WoodWisdom-Net+

7-01-2013
ESdok/WoodWisdomNet.jpg 

WoodWisdom-Net+ Pacing Innovation in the Forest-Based Sector 

WoodWisdom-Net+ (WWN+) ir ERA-net projekts nacionālo programmu meža zinātnē koordinēšanai, lai nodrošinātu efektīvu un ilgtspējīgu meža resursu izmantošanu.

2013.gada 30.aprīlī noslēdzās "WoodWisdomNet+" zinātnisko projektu  pieteikumu iesniegšana konkursa 1.kārtai. Rezultāti un uzaicinājumi  iesniegt projektu pieteikumus  2.kārtai tiks izsūtīti koordinatoriem  jūnija beigās.

Statistikie dati par "WoodWisdomNet+" konkursā iesniegtajiem projektu  pieteikumiem.

WWN+ piedalās 20 organizācijas no 12 valstīm:

Valsts

Partnerorganizācija

1. Somija

Somijas Tehnoloģiju un inovāciju aģentūra (TEKES)

2. Somija

Somijas Akadēmija

3. Somija

Somijas Lauksaimniecības un mežsaimniecības ministrija

4. Zviedrija

Zviedrijas Valsts inovācijas sistēmu aģentūra (VINNOVA)

5. Zviedrija

Zviedrijas Enerģijas aģentūra

6. Norvēģija

Norvēģijas Zinātnes padome

7. Vācija

Atjaunojamo resursu aģentūra

8. Francija

Francijas Lauksaimniecības, zivsaimniecības un meža resursu ministrija

9. Francija

Mežsaimniecības tehnoloģiju institūts

10. Francija

Nacionālais lauksaimniecības zinātniski pētnieciskais institūts (INRA)

11. Francija

Francijas Vides un enerģijas pārvaldes aģentūra

12. Latvija

Zemkopības ministrija

13. Latvija

Latvijas Zinātņu akadēmija

14. Austrija

Austrijas Federālā lauksaimniecības, mežsaimniecības, vides un ūdens pārvaldes ministrija

15. Šveice

Tehnoloģiju un inovāciju komiteja

16. Šveice

Šveices Federālais Vides birojs

17. Slovēnija

Augstākās izglītības, zinātnes un tehnoloģiju ministrija

18. Lielbritānija

Mežsaimniecības komiteja

19. Īrija

Lauksaimniecības, pārtikas un jūras departaments

20. Slovākija

Lauksaimniecības un lauku rajonu attīstības ministrija


WWN+
sākās 2012.gada 15.novembrī un ilgs līdz 2017.gada 14.novembrim.

Projekta mājas lapa: www.woodwisdom.net

Kontaktpersona Latvijā:

Dr.biol. Dace Tirzīte,
e-pasts:
,
mob.tel.: 29644426

Iepriekšējā pieredze:

Pirmais ERA-NET projekts mežu zinātnē un koksnes pārstrādē |„WoodWisdomNet“ sākās 2004.gadā, tajā piedalījās 12 sadarbības partneri no 5 valstīm, vēlāk pievienojās 6 jauni dalībnieki no 3 valstīm. „WoodWisdomNet“ ietvaros tika organizēts projektu pieteikumu konkurss, kurā finansēja 17 pētniecības projektus ar kopējo budžetu 20 miljonu eiro.

Iesākto valstu sadarbību turpināja ERA-NET projekts „WoodWisdomNet-2“, kurā iesaistījās arī Latvija. „WoodWisdomNet-2“ sākās 2009.gada 1.martā un turpinājās līdz 2012.gada 29.februārim, tajā piedalījās 19 organizācijas no 12 valstīm. Tika organizēti 2 pētniecības projektu konkursi. Abos konkursos kopā tika iesniegti 119 projektu pieteikumi, no tiem 22 projektus izvirzīja finansēšanai. Projektu tematika ir ļoti daudzveidīga, tiek pētītas koksnes modifikācijas, koksnes šķiedru uzbūve un īpašības, celulozes atvasinājumu izmantošanas iespējas biomedicīnas produktu radīšanai, biokompozītu struktūra un izmantošanas iespējas, jaunas tehnoloģijas meža industrijai u.c.. Latvijas zinātnieki un uzņēmēji piedalījās 21 projektu pieteikuma sagatavošanā, no tiem 3 ir finansēti un tiek īstenoti. Visos trijos sekmīgajos projektos piedalās zinātnieku grupas no Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta.

Pēdējā atjaunošana 16-05-2013
Powered by Elxis - Open Source CMS