Aizstāvēšana

23-05-2008

2008. gada 4. jūnijā, plkst. 11.00, LLU VMF 1. auditorijā, K. Helmaņa ielā 8, LLU Veterinārmedicīnas fakultātes promocijas padomes atklātajā sēdē

ANDA VALDOVSKA

aizstāvēs promocijas darbu “Pelējuma sēņu skartu ūdeļu parenhimatozo orgānu izpēte uz Aleuta slimības fona” veterinārmedicīnas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.
Recenzenti: asociētā profesore Dr. med. vet. Vita Antāne; profesore Dr. med. Juta Kroiča; profesors Dr. med. vet. Arnis Mugurēvičs.
Ar zinātnisko darbu var iepazīties LLU Fundamentālajā bibliotēkā, Lielā ielā 2, Jelgavā un http://llufb.llu.lv/llu–theses.htm
.”

***

2008. gada 6. jūnijā plkst. 15.00 Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Farmācijas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Dzirciema ielā 16, Senāta zālē

BAIBA MAURIŅA

aizstāvēs promocijas darbu “Augstākā farmaceitiskā izglītība: Tērbatas universitāte, Latvijas universitāte, Latvijas Valsts Universitāte, Rīgas Medicīnas institūts” farmācijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.
Recenzenti: asoc. profesore, Dr. pharm. Anna Vītola (RSU); profesors Dr. habil. chem., Dr.h.c.hist. Jānis Stradiņš (Latvijas Zinātņu akadēmija); Dr. pharm. Tauras Antanas Mekas (Lietuva).
Ar promocijas darbu var iepazīties RSU bibliotēkā un RSU mājas lapā www.rsu.lv.

***

2008. gada 6. jūnijā plkst. 15.00 Rīgā, Brīvības bulvārī 32, 3. auditorijā LU Vēstures zinātnes nozares promocijas padomes atklātā sēdē

MĀRTIŅŠ MINTAURS

aizstāvēs promocijas darbu “Arhitektūras pieminekļu saglabāšana Latvijā, 19. gadsimta otrā puse – 1940. gads.” vēstures doktora grāda iegūšanai.
Recenzenti: prof., Dr. hist. Ilgvars Butulis (LU), Dr. arch. Jānis Lejnieks (žurnāla “Latvijas Arhitektūra” galvenais redaktors), prof., Dr. habil. art., Dr. hist., Juris Urtāns (Latvijas Kultūras akadēmija).
Ar promocijas darbu var iepazīties LU bibliotēkā Kalpaka bulv. 4.

***

2008. gada 9. jūnijā plkst.14.30 Rīgas Tehniskās universitātes Informācijas tehnoloģijas nozares promocijas padomes P – 07 atklātajā sēdē Rīgā, Meža ielā 1/3, 202. auditorijā

GUNDARS ALKSNIS

aizstāvēs promocijas darbu “Kategoriju teorijas pielietošana formālo specifikāciju valodu integrēšanai modeļu vadāmā arhitektūrā” inženierzinātņu doktora grāda iegūšanai.
Recenzenti: profesors, Dr.math. Kārlis Šadurskis (Rīgas Tehniskā universitāte), profesors, Dr.habil.sc.comp. Jānis Bārzdiņš (Latvijas Universitāte), profesors, Dr.habil.ing. Zbigniew Huzar (Vroclavas Tehniskā universitāte, Polija).
Ar promocijas darbu var iepazīties internetā http://www.rtu.lv/zinatne/doktorantura/ un RTU Zinātniskajā bibliotēkā Ķīpsalas ielā 10.

***

2008. gada 10. jūnijā plkst. 14.00 LU Filoloģijas fakultātes (Visvalža ielā 4a, Rīgā) 204. auditorijā notiks LU Literatūrzinātnes, folkloristikas un mākslas zinātnes nozares promocijas padomes atklātā sēde, kurā disertāciju filoloģijas doktora grāda iegūšanai aizstāvēs

UNA SMILGAINE.

