 19.

***

2013.gada 18.janvārī plkst. 12.00 notiks LU Juridiskās zinātnes nozares valststiesību, starptautisko tiesību, tiesību teorijas un vēstures un policijas tiesību apakšnozaru promocijas padomes atklātā sēde (Rīgā, Raiņa bulv.19, 8. auditorijā), kurā promocijas darbu  tiesību doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

KITIJA BITE.

Tēma: “Dienesta gaitas Latvijas policijā tiesiskais regulējums”.

Recenzenti: doc. Dr.iur. E.Nīmande; Dr.iur. A.Judins (BA Turība); prof. Dr. habil. iur. V.Justickis (Mikolas Romeris Universitāte, Lietuva).

Ar promocijas darbu var iepazīties LU daudznozaru bibliotēkā: datorika, juridiskās zinātnes, teoloģija, Raiņa bulv.19.

***

2012.gada 18. janvārī Rīgas Tehniskās universitātes P–06 promocijas padomes atklātajā sēdē Būvniecības fakultātes sēžu zālē, Āzenes ielā 16 plkst. 14.15.

ANDRIS PAEGLĪTIS

aizstāvēs promocijas darbu “Satiksmes slodzes modeļi Latvijas autoceļu tiltiem ar laidumu garumiem līdz 30 metriem”.

Recenzenti: profesors, Dr.habil.sc.ing. Jānis Brauns Latvijas Lauksaimniecības universitāte; assoc. prof. Dr. Darius Bacinskas, Vilnius GediminasTechnical University; docents, Dr.sc.ing. Kaspars Bondars, Rīgas Tehniskā universitāte.

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā Ķīpsalas ielā 10 un Valsts Nacionālajā bibliotēkā Anglikāņu ielā 5.

***

Latvijas Mākslas akadēmijas promocijas padomes izbraukuma sesijā Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā (Rīgā, Pils laukumā Nr. 3) 2013. gada 18. janvārī pl.14.00 notiks

BAIBAS VASKAS

promocijas darba “Ornamentētās metāla rotaslietas Latvijas teritorijā no romiešu dzelzs laikmeta līdz renesansei” aizstāvēšana.

Oficiālie oponenti: Dr.art. Adomas Butrimas (Viļņas Mākslas akadēmija), Dr. hist. Armands Vijups (LU), Dr. habil. art. Ojārs Spārītis (LMA)

Ar promocijas darbu var iepazīties Mākslas akadēmijas bibliotēkā un www.lma.lv.

***

2013.gada 22.janvārī plkst. 14.00 notiks LU Juridiskās zinātnes nozares valststiesību, starptautisko tiesību, tiesību teorijas un vēstures un policijas tiesību apakšnozares promocijas padomes atklātā sēde (Rīgā, Raiņa bulv.19, 8. auditorijā), kurā promocijas darbu  tiesību doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

BAIBA RUDEVSKA.

Tēma: “Ārvalstu tiesu nolēmumu atzīšanas un izpildes tendences civillietās un komerclietās Eiropas Savienībā un Hāgas Starptautisko privāttiesību konferencē”.

Recenzenti: asoc. prof. Dr.iur. J.Grasis; asoc. prof. Dr.iur. J.Kārkliņš; prof. Dr.iur. Boštjan M. Zupančič (Ļubļana, Slovēnija).

Ar promocijas darbu var iepazīties LU daudznozaru bibliotēkā: datorika, juridiskās zinātnes, teoloģija, Raiņa bulv. 19.

***

2013.gada 22.janvārī plkst. 16.00 notiks LU Juridiskās zinātnes nozares valststiesību, starptautisko tiesību, tiesību teorijas un vēstures un policijas tiesību apakšnozares promocijas padomes atklātā sēde (Rīgā, Raiņa bulv.19, 8. auditorijā), kurā promocijas darbu  tiesību doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

EDVĪNS DANOVSKIS.

Tēma: “Publisko un privāto tiesību dalījuma nozīme un piemērošanas problēmas Latvijā”.

Recenzenti: prof. Dr.iur. S.Osipova; prof. Dr.iur. J.Načisčionis (BA Turība); prof. Dr.iur. G.Robbers (Trīres Universitāte, Vācija).

