Aizstāvēšana

20-06-2013

 


Ņemot vērā recenzentu komandējumu 27.jūnijā, tiek atcelta ILZES VILDES promocijas sēdē, kas tika plānota 27.jūnijā plkst. 10.00.
(Skat. “ZV Nr.9). Promocijas sēde pārcelta uz 4.jūliju plkst. 10.00.

***

2013.gada 27. jūnijā plkst. 16.00 Latvijas Universitātes muzeja zālē, Raiņa bulvārī 19 Latvijas Universitātes Medicīnas, farmācijas un bioloģijas nozaru promocijas padomes atklātā sēdē

ELĪNA DIMIŅA

aizstāvēs promocijas darbu “Antibakteriālās rezistences attīstības tendenču prognozēšana izmantojot dažādas antibiotiku patēriņa mērīšanas metodes” medicīnas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: prof. Aija Žilēviča, LU Medicīnas fakultāte; prof. Ģirts Briģis, RSU Sabiedrības veselības fakultāte; prof. Rolanda Valenteliene, Lietuvas Higiēnas institūts.

Ar promocijas darbu var iepazīties LU bibliotēkā, Rīgā, Raiņa bulvārī 19.

***

2013.gada 28.jūnijā plkst. 10.00 notiks LU Juridiskās zinātnes nozares krimināltiesību, kriminālistikas un operatīvās darbības teorijas apakšnozaru promocijas padomes atklātā sēde (Rīgā, Raiņa bulv.19, 8. auditorijā), kurā promocijas darbu  tiesību doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

ĒRIKA KRUTOVA.

Tēma: “Kopējās izmeklēšanas grupas kā viens no starptautiskās sadarbības veidiem kriminālprocesā”.

Recenzenti: prof. Dr.iur. Sandra Kaija (Baltijas Starptautiskā akadēmija); prof. Dr.iur. Jānis Ivančiks (Daugavpils universitāte); prof. Dr.iur. Lali Papiashvili (Ivana Javakhišvili Tbilisi Valsts universitāte, Gruzija)

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Bibliotēkas Daudznozaru bibliotēkā: datorika, juridiskās zinātnes, teoloģija (Raiņa bulv. 19, 2.stāvs, 203.telpa).

***

2013. gada 28. jūnijā plkst. 10.00 Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē Alberta ielā 10, 216. telpā, notiks Latvijas Universitātes promocijas padomes ģeoloģijā atklātā sēde, kurā promocijas darbu doktora zinātniskā grāda iegūšanai ģeoloģijā aizstāvēs

MĀRIS DAUŠKANS.

Temats: “Kēmu terases Latvijas starplobu izometriskajās augstienēs”.

Recenzenti: prof., Dr. geol. Valdis Segliņš, Latvijas Universitāte; docents, Dr. geol. Juris Soms, Daugavpils Universitāte; asoc. prof., Dr. geol. Laimdota Kalniņa, Latvijas Universitāte.

Ar promocijas darbu var iepazīties LU bibliotēkā, Raiņa bulv. 19, LU Zemes un vides zinātņu bibliotēkā, Alberta ielā 10 un internetā LU portālā.

***

2013. gada 28. jūnijā plkst. 12.30 Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē Alberta ielā 10, 216. telpā, notiks Latvijas Universitātes promocijas padomes ģeoloģijā atklātā sēde, kurā promocijas darbu doktora zinātniskā grāda iegūšanai ģeoloģijā aizstāvēs

ILZE OZOLA.

Temats: “Holocēna organogēnie nogulumi un to uzkrāšanās apstākļu izmaiņas purvos Ziemeļvidzemē”.

Recenzenti: prof., Dr. geol. Valdis Segliņš, Latvijas Universitāte; docents, Dr. geol. Juris Soms, Daugavpils Universitāte; prof., Dr. geol. Ervīns Lukševičs.

