LR ZM, LLMZA un LLZI Direktoru padomes organizētās lauku izmēģinājumu un laboratoriju eksperimentu skates - konkursa norise

4-09-2014

Jau kopš aprīļa sākuma lauksaimniecības un mežzinātnes zinātniskajos institūtos norisinās lauku izmēģinājumu un laboratoriju apskates, kas tiek rīkotas Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas (LR ZM), Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas (LLMZA) un Latvijas Lauksaimniecības zinātnisko iestāžu (LLZI) Direktoru padomes organizētās 2014. gada lauku izmēģinājumu un laboratoriju eksperimentu skates – konkursa ietvaros.

Skatēs tika aicināti piedalīties Zemkopības ministrijas departamentu vadītāji, speciālisti; Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centra darbinieki, speciālisti; Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes pārstāvji; Latvijas Universitātes aģentūras “LU Bioloģijas institūts” zinātnieki; Latvijas Agronomu biedrības pārstāvji; zemnieki, lauksaimniecības speciālisti, sabiedriskās organizācijas u.c. interesenti. Pasākumu ietvaros klātesošajiem tika dota iespēja iepazīties ar zinātnisko institūtu līdzšinējo darbību, nākotnes uzdevumiem, institūtos realizētajiem projektiem, jauno zinātnieku – doktorantu pētījumiem, kā arī lauku izmēģinājumiem un laboratoriju eksperimentiem. Visas skates tikušas atzinīgi novērtētas.

26. jūnijā notikušās lauku izmēģinājumu un laboratorijas apskates ietvaros LLU Lauksaimniecības fakultātē, LLU mācību un pētījumu saimniecībā “Pēterlauki” un SIA “Latvijas Augu aizsardzības pētniecības centrs” par Lauksaimniecības fakultātes aktualitātēm informēja LF dekāne, profesore, Dr.agr. Z. Gaile. Ar savu pētījumu rezultātiem iepazīstināja LF doktoranti – J. Gailis (ziņojuma tēma “Skrejvaboles (Coleoptera:Carabidae) kā integrētās augu aizsardzības elementi kviešu sējumos”) un D. Ruska (ziņojuma tēma “Kopproteīna un urīnvielas satura dinamika slaucamo govju pienā”). Notika MPS “Pēterlauki” izmēģinājumu apskate. MPS “Pēterlauki” vadītājs M. Katamadze iepazīstināja ar aktualitātēm mācību un pētījumu saimniecības darbībā. LAAPC zinātniskās padomes priekšsēdētāja Dr.biol. O. Treikale informēja par aktualitātēm LAAPC, kam sekoja izmēģinājumu apskate. Noslēgumā notika diskusijas.

4. jūlijā notika lauku izmēģinājumu skates Valsts Stendes graudaugu selekcijas institūtā un SIA “Pūres Dārzkopības pētījumu centrs”. Valsts Stendes graudaugu selekcijas institūtā notikušajā skatē institūta zinātniskās padomes priekšsēdētāja Dr.agr. S. Zute informēja par VSGSI paveikto 2013. gadā. Par savu pētījumu rezultātiem ziņoja doktorante L.Vojevoda (ziņojuma tēma – “Organiskās izcelsmes produktu izvilkumu ietekme uz kartupeļu ražu un augsnes mikrobioloģisko aktivitāti”). Notika institūta laboratorijas ēkas un lauku izmēģinājumu apskate, VSGSI direktora vietnieks I. Kude informēja par lauksaimniecības resursu izmantošanas un pārtikas valsts nozīmes pētniecības centra projekta ietvaros (ar ERAF atbalstu) veiktajiem renovācijas darbiem VSGSI.

Skate turpinājās SIA “Pūres Dārzkopības pētījumu centrs”. Lauku apskate sākās ar “Vārpu” kolekciju dārza apskati, kurā klātesošie tika iepazīstināti ar dārza pīlādžu un ābeļu kolekciju. Turpinājumā sekoja EUROLEGUME (Enhancing of legumes growing in Europe through sustainable cropping for protein supply for food and feed) projekta lauka apskate. Jaunā zinātniece Dz. Dēķena informēja ar sava pētījuma rezultātiem (ziņojuma tēma “Potcelmu ietekme uz sausnas un reducējošo cukuru satura izmaiņām plūmju viengadīgajos dzinumos ziemošanas periodā”). Noslēgumā klātesošie tika iepazīstināti ar Pūres DPC darbības pārskatu un notika diskusijas.

7. jūlijā notika lauku izmēģinājumu un laboratorijas apskate LLU aģentūrā “Lauksaimniecības tehnikas zinātniskais institūts”. Skates ietvaros ar ziņojumu par aģentūras darbu uzstājās Lauksaimniecības tehnikas zinātniskā institūta direktors Dr.sc.ing. S. Ivanovs. Ar savu pētījumu rezultātiem klātesošos iepazīstināja divas jaunās zinātnieces: V. Zagorska (promocijas darba tēma - “Siltuma režīma nodrošināšana zīdējsivēnu novietnēs”) un L. Kanceviča (promocijas darba tēma – “Konstrukcijas pamatojums saules enerģijas korektoram ar atstarotājiem”). Aģentūras pētnieki pastāstīja par īstenotajiem projektiem un to rezultātiem.

11. jūlijā Latvijas Valsts Augļkopības institūtā notikušajā skatē LVAI direktore Mg.soc. I. Lesiņa un Zinātniskās padomes priekšsēdētāja Dr.biol., akadēmiķe E. Kaufmane klātesošos iepazīstināja ar LVAI darbību, rezultātiem 2013. gadā un institūta nākotnes perspektīvām.

