Aizstāvēšana

6-01-2017

2017. gada 18. janvārī plkst. 14.00 Rīgā, Ķīpsalas ielā 6 B, 250. auditorijā, RTU promocijas padomes P-12 atklātā sēdē promocijas darbu inženierzinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

INDRA NIEDRĪTE

par tēmu "Dabasgāzes apgādes sistēmas drošuma novērtējums".

Oficiālie recenzenti: Dr.sc.ing. Anatolijs Borodiņecs (Rīgas Tehniskā universitāte); Dr.sc.ing. Kārlis Briņķis (Fizikālās enerģētikas institūts); Dr.sc.ing. Vilnis Krēsliņš (Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociācija).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU bibliotēkā Paula Valdena ielā 5, kā arī internetā RTU mājaslapā: www.rtu.lv/.

***

2017. gada 18. janvārī plkst. 16.00 Rīgā, Āzenes ielā 6 B, 250. auditorijā, RTU promocijas padomes P-12 atklātā sēdē promocijas darbu inženierzinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

ALEKSANDRS ZAJACS

par tēmu "Centralizēto siltumapgādes sistēmu attīstības scenāriju novērtējums".

Oficiālie recenzenti: Dr.habil.sc.ing. Egils Dzelzītis (Rīgas Tehniskā universitāte); Dr.sc.ing. Gaidis Klāvs (Fizikālās enerģētikas institūts); Dr.sc.ing. Janek Laanearu (Tallinas Tehniskā universitāte, Igaunija).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU bibliotēkā Paula Valdena ielā 5, kā arī internetā RTU mājaslapā: www.rtu.lv/

***

2017. gada 20. janvārī plkst. 10.00 LU Vadībzinātnes un Demogrāfijas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Aspazijas bulv.5, 322. auditorijā promocijas darbu doktora zinātniskā grāda iegūšanai vadībzinātnē (Dr.sc.admin.) aizstāvēs

JUERGEN ALEXANDER GOLLNER.

Tēma - "Galveno lietotāju motivācijas ietekme uz uzņēmuma resursu plānošanas (URP) īstenošanas projektu panākumiem". Nozare - vadībzinātne, apakšnozare - uzņēmējdarbības vadība.

Recenzenti: Dr.oec. Joseph Neuert (Latvijas Universitāte); Dr. admin. Henrijs Kaļķis (Rīgas Stradiņa universitāte); Dr. admin. Arnis Sauka (Stokholmas Ekonomikas augstskola Rīgā).

Ar promocijas darbu var iepazīties LU bibliotēkā Rīgā, Raiņa bulvārī 19.

***

2017. gada 31. janvārī plkst. 13.00 Daugavpils Universitātes (DU) Valodniecības promocijas padomes atklātā sēdē 309. telpā Daugavpilī, Vienības ielā 13

KRISTĪNE KUŅICKA

aizstāvēs promocijas darbu "Latgales poļu valoda kā poļu valodas periferiālais dialekts: paaudžu atšķirību aspekts" filoloģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai valodniecības nozarē, sastatāmās un salīdzināmās valodniecības apakšnozarē.

Oficiālie recenzenti: Dr.philol. Igors Koškins (Latvijas Universitāte); Dr.philol. Anna Stafecka (LU Latviešu valodas institūts); Dr.habil.philol. Ina Druviete (Latvijas Universitāte).

Ar promocijas darbu un tā kopsavilkumu var iepazīties Daugavpils Universitātes Bibliotēkā Daugavpilī, Vienības ielā 13, kā arī DU mājaslapā: www.du.lv.