Ar promocijas darbu var iepazīties LU daudznozaru bibliotēkā: datorika, juridiskās zinātnes, teoloģija, Raiņa bulv. 19.

***

2013. gada 23. janvārī plkst. 13.00 Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes 113. telpā, Daugavpilī, Vienības ielā 13 notiks Daugavpils Universitātes Valodniecības nozares promocijas padomes sēde, kurā promocijas darbu filoloģijas doktora (Dr. philol.) zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

ILZE OĻEHNOVIČA.

Promocijas darba tēma “Frazeoloģismi angļu un latviešu laikrakstos: semantiskais aspekts”.

Recenzenti: Dr. habil. philol. Ojārs Bušs (LU Latviešu valodas institūts); prof. Dr. philol. Andrejs Veisbergs (Latvijas Universitāte); prof. Dr. philol. Anita Načisčione (Latvijas Kultūras akadēmija).

Ar promocijas darbu var iepazīties Daugavpils Universitātes zinātniskās bibliotēkas lasītavā Vienības ielā 13, kā arī DU mājaslapā www.du.lv.

***

2013.gada 24.janvārī plkst. 10.00 notiks LU Juridiskās zinātnes nozares valststiesību, starptautisko tiesību, tiesību teorijas un vēstures un policijas tiesību apakšnozares promocijas padomes atklātā sēde (Rīgā, Raiņa bulv.19, 8. auditorijā), kurā promocijas darbu  tiesību doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

ARTIS STUCKA.

Tēma: “Latvijas pašvaldību sistēmas pilnveidošanas aktuālie valststiesību jautājumi”.

Recenzenti:prof. Dr.iur., Dr.habil.sc.pol. T.Jundzis; prof. Dr.iur. J.Načisčionis (BA Turība); asoc.prof. Dr.iur. S.Geurard (Lilles Universitāte, Francija)

Ar promocijas darbu var iepazīties LU daudznozaru bibliotēkā: datorika, juridiskās zinātnes, teoloģija, Raiņa bulv. 19.

***

2013.gada 24.janvārī plkst. 12.00 notiks LU Juridiskās zinātnes nozares valststiesību, starptautisko tiesību, tiesību teorijas un vēstures un policijas tiesību apakšnozares promocijas padomes atklātā sēde (Rīgā, Raiņa bulv.19, 8. auditorijā), kurā promocijas darbu  tiesību doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

GATIS LITVINS.

Tēma: “Alternatīvās tiesību aizsardzības un strīdu risināšanas metodes administratīvajā procesā”.

Recenzenti: doc. Dr.iur. K.Dupate; prof. Dr.iur. J.Načisčionis (BA Turība); prof. Dr.iur. B.Praņevičiene (Mikolas Romeris Universitāte, Lietuva).

Ar promocijas darbu var iepazīties LU daudznozaru bibliotēkā: datorika, juridiskās zinātnes, teoloģija, Raiņa bulv. 19.

***

2013.gada 24.janvārī plkst.14.00 Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Farmācijas nozaress promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Dzirciema ielā 16, Hipokrāta auditorijā

PĀVELS SUDMALIS

aizstāvēs promocijas darbu “Noturīgo organisko piesārņotāju noteikšanas iespējas biovidēs un vides paraugos”.

Oficiālie recenzenti: asoc.profesore Maija Dambrova (RSU); asoc.profesore Silvija Renita Pastare (LU); profesore Piia Tint (Igaunija).

Ar promocijas darbu var iepazīties RSU bibliotēkā, RSU mājas lapā www.rsu.lv

***

2013.gada 29.janvārī plkst.15.00 Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas (LSPA) Sporta zinātnes promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Brīvības gatvē 333,  205.auditorijā

KALVIS CIEKURS

aizstāvēs promocijas darbu “Lokālās vibrācijas ietekme uz anaerobo jaudu un anaerobo jaudas kapacitāti airētājiem”.

Promocijas padomes noteiktie recenzenti: Artur Litwiniuk Ph.D. asoc.profesors (Josef Pilsudski University of Physical Education in Warsaw); Ivars Knēts Dr.hab.scing profesors (Rīgas Tehniskā universitāte); Leonīds Čupriks Dr.paed. profesors (LSPA).