Temats “Šūpuļdziesmas un ucināmās dziesmas latviešu bērnu folklorā”. Recenzenti: Dr.philol. Ieva Kalni?a; Dr.philol. Dace Bula; Dr.art. Rūta Muktupāvela.
Ar promocijas darbu var iepazīties LU Zinātniskajā bibliotēkā un LU Filoloģijas fakultātē 220. telpā.

***

2008. gada 11. jūnijā plkst. 15.00 Rīgā, Brīvības bulvārī 32, 3. auditorijā LU Vēstures zinātnes nozares promocijas padomes atklātā sēdē

VLADISLAVS MALAHOVSKIS

aizstāvēs promocijas darbu “Agrārā reforma Latgalē 20. gadsimta 20. gados” vēstures doktora grāda iegūšanai.
Recenzenti: Dr. hist. Lida Balevica; asoc. prof., Dr. hist. Heinrihs Soms (Daugavpils Universitāte); asoc. prof., Dr. hist. Ēriks Jēkabsons (Latvijas Universitāte).
Ar promocijas darbu var iepazīties LU bibliotēkā Kalpaka bulv. 4.

***

2008. gada 12. jūnijā plkst. 1400 RTU Ķīmijas nozares promocijas padomes “RTU P–01” atklātajā sēdē Rīgā, Āzenes ielā 14/24, 271. telpā

IEVA JAUNZEME

aizstāvēs promocijas darbu “Stereoselektīva aza–klaizena pārgrupēšanās” ķīmijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai organiskās ķīmijas apakšnozarē. Recenzenti: Dr.habil.chem. A.Strakovs (RTU); Dr.chem. M.Turks (RTU), Dr.chem. E.Sūna (OSI). Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskās bibliotēkas filiāles lasītavā Āzenes ielā 14/24 un internetā http://www.rtu.lv/zinatne/doktorantura.

***

2008. gada 16. jūnijā plkst. 15.00 Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Medicīnas nozares Internēs medicīnas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Dzirciema ielā 16, Senāta zālē

KRISTĪNE ROZNIECE

aizstāvēs promocijas darbu “Transformējošais augšanas faktors beta un vaskulārā endotēlija augšanas faktors kā diagnostiskie un krāsvielu saturošā lāzera terapijas efektivitātes izvērtēšanas kritēriji ādas vaskulārās anomālijas gadījumā” medicīnas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.
Recenzenti: profesors Andrejs Kalvelis (RSU); profesors Alfrēds Miltiņš (Valsts emeritēts zinātnieks); profesors Saulius Špokevičus. (Lietuva).
Ar promocijas darbu var iepazīties RSU bibliotēkā un RSU mājas lapā www.rsu.lv
 

***

2008. gada 17. jūnijā plkst. 10.00 notiks LU Pedagoģijas zinātņu promocijas padomes atklātā sēde (Jūrmalas gatve 74/76, G16 aud.), kurā disertāciju pedagoģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

IEVA MARGEVIČA.

Temats: “Skolotāju starpkultūru izglītība multikulturālā sabiedrībā”. Recenzenti: prof., Dr.habil.paed. Irīna Maslo, LU; prof., Dr.habil.paed. Daina Lieģerniece, LPA; prof., Dr.paed. Conceptión Garrido, UNED (Universidad Nacional de Educatión a Distancia), Madride, Spānija.
Ar promocijas darbiem var iepazīties LU bibliotēkā Kalpaka bulv. 4.

