Aizstāvēšana

4-09-2014

2014. gada 18. septembrī plkst. 16.00 Latvijas Kultūras akadēmijā Rīgā, Ludzas ielā 24, 25. auditorijā notiks Latvijas Kultūras akadēmijas Promocijas padomes atklātā sēde, kurā

ZANE RADZOBE

aizstāvēs promocijas darbu “Alvja Hermaņa režija: tradīcijas un novatorisms” mākslas zinātņu doktora grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr. art. Rūta Muktupāvela; Dr. habil. philol. Viktors Hausmanis un Dr. habil. philol. Benedikts Kalnačs.

Ar promocijas darbu var iepazīties Latvijas Kultūras akadēmijas bibliotēkā Ludzas ielā 24, Rīgā.

***

2014.gada 19.septembrī plkst. 15.00 LU matemātikas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēdē (LU Fizikas un matemātikas fakultātē, Rīgā, Zeļļu ielā 8, 233.telpā) paredzēta

INESES BĒRZIŅAS

promocijas darba “Aperiodiskums galīgi ģenerētos bi-ideālos un ierobežotos bi-ideālos” aizstāvēšana matemātikas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: prof. Dr.habil.math. Rūsiņš Mārtiņš Freivalds (LU); prof. Dr.habil. math. Aivars Lorencs (EDI, LZA); prof. cand.sci. Edita Pelantova (Czech Technical University, Čehija).

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Zinātniskajā bibliotēkā, Rīgā, Kalpaka bulvārī 4.

***

2014. gada 25.septembrī plkst. 10:00 LLU Būvzinātnes nozares promocijas padomes atklātā sēdē Jelgavā, Akadēmijas ielā 19, sēžu zālē, promocijas darbu inženierzinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

ARMANDS CELMS

par tēmu “Latvijas nivelēšanas pamattīkla novērtējums un pilnveide”.

Recenzenti: Latvijas Universitātes prof., vadošais pētnieks, Dr.phys. Jānis Balodis; Lietuvas Aleksandra Stulginska universitātes asoc. prof., Dr. Donatas Rekus; Valsts universitātes Lvivska Politehnika prof., Dr.habil. ing. Igors Trevoga.

Ar promocijas darbu var iepazīties LLU Fundamentālajā bibliotēkā Jelgavā, Lielā iela 2 un internetā http://llufb.llu.lv/promoc_darbi.html.

***

2014.gada 25.septembrī plkst.14.30 Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultātē, Kronvalda bulvārī 4, 1. klausītavā, LU Bioloģijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēdē

MUDĪTE RUDZĪTE

aizstāvēs promocijas darbu “Ziemeļu upespērlene Margaritifera margaritifera (Linnaeus, 1758) Latvijā: izplatība, populāciju ekoloģija upju baseinu kontekstā un sugas izdzīvošanas iespēju novērtējums” bioloģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr.biol. Gunta Spriņģe (Latvijas Universitāte); Dr.biol. Artūrs Škute (Daugavpils Universitāte); Dr.biol. Solvita Strāķe (Latvijas Hidroekoloģijas institūts)

Ar darbu, sākot no 2014.gada 11.septembra varēs iepazīties LU Bibliotēkas daudznozaru bibliotēkā, Rīgā, Raiņa bulv. 19 - 203.

***

2014.gada 26.septembrī plkst.10.00 Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Socioloģijas nozares promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Dzirciema ielā 16, Hipokrāta auditorijā

GUNTA DARBIŅA

aizstāvēs promocijas darbu “Postsociālistiska patēriņa prakse piepilsētas vidē: vēlmju par jaunu privātmāju Pierīgā īstenojums”.

Oficiālie recenzenti: Dr.sc.soc. Anda Laķe (RSU); docente Dr.sc.soc. Līga Rasnača (LU Sociālo zinātņu fakultāte); profesors Dr.geogr. Oļģerts Nikodemus (LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte).

Ar promocijas darbu var iepazīties RSU bibliotēkā, RSU mājas lapā www.rsu.lv.

***

2014. gada 26. septembrī plkst.14.00 Rīgas Tehniskās universitātes Mehānikas nozares promocijas padomes P – 04 atklātajā sēdē Rīgā, Ezermalas ielā 6k, 302. auditorijā

MAKSIMS SMOĻAŅINOVS

aizstāvēs promocijas darbu “No kompozītmateriāliem izgatavoto aviācijas konstrukciju elementu ar bojājumiem stiprības pētīšana” inženierzinātņu doktora grāda iegūšanai.