Ar promocijas darbu var iepazīties LSPA bibliotēkā un LSPA mājas lapā www.lspa.lv.

***

Latvijas Lauksaimniecības universitātes Promocijas padome Lauksaimniecības zinātņu nozares Laukkopības apakšnozares atklātā sēdē 2012.gada 31. augustā piešķīra lauksaimniecības doktora zinātnisko grādu (Dr. agr.) DAINAI FELDMANEI. Balsošanas rezultāti: par 8 balsis, pret – nav, atturas – nav.

***

Latvijas Lauksaimniecības universitātes Mežzinātņu nozares un Materiālzinātņu nozares Koksnes materiālu un tehnoloģijas apakšnozares promocijas padome 2012.gada 31.augustā atklātā sēdē piešķīra inženierzinātņu doktora (Dr.sc.ing.) zinātnisko grādu Materiālzinātņu nozares Koksnes materiālu un tehnoloģijas apakšnozarē LV Koksnes ķīmijas institūta pētniekam ULDIM GRĪNFELDAM. Balsošanas rezultāti: par – 9, pret – nav, nederīgu biļetenu nav.

***

Latvijas Lauksaimniecības universitātes Promocijas padome Lauksaimniecības zinātņu nozares Laukkopības apakšnozares atklātā sēdē 2012.gada 31. augustā piešķīra lauksaimniecības doktora zinātnisko grādu (Dr. agr.) VALENTĪNAI SURIKOVAI. Balsošanas rezultāti: par 9 balsis, pret – nav, atturas – nav.

***

Latvijas Lauksaimniecības universitātes Promocijas padome Lauksaimniecības zinātņu nozares Laukkopības apakšnozares atklātā sēdē 2012.gada 7. septembrī piešķīra lauksaimniecības doktora zinātnisko grādu (Dr. agr.) INGRĪDAI GRANTIŅAI. Balsošanas rezultāti: par 7 balsis, pret – nav, atturas – nav.

***

RTU promocijas padomes “P–05” 2012. gada 10.septembra sēdē piešķīra inženierzinātņu doktora zinātnisko grādu enerģētikas nozares Elektroenerģētikas apakšnozarē GUNTARAM VEMPERAM. Balsošanas rezultāti: par – 7, pret – 0, nederīgu biļetenu nav.

***

Rīgas Tehniskās universitātes Promocijas padomes “RTU P–08” atklātā sēdē 2012. gada 20. septembrī piešķīra inženierzinātņu doktora zinātnisko grādu (Dr.sc.ing.) DMITRIJAM PIKUĻINAM zinātnes nozarē elektronika un telekomunikācijas apakšnozarē Ķēdes un signāli. Balsošanas rezultāti: par – 9, pret – nav, nederīgu biļetenu nav.

***

Liepājas Universitātes valodniecības zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēdē 2012. gada 21. septembrī DAIGA STRAUPENIECE aizstāvēja promocijas darbu un viņai tika piešķirts filoloģijas doktora (Dr.philol.) zinātniskais grāds valodniecības nozares latviešu diahroniskās valodniecības apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par – 8, pret – nav, nederīgu biļetenu nav.

2012.gada 2.oktobrī Latvijas Kultūras akadēmijas Promocijas padomes atklātajā sēdē ANNA KALVE aizstāvēja promocijas darbu un viņai piešķīra Dr.art. zinātnisko grādu. Balsošanas rezultāti: par – 7, pret – nav, nederīgi biļeteni – 1.

***

Latvijas Universitātes Pedagoģijas zinātņu nozares promocijas padome 2012.gada 4. oktobra sēdē piešķīra pedagoģijas doktora (Dr. paed.) zinātnisko grādu SPODRAI AUSTRUMAI skolas pedagoģijas apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par – 6; pret – nav; nederīgu biļetenu nav.

***

Latvijas Universitātes Pedagoģijas zinātņu nozares promocijas padome 2012.gada 4. oktobra sēdē piešķīra pedagoģijas doktora (Dr. paed.) zinātnisko grādu LARISAI MAĻKOVAI nozaru pedagoģijas apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par – 5; pret – nav; nederīgu biļetenu nav.

