LZA nodaļās

7-11-2014

15.oktobrī notika šogad jau septītā FTZ nodaļas sēde.

Sēdes sākumā LZA viceprezidents Juris Ekmanis pasniedza Ivaram Biļinskim Latvijas Republikas valsts emeritētā zinātnieka diplomu un apsveica viņu.

FTZN priekšsēdētājs akad. Juris Jansons informēja, ka LU CFI Zinātniskā padome ierosinājusi piešķirt LZA Artura Balklava vārdbalvu zinātnes popularizēšanā LZA goda doktoram, fiziķim Jānim Jansonam. Atzinīgi par pretendentu izteicās akad. Andrejs Siliņš. Nodaļas locekli vienbalsīgi nolēma piešķirt Jānim Jansonam Artura Balklava balvu par Latvijas fizikas attīstības vēstures saglabāšanu un lūgt LZA Senātu atbalstīt lēmumu.

Ar korespondētājlocekļa kandidāta LU prof. Dr.sc.comp. Gunta Arnicāna ziņojumu “Programmatūras testēšanas problēmu izraisītie pētījumi” sākās nodaļas locekļu iepazīstināšana ar jaunajiem LZA locekļu kandidātiem.

Guntis Arnicāns – dz. 02. 08. 1968., Dr.sc.comp. (2004), LU Datorikas fakultātes profesors (2011). Zinātnisko pētījumu virzieni: Lietišķajā datorzinātne. Pētījumi programmatūras testēšanā. Publicētie darbi: 31 zinātniskas publikācijas, t.sk. 3 raksti starptautiski citējamos zinātniskajos žurnālos, 18 raksti starptautisku konferenču rakstu krājumos (t.sk. 7 –SCOPUS vai Web Science datubāzē), 2 citi. Pedagoģiskais darbs: ir aizstāvēti 2 doktora disertācijas un strādā 3 doktoranti, 16 maģistra un 61 bakalaura darbi datorzinātnēs (tikai pēdējos 6 gados). LU Datorikas fakultātes bakalaura studiju programmas direktors. Šī programma saņēma “The Euro–Inf Quality Label” akreditācijas zīmi uz maksimālo laiku. 20 gadus gatavo studentus programmēšanas sacensībām. Izstrādāti vai būtiski pilnveidoti un vadīti 8 lekciju kursi. Zinātniskie projekti: 2009–2012. ESF projekts (ESS2009/82, 2009/0216/1DP/1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/044) “Datorzinātnes pielietojumi un tās saiknes ar kvantu fiziku”, aktivitātes “Modeļu bāzētā arhitektūra” vadītājs, 2006.–2008. ERAF (ESS 2006/29), Jaunu tehnoloģiju izstrāde informācijas sistēmu izveidei un integrācijai, projekta aktivitātes vadītājs. 2005.–2007. ESF projekts (ESS 2005/11), Datorzinātņu studiju programmu modernizēšana LU, moduļa vadītājs . Organizatoriskais darbs : LU Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas profesoru padomes loceklis, LU Datorzinātnes nozares promocijas padomes loceklis, LLU maģistra eksāmenu komisijas loceklis, LU maģistra darbu aizstāvēšanas komisijas loceklis. LU Datorikas fakultātes Domes loceklis. International Software Testing Qualification Board: Latvian Software Testing Qualification Board loceklis, ACM biedrs kopš 1997.g. , IEEE un Computer Society biedrs kopš 1999.g., IEEE Latvia Section biedrs , IEEE Education Society Latvia Chapter priekšsēdētāja vietnieks , IEEE Computer Society Latvia Chapter biedrs Redkolēģijas loceklis Baltic Journal of Modern Computing un Scientific Journal of Riga Technical University. Computer Science. Applied Computer System. Atzinības: Izglītības un zinātnes ministrijas Atzinības raksts par milzīgo ieguldījumu studentu programmētāju komandu gatavošanā (2013). 2012.gadā LU komanda izcīnīja 18.vietu un 2014. gadā 45. vietu pasaulē starp vairāk kā 10 000 komandām no apmēram 2300 universitātēm.

Jautājumus LZA korespondētājlocekļa kandidātam uzdeva: kor.loc. Andrejs Krasņikovs, kor.loc. Modris Greitāns, akad. Andrejs Siliņš, akad. Juris Ekmanis un akad. Juris Purāns. Labus vārdus par kandidātu teica akad. Jānis Bārzdiņš, atzīmējot pretendenta lielo ieguldījumu Latvijas studentu programmētāju komandu gatavošanā. Savā jomā Guntis Arnicāns ir labākais speciālists Latvijā. Jānis Bārzdiņš aicināja nodaļas locekļus atbalstīt Gunta Arnicāna kandidatūru.

Sēdes otrajā daļā nodaļas locekļi ar lielu interesi noklausījās LZA prezidenta Ojāra Spārīša informāciju par sabiedrības labā attīstāmajai zinātnei un inovatīvajām tehnoloģijām veltīto Kioto forumu (11th annual meeting of the Science and Technology in Society Forum, Kyoto, Japan).

17. oktobrī notika FTZN priekšsēdētāja Jura Jansona tikšanās ar Ķīnas augsto un jauno tehnoloģiju centra direktoru Čžanu Žeņčžunu un investoru Vangu. No LZA piedalījās , starptautiskās sadarbības nodaļas vadītāja Anita Draveniece, FTZN zinātniskā sekretāre Sofja Negrejeva un sabiedrisko attiecību speciāliste Ilze Stengrevica. Tikšanas laikā Čžan Žeņčžuns iepazīstināja ar centra darbību un Juris Jansons – ar LZA darbību un Latvijas zinātnes nozarēm.

Fizikas un tehnisko zinātņu nodaļas zinātniskā sekretāre
Dr.sc.ing. Sofja Negrejeva

31. oktobrī LZA Ķīmijas, bioloģijas un medicīnas zinātņu nodaļas sēdē dalībnieki noklausījās un vērtēja LZA īsteno locekļu kandidātu LZA korespondētājlocekļu Aijas Linē, Aleksandra Rapoporta, Edgara Sūnas un Māra Turka zinātniskos ziņojumus:

Dr.biol. A.Linē – ”Vēža biomarķieru un pretvēža zāļu mērķu izpēte”. (skat. LZA īsteno locekļu kandidāti)

Dr.habil.biol. A.Rapoports – “Anabioze, apturēta dzīvība… un modernās biotehnoloģijas” (Zinātnes Vēstnesis – 2014.g. 20.oktobris)

Dr.chem. M.Turks –“Ogļhidrāti, heterocikli un sēra dioksīds” (Zinātnes Vēstnesis – 2014.g. 22.septembris)

Dr.chem. E.Sūna – “Pētījumi organiskajā, medicīnas ķīmijā un materiālzinātnē” (skat. LZA īsteno locekļu kandidāti).

Aizklāti balsojot, nodaļas locekļi izteica atbalstu visiem pretendentiem.

Informāciju apkopoja ĶBMZN zin.sekr.
Dr.chem. Baiba Ādamsone

Powered by Elxis - Open Source CMS