2015. gada 6. janvāra LZA Senāta lēmums:

9-02-2015

1. Apstiprināt balvu ekspertu komisiju lēmumus un piešķirt sekojošas vārdbalvas:

Raiņa balvu par izcilu veikumu zinātnē - Dr.habil.philol., LZA kor.loc. Fjodoram Fjodorovam (Daugavpils Universitāte) - par devumu salīdzināmās un cittautu literatūras izpētē.

Frīdriha Candera balvu mehānikā - Dr.sc.ing., LZA kor.loc. Andrejam Krasņikovam -(Rīgas Tehniskā universitāte) - par darbu kopu "Šķiedru betonu tehnoloģijas un mehānika".

Artura Balklava balvu zinātnes popularizēšanā - Dr.h.c.phys. Jānim Jansonam (LU Cietvielu fizikas institūts) - par fizikas vēstures Latvijā pētniecību un popularizēšanu.

Heinricha Skujas balvu bioloģijā - Dr.biol., LZA kor.loc. Guntai Sprinģei (LU Bioloģijas institūts) par vienotas tematikas zinātnisko darbu kopu "Latvijas iekšzemes ūdeņu ekoloģiskā izpēte".

Pauļa Lejiņa balvu lauksaimniecības zinātnēs - Dr.biol., Dr.habil.agr. Inārai Turkai (LLU Lauksaimniecības fakultātes Augsnes un augu zinātņu institūts) - par zinātniskiem pētījumiem un publikācijām lauksaimniecības kultūraugu aizsardzībā no 1974. līdz 2014. gadam. Balvu piešķir LZA, LLU, LLMZA un LLU Zemkopības zinātniskais institūts.

Kārļa Baloža balvu tautsaimniecībā - Dr.habil.oec., LZA goda loceklim Pēterim Guļānam par nozīmīgu devumu Latvijas ekonomiskās politikas izpētē.

Arveda Švābes balvu vēstures zinātnē - Dr.habil.hist., LZA īstenajam loceklim Ēvaldam Mugurēvičam par izcilu devumu Latvijas vēstures avotu pētniecībā.

Teodora Celma balvu filozofijā - Dr.phil. Uldim Vēgneram (LU Filozofijas un socioloģijas institūts) - par Teodora Celma filozofiskā mantojuma pētniecību.

Kārļa Mīlenbaha balvu latviešu valodniecībā - Dr.habil.philol., LZA kor.loc. Inai Druvietei par Kārļa Mīlenbaha zinātniskā mantojuma izpēti un popularizēšanu. Balva tiek piešķirta kopā ar Rīgas latviešu biedrību.

 

2. Apstiprināt balvu ekspertu komisiju lēmumus un piešķirt LZA vārdbalvas jaunajiem zinātniekiem:

Mārtiņa Straumaņa un Alfrēda Ieviņa balvu ķīmijā - Mg. Marijai Skvorcovai (Rīgas Tehniskā universitāte, Latvijas Organiskās sintēzes institūts) - par darbu „β-Metilēn-δ-aminospirtu un to atvasinājumu iegūšana ciklopropilmetilkatjonu iekšmolekularās aminēšanas reakcijās". Vad. LZA kor.loc. A. Jirgensons, Dr.chem. L.Grigorjeva.

Emīlijas Gudrinieces balvu ķīmijas tehnoloģijā - Mg. Evijai Rolavai (RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte) - par darbu "No ogļhidrātiem atvasinātu aminospirtu sintēze un pielietojums". Vad. akad. M.Turks.

Ludviga un Māra Jansonu balvu fizikā - Mg. Jānim Timošenko - LU Fizikas, astronomijas un mehānikas doktora studiju programmas doktorandam par darbu - "Kristālisko materiālu struktūras statiskās un termiskās nesakārtotības modelēšana ar apgriezto Monte-Karlo metodi". Vad. LZA kor.loc. A.Kuzmins.

Jauno zinātnieku balvu - Mg. Jānim Brinkam (RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte) - par darbu "Sulfurētās amorfās ogles katalizatora iegūšana biodīzeļdegvielas sintēzei". Vad. Dr.chem. K.Māliņš, akad. V.Kampars.

Jauno zinātnieku balvu - Mg. Svetlanai Vihodcevai - RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes doktorandei par darbu "Nanolīmenī modificētu tekstīliju sortimenta paplašināšana". Vad. Dr.habil.sc.ing. S.Kukle.

Jauno zinātnieku balvu - Mg. Ivetai Zirvītei (LLU Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultāte) - par darbu "Augstākās izglītības loma Zemgales reģiona attīstībā". Vad. akad. B.Rivža.

Powered by Elxis - Open Source CMS