***

2017. gada 1. februārī plkst. 12.00 Daugavpils Universitātes (DU) Ekonomikas nozares promocijas padomes atklātā sēdē, 320. telpā, Parādes ielā 1, Daugavpilī

NAILA MUSAYEVA

aizstāvēs promocijas darbu "Development of Regional Tourism in Azerbaijan" ekonomikas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Oficiālie recenzenti: Dr.oec. Olga Lavriņenko (Daugavpils Universitāte); Dr.habil.oec. Baiba Rivža (Latvijas Lauksaimniecības universitāte); Dr. habil. Marzena Piotrowska-Trybull (Varšavas Valsts Aizsardzības universitāte, Polija).

Ar promocijas darbu un tā kopsavilkumu iespējams iepazīties Daugavpils Universitātes Socioloģijas un ekonomikas katedrā, Daugavpilī, Parādes ielā 1-331, DU Bibliotēkā Parādes ielā 1 un DU mājaslapā www.du.lv.

***

2017. gada 3. februārī plkst.10.00 LLU Ekonomikas nozares Agrārās ekonomikas un Reģionālās ekonomikas apakšnozaru promocijas padomes atklātā sēdē Jelgavā, Svētes ielā 18, 212. auditorijā

LAURA JEROŠČENKOVA

aizstāvēs promocijas darbu "Kultūras mantojuma izmantošana lauku tūrisma attīstībā".

Oficiālie recenzenti: Dr.oec. Ingrīda Jakušonoka (LLU); Dr.oec. Tatjana Muravska (LU); Dr.oec. Jonas Jasaitis (Šauļu universitāte, Lietuva).

Ar promocijas darbu var iepazīties LLU Fundamentālajā bibliotēkā Jelgavā, Lielā iela 2 un internetā http://llufb.llu.lv/promoc_darbi.html.

***

2017. gada 3. februārī plkst. 13.00 Daugavpils Universitātes (DU) Fizikas nozares promocijas padomes atklātā sēdē, 118. auditorijā, Parādes ielā 1, Daugavpilī

PĀVELS NARICA

aizstāvēs promocijas darbu „Hroma-niķeļa tērauda virsmas krāsainās lāzermarķēšanas procesa optimizācija" Fizikas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Oficiālie recenzenti: Dr.phys. Edmunds Tamanis (Daugavpils Universitāte); Dr.sc.ing. Jurģis Poriņš (Rīgas Tehniskā universitāte); Dr.Sc. Vlastimir Nikolić (University of Niš, Serbija).

Ar promocijas darbu un tā kopsavilkumu iespējams iepazīties Daugavpils Universitātes Fizikas katedrā, Daugavpilī, Parādes ielā 1-237, DU Bibliotēkā Parādes ielā 1 un DU mājas lapā www.du.lv.

***

2017. gada 6. februārī plkst. 14.30 Rīgas Tehniskās universitātes Informācijas tehnoloģijas nozares promocijas padomes P - 07 atklātajā sēdē Rīgā, Sētas ielā 1, 202. auditorijā

GUSTS LINKEVIČS

aizstāvēs promocijas darbu "Spējās paradigmas ieviešanas atbalsts programmatūras izstrādes organizācijās" inženierzinātņu doktora grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr.sc.ing. Jānis Grabis (RTU); Dr.sc.comp. Rudīte Čebere (LLU); Dr. Albertas Čaplinskas (Viļņas Universitāte, Lietuva).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā (Rīgā, Paula Valdena ielā 5) un internetā http://www.rtu.lv  (Doktorantiem -> Promocija -> Promocijas darbi).

***

2017. gada 21. februārī plkst. 16.30 LU Humanitāro zinātņu fakultātes (Visvalža ielā 4a, Rīgā) 402. auditorijā notiks LU Literatūrzinātnes, folkloristikas un mākslas zinātnes nozares promocijas padomes atklātā sēde, kurā disertāciju mākslas doktora grāda iegūšanai aizstāvēs

VĒSMA LĒVALDE.

Temats: "Klasikas iestudējumi Oļģerta Krodera režijā: teksts un tā interpretācija".

Recenzenti: Dr.habil.art. Silvija Radzobe (Latvijas Universitāte); Dr.philol. Valda Čakare (Latvijas Kultūras akadēmija); Dr. art. Guna Zeltiņa (LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts).

