Latvijas Zinātnes padomes sludinājums

27-06-2008

Latvijas Zinātnes padome, pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta Noteikumiem Nr. 345 (25.04.2006.g.) izsludina konkursu fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu finansēšanai 2009.gadam. Pieteikumi trijos eksemplāros datorrakstā, kā arī elektroniskā veidā (MS Word formātā) iesniedzami līdz š.g. 1.septembrim plkst. 17.00, Latvijas Zinātnes padomes birojā (Rīgā, Akadēmijas laukumā 1, 334.ist., tel.: 67223211; fakss: 67228421; E–pasts: Papildus informācija ievietota arī LZP mājas lapā: http://www.lzp.gov.lv.

 

Pielikums LZP 13.06.08. lēmumam Nr. 7–1–1

Informācija par Latvijas Zinātnes padomes
fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu konkursu 2009. gadam

Latvijas zinātnes padome, sākot no 2009. gada, finansiāli atbalsta divu veidu fundamentālo un lietišķo pētījumu projektus – tematisko pētījumu projektus un pētnieciskās sadarbības projektus.

Šogad tiks organizēts jaunu tematisko pētījumu projektu, kuri sākas 2009. gadā, konkurss, jo darbs pie visiem pašreizējiem LZP individuālajiem projektiem (grantiem) noslēdzas 2008. gada beigās.

Tematisko pētījumu projektu var pieteikt uz laiku līdz 4 gadiem, pie tam paredzot pētījumam adekvātu finansējumu. Projekta pieteikuma gada vidējais maksimālais apjoms ir 45 000 LVL (dabas un inženierzinātnēm) un 36 000 LVL (humanitārām un sociālām zinātnēm).

Vienlaikus, LZP finansētie pētnieciskās sadarbības projekti, kuru īstenošana paredzēta līdz 2009. gada beigām, tāpat arī sadarbības projekti, kuri beidzas 2008. gadā un saņemti iesniegumi par to turpināšanu 2009. gadā, pēc finansējuma iesnieguma ekspertīzes varēs tikt īstenoti 2009. gadā. Jauni pētnieciskās sadarbības projekti 2009. gadā netiks uzsākti.

Kamēr nav pieņemti jaunie Ministru kabineta noteikumi, pētījumu projektu pieteikšana notiek saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 345 “Par fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu iesniegšanas, vērtēšanas un finansēšanas kārtību”, aizpildot un iesniedzot LZP minēto noteikumu pielikumos norādītos dokumentus. Arī pieteikto projektu vērtēšana LZP ekspertu komisijās notiek saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 497 “Par LZP ekspertu komisiju izveidošanu un darbību”.

Latvijas Zinātnes padome ir izstrādājusi un pieņēmusi 2009. gada pētījumu projektu pieteikšanas un izvērtēšanas pamatprincipus (LZP lēmums Nr. 1–1–1, 21.01.08. un 21.04.08.), kuri publicēti LZP mājas lapā. Atbilstoši šiem pamatprincipiem LZP atbalstīs un piešķirs finansējumu kvalitatīviem un nozīmīgiem pētījumiem, kas būtiski sekmē jaunu zināšanu radīšanu, zinātnes potenciāla atjaunošanu, kā arī Latvijas zinātnes starptautisko atpazīstamību un konkurētspēju, piešķirot projektu īstenošanai adekvātu finansējumu.

Galvenie kritēriji projekta izvērtēšanā ir tā zinātniskais nozīmīgums un kvalitāte, kā arī projekta iesniedzēja līdzšinējie objektīvi izvērtējamie zinātniskie sasniegumi. Ekspertu komisijas strādā pēc LZP apstiprinātiem, zinātnes starptautiskai praksei atbilstošiem pieteikto projektu vērtēšanas kritērijiem.

LZP rekomendē pētījumu projektu pieteicējiem, ekspertu komisijām un ekspertiem vadīties no šādām nostādnēm, sagatavojot un izvērtējot tematisko pētījumu projektu pieteikumus:

1. Projekta finansējuma pieteikumā attiecībā pret zinātnisko personālu vēlams ievērot šādas zemākās mēneša darba algu likmes (pilnā slodzē) un minimālās slodzes projekta izpildē:

1.1. projekta vadītājs – 954 Ls mēnesī; vismaz – 12 x 0,25 cilvēkmēnešus gadā katrs;
1.2. projekta galvenie izpildītāji – 763 Ls mēnesī; vismaz – 12 x 0,5 cilvēkmēnešus gadā katrs;
1.3. projekta izpildītāji – 610 Ls mēnesī; vismaz –12 x 0,25 cilvēkmēnešus gadā katrs.

2. Minētie darba slodzes un atalgojuma ierobežojumi neattiecas uz projekta izpildē iesaistītajiem pilna laika studējošiem.

3. Maksimālais algu fonds – 65 % projekta finansējuma dabas un inženierzinātnēs un 80 % projekta finansējuma humanitārās un sociālās zinātnēs. Atkāpēm no šī punkta jābūt zinātniski pamatotām.