***

2008.gada 20.jūnijā plkst. 10.00 LU Fizikas un matemātikas fakultātē, Zeļļu ielā 8, 233. auditorijā LU Fizikas un astronomijas zinātnes nozares promocijas padomes atklātā sēdē

SERGEJS TARASOVS

aizstāvēs promocijas darbu “Nelineāras plaisu problēmas ar pielietojumiem kompozītos un ģeomehānikā” fizikas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.
Recenzenti: Dr. fiz. Donāts Millers; profesors Andris Čate; asoc.prof. Andris Jakovičs.
Ar promocijas darbu var iepazīties LU Zinātniskajā bibliotēkā un LU Fizikas un matemātikas fakultātē F210.telpā. notiks

***

2008.gada 20.jūnijā plkst.10.00 Ekonomikas nozares Agrārās ekonomikas un Reģionālās ekonomikas apakšnozaru promocijas padomes atklātā sēdē Jelgavā, Svētes ielā 18, 212 auditorijā, promocijas darbu ekonomikas doktora grāda iegūšanai aizstāvēs

INGUNA LEIBUS.

Tēma: “Individuālās uzņēmējdarbības uzskaites un nodokļu problemātiskie aspekti”
Recenzenti: Oļģerts Krastiņš – Dr.habil.oec., LZA akadēmiķis, emeritētais profesors; Inta Brūna – Dr.oec., Latvijas Universitātes profesore, Grāmatvedības institūta vadītāja; Franc Peter Lang – Dr. habil. oec, Dr.h.c., Braunšveigas Tehniskās universitātes Ekonomikas pētījumu institūta profesors (Vācija).
Ar promocijas darbu var iepazīties LLU Fundamentālajā bibliotēkā Jelgavā, Lielā iela 2 un internetā http://llufb.llu.lv/llu–theses.htm
.

***

2008.gada 20.jūnijā plkst. 12.00 Latvijas Universitātes Mazajā aulā, Raiņa bulvārī 19, LU Medicīnas, Farmācijas un Bioloģijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēdē

RODRIGO SVERŽICKIS

aizstāvēs promocijas darbu “Galvas smadzeņu astrocitomu un metastāžu ārstēšanas efektivitāte ar neironavigāciju” medicīnas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.
Recezenti: Dr.med. D. Krieviņš, Dr.med. G. Ambalovs, PhD. T. Asser (Igaunija).
Ar promocijas darbu var iepazīties LU bibliotēkā Kalpaka bulv. 4.

***

2008. gada 27. jūnijā plkst. 10.00 RTU Kaļķu ielā 1– 407. auditorijā notiks

JEKATERINAS KOMKOVAS

promocijas darba “Risku vadīšanas modeļi Latvijas nefinanšu sfēras uzņēmumiem” aizstāvēšana RTU P–09 Promocijas padomes sēdē ekonomikas zinātņu doktora grāda iegūšanai.
Recenzenti: Nataļja Lāce, Dr.oec., RTU profesore; Svetlana Rusakova, Dr. oec., Latvijas Bankas galvenā ekonomiste; Kārlis Krūzs, Dr. oec., LU docents.
Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā Ķīpsalas ielā 10.

***

2008. gada 27. jūnijā plkst. 13.00 RTU Kaļķu ielā 1– 407. auditorijā notiks

MARIUSZ SKORSKI

promocijas darba “Elektroniskās apmācības tirgus attīstības ekonomiskie aspekti” aizstāvēšana RTU P–09 Promocijas padomes sēdē ekonomikas zinātņu doktora grāda iegūšanai.
Recenzenti: RTU profesors Dr. habil. oec. Remigijs Počs; Kauņas Tehnoloģiskās universitātes (Lietuva) profesors Dr. oec. Bronius Neverauskas; LU docents Dr. oec. Kārlis Krūzs.
Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā Ķīpsalas ielā 10”

***

2008.gada 27.jūnijā plkst. 14.00 RTU Enerģētikas nozares promociju padomes P–05 atklātā sēdē RTU Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātes sēžu zālē Rīgā, Kronvalda bulvārī 1,