***

Rīgas Stradiņa universitātes Internās medicīnas promocijas padome 2012.gada 9.oktobrī atklātā sēdē piešķīra LR medicīnas doktora zinātnisko grādu specialitātē – internā medicīna, kardioloģija NIKOLAJAM ŅESTEROVIČAM. Balsošanas rezultāti: par –10, pret – 0, nederīgu biļetenu nav.

***

LU Ķīmijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēdē 2012. gada 11. oktobrī ELĪNA PAJUSTE aizstāvēja promocijas darbu un viņai tika piešķirts doktora (Dr. chem.) zinātniskais grāds ķīmijas zinātņu nozares fizikālās ķīmijas apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par – 7, pret –nav, nederīgu biļetenu nav.

***

RTU inženierzinātņu nozares promocijas padome P–07 2012. gada 15.oktobra sēdē piešķīra inženierzinātņu doktora zinātnisko grādu ULDIM DONIŅAM. Balsošanas rezultāti: par – 10 balsis; pret – 0; nederīgi biļeteni – 0.

***

Rīgas Stradiņa universitātes Teorētiskās medicīnas promocijas padome 2012.gada 15.oktobrī atklātā sēdē piešķīra LR medicīnas doktora zinātnisko grādu specialitātē – morfoloģija ANNAI MISKOVAI. Balsošanas rezultāti: par –7, pret – 0, nederīgu biļetenu nav.

***

Rīgas Stradiņa universitātes Ķirurģijas promocijas padome 2012.gada 18.oktobrī atklātā sēdē piešķīra LR medicīnas doktora zinātnisko grādu specialitātē – plastiskā ķirurģija MĀRTIŅAM KAPICKIM. Balsošanas rezultāti: par – 6, pret – 0, nederīgu biļetenu – nav

***

Elektrotehnikas nozares promocijas padome ”RTU – P14” 2012. gada 18. oktobra sēdē piešķīra inženierzinātņu doktora zinātnisko grādu Elektriskās mašīnas un iekārtas apakšnozarē KRISTĪnAI BĒRZIŅAI. Balsošanas rezultāti: par – 9, pret – 1, nav, nederīgu biļetenu nav.

2012. gada 25.oktobrī RTU Materiālzinātnes nozares Promocijas padomes P–18 atklātā sēdē AGNESE STUNDA–ZUJEVA aizstāvēja promocijas darbu un viņai piešķīra Dr.sc.ing. zinātnisko grādu. Balsošanas rezultāti: piedalās – 13, par –13, pret – nav, nederīgu biļetenu nav.

***

Rīgas Stradiņa universitātes Ķirurģijas promocijas padome 2012.gada 25.oktobrī atklātā sēdē piešķīra LR medicīnas doktora zinātnisko grādu specialitātē – ginekoloģija un dzemdniecība RONALDAM MAČUKAM. Balsošanas rezultāti: par –7, pret – 0, nederīgu biļetenu nav

***

RTU Mehānikas un mašīnzinātnes nozaru promocijas padomes atklātajā sēdē 2012.gada 26. oktobrī ANITA GERIŅA–ANCĀNE aizstāvēja promocijas darbu un viņai tika pieškirts inženierzinātņu doktores grāds mašīnzinātnes nozares mašīnu projektēšanas apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par – 9, pret – nav, nederīgu biļetenu nav.

***

RTU Mehānikas un mašīnzinātnes nozaru promocijas padomes atklātajā sēdē 2012.gada 26. oktobrī AGRITA KOVAĻSKA aizstāvēja promocijas darbu un viņai tika pieškirts inženierzinātņu doktores grāds mašīnzinātnes nozares mašīnu projektēšanas apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par – 9, pret – nav, nederīgu biļetenu nav.

***

LLU Ekonomikas nozares Agrārās ekonomikas un Reģionālās ekonomikas apakšnozaru promocijas padomes atklātā sēdē 2012. gada 2. novembrī JĀNIS OZOLIŅŠ aizstāvēja promocijas darbu un viņam tika piešķirts ekonomikas doktora grāds (Dr.oec.) agrārajā ekonomikā. Balsošanas rezultāti: par – 9, pret – nav, nederīgi – nav.

