Aizstāvēšana

27-06-2008

2008. gada 20. augustā plkst. 11.00 Latvijas Lauksaimniecības universitātes Pārtikas tehnoloģijas fakultātes 145. auditorijā, Jelgavā, Lielā ielā 2, notiks LLU Pārtikas zinātnes nozares promocijas padomes atklātā sēde, kurā
ILZE BEITĀNE
aizstāvēs promocijas darbu “Laktulozes un inulīna izvērtējums jauna funkcionāla piena produkta izstrādē” inženierzinātņu doktora grāda iegūšanai.
Recenzenti: Lietuvas Lauksaimniecības universitātes profesore, Dr.habil.sc.ing. Sigita Angele Urbiene, Latvijas Universitātes profesore, Dr.habil.med. Aija Žileviča, Latvijas Lauksaimniecības universitātes docente, Dr.biol. Silvija Strikauska.
Ar zinātnisko darbu var iepazīties LLU Fundamentālajā bibliotēkā, Lielā ielā – 2, Jelgavā un
http://llufb.llu.lv/llu-theses.htm.

***

2008. gada 9. septembrī plkst.16.00 LU Ekonomikas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Aspazijas bulv.5, 322. auditorijā promocijas darbu ekonomikas doktora (Dr. oec.) zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs
IRINA SOLOVJOVA.
Temats “Komercbanku sistēmas stabilitātes problēmas”. Nozare – ekonomika, apakšnozare – finanses un kredīts.
Recenzenti: profesors, Dr.habil.oec. Valērijs Praude; docente, Dr.oec. Natālija Konovalova, Rīgas Starptautiskā ekonomikas un administrācijas augstskola (RSEBAA); Dr.oec. Raivis Kakānis, a/s Sampo bankas valdes priekšsēdētājs.
Ar promocijas darbu var iepazīties LU Centrālajā bibliotēkā, Rīgā, Kalpaka bulvārī 4.

***

Liepājas Pedagoģijas akadēmijas Valodniecības nozares promocijas padomes atklātā sēdē 2008. gada 29. maijā IVETA PŪTELE aizstāvēja promocijas darbu par tēmu “Latviešu valodas profesiju nosaukumi: terminoloģiskais aspekts”. Balsošanas rezultāti: par – 7, pret – nav, nederīgu biļetenu nav. Ivetai Pūtelei tika piešķirts filoloģijas doktora (Dr. philol.) zinātniskais grāds valodniecības nozares latviešu sinhroniskās valodniecības apakšnozarē.

***

Daugavpils Universitātes zinātņu nozares Literatūrzinātne promocijas padomes atklātā sēdē 2008. gada 30. maijā VALENTĪNS LUKAŠEVIČS aizstāvēja promocijas darbu “Latgaliešu 20. gadsimta proza Latgales literārajā telpā”. Balsošanas rezultāti: par – 7, pret – nav, nederīgu biļetenu nav. Valentīnam Lukaševicam tika piešķirts filoloģijas doktora (Dr. philol.) zinātniskais grāds literatūrzinātnes nozarē salīdzināmās literatūrzinātnes apakšnozarē.

***

2008. gada 4. jūnijā LLU Veterinārmedicīnas nozares promocijas padomes atklātā sēdē piešķīra veterinārmedicīnas doktora grādu (Dr. med. vet.) veterinārmedicīnas nozarē infekcijas slimību un mikrobioloģijas apakšnozarē ANDAI VALDOVSKAI par promocijas darbu “Pelējuma sēņu skartu ūdeļu parenhimatozo orgānu izpēte uz Aleuta slimības fona”. Balsošanas rezultāti: piešķirt– 8, nepiešķirt– nav, nederīgu biļetenu nav.

***

Rīgas Tehniskās universitātes “Elektronikas un telekomunikāciju” nozares promocijas padome “P–08” 2008.gada 05.jūnija sēdē piešķīra inženierzinātņu doktora (Dr.sc.ing.) zinātnisko grādu GUNDEGAI RUTKAI augstskolas telekomunikāciju apakšnozarē par promocijas darbu “Neironu tīklu modeļu lietošana interneta datplūsmas prognozēšanā”. Balsošanas rezultāti: par – 10; pret – 1; nederīgu biļetenu nav.

***

LU Literatūrzinātnes, folkloristikas un mākslas zinātnes nozares promocijas padomes atklātā sēdē 2008. gada 10. jūnijā UNA SMILGAINE aizstāvēja promocijas darbu par tēmu “Šūpuļdziesmas un ucināmās dziesmas latviešu bērnu folklorā”. Balsošanas rezultāti: par – 9, pret – 1, nederīgu biļetenu nav. Unai Smilgainei tika piešķirts filoloģijas doktora (Dr.philol.) zinātniskais grāds folkloristikas zinātnes nozarē latviešu folkloristikas apakšnozarē.

***

RTU inženierzinātņu nozares promocijas padome P–07 2008. gada 9.jūnija sēdē piešķīra inženierzinātņu doktora zinātnisko grādu GUNDARAM ALKSNIM par promocijas darbu “Kategoriju teorijas pielietošana formālo specifikāciju valodu integrēšanai modeļu vadāmā arhitektūrā”. Balsošanas rezultāti: par – 12 balsis; pret – 0; nederīgi biļeteni – 0.

***

Ķīmijas nozares promocijas padome “RTU P–01” 2008. gada 12. jūnija sēdē piešķīra ķīmijas doktora zinātnisko grādu (Dr. chem.) ķīmijas nozares organiskās ķīmijas apakšnozarē IEVAI JAUNZEMEI par promocijas darbu “Stereoselektīva aza–klaizena pārgrupēšanās”. Balsošanas rezultāti: par – 13, pret – nav, nederīgu biļetenu nav.

***

Latvijas Universitātes Pedagoģijas zinātņu nozares promocijas padome 2008.gada 17. jūnija sēdē piešķīra pedagoģijas doktora (Dr. paed.) zinātnisko grādu IEVAI MARGEVIČAI augstskolas pedagoģijas apakšnozarē par promocijas darbu “Skolotāju starpkultūru izglītība multikulturālā sabiedrībā”. Balsošanas rezultāti: par – 6; pret – nav; nederīgu biļetenu nav.

Pēdējā atjaunošana 2-07-2008
Powered by Elxis - Open Source CMS