Par savu pētījumu rezultātiem informēja doktorante N. Zuļģe (ziņojuma tēma “Ābeļu lapu hlorotiskās plankumainības vīrusa epidemioloģija un molekulārā daudzveidība Latvijā”). Izmēģinājumu apskatē interesenti varēja iepazīties ar risku mazinošām tehnoloģijām ķiršu, aveņu un zemeņu stādījumos (Dr.agr. E.Rubauskis, Dr.biol. S.Strautiņa, Dr.agr. D.Feldmane), tika sniegta informācija par ābeļu genofonda izpētes gaitu un rezultātiem, izmantojot molekulāro marķieru tehnoloģijas (Dr.biol. L.Ikase, Dr.Ph. G.Lācis), Dr.biol. L.Ikase klātesošos iepazīstināja ar problēmām, kas saistītas ar ābeļu potcelmu MM106 pēc kailsala ziemas un iespējamajiem risinājumiem, Dr.agr. I.Grāvīte ziņoja ar pirmajiem rezultātiem plūmju veidošanas izmēģinājumā uz dažādiem potcelmiem, Dr.agr. E.Rubauskis, Dr.agr. M.Skrīvele ziņoja par rezultātiem ābeļu audzēšanu tehnoloģiju kompleksajā izmēģinājumā, Dr.agr. S.Ruisa klātesošos iepazīstināja ar saldo ķiršu jauno šķirņu sortimentu, Dr.agr. E.Rubauskis, M.agr. I.Missa, Dr.agr. D.Feldmane sniedza informāciju par ESF projekta pētījumu daļu, kas saistīta ar kauleņkoku apsakņošanu, pielietojot mikorizu, plēves tuneļos. Tika rīkota ķiršu, aveņu un upeņu šķirņu degustācija. Noslēgumā notika rezultātu apspriešana un diskusija.

14. jūlijā lauku izmēģinājumu skate notika Latgales Lauksaimniecības zinātnes centrā. Skates ietvaros interesenti tika iepazīstināti ar Latgales Lauksaimniecības zinātnes centra darbību, laukaugu audzēšanas tehnoloģijām, agrotehnisko paņēmienu pētījumiem; vasaras rapša jaunākajām šķirnēm, to audzēšanas tehnoloģijām, demonstrējumiem; kaņepēm, to audzēšanas tehnoloģijām, šķirņu salīdzinājumu; šķiedras linu kolekciju un selekciju. Noslēgumā notika rezultātu apkopošana un diskusija.

Valsts Priekuļu laukaugu selekcijas institūtā 16. jūlijā notikušajā lauku izmēģinājumu skatē ar institūtā paveikto 2013. gadā klātesošos iepazīstināja institūta direktore Dr.agr. A.Kronberga. Par savu pētījumu rezultātiem ziņoja jaunā zinātniece – doktorante I.Dimante (prezentācijas tēma - “Kartupeļu augu mikropavairošanas un sīkbumbuļu audzēšanas tehnoloģijas – to dažādība”). Interesentiem bija iespēja apskatīt LRP VNPC ietvaros iegādāto aparatūru. Lauku izmēģinājumu apskatē (konvencionālais un bioloģiskais lauks) klātesošie varēja iepazīties ar zirņu, pupu selekciju (Mg. A. Kokare), ZM subsīdiju projekta “Pākšaugi – alternatīva sojas izmantošanai un ekonomiskais pamatojums Latvijas apstākļos” ietvaros veiktajiem pētījumiem (Dr.agr. L.Zariņa), FP 7 projekta EUROLEGUMES ietvaros veiktajiem pētījumiem (Dr.agr. A. Kronberga, Dr.agr. L. Zariņa, Mg.A. Kokare, Mg. A. Vaivode), ziemāju selekciju (Dr.agr. A. Kronberga, Mg. A. Kokare).

Stendē, Dobelē un Priekuļos notikušajās skatēs LLMZA prezidente B.Rivža klātesošos iepazīstināja ar zinātnisko institūciju reorganizācijas scenārijiem, kā arī informēja par papildus finansējuma iespējām reformu realizācijai. Visās skatēs notika diskusijas par zinātnisko institūtu zinātniskās kapacitātes paaugstināšanu un finanšu līdzekļu piesaistes iespējām, jo valsts finansējuma daļa ir tikai aptuveni 10 %, kas ir katastrofāli maza naudas summa.

Kopumā skates tiek vērtētas kā izcila vieta pieredzes apmaiņai, zinātnisko pētījumu popularizēšanai, kontaktu veidošanai un tas apliecina šo pasākumu lietderību un to rīkošanas nepieciešamību arī nākamajos gados.

Ļoti aktīvi skatēs un diskusijās piedalījās Zemkopības ministrijas speciāliste I.Slokenberga un citi ministrijas darbinieki. Skates apmeklēja arī LLU zinātņu prorektore, asociētā profesore, Dr.oec. E.Jermolajeva.

Pēdējā skate paredzēta augustā Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajā institūtā “BIOR”.

Skates – konkursa rezultāti tiks apkopoti 2014. gada septembra trešajā ceturksnī. Rezultāti un godalgotās vietas tiks paziņotas SIA LLU MPS “Vecauce” ražas svētkos “Vecauce – 2014”.

LLMZA un LZA LMZN zinātniskā sekretāre K.Polačenko

Powered by Elxis - Open Source CMS