Aizstāvēšana

7-11-2014

2014. gada 20. novembrī, plkst. 14:00, RTU Promocijas padomes “P–01” atklātajā sēdē Rīgā, Paula Valdena ielā 3, 272. telpā notiks doktoranta

SAMIRA KHERA (SAMIR KHER)

promocijas darba “Malārijas proteāzes PfSUB1 inhibitoru izstrāde” (“Development of malarial protease PfSUB1 inhibitors”) aizstāvēšana.

Promocijas darba recenzenti: Dr.chem. Māris Turks (Rīgas Tehniskā universitāte); Dr.chem. Raivis Žalubovskis (Latvijas Organiskās sintēzes institūts); Dr.chem. Aiva Plotniece (Latvijas Organiskās sintēzes institūts).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā, Paula Valdena ielā 5, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, Mūkusalas ielā 3, un ar promocijas darba kopsavilkumu arī RTU mājaslapā www.rtu.lv/.

***

2014.gada 24.novembrī pulksten 15.00 Rīgā, Āzenes ielā 16/20, 250.auditorijā, RTU promocijas padomes P–12 atklātā sēdē promocijas darbu inženierzinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

ARTŪRS BRAHMANIS

par tēmu “Netiešā iztvaikošanas dzesēšana gaisa kondicionēšanas sistēmās”.

Oficiālie recenzenti: Dr.sc.ing. Anatolijs Borodiņecs (Rīgas Tehniskā universitāte), Dr.habil.sc.ing. Uldis Iljins (Latvijas Lauksaimniecības universitāte), Dr.sc.ing. Gaļina Kaškarova (Fizikālās enerģētikas institūts).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU bibliotēkā Ķīpsalas ielā 10, kā arī internetā RTU mājaslapā: www.rtu.lv/zinātne.

***

2014. gada 25. novembrī plkst. 14.00 Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā, Krišjāņa Barona ielā 1, LMT kamerzālē, promocijas padomes atklātā sēdē

INDRIĶIS VEITNERS

aizstāvēs promocijas darbu “Latvijas džeza vēsture (1922–1940)” mākslas zinātnes doktora zinātniskā grāda iegūšanai muzikoloģijā.

Recenzenti: Dr.art. Anda Beitāne, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas profesore; Dr.art. Valdis Muktupāvels, LU Humanitāro zinātņu fakultātes profesors; Dr.hist. Ineta Lipša, LU Latvijas vēstures institūta vadošā pētniece.

Ar promocijas darbu var iepazīties JVLMA bibliotēkā un mājaslapā www.jvlma.lv.

***

2014. gada 25. novembrī plkst. 16.30 LU Humanitāro zinātņu fakultātes (Visvalža ielā 4a, Rīgā) 402. auditorijā notiks LU Literatūrzinātnes, folkloristikas un mākslas zinātnes nozares promocijas padomes atklātā sēde, kurā disertāciju filoloģijas doktora grāda iegūšanai aizstāvēs

JĀNIS OGA.

Temats: “Literārais tulkojums Latvijas un Eiropas kultūras identitātes veidošanā: radošo industriju aspekts”.

Recenzenti: Dr. habil. philol. Sigma Ankrava; Dr. philol. Maija Burima (Daugavpils Universitāte); Dr. art. Rūta Muktupāvela (Latvijas Kultūras akadēmija).

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Daudznozaru bibliotēkā un LU Humanitāro zinātņu fakultātes 304. telpā.

***

2014. gada 27. novembrī plkst. 10.00 Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijā Rīgā, Imantas 7. līnijā 1, 227. auditorijā notiks RPIVA Pedagoģijas promocijas padomes atklātā sēde, kurā

MARIO ŠTALLERS

aizstāvēs promocijas darbu “Sportista treniņu procesa un džiudžitss tehniski taktiskās sacensību struktūras mijsakarības” pedagoģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai sporta pedagoģijas apakšnozarē.

Darba recenzenti: profesore Dr. paed. Inese Jurgena (Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija); profesore Dr. paed. Agita Ābele (Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija); docents Dr. paed. Sergejs Čapulis (Daugavpils Universitāte).

Ar promocijas darbu var iepazīties Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas bibliotēkā, Rīgā, Imantas 7.līnija 1, kā arī elektroniski RPIVA mājaslapā www.rpiva.lv

2014. gada 27. novembrī plkst. 12.00 Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijā Rīgā, Imantas 7. līnijā 1, 227. auditorijā notiks RPIVA Pedagoģijas promocijas padomes atklātā sēde, kurā

ZIGRĪDA KRĪGERE

aizstāvēs promocijas darbu “Ilgdziedāšanas fenomena veidošanās pedagoģiskie līdzekļi operas solista Kārļa Zariņa dzīves gājumā” pedagoģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai mūzikas pedagoģijas apakšnozarē.