Recenzenti: profesors, Dr. habil. sc. ing. Jānis Vība (Rīgas Tehniskā universitāte); profesors, Dr. sc. ing. Andrejs Krasņikovs (Rīgas Tehniskā universitāte); docents, Dr. sc. ing. Rafal Chatys (Kielces Tehniskā universitāte, Polija), fizikas un matemātikas zinātņu kandidāts Alexander Timonin (SIA „Centre Composite" tehniskais direktors, Rīga). Ar promocijas darbu var iepazīties Valsts Nacionālajā bibliotēkā, Mūkusalas ielā 3 un RTU Zinātniskajā bibliotēkā Ķīpsalas ielā 10.

***

2014. gada 1. oktobrī plkst. 13.00 Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrā, Rātsupītes ielā 1, konferenču zālē LU Bioloģijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēdē

INETA KALNIŅA

aizstāvēs promocijas darbu “Aptaukošanās un 2. tipa cukura diabēta ģenētiskie riska faktori Latvijas populācijā” bioloģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr. biol. Dace Pjanova (LBMC); Dr.biol. Edvīns Miklašēvics (RSU); PhD Andres Metspalu (Tartu Universitāte, Igaunija).

Ar darbu, sākot no 2014.gada 17.septembra varēs iepazīties LU Akadēmiskās bibliotēkas filiālē, Rīgā, Raiņa bulv. 19 - 203.

***

2014. gada 1.oktobrī plkst. 14.00 Biznesa augstskolā Turība, Graudu ielā 68, Rīgā, 108.telpā notiks Biznesa augstskolas Turība Promocijas padomes atklātā sēde, kurā promocijas darbu tiesību zinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

SINTIJA STIPRE.

Promocijas darba temats: “Latvijas valsts apbalvojumi un to tiesiskais regulējums”.

Recenzenti: Dr.iur. Jānis Pleps, Latvijas Universitāte, Dr.iur. Ingrīda Veikša, Biznesa augstskola Turība, Dr.soc. Toma Birmontiene, Mikolas Romeris universitāte, Lietuva.

Ar promocijas darbu un tā kopsavilkumu var iepazīties Biznesa augstskolas Turība bibliotēkas lasītavā Graudu ielā 68, Rīgā un internetā: http://www.turiba.lv/lv/bizness-zinatne/doktorantura/promocijas-darbu-temas/izstradatie-promocijas-darbi-un-kopsavilkumi/414/

***

2014.gada 3.oktobrī plkst.10.00 Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Socioloģijas nozares promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Dzirciema ielā 16, Hipokrāta auditorijā

IEVA SALMANE-KUĻIKOVSKA

aizstāvēs promocijas darbu “Bezrecepšu medikamentu, vitamīnu un uztura bagātinātāju lietošana Latvijā”.

Oficiālie recenzenti: Dr.sc.soc. Anda Laķe (RSU); docente Dr.sc.soc. Silva Seņkāne (LU Sociālo zinātņu fakultāte); Dr.med. Inese Gobiņa (RSU Sabiedrības veselības fakultāte).

Ar promocijas darbu var iepazīties RSU bibliotēkā, RSU mājas lapā www.rsu.lv.

***

2014. gada 6 oktobrī plkst.14.30 Rīgas Tehniskās universitātes Informācijas tehnoloģijas nozares promocijas padomes P - 07 atklātajā sēdē Rīgā, Meža ielā 1/3, 202. auditorijā

INESE ŠŪPULNIECE

aizstāvēs promocijas darbu “Biznesa procesu izpildes personalizēšana uzņēmumu lietotnēs” inženierzinātņu doktora grāda iegūšanai.

Recenzenti: profesors, Dr.sc.ing. Uldis Sukovskis (Rīgas Tehniskā universitāte); profesors, Dr.sc.comp. Māris Vītiņš (Latvijas Universitāte); asociētais profesors, PhD Gustaf Juell-Skielse (Stokholmas Universitāte, Zviedrija).

Ar promocijas darbu var iepazīties internetā http://www.rtu.lv (Doktorantiem -> Promocijas darbi) un RTU Zinātniskajā bibliotēkā Ķīpsalas ielā 10.

