LZA Fizikas un tehnisko zinātņu nodaļā

4-09-2014

2014. gadā pirmajā pusē nodaļā notika sešas sēdes.

29.janvārī tradicionālajā paplašinātā sēde Atomenerģija Japānā, piedaloties ar Pasaules Enerģijas padomes Latvijas Nacionālās komitejas un Nacionālās enerģētikas konfederācijas pārstāvjiem, AS “Latvenergo” projektu vadītāji Dr.sc.ing. Aivars Cers un Korporatīvas stratēģijas direktors Mg.sc.ing. Uģis Sarma ziņoja par mācību laikā Japānā iegūto informāciju un pieredzi kodolenerģētikas politikas un drošības jomā.

26.februārī notika kārtējā nodaļas 2013.gada darba pārskata sēde, kurā referēja nodaļas priekšsēdētājs akad. Juris Jansons. Sēdes otrajā daļā akad. Andrejs Siliņš informēja par zinātnes attīstības stratēģiju 2014.-2020. gados. Pēc plašas un asas diskusijas nodaļas locekļi nolēma stiprināt savu ietekmi uz valsts politiku zinātnē.

14.martā notika kopsēde ar Ķīmijas, bioloģijas un medicīnas zinātņu nodaļu sērijā “2013. gada nozīmīgākie sasniegumi Latvijas zinātnē . Šoreiz runa gāja par organiskiem stikliem lietojumam fotonikas ierīcēs. Par tiem no RTU referēja kor.loc. Valdis Kokars, Mg. Kaspars Traskovskis un Mg. Elmārs Zariņš; no LU CFI kor.loc. Mārtiņš Rutkis. Par jaunu optiskās diagnostikas un monitoringa metodi un ierīci ādas melanomas bezkontakta noteikšanai referēja LU ASI pētnieks Dr.phys. Edgars Kviesis-Kipge. Sēdi vadīja LZA Ķīmijas, bioloģijas un medicīnas zinātņu nodaļas priekšsēdētājs akad. Raimonds Valters. Klātesošie atzina, kā ciešā fiziķu, ķīmiķu un mediķu sadarbība ir viena no mūsu mazās valsts priekšrocībām, un tā pastāvīgi dod jaunus sasniegumus. Veiktajiem pētījumiem ir daudzsološi rezultāti, un tos noteikti vajadzētu turpināt.

9. aprīlī LZA prezidents Ojārs Spārītis pasniedza LZA ārzemju locekļa diplomu mūsu jaunievēlētajam loceklim Nilam Kristensenam (Niels Christensen, Dānija ). Profesors PhD Nils Kristensens ir Orhūsas Zinātniskā datorcentra vadītājs,starptautiski pazīstams eksperts teorētiskās cietvielu fizikas un materiālzinātnes jomā, viens no līderiem Baltijas reģionā ar ļoti lielu Hirša indeksu – 55 un rakstu citējamību virs 11800 (WOS datu bāzē). Jau daudz gadus Nilam Kristensenam ir tieša sadarbība ar Latviju. Klātesošie noklausījās prof. Nila Kristensena lekciju: Quantum mechanical calculations of: Electronic, structural, electrical and optical properties of solids, including pressure and temperature effects. Ļoti patīkami un simboliski, kā šajā sēdē jau tradicionāli piedalījās arī studenti un doktoranti.