***

LLU Ekonomikas nozares Agrārās ekonomikas un Reģionālās ekonomikas apakšnozaru promocijas padomes atklātā sēdē 2012. gada 2. novembrī LĪGA BRŪNIŅA aizstāvēja promocijas darbu un viņai tika piešķirts ekonomikas doktora grāds (Dr.oec.) reģionālajā ekonomikā. Balsošanas rezultāti: par – 8, pret – nav, nederīgi – nav.

***

RTU inženierzinātņu nozares promocijas padome P–07 2012. gada 5.novembra sēdē piešķīra inženierzinātņu doktora zinātnisko grādu IVARAM KARPIČAM. Balsošanas rezultāti: par – 11 balsis; pret – 0; nederīgi biļeteni – 0.

***

Rīgas Stradiņa universitātes Internās medicīnas promocijas padome 2012.gada 5.novembrī atklātā sēdē piešķīra LR medicīnas doktora zinātnisko grādu specialitātē – iekšķīgas slimības ALLAI RIVKINAI. Balsošanas rezultāti: par –10, pret – 0, nederīgu biļetenu – nav.

***

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas Pedagoģijas promocijas padome 2012. gada 6. novembra atklātā sēdē piešķīra pedagoģijas doktora zinātnisko grādu (Dr. paed.) SANDRAI VĪTOLAI dejas pedagoģijas apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par – 8, pret – nav, nederīgu biļetenu – nav.

***

2012.gada 8.novembrī RTU promocijas padomes P–08 atklātajā sēdē ROMANS JERJOMINS aizstāvēja promocijas darbu un viņam piešķīra Dr.sc.ing. zinātnisko grādu. Balsošanas rezultāti: “par” – 8, “pret” – 0, nederīgi biļeteni – 2.

***

Rīgas Stradiņa universitātes Teorētiskās medicīnas promocijas padome 2012.gada 12.novembrī atklātā sēdē piešķīra LR medicīnas doktora zinātnisko grādu specialitātē – aroda un vides medicīna ŽANNAI MARTINSONEI. Balsošanas rezultāti: par –8, pret – 0, nederīgu biļetenu – nav.

***

Rīgas Stradiņa universitātes Teorētiskās medicīnas promocijas padome 2012.gada 12.novembrī atklātā sēdē piešķīra LR medicīnas doktora zinātnisko grādu specialitātē – medicīna KRISTĪNEI AZARJANAI. Balsošanas rezultāti: par –8, pret – 0, nederīgu biļetenu – nav.

***

2012.gada 14.novembrī LU Datorzinātnes nozares promocijas padome atklātā sēdē piešķīra EDGARAM DIEBELIM datorzinātņu doktora (Dr.sc.comp.) zinātnisko grādu apakšnozarē Datu apstrādes sistēmas un datortīkli. Balsošanas rezultāti: piešķirt – 13, nepiešķirt – nav, nederīgu biļetenu nav.

***

Rīgas Stradiņa universitātes Ķirurģijas promocijas padome 2012.gada 14.novembrī atklātā sēdē piešķīra LR medicīnas doktora zinātnisko grādu specialitātē – ķirurģija ARTŪRAM OZOLIŅAM. Balsošanas rezultāti: par –8, pret – 0, nederīgu biļetenu – nav.

***

Daugavpils Universitātes Bioloģijas promocijas padomes atklātā sēdē 2012.gada 21.novembrī DINA CĪRULE aizstāvēja promocijas darbu un viņai tika piešķirts doktora zinātniskais grāds bioloģijas nozares ekoloģijas apakšnozarē (Dr.biol.). Balsošanas rezultāti: par – 7, pret – 0, nederīgu biļetenu nav.

***

Daugavpils Universitātes Bioloģijas promocijas padomes atklātā sēdē 2012.gada 21.novembrī JANĪNA DAUKŠTE aizstāvēja promocijas darbu un viņai tika piešķirts doktora zinātniskais grāds bioloģijas nozares ekoloģijas apakšnozarē (Dr.biol.). Balsošanas rezultāti: par – 6, pret – 0, nederīgu biļetenu nav.

Powered by Elxis - Open Source CMS