***

2014.gada 7.oktobrī plkst.14.30 Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultātē, Kronvalda bulvārī 4, 2. klausītavā, LU Bioloģijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēdē

JURĢIS ŠUBA

aizstāvēs promocijas darbu ”Latvijas sikspārņu rudens spietošana un migrācija” bioloģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr. Susanne Akesson (Lundas Universitāte, Zviedrija); Dr.biol. Jānis Ozoliņš (LVMI „Silava”); Dr.habil.biol.Tatjana Zorenko (Latvijas Universitāte).

Ar darbu, sākot no 2013.gada 23.septembra, varēs iepazīties LU Bibliotēkas daudznozaru bibliotēkā, Rīgā, Raiņa bulv. 19 - 203.

***

Latvijas Universitātes Pedagoģijas zinātņu nozares promocijas padome 2014.gada 26. jūnija sēdē piešķīra pedagoģijas doktora (Dr. paed) zinātnisko grādu LUDMILAI BABAJEVAI pieaugušo pedagoģijas apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par – 9; pret – nav; nederīgu biļetenu nav.

***

Ģeogrāfijas nozares promocijas padome 2014. gada 2. jūlija sēdē piešķīra ģeogrāfijas doktora zinātnisko grādu (Dr. geogr.) ģeogrāfijas nozares dabas ģeogrāfijas apakšnozarē MĀRIM NARTIŠAM. Balsošanas rezultāti: par – 7, pret – nav, nederīgi biļeteni – nav.

***

Ģeogrāfijas nozares promocijas padome 2014. gada 2. jūlija sēdē piešķīra ģeogrāfijas doktora zinātnisko grādu (Dr. geogr.) ģeogrāfijas nozares dabas ģeogrāfijas apakšnozarē SANTAI RUTKOVSKAI. Balsošanas rezultāti: par – 8, pret – nav, nederīgi biļeteni – nav.

***

Rīgas Stradiņa universitātes Medicīnas promocijas padome 2014.gada 2.jūlijā atklātā sēdē piešķīra LR medicīnas doktora zinātnisko grādu specialitātē – molekulārā bioloģija, infektoloģija LINDAI PIEKUSEI. Balsošanas rezultāti: par –8, pret – 0, nederīgu biļetenu nav.

***

Rīgas Stradiņa universitātes Politikas zinātnes promocijas padome 2014.gada 3.jūlijā atklātā sēdē piešķīra politikas zinātnes doktora zinātnisko grādu specialitātē – starptautiskā politika MĀRIM ANDŽĀNAM. Balsošanas rezultāti: par –7, pret – 0, nederīgu biļetenu nav.

***

2014. gada 4. jūlijā Latvijas Lauksaimniecības universitātē Vides zinātnes nozares Vides inženierzinātnes apakšnozares promocijas padomes atklātā sēdē Mg.env.sc. LAIMA BĒRZIŅA aizstāvēja promocijas darbu un ieguva LR inženierzinātņu doktora grādu. Balsošanas rezultāti: par – 9, pret – nav, atturas – nav.

***

Elektrotehnikas nozares promocijas padome ”RTU – P14” 2014. gada 15. jūlijā piešķīra inženierzinātņu doktora zinātnisko grādu elektriskās tehnoloģijas un automātikas apakšnozarē ANATOLIJAM ZABAŠTAM. Balsošanas rezultāti: par – 8, pret – nav, nederīgu biļetenu nav.

***

Daugavpils Universitātes Psiholoģijas promocijas padomes atklātā sēdē 2014. gada 18.jūlijā AIVIS DOMBROVSKIS aizstāvēja promocijas darbu un viņam tika piešķirts doktora zinātniskais grāds psiholoģijā, sociālās psiholoģijas apakšnozarē (Dr.psych.). Balsošanas rezultāti: par – 6, pret – nav, nederīgu biļetenu nav.

***

Latvijas Lauksaimniecības universitātes Mežzinātņu nozares un Materiālzinātņu nozares Koksnes materiālu un tehnoloģijas apakšnozares promocijas padomes atklātā sēdē 2014.gada 21.augustā JĀNIS KRŪMIŅŠ aizstāvēja promocijas darbu un viņam tika piešķirts LR mežzinātņu doktora grāds (Dr.silv.) meža ekonomikas un politikas apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par – 9, pret – 1, nederīgi – nav.

Pēdējā atjaunošana 9-09-2014
Powered by Elxis - Open Source CMS