Darba recenzenti: profesore Dr. habil. paed. Ausma Špona (Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija); profesore Dr. paed. Jeļena Davidova (Daugavpils Universitāte); vadošā pētniece Dr. paed. Marina Marčenoka (Rēzeknes Augstskolas Personības socializācijas pētījumu institūts).

Ar promocijas darbu var iepazīties Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas bibliotēkā, Rīgā, Imantas 7.līnija 1, kā arī elektroniski RPIVA mājaslapā www.rpiva.lv

***

2014. gada 27. novembrī plkst. 14.00 RTU Enerģētikas nozares promocijas padomes P–05 atklātā sēdē Rīgā, Āzenes ielā 12/1, 306. auditorijā

SERGEJS KOVALENKO

aizstāvēs promocijas darbu par tēmu “Elektroenerģētisko sistēmu statiskās stabilitātes novērtēšanas metodes, kritēriji un algoritmi” inženierzinātņu doktora (Dr.sc.ing.) zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr.habil.sc.ing. Antans Sauļus Sauhats (RTU, EEF profesors, Enerģētikas institūta direktors); Dr.sc.ing. Aleksandrs Ļvovs (Režīmu un plānošanas dienesta inženieris, AS Augstsprieguma tīkls); Dr.sc.ing. Arturas Klementavicius (Lietuvas enerģētikas institūts, vadošais pētnieks).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā Paula Valdena ielā 5 , Valsts Nacionālajā bibliotēkā Mūkusalas ielā 3, kā arī elektroniski RTU mājaslapā http://www.rtu.lv.

***

2014. gada 27. novembrī plkst. 15.00 RTU Enerģētikas nozares promocijas padomes P–05 atklātā sēdē Rīgā, Āzenes ielā 12/1, 306. auditorijā

ARTJOMS OBUŠEVS

aizstāvēs promocijas darbu par tēmu “Pārvades tīkla attīstības plānošanas metodoloģija ievērojot elektroenerģijas tirgu” inženierzinātņu doktora (Dr.sc.ing.) zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr.habil.sc.ing. Antans Sauļus Sauhats (RTU, EEF profesors, Enerģētikas institūta direktors); Dr.sc.ing. Vilnis Krēsliņš (Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociācijas valdes priekšsēdētājs); Dr.sc.ing. Arturas Klementavicius (Lietuvas enerģētikas institūts, vadošais pētnieks).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā Paula Valdena ielā 5 , Valsts Nacionālajā bibliotēkā Mūkusalas ielā 3, kā arī elektroniski RTU mājaslapā http://www.rtu.lv

***

2014. gada 27. novembrī plkst. 16.00 RTU Enerģētikas nozares promocijas padomes P–05 atklātā sēdē Rīgā, Āzenes ielā 12/1, 306. auditorijā

ĻUBOVA PETRIČENKO

aizstāvēs promocijas darbu par tēmu “Pilsētas tīklu parametru izvēles tehniski ekonomiskais pamatojums tirgus cenu apstākļos” inženierzinātņu doktora (Dr.sc.ing.) zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr.sc.ing. Inga Zicmane (RTU EEF prof.); Dr.sc.ing. Aleksandrs Gavrilovs (AS “Sadales tīkli”, attīstības departamenta vec. inženieris); Dr.sc.ing. Roberts Neimanis (Megger Sweden AB, vadošais speciālists, Zviedrija).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā Paula Valdena ielā 5 , Valsts Nacionālajā bibliotēkā Mūkusalas ielā 3, kā arī elektroniski RTU mājaslapā http://www.rtu.lv.

***

2014. gada 2.decembrī plkst. 12.30 notiks LU Psiholoģijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēde (Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē, Jūrmalas gatvē 74/76), kurā disertāciju psiholoģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

KRISTĪNE VENDE.

Temats: “Mātes neverbālā pieskaņošanās, depresijas iezīmes, emociju regulācijas stratēģijas un bērna uzvedības problēmas”.

Recenzenti: asociētā profesore Dr.psych. Ieva Bite, Latvijas Universitāte; docente Dr.psych. Aija Dudkina, RPIVA; asociētā profesore PhD Rasa Bieliauskaite, Viļņas Universitāte.