ANNA VOLOŠČUKA

aizstāvēs promocijas darbu “Mazu koģenerācijas staciju darbības analīze. Jaudas izvēles optimizācija”inženierzinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai enerģētikas nozarē.
Recenzenti: Dr.habil.phys. Juris Ekmanis (LZA akadēmiķis, profesors), Dr.habil.sc.ing.Viktors Zēbergs (Fizikālās enerģētikas institūts, profesors), Dr.sc.ing. Jānis Gerhards (RTU, profesors).
Ar promocijas darbu var iepazīties RTU zinātniskajā bibliotēkā Ķīpsalas ielā 10, Valsts nacionālajā bibliotēkā Anglikāņu ielā 5 un internetā http://www.rtu.lv/content/view/70/

***

2008. gada 27. jūnijā plkst.15.30 RTU Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātes sēžu zālē Kronvalda bulvārī 1 RTU Enerģētikas nozeres promocijas padomes P – 05 atklātajā sēdē promocijas darbu inženierzinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai enerģētikas nozarē aizstāvēs

VADIMS STRELKOVS

par tēmu: “Izolēti strādājošu energosistēmu automātiskā vadība”.
Recenzenti: Dr.sc.ing. Vilnis Krēsliņš (Fizikālās enerģētikas institūts, vecākais pētniek), Dr.sc.ing. Aleksandrs Gasparjans (Latvijas Jūras akadēmija, profesors), Dr.sc.ing. Marek Zima (Šveices federālais tehnoloģiju institūts, ETH Zürich).
Ar promocijas darbu var iepazīties RTU EEF mājas lapā http://www.eef.rtu.lv
, Valsts nacionālajā bibliotēkā Anglikāņu ielā 5 un RTU Zinātniskajā bibliotēkā Ķīpsalas ielā 10.

***

Rīgas Tehniskās universitātes RTU P–09 Promocijas padome 2008. gada 25.aprīļa sēdē EDUARDAM STAVECKIM piešķīra ekonomikas zinātņu doktora grādu (Dr.oec.) nozarē “Vadībzinātne”, apakšnozarē “Uzņēmējdarbības vadība”. Promocijas darba tēma “Kvalitātes sistēmas nodrošināšanas pilnveidošanas problēmas Latvijā”.
Balsošanas rezultāti: par – 9, pret – 1, nederīgu un atturas biļetenu nav.

***

LU Valodniecības zinātņu nozares promocijas padomes sēdē 2008. gada 29.aprīlī IRINA SURKOVA aizstāvēja promocijas darbu “Kreativitāte mērķvalodas lietojumā” un viņai tika piešķirts filoloģijas doktora (Dr. philol.) zinātniskais grāds valodniecības zinātņu nozares lietišķās valodniecības apakšnozarē.
Balsošanas rezultāti: “par” – 7, “pret” – nav, nederīgu biļetenu nav.

***

Daugavpils Universitātes Pedagoģijas zinātnes nozares promocijas padome 2008. gada 9. maijā atklātā sēdē piešķīra pedagoģijas doktora (Dr. paed.) zinātnisko grādu Pedagoģijas nozarē Augstkolas pedagoģijas apakšnozarē ASTRĪDAI SKRINDAI par promocijas darbu “Studentu komunikatīvās kompetences attīstība angļu leksikas apguvē”.
Balsošanas rezultāti: par –6, pret – nav, nederīgu biļetenu nav.

***

2008. gada 13. maijā LU Ekonomikas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Aspazijas bulv.5, 322. auditorijā promocijas darbu ekonomikas doktora (Dr. oec.) zinātniskā grāda iegūšanai ekonomikas nozarē, apakšnozarē – Ekonometrija aizstāvēja ILUTA SKRŪZKALNE par tematu “Mārketinga virzītājspēku ietekmes uz patērētāju uzvedību modelēšana: ātrās aprites produktu kategorijas piemērs.”
Balsošanas rezultāti: piešķirt – 9, nepiešķirt –, nederīgu biļetenu nav.

Pēdējā atjaunošana 23-05-2008
Powered by Elxis - Open Source CMS