Ar promocijas darbu var iepazīties LU bibliotēkā, Raiņa bulv. 19, LU Zemes un vides zinātņu bibliotēkā, Alberta ielā 10 un internetā LU portālā.

***

2013. gada 28. jūnijā plkst. 15.00 Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē Alberta ielā 10, 216. telpā, notiks Latvijas Universitātes promocijas padomes ģeoloģijā atklātā sēde, kurā promocijas darbu doktora zinātniskā grāda iegūšanai ģeoloģijā aizstāvēs

SANDIJS MEŠĶIS.

Temats: “Pēdu fosiliju kompleksi Galvenā devona lauka Franas stāva nogulumos”.

Recenzenti: asoc. prof., Dr. geol. Ģirts Stinkulis, Latvijas Universitāte; prof., Dr. geol. Valdis Segliņš, Latvijas Universitāte; prof., Dr. biol. Viesturs Melecis, Latvijas Universitātes Bioloģijas institūts.

Ar promocijas darbu var iepazīties LU bibliotēkā, Raiņa bulv. 19, LU Zemes un vides zinātņu bibliotēkā, Alberta ielā 10 un internetā LU portālā.

***

2013. gada 3. jūlijā, plkst. 10.00 RTU Transporta un satiksmes zinātnes nozares Promocijas padomes “RTU P–22“  atklātajā sēdē Rīgā, Lomonosova ielā 1A, k–1, 218. auditorijā

OLGA GIRVICA

aizstāvēs disertāciju par tēmu “Optimizācijas modeļu un metožu izstrādāšana loģistikas kompānijas veiksmīgai darbībai” inženierzinātņu doktora grāda iegūšanai.

Recenzenti: prof. Dr.habil.sc.ing. Aleksejs Latkovs (TSI), prof. Dr.habil.sc.ing. Jurijs Merkurjevs (RTU), prof. Dr.habil.sc.oeg. Arnolds Hižņaks (Maskavas Apgabala Valsts Sociāli Humanitārais institūts).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā, Ķīpsalas ielā 10 un Valsts Nacionālajā bibliotēkā, Anglikāņu ielā 5.

***

2013. gada 3.jūlijā plkst. 11.00 RTU Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātē Kronvalda bulvārī 1 – 117 telpā notiks ”RTU – P14” Promociju padomes atklātā sēde, kurā promocijas darbu inženierzinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai elektrotehnikas nozarē aizstāvēs

VLADIMIRS KAREVS

par tēmu “Dzelzceļa automātikas un telemātikas sistēmas monitoringa un diagnosticēšanas metožu izpēte un izstrāde”.

Recenzenti: RTU prof. Dr.habil.sc.ing. I.Raņķis (RTU, Latvija); Dr.sc.ing. D.Udris (VGTU, Lietuva); Dr.sc.ing., B.Perniķis (Latvija).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU EEF mājas lapā http://www.eef.rtu.lv un RTU Zinātniskajā bibliotēkā, Ķīpsalas ielā 10.

***

2013. gada 5. jūlijā plkst. 14.00 LU Fizikas un matemātikas fakultātē, Zeļļu ielā 8, 233. auditorijā, LU Fizikas, astronomijas un mehānikas zinātnes nozares specializētās promocijas padomes atklātā sēdē

JURIS KALVĀNS

aizstāvēs promocijas darbu “Tumšajos starpzvaigžņu gāzu-putekļu miglājos esošo putekļu ietekme uz šo miglāju ķīmisko sastāvu” fizikas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dmitrijs Docenko (Dr.rer.nat., LU); Maria Elisabetta Palumbo, Astrophysical Observatory of Catania (Dr.phys.); Eric Herbst, Commonwealth Professor of Chemistry Astronomy, and Physics University of Virginia Department of Chemistry (PhD).

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Zinātniskajā bibliotēkā un LU Fizikas un matemātikas fakultātē F210.telpā.