Ar promocijas darbu var iepazīties LU bibliotēkā Kalpaka bulv. 4.

***

2014.gada 2.decembrī plkst.13.00 Latvijas Universitātes Botāniskajā dārzā Kandavas ielā 2, Konferenču zālē LU Bioloģijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēdē

ANTA SPARINSKA

aizstāvēs promocijas darbu ”Rugosa grupas rožu hibrīdu bioloģiskā daudzveidība” bioloģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr.habil.biol. Ģederts Ieviņš (LU); Dr. biol. Gunta Jakobsone (Nacionālais Botāniskais dārzs); Dr. biol. Ina Alsiņa (LLU).

Ar darbu, sākot no 2014.gada 17.novembra, varēs iepazīties Latvijas Universitātes bibliotēkā Rīgā, Raiņa bulv. 19

***

2014.gada 2.decembrī plkst.15.00 Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Medicīnas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Dzirciema ielā 16, Senāta zālē

ALEKSANDRS DERJABO

aizstāvēs promocijas darbu “Sejas, galvas un kakla ādas bazālo šūnu vēža ārstēšana”.

Oficiālie recenzenti: profesors Dr.habil.med. Andrejs Skaģers (RSU); docents Dr.med. Jānis Eglītis (RAKUS); profesore Dr.med. Skaidra Valiukeviciene (Lietuvas universitāte, Veselības zinātnes Medicīnas akadēmija).

Ar promocijas darbu varēs iepazīties RSU bibliotēkā, RSU mājaslapā www.rsu.lv

***

2014.gada 3.decembrī plkst. 10.30 LLU Mežzinātņu nozares un Materiālzinātņu nozares Koksnes materiālu un tehnoloģijas apakšnozares promocijas padomes atklātā sēdē Jelgavā, Dobeles ielā 41, sēžu zālē, promocijas darbu inženierzinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai Mežzinātņu nozares meža darbu un tehnikas apakšnozarē aizstāvēs

JĀNIS PĒTERSONS

par tēmu “Mašinizētas mežizstrādes tehnoloģijas izpēte krājas kopšanas cirtēs”.

Recenzenti: LLU profesors, Dr.habil.biol. Imants Liepa; LVMI “Silava” vadošais pētnieks, Dr.sc.ing. Māris Daugavietis; Mendelovas universitātes (Čehijas Republika, Brno) Meža mācību un pētniecības stacijas direktors, Ph.D (CSc) Lubmoir Novāk.

Ar promocijas darbu var iepazīties LLU Fundamentālajā bibliotēkā Jelgavā, Lielā iela 2 un internetā http://llufb.llu.lv/promoc_darbi.html.

***

2014.gada 4.decembrī plkst.14.30 Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultātē, Kronvalda bulvārī 4, 1. klausītavā, LU Bioloģijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēdē

DIĀNA BOROVIKOVA

aizstāvēs promocijas darbu “Raugu anhidrobioze: šūnas virsmas struktūru izmaiņas un anhidrobiozes netradicionālā izmantošana” bioloģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr.biol. Uldis Kalnenieks (LU); Dr.biol. Andris Dišlers (LBMC); Dr.habil.med. Valērija Groma (RSU).

Ar darbu, sākot no 2014.gada 20.novembra varēs iepazīties LU Bibliotēkā Raiņa bulvārī 19.

***

2014.gada 5.decembrī plkst. 1200 Rīgā, Āzenes ielā 18, 117.telpā, notiks Rīgas Tehniskās universitātes promocijas padomes P–11 Materiālzinātnes nozarē tekstila un apģērbu tehnoloģijas un koksnes materiālu un tehnoloģijas apakšnozarēs slēgtā sēde, kurā

IGORS ŠITVJENKINS

aizstāvēs promocijas darbu “Karavīra individuālās aizsardzības sistēmas pilnveidošana” inženierzinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Oficiālie recenzenti: Dr.sc.ing. Rimvydas Milašius, Tekstiltehnoloģiju katedras vadītājs, Kauņas Tehnoloģiju universitātes profesors, Lietuva; Dr.sc.ing. Juris Ķiploks, Rīgas Tehniskā Universitāte, Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātes, Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūta vadošais pētnieks; Dr.habil.paed. Jānis Lanka, Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas Biomehānikas un informātikas katedras vadītājs, profesors.

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā un RTU mājaslapā www.rtu.lv.

Powered by Elxis - Open Source CMS