RURAGRI

1-07-2014

ERA-Net projekts RURAGRI ("Facing sustainability: New relationships between rural areas and agriculture in Europe") iesākās 2009.gada 1.oktobrī un noslēdzās 2014.gada 31.martā. Projekta īstenošanā piedalījās 19 valstis - Austrija, Beļģija, Dānija, Francija, Vācija, Ungārija, Īrija, Itālija, Izraēla, Kipra, Latvija, Lietuva, Nīderlande, Polija, Slovēnija, Spānija, Šveice, Turcija un Zviedrija. Projekta koordinators - Francijas Nacionālais lauksaimniecības pētniecības institūts (INRA, Institute National de la Recherche Agronomique).  RURAGRI projektā iesaistītās organizācijas vispirms izstrādāja kopēju pētniecības stratēģiju un vienojās par kopēja pētniecības projektu konkursa organizēšanu šādās tēmās:

1. Dažādu veidu un dažādas kvalitātes ekosistēmu sabiedrisko labumu nodrošinājuma identifikācija   atšķirīgos lauku rajonos;

2. Sociāli-ekonomiskā lauku rajonu attīstība;

3. Zemes resursu izmantošanas un pārvaldīšanas metožu labākās prakses identificēšana.

Konkursam kopumā tika iesniegti 33 projektu pieteikumi. Latvijas zinātnieki piedalījās 10 projektu pieteikumu sagatavošanā, kas norāda par Latvijas lielo interesi šajās pētījumu jomās. No iesniegtajiem pieteikumiem tika vērtēti 27 projektu pieteikumi, jo 6 iesniegtajos projektu pieteikumos kāds no dalībniekiem neatbilda nacionālajiem administratīvajiem kritērijiem. Diemžēl arī 2 projektu pieteikumos, kur piedalījās Latvijas zinātnieki, kāds no citu valstu partneriem neatbilda attiecīgajā valstī noteiktajiem kritērijiem, tāpēc šie projekti netika vērtēti.

Iesniegtos projektu pieteikumus izvērtēja neatkarīgi eksperti no dažādām valstīm, un ekspertu komisija ieteica finansēšanai 15 no 27 izvērtētajiem projektu pieteikumiem. Jāatzīmē, ka Latvijas zinātniskās institūcijas bija piecos finansēšanai izvirzīto projektu konsorcijos. Ņemot vērā katras valsts finansiālās iespējas, RURAGRI dalībvalstis vienojās no 15 rekomendētajiem projektu pieteikumiem finansēt 5 projektu pieteikumus. Latvijas zinātnieki piedalās divos no šiem projektiem.

1. Projektā RETHINK ("Rethinking the links between farm modernization, rural development and resilience in a world of increasing demands and finite resources") Latvijas dalībnieki ir Baltijas Studiju centra un Latvijas Lauksaimniecības universitātes zinātnieki profesora Tāļa Tīsenkopfa vadībā. Projektu īsteno 14 sadarbības partneri no Vācijas, Beļģijas, Austrijas, Šveices, Spānijas, Dānijas, Francijas, Itālijas, Īrijas, Izraēlas, Zviedrijas, Latvijas, Lietuvas un Turcijas. Projekta koordinators ir Gētes Frankfurtes Universitāte (Institute for Rural Development Research, J W Goethe University Frankfurt). Projekta mērķis ir analizēt saikni starp zemnieku saimniecību modernizāciju, lauku attīstību, labklājību un lauku dzīvotspēju, pievēršot uzmanību zināšanu un mācīšanās procesu nozīmei. Pētījums kritiski izvērtē līdzšinējo lauku modernizācijas gaitu, kas uzsvaru likusi uz lielražošanas attīstību un tehnoloģiskiem uzlabojumiem, nereti novārtā atstājot mazo saimniecību iespējas un sociālās inovācijas. Tiek meklētas atbildes uz jautājumu, kādi vēl attīstības ceļi ir ejami saimniecību modernizācijā, kas saglabātu to daudzveidību, veidotu jaunas tirgus nišas un nostiprinātu kopējo lauku labklājību un dzīvotspēju. Zināšanām un kooperācijai šais procesos ir sevišķa nozīme. Katrā valstī paredzēta padziļināta gadījumu izpēte pēc kopīgas metodoloģijas. Tā, Latvijas dalībnieki pētīs mazo saimniecību attīstības stratēģijas. Projektā paredzēts izveidot arī konsultatīvo grupu no praktiķu un politiķu vidus, kuri palīdzētu virzīt pētījumu atbilstoši Latvijas vajadzībām.

                RETHINK projekta mājas lapa: http://www.rethink-net.eu/home.html

2. Otrajā sekmīgajā projektā TRUSTEE ("Towards RUral Synergies and Trade-offs between Economic development and Ecosystem services") piedalās Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultātes zinātnieki Dr.biol. Aināra Auniņa vadībā. Projekta koordinators ir Francijas Nacionālais lauksaimniecības pētniecības institūts (INRA). Projekta īstenošanā piedalās 16 sadarbības partneri no 8 valstīm (Francijas, Vācijas, Zviedrijas, Itālijas, Austrijas, Īrijas, Spānijas, Latvijas). Projekta mērķis ir noskaidrot kompleksās likumsakarības starp ekonomisko attīstību un ekosistēmu pakalpojumiem dažādos telpiskos mērogos. Latvijas zinātnieku grupa darbosies projekta aktivitātē "Ekosistēmas pakalpojumu komplektu sastāvs un izvietojums", lokālā un nacionālā mērogā kartējot ekosistēmas pakalpojumus, noskaidrojot to mijiedarbību, noteicošos faktorus un iespējamos indikatorus, īpašu uzmanību pievēršot bioloģiskajai daudzveidībai.

                TRUSTEE mājas lapas adrese: http://www.trustee-project.eu

Ņemot vērā Latvijas sociāli-ekonomisko zinātņu jomas pētnieku ļoti lielo interesi par RURAGRI konkursu (Latvijas zinātnieki ir piedalījušies trešdaļā no konkursam iesniegto projektu pieteikumiem), ir būtiski arī turpmāk iesaistīties jaunos šīs jomas ERA-NET projektos.

Par RURAGRI sekmīgo projektu īstenošanu Latvijā atbild LZA akadēmiķe, profesore Baiba Rivža un LZA Eiropas programmu centra projektu koordinatore Dr. Dace Tirzīte.

RURAGRI mājas lapas adrese http://www.ruragri-era.net/.

Powered by Elxis - Open Source CMS