***

2013. gada 5. jūlijā plkst. 16.00 LU Fizikas un matemātikas fakultātē, Zeļļu ielā 8, 233. auditorijā, LU Fizikas, astronomijas un mehānikas zinātnes nozares specializētās promocijas padomes atklātā sēdē

 DMITRIJS BEZRUKOVS

aizstāvēs promocijas darbu “Saules aktīvo apgabalu īpatnību pētījumi, izmantojot novērojumus mikroviļņu diapazonā” fizikas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: Ivars Šmelds (Dr.phys., LU); Астрономический институт им. В. В. Соболева Санкт-Петербургского университета; Korzhavin N. Anatoly (Dr.Phys), Санкт-Петербургский филиал Специальной Астрофизической ОбсерваторииAr promocijas darbu var iepazīties LU Zinātniskajā bibliotēkā un LU Fizikas un matemātikas fakultātē F210.telpā.

***

2013.gada 8.jūlijā plkst. 10.00 Rīgā, Kronvalda bulvārī 1, 21. auditorijā, RTU Vides zinātnes nozares RTU promocijas padomes P–19 atklātā sēdē promocijas darbu vides pārvaldības apakšnozarē doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

 LĪGA LIEPLAPA

par tēmu “Autoceļu ietekmes uz vidi novērtējuma metodika”.

Oficiālie recenzenti: profesore, ģeogrāfijas zinātņu doktore Agrita Briede (Latvijas Universitāte), profesore Zaneta Stasiskiene (Kauņas Tehnoloģiskā universitāte, Lietuva), vadošā pētniece, ķīmijas doktore Sarma Valtere (Rīgas Tehniskā universitāte).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU bibliotēkā Ķīpsalas ielā 10, Valsts Nacionālajā bibliotēkā Anglikāņu ielā 5 un Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātē 233. kabinetā.

***

2013.gada 15.jūlijā plkst. 11.00 Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultātes (APF) 115.auditorijā Rīgā, Āzenes ielā 18 notiks Arhitektūras nozares promocijas padomes RTU P–10 atklāta sēde, kurā

EDGARS BONDARS

aizstāvēs promocijas darbu “Telpiskās vides projektēšana bioklimatisko faktoru kontekstā” arhitektūras doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Arhitektūras daļas vadītājs, Dr.arch. J. Zilgalvis, RTU Būvniecības fakultātes doc. Dr.sc.ing. J. Biršs un Viļņas Ģedimina Tehniskās universitātes asoc.profesors, Dr.arch. G. Stauskis.

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā Ķīpsalas ielā 10 un ar darba kopsavilkumu – RTU mājas lapā http://www.rtu.lv (Doktorantiem – Promocijas darbi).

***

Latvijas Universitātes Pedagoģijas zinātņu nozares promocijas padome 2013.gada 16. maija sēdē piešķīra pedagoģijas doktora (Dr. paed.) zinātnisko grādu INETAI ROBIŅAI sociālās pedagoģijas apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par – 6; pret – nav; nederīgu biļetenu nav.

***

LLU Ekonomikas nozares Agrārās ekonomikas un Reģionālās ekonomikas apakšnozaru promocijas padomes atklātā sēdē 2013. gada 17.maijā ROSITA ZVIRGZDIŅA aizstāvēja promocijas darbu ekonomikas doktora grāda iegūšanai un viņai tika piešķirts LR ekonomikas doktora grāds (Dr.oec.) reģionālajā ekonomikā. Balsošanas rezultāti: par – 6, pret – 1, nederīgi – nav.

***

2013.gada 20.maijā LU Ekonomikas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Aspazijas bulv.5, 322. auditorijā promocijas darbu ekonomikas doktora (Dr. oec.) zinātniskā grāda iegūšanai ekonomikas nozarē, apakšnozarē –Latvijas tautsaimniecība aizstāvēja ILZE PRŪSE. Balsošanas rezultāti: piešķirt 9, nepiešķirt – , nederīgi biļeteni nav.

