Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidenta Ojāra Spārīša komentārs par sadarbības pārtraukšanu ar SIA "Rīgas koncertzāle"

31-07-2015

Latvijas Zinātņu akadēmija (LZA) rīkojas valsts interešu un saistošajos juridiskajos dokumentos paredzēto likumisko normu aizstāvības vārdā un runā ar tiesiskajiem principiem samērotu dokumentu formā, un šī valoda un argumenti atšķiras ar tiesiskās atbildības diktētiem argumentiem no SIA "Rīgas koncertzāle" īpašnieka leksikas.

Latvijas Zinātņu akadēmija kā tai uzticētā valsts īpašuma saimnieks nevar pieļaut valstij zaudējumus nesošu situāciju ar nomnieku, kurš vairākus mēnešus turpina nemaksāt nomas maksu un gūst ienākumus, rīkojot komerciālus pasākumus valsts īpašumā.

Paskaidroju juridiskās konsekvences būtību, kuru publiskajā diskusijā maldinot sabiedrību tendenciozi interpretē SIA "Rīgas koncertzāle" īpašnieks. Ja šādā situācijā, kad nomnieks nepilda paša parakstītā līguma nosacījumus un kavē nomas maksas nonākšanu valsts kasē, Latvijas Zinātņu akadēmija vēl mēģinātu kompensēt SIA "Rīgas koncertzāle" nepieciešamo vai derīgo izdevumu atlīdzināšanu atbilstoši nomnieka norādīto izdevumu apmēram, pie tam nomniekam turpinot gūt saimniecisku labumu no telpu lietošanas, šāda LZA darbība varētu tikt vērtēta kā mantas izšķērdēšana "Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas" likuma izpratnē.

SIA "Rīgas koncertzāle" īpašnieka apgalvojums par telpu remontā it kā investētajiem 500 000 EUR neiztur kritiku, jo šādam apgalvojumam trūkst valsts noteiktajos normatīvajos un grāmatvedības dokumentos paredzēto pierādījumu. LZA puse nenoliedz, ka nomnieks ir veicis zināmus ieguldījumus koncertzāles telpu remontā un kosmētiskā uzkopšanā, savukārt LZA ir izrādījusi nomnieka uzņēmumam pretimnākšanu būtiski samazinot telpu nomas maksu remontu laikā un saimnieciskās darbības uzsākšanas pirmajos mēnešos. Šāda pretimnākšana pilnā mērā ir adekvāta SIA "Rīgas koncertzāle" ieguldījumu apjomam. No teiktā secināms, ka LZA telpās neatdalāmo ieguldījumu kompensēšana nav īstenojama saskaņā ar Nodomu protokola noteikumiem. Savukārt, Nomas līgums neparedz īpašu neatdalāmo ieguldījumu kompensēšanas kārtību. 

Saskaņā ar likuma "Par nodokļiem un nodevām" 34.11 panta 2. un 9.punktu SIA "Rīgas koncertzāle" kā LZA telpu nomnieks ir radījis iespējamu risku, ka VID var apturēt koncertzāles saimniecisko darbību, kura tiek turpināta gūstot labumu no telpām, par kurām netiek maksāta līgumā paredzētā nomas maksa.

Lai gūtu skaidrību par vairāku mēnešu garumā ieilgušo konflikta situāciju, es kā LZA prezidents uzaicināju audita firmu SIA "CBB konsultāciju birojs" sniegt LZA vadībai līguma ar SIA "Rīgas koncertzāle" darbības tiesisko un saimniecisko aspektu izvērtējumu. Tādēļ man nākas noraidīt SIA "Rīgas koncertzāle" īpašnieka spekulācijas par auditēšanas motivāciju kā absurdas. Ņemot vērā auditoru firmas ieteikumu nopietni izvērtēt, vai turpmāka sadarbība ar nomnieku SIA "Rīgas koncertzāle" ir lietderīga, LZA Valde ir pieņēmusi lēmumu lauzt sadarbības līgumu.

Powered by Elxis - Open Source CMS