23.aprīlī notika enerģētikas projektu rezultātu apspriešana

(ERA-NET Smart Grids ietvaros). Par ERA-NET projektiem Smart Grids ietvaros informāciju sniedza LZA Eiropas programmas centra vadītāja Dr.chem. Maija Bundule. ERA-Net (European Research Area Network – Eiropas pētniecības telpas sadarbība) shēmas projekti ir jauns projektu veids, kuru galvenais mērķis ir dot ieguldījumu Eiropas Pētniecības telpas izveidē un ciešākā integrācijā, sekmējot gan pētnieku, gan zināšanu un tehnoloģiju brīvu plūsmu. ERA-Net projektu uzdevums – veicināt nacionālo pētniecības programmu īstenošanu starpnacionālā līmenī un atbalstīt kopējus pētniecības projektus, tādejādi nodrošinot racionālāku pētniecībai paredzēto finanšu līdzekļu un cilvēkresursu izmantošanu. Latvijā par šiem projektiem ir atbildīga Fizikālās enerģētikas institūta (FEI) direktora vietniece Dr.comp. Gunta Šlihta. Viņa noskaidroja, ka katrā projektā vajadzēja būt ne mazāk kā trim dalībvalstīm. Eiropas Komisija ERA-Net projektu ietvaros finansē aktivitātes, kas veicina nacionālo pētniecības programmu koordinētu ieviešanu, sistemātisku informācijas un pieredzes apmaiņu, kopējus stratēģiskus pasākumus, pētniecības infrastruktūras pieejamību un izmantošanu, kopēju pētniecības projektu konkursu organizēšanu, nacionālo programmu vadītāju pieredzes apmaiņas pasākumus u.c.

Mūsu projekti saņēma labāko vērtējumu, un abi saņēma finansējumu. Mūsu dalība bija 100% sekmīga. Ļoti svarīgi bija starptautiskie kontakti, kuru izdevās nodibināt un nostiprināt projektu iesniegšanas laikā, un ne tikai starp pētniekiem, bet arī organizējot sadarbību starp vadošiem projektu koordinatoriem.

Par projekta “Efficient Identification of Opportunities for Distributed Generation based on Smart Grid Technology” (SmartGen) rezultātiem ziņoja Dr.sc.ing. A.Ļvovs (Fizikālās enerģētikas institūts). No Latvijas puses projekta vadītāja bija Anna Mutule. Projekta mērķis veicināt viedo tīklu tehnoloģiju (SGTs) izmantošanu Eiropas valstīs, kombinējot viedo tīklu tehnoloģiju (SGT) scenārijus un modeļus (SGT-model) ar tīkla ģeogrāfisko informācijas sistēmu (GIS). Projekta gaitā katrs no partneriem realizēja savu konkrēto uzdevumu. Tas bija atkarīgs no dažādiem apstākļiem: raksturīgo ģenerācijas avotu pieejamība, atšķirīgo elektrisko tīklu struktūras un attīstības līmeņi u.c. Norvēģija - vizualizācijas platformas izveide uz GIS bāzes, kas ļauj norādīt energoresursu izmantošanas potenciālu konkrētajos reģionos, interaktīvi atspoguļot SGT modeļu rezultātus, parādīt situācijas attīstību vairāku nedēļu garumā; Dānija – siltumsūkņu un elektromobīļu kompleksā modeļa izstrāde; Latvija - izstrādāts mazās hidroelektrostacijas (HES) modelis; un Šveice – saules bateriju (PV) ietekmes novērtēšana uz sadales tīkliem. Ļoti svarīgi, ka SmartGen projekta ietvaros FEI ir izveidojusies laba sadarbība ar Latvijas lielāko sadales sistēmas operatoru AS “Sadales tīkls”, kas ir ieinteresēts gan projekta rezultātos, gan turpmāko pētījumu veikšanā, it īpaši dinamisko pārejas procesu veikšanā dažādiem ģenerācijas avotiem un slodzēm, kuru darbību ietekmē viedo tīklu tehnoloģijas.

Par Projekta “Power Quality and Safety Requirements for people and Electric Equipment in Smart Grid Customer Domain” (Quality&Safety) rezultātiem ziņoja Dr.sc.ing. O.Krievs, Rīgas Tehniskā universitāte.

18.jūnijā notika Igaunijas – Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadarbības programmas projekta ELRI-184 “Integrated Intelligent Platform for Monitoring the Cross-Border Natural-Technological Systems” (INFROM) rezultātu apspriešana. Ziņoja LZA korespondētājloceklis, RTU profesors Jurijs Merkurjevs, RTU asociētais profesors Arnis Lektauers un RTU docents Jānis Zvirgzds. Projekta mērķis bija tehnoloģijas izstrāde pārrobežu dabas-tehnoloģisko sistēmu monitoringam normālās un ārkārtas situācijās, izmantojot virszemes, aviācijas un kosmisko datu avotus. Starp pamatrezultātiem – tehnoloģijas izstrāde, infrastruktūras izstrāde, programmlīdzekļu izstrāde, aprobācijas piemēri, Kapacitātes stiprināšana un reklāmas pasākumi.