***

Latvijas Universitātes Juridiskās zinātnes nozares krimināltiesību, kriminālistikas un operatīvās darbības teorijas apakšnozaru promocijas padome 2013.gada 20.maijā atklātā sēdē piešķīra tiesību doktora zinātnisko grādu juridiskās zinātnes krimināltiesību apakšnozarē JURIM JURISAM. Balsošanas rezultāti: par – 6, pret – 0, nederīgi biļeteni – 0.

***

LU Literatūrzinātnes, folkloristikas un mākslas zinātnes nozares promocijas padomes atklātā sēdē 2013.gada 21.maijā DAINA LEIMANE aizstāvēja promocijas darbu un viņai tika piešķirts filoloģijas doktora (Dr.philol.) zinātniskais grāds literatūrzinātnes nozarē, latviešu literatūras vēstures apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par – 7, pret – 1, nederīgu biļetenu nav.

***

LU Literatūrzinātnes, folkloristikas un mākslas zinātnes nozares promocijas padomes atklātā sēdē 2013.gada 21.maijā LAIMDOTA LOČMELE aizstāvēja promocijas darbu un viņai tika piešķirts filoloģijas doktora (Dr.philol.) zinātniskais grāds literatūrzinātnes nozarē, literatūras teorijas apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par – 7, pret – 1, nederīgu biļetenu nav.

***

Latvijas Lauksaimniecības universitātes Promocijas padome Lauksaimniecības zinātņu nozares Laukkopības apakšnozares atklātā sēdē 2013. gada 22. maijā piešķīra lauksaimniecības doktora zinātnisko grādu (Dr. agr.) JĀNIM LEPSIM. Balsošanas rezultāti: par 8 balsis, pret – nav, atturas – nav.

***

Latvijas Lauksaimniecības universitātes Promocijas padome Lauksaimniecības zinātņu nozares Laukkopības apakšnozares atklātā sēdē 2013. gada 22. maijā piešķīra lauksaimniecības doktora zinātnisko grādu (Dr. agr.) DACEI ŠTERNEI. Balsošanas rezultāti: par 9 balsis, pret – nav, atturas – nav.

***

Latvijas Universitātes Pedagoģijas zinātņu nozares promocijas padome 2013.gada 23. maija sēdē piešķīra pedagoģijas doktora (Dr. paed.) zinātnisko grādu INGRĪDAI MURAŠKOVSKAI pieaugušo pedagoģijas apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par – 7; pret – nav; nederīgu biļetenu nav.

***

Latvijas Lauksaimniecības universitātes Mežzinātņu nozares un Materiālzinātņu nozares Koksnes materiālu un tehnoloģijas apakšnozares promocijas padome 2013.gada 24.maija atklātā sēdē piešķīra inženierzinātņu doktora (Dr.sc.ing.) zinātnisko grādu materiālzinātņu nozares koksnes materiālu un tehnoloģijas apakšnozarē LV Koksnes ķīmijas institūta pētniekam RAMŪNAS TUPČIAUSKAM. Balsošanas rezultāti: par – 9, pret – nav, nederīgu biļetenu – nav.

***

Latvijas Universitātes Juridiskās zinātnes nozares civiltiesību apakšnozares promocijas padome 2013.gada 24. maijā atklātā sēdē piešķīra tiesību doktora (Dr.iur.) zinātnisko grādu SILVIJAI MEIEREI. Balsošanas rezultāti: par – 8, pret – 0, nederīgu biļetenu nav.

***

Latvijas Universitātes Juridiskās zinātnes nozares civiltiesību apakšnozares promocijas padome 2013.gada 24. maijā atklātā sēdē piešķīra tiesību doktora (Dr.iur.) zinātnisko grādu DAINAI OSEI. Balsošanas rezultāti: par – 8, pret – 0, nederīgu biļetenu nav.

Pēdējā atjaunošana 20-06-2013
Powered by Elxis - Open Source CMS