Science International 2015 uzsāk globālu kampaņu „Atvērtie dati liela datu apjoma laikmetā"

22-12-2015

Četras lielākās starptautiskās zinātnes organizācijas* aicina akceptēt globālu vienošanos, kas palīdzētu nodrošināt brīvu pieeju „lielo datu" apjomiem, kuri arvien biežāk ir pētniecības un politikas veidošanas pamatā.

Četras organizācijas ir sagatavojušas un atbalsta vienošanos [www.icsu.org/science-international], kura ietver noteiktu principu kopu attiecībā uz brīvpieeju lieliem datu apjomiem, lai aizsargātu zinātniskās izpētes procesu un nodrošinātu attīstības valstu pilnvērtīgu dalību globālās pētniecības darbā. Tās brīdina, ka ierobežojot pieeju lielajiem datu apjomiem, mēs riskējam ar progresa palēnināšanos tādās nozarēs kā progresīva veselības pētniecība, vides aizsardzība, pārtikas ražošana un viedo pilsētu attīstība.

„Tā kā datu revolūcija paātrinās un arvien skaidrāk ir saskatāms lielo datu zinātniskais potenciāls, vadošajām starptautisko zinātni pārstāvošajām organizācijām ir laiks pievērsties atvērto datu nozīmīgumam, jo tie var kalpot par līdzeklis maksimālai radošuma attīstīšanai, zinātniskas precizitātes saglabāšanai un zināšanu globāla sabiedriska labuma, nevis tikai privāta labuma, nodrošināšanai", saka Džefrijs Bultons (Geoffrey Boulton) ,CODATA prezidents, un šīs vienošanās autoru grupas vadītājs.

Digitālā revolūcija ir radījusi bezprecedenta datu eksploziju, kas tagad ir pieejami zinātniekiem, politikas veidotājiem un pārējai sabiedrībai. Šīs revolūcijas dzinējs ir ārkārtīgi lielas datu kopas jeb „lieli dati"; tie palīdz pētniekiem atpazīt grūti atklājamas, taču varenas struktūras/modeļus dažādās zinātnes jomās, sākot no drošības līdz ģenētiskiem pētījumiem un cilvēka uzvedībai. Šādiem datiem būs izšķiroša nozīme, lai analizētu un sasniegtu Apvienoto Nāciju jaunos ilgtspējīgas attīstības mērķus. Taču „zināšanu privatizācija" varētu būt par traucēkli šādiem pētījumiem.

Pirmo reizi, četras organizācijas, kas pārstāv zinātni visaugstākajā līmenī, runā vienbalsīgi un ir apņēmušās mobilizēt savas dalīborganizācijas, lai nodrošinātu vienošanās dokumentā izklāstīto principu izplatīšanu visā pasaulē.

Tās pievienojas valdībām un starpvaldību organizācijām, kas ir izvirzījušas atvērto datu principu kā pamata priekšnosacījumu, lai saglabātu zinātniskās izpētes precizitāti un gūtu maksimālu sabiedrisku labumu no datu revolūcijas gan attīstītajās, gan attīstības valstīs.

Četras zinātniskās organizācijas, kas uzsāk kampaņu „Atvērtie dati liela datu apjoma laikmetā" ir šādas: Starptautiskā padome zinātnei* (International Council for Science, angliski saīsin. ICSU), Globālā akadēmiju partnerība (InterAcademy Partnership, angliski saīsin. IAP)*, Starptautiskās Sociālo zinātņu padome (International Social Science Council, angliski saīsin. ISSC) un Pasaules zinātņu akadēmija zinātnes veicināšanai attīstības valstīs (The World Academy of Sciences for the advancement of science in developing countries, angliski saīsin. TWAS). Visas kopā tās pārstāv vairāk kā 250 nacionālās un reģionālās zinātņu akadēmijas, zinātniskās savienības un citas organizācijas visā pasaulē, kuru individuālie locekļi ir sasnieguši izcilību zinātnē, politikas un izglītības jomā.