Par 7.Ietvara programmas ERA-NET MATERA+ projekta ”Nanostructured CdTe Solar Cells” rezultātiem ziņoja RTU profesors Arturs Medvids. Projekta galvenais mērķis izstrādāt plānas kartiņas saules elementu uz CdTe bāzes izmantojot nanostrukturētu virsmu. Projekta rezultātā tika uzlabota ZnO kristāla kvalitāte, apstarojot ar Nd:YAG lāzera ceturto harmoniku un intensitāti 3.2 MW/cm2. ZnO kristāla elektriskās vadītspējas palielināšanās pa 3 kārtām tiek skaidrota ar Zn nanodaļiņu veidošanos ar izmēriem līdz 40nm. Šis efekts tika novērots pie lāzera intensitātes 290 MW/cm2. Tika parādīta iespēja vadīt un uzlabot CdS polikristāla kvalitāti, izmantojot Nd:YAG lāzera otro harmoniku ar intensitāti 10.0 MW/cm2. Saskaņā ar Šerera vienādojumu un XRD mērījumiem CdS kristālu izmēri pieaug par 20%. Izstrādāta CdTe heteropārejas veidošanas lāzertehnoloģija uz kvantu akas pamata. Iesniegti 2 patenti.

Par 7.Ietvara programmas ERA-NET eInfraNet projekta “e-Infranet Sustainability Training and Educational Resource” rezultātiem ziņoja RTU profesors Ilmārs Slaidiņš. Izglītības kvalitāte ir aktuāla tēma ne tikai Latvijā, bet arī visā Eiropas Savienībā un citur pasaulē. Augstākajā izglītībā daudzās valstīs, arī Latvijā, kvalitātes nodrošināšana tiek realizēta ar studiju programmu un augstākās izglītības iestāžu akreditācijas mehānismu. Līdz ar e-studiju plašu ieviešanu universitātēs un augstskolās, kļūst aktuāls jautājums, kā vērtēt šādas izglītības formas kvalitāti. Projekta ietvaros esam veikuši RTU e-studiju sistēmas pašnovērtējumu, ir izstrādāti priekšlikumi turpmākajiem uzlabojumiem. Eksperti atzinīgi novērtēja Rīgas Tehniskās universitātes sasniegumus e-studiju jomā. Ir patīkami apzināties, ka RTU ir labi panākumi kvalitatīvas e-studiju sistēmas izveidē un attīstībā, un mēs esam sasnieguši labāko Eiropas valstu universitāšu līmeni. Rīgas Tehniskā universitāte pirmā no Latvijas augstākajām mācību iestādēm, ir pievienojusies E-xcellence Associates in Quality goda zīmes ieguvēju saimei. Ar to ir atzīts, ka mūsu universitāte veic nepārtrauktu e-studiju kvalitātes uzlabošanu. Šī atzinības zīme apliecina, ka mēs nodrošinām kvalitatīvas e-studijas un nepārtraukti pilnveidojam savu e-studiju sistēmu saskaņā ar jaunākajām atziņām šajā jomā. Šādu atzinības zīmi ir saņēmušas tikai 12 universitātes visā Eiropā un Rīgas Tehniskā universitāte ir to skaitā.

LZA FTZN uzskata, ka ES projektu apspriešana Akadēmijā ir nepieciešama ne tikai šauram nozares speciālistu lokam, bet ir ļoti lietderīga arī citiem speciālistiem, jo dod iespēju labāk un lietderīgāk izmantot ES finansējumu Latvijas zinātnes labā.

Fizikas un tehnisko zinātņu nodaļas
Zinātniskā sekretāre Sofja Negrejeva

Powered by Elxis - Open Source CMS