4. Vēlams, ka maksimālie infrastruktūras nodrošinājuma izdevumi nepārsniedz 10% no projekta finansējuma.

Latvijas Zinātnes padome kopā ar reģistrētiem jauno projektu pieteikumiem nosūta attiecīgajām LZP ekspertu komisijām arī precizēto finansējuma sadali pa zinātņu nozarēm (zinātņu nozaru finansējuma procentuālo sadalījumu), balstoties uz pieņemto lēmumu par atsevišķo zinātnes nozaru īpatsvaru Latvijas zinātnē.

LZP informācija par
2009.g. tematisko pētījumu projekta iesnieguma pilnā teksta sagatavošanu

1. Tematisko pētījumu projekta iesnieguma pilnā tekstā (līdz 6 lpp.) lūdzam ietvert:

1.1. problēmas izpētes raksturojumu pasaulē (ne vairāk par 1 lpp.);
1.2. iesniedzēju pieredzi problēmas izpētē (ne vairāk par 1/2 lpp.);
1.3. mērķus, uzdevumus, hipotēzes, priekšnosacījumus, metodoloģiju un metodiku, darba plānu, projekta izpildes laika shēmu, alternatīvus darba īstenošanas variantus (ne vairāk par 3 lpp.);
1.4. saikni ar citiem projektiem un pētījumu programmām (ne vairāk, kā 1/2 lpp.);
1.5. galvenos sagaidāmos rezultātus, to teorētisko un praktisko nozīmi: iznākums, potenciālie zinātniskie un/vai komerciālie pielietojumi, publikācijas, monogrāfijas, patentēšana, intelektuālā īpašuma aizsardzības jautājumi (ne vairāk par 1/2 lpp.).

2. Projekta pieteicēju zinātnisko kvalifikāciju raksturo projekta vadītāja un galveno izpildītāju dzīves gājuma apraksts (CV), ieskaitot:

2.1. piecu labāko publikācijas uzskaitījumu pēdējo piecu gadu laikā, ja iespējams, norādot to citējamību raksturojošus kvantitatīvus rādītājus (piemēram, Hirša indeksu);
2.2. pieredzi projektu vadīšanā un izpildē;
2.3. piedalīšanās starptautiskajos projektos;
2.4. patentus, licences, šķirņu apliecības, datus par to izmantošanu;
2.5. maģistru un doktoru darbu vadīšanu;
2.6. pašnovērtējumu darbībai iesniegtā projekta pieteikuma kontekstā.

3. Projekta izpildei nepieciešamais materiāli tehniskais nodrošinājums ietver informāciju par:

3.1. plānoto pētījumu tiesisko nodrošinājumu (atļaujas, saskaņojumi ar kontroles un uzraudzības institūcijām),
3.2. plānoto pētījumu nodrošinājumu ar zinātnisko aprīkojumu, nepieciešamajām telpām, paredzētā unikālas zinātniskās aparatūras izmantošana,
3.3. ietekmi uz zinātniskās sadarbības attīstību ar Latvijas un ārvalstu zinātniskajām institūcijām,
3.4. projekta īstenošanai nepieciešamās zinātniskās informācijas pieejamību.

4. Raksturot projekta dalībnieku sastāvu:

Nr. p.k.

Vārds, uzvārds

Zin. grāds, amats

Zin. institūcija

Pozīcija projektā:(projekta vadītājs, galvenieizpildītāji, izpildītāji)

Līdzdalība citu projektu iesniegumos, kas iesniegtifinansēšanai no LZP

LZP informācija par
2009.g. tematisko pētījumu projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanu

1. Tematisko pētījumu projekta iesnieguma veidlapa iesniedzama 3 eksemplāros (pētnieciskās sadarbības projektiem 4 eksemplāros) datorrakstā ar klāt pievienoto elektronisko versiju.

2. Projekta vadītājam un galvenajiem izpildītājiem jābūt ar zinātņu doktora grādu.

3. Līdzekļus projektu īstenošanai piešķir zinātnisko institūciju reģistrā reģistrētām institūcijām.

4. Projekta vadītājs un galvenie izpildītāji nedrīkst piedalīties vairāk nekā divu vienlaikus īstenojamu LZP tematisko pētījumu projektu izpildē.

5. Projekta izmaksas, kā arī citus finansējuma avotus būtu jāuzrada pa pozīcijām par visu projektu kopumā. Tādēļ lūdzam projekta iesnieguma 6. p. tabulu aizpildīt par visu projekta īstenošanas laiku kopā.

6. Augstskolu akadēmiskajos amatos uz pilnu slodzi strādājošie var tikt pieteikti projektos ne vairāk, kā uz 0,25 slodzi.

7. Ar finansējamo projektu vadītājiem un zinātniskajām iestādēm tiks noslēgti līgumi līdz 2008. g. 30. decembrim uz visu projekta izpildes laiku.

Pēdējā atjaunošana 27-06-2008
Powered by Elxis - Open Source CMS