Science International 2015 bija pirmā no sanāksmēm, kas ir četru minēto organizāciju rīcības plānā. 2015. gada sanāksmes mērķis bija izstrādāt vienošanos „Atvērtie dati liela datu apjoma laikmetā". Tajā piedalījās un vienošanos izstrādāja sanāksmes organizatori un darba grupas locekļi no 10 valstīm Āfrikā, Āzijā Eiropā, Latīņamerikā un Ziemeļamerikā.

Turpmākajos 12 mēnešos kampaņas rīkotāji plāno vākt parakstus vienošanās dokumenta atbalstam no citām zinātnes, izglītības un politiskām iestādēm, cerot pabeigt darbu 2016. gada trešajā ceturksnī.

Vienošanās dokuments nosauc datu revolūcijas radītās iespējas un izaicinājumus, kas pelnītu vislielāko uzmanību globālās zinātnes politikas sakarā. Tas piedāvā 12 principus, kas būtu jāievēro praktiski darbojoties ar atvērtajiem datiem, īpaši pievēršoties pētniekiem, izdevējiem, bibliotēkām un citām ieinteresētām pusēm, un tehniskajām prasībām attiecībā uz atvērtajiem datiem. Dokuments arī vērtē„atvērtības robežas".

„Datu atvērtībai būtu jābūt standarta situācijai publiski apmaksātas pētniecības gadījumā", teikts dokumentā. „Izņēmumi būtu pieļaujami tikai jautājumos, kas saistīti ar privātumu, drošumu un drošību un komerciālu izmantošanu sabiedrības interesēs. Katrā konkrētā gadījumā izņēmums būtu jāpamato un nebūtu pieļaujami vispārēji izņēmumi.

Sakarā ar šīs kampaņas uzsākšanu, 2015. gada 9. decembrī sanāksmes Science International 2015 ietvaros Pretorijā (Dienvidāfrikas Republika) notika preses konference. Science International partnerorganizāciju vadītāji vienprātīgi atzina, ka šī vienošanās sniedz vērtīgus norādījumus attiecībā uz zinātnisku atbildīgumu un lielo datu politiku.

„Brīvpieeja datiem būs būtiska tad, ja attīstības valstis tiktu iesaistītas lielo datu revolūcijas radīto priekšrocību izmantošanā,, atzina TWAS izpilddirektors Romain Murenzi. „Ja attīstības valstis atpaliek, ja tās nevar pilnvērtīgi piedalīties globālās pētniecības norisēs, tas būs dārgi ne vien tām un to iedzīvotājiem, bet visām tautām".

Starptautiskās Sociālo zinātņu padomes prezidents Alberto Martinelli atzina, ka „lielie dati paver milzīgas iespējas sociālajiem pētījumiem. Sociālās zinātnes ir ilgstoši nodarbojušās ar datu ieguves ētiskajiem aspektiem, privātuma aizsardzību un datu komercializācijas riskiem, un ir ārkārtīgi svarīgi, lai sociālās zinātnes iesaistītos diskusijās par lieliem un atvērtiem datiem, kas varētu pasargāt no tā, lai straujā attīstība neradītu vēl lielāku esošo zināšanu nošķirtību.

InterAcademy Partnership prezidents Mohameds H. A. Hassan (Sudāna) piemetināja, ka „zinātņu akadēmijas ir ietekmīgas savu valstu zinātnes politikas virzītājas. Mēs ceram, ka vairāk kā 130 nacionālās un reģionālās IAP partnerakadēmijas atbalstīs šajā vienošanās dokumentā izvirzītos principus, iepazīstinās ar tām savas valdības un nacionālās zinātnes sistēmas, un sadarbosies, lai tos ieviestu dzīvē."

ICSU prezidents Gordons McBīns (Kanāda): ‘Dati ir mūsdienu zinātnes pamats. Šodien zinātnes izaicinājums ir neatpalikt no digitālās revolūcijas un tāpēc mums ir nepieciešams spēcīgs starptautisks ietvars, kas noteiktu principus rīcībai ar atvērtajiem datiem, kuri dos iespēju visām nācijām un kopienām gūt vienādu labumu no to radītajām priekšrocībām."

* Latvijas Zinātņu akadēmija ir ICSU un IAP partnerakadēmija.

Powered by Elxis - Open Source CMS