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Daudznozaru bibliotēkā un LU Humanitāro zinātņu fakultātes 304. telpā.

***

Rīgas Stradiņa universitātes Medicīnas promocijas padome 2016. gada 5. decembra atklātā sēdē piešķīra LR medicīnas doktora zinātnisko grādu specialitātē - neiroloģija DAINAI PASTAREI. Balsošanas rezultāti: par - 8, pret - 0, nederīgi biļeteni - 0.

***

Rīgas Stradiņa universitātes Medicīnas promocijas padome 2016. gada 9. decembra atklātā sēdē piešķīra LR medicīnas doktora zinātnisko grādu specialitātē - morfoloģija LIENEI SMANEI-FILIPOVAI. Balsošanas rezultāti: par - 7, pret - 0, nederīgi biļeteni - 0.

***

RTU Promocijas padome P-18 2016. gada 14. decembra sēdē piešķīra inženierzinātņu doktora zinātnisko grādu LĪGAI STĪPNIECEI materiālzinātnes nozares biomateriālu apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par - 12, pret - 0, nederīgi biļeteni - 0.

***

RTU Promocijas padome P-18 2016. gada 14. decembra sēdē piešķīra inženierzinātņu doktora zinātnisko grādu INGAI NARKEVICAI materiālzinātnes nozares biomateriālu apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par - 12, pret - 0, nederīgi biļeteni - 0.

***

Latvijas Mākslas akadēmijas promocijas padomes atklātā sēdē 2016. gada 15. decembrī KATRĪNAI TEIVĀNEI-KORPAI piešķīra mākslas doktora (Dr.art) zinātnisko grādu. Balsošanas rezultāti: par - 7, pret - 0, nederīgi biļeteni - 0.

***

RTU Promocijas padome P-06 2016. gada 16. decembra sēdē piešķīra inženierzinātņu doktora zinātnisko grādu DIĀNAI HARITONOVAI būvzinātnes nozarē "Ģeodēzijas un ģeoinformātikas" apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par - 12 , pret - 0, nederīgi biļeteni - 0.

***

Latvijas Universitātes Filozofijas zinātņu nozares promocijas padome 2016. gada 16. decembra atklātā sēdē piešķīra AGITAI MISĀNEI filozofijas doktora zinātnisko grādu (Dr. phil.) ideju vēstures apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par - 7, pret - 0, nederīgi biļeteni - 0.

***

LLU Ekonomikas nozares Agrārās ekonomikas un Reģionālās ekonomikas apakšnozaru promocijas padomes atklātā sēdē 2016. gada 16. decembrī LĪVA GRIŅEVIČA aizstāvēja promocijas darbu un viņai tika piešķirts LR ekonomikas doktora grāds (Dr.oec.) reģionālajā ekonomikā. Balsošanas rezultāti: par - 9, pret - 0, nederīgi biļeteni - 0.

***

Rīgas Stradiņa universitātes Medicīnas promocijas padome 2016. gada 19. decembra atklātā sēdē piešķīra LR medicīnas doktora zinātnisko grādu specialitātē - fizikālā un rehabilitācijas medicīna GUNAI BĒRZIŅAI. Balsošanas rezultāti: par - 7, pret - 0, nederīgi biļeteni - 0.

***

RTU inženierzinātņu nozares promocijas padome P-07 2016. gada 21. decembra sēdē piešķīra inženierzinātņu doktora zinātnisko grādu KAMRANAM AJUBAM. Balsošanas rezultāti: par - 6; pret - 1; nederīgi biļeteni - 0.

***

Latvijas Lauksaimniecības universitātes Lauksaimniecības zinātņu nozares Laukkopības apakšnozares promocijas padomes 2016. gada 29. decembrī BAIBA LĀCE aizstāvēja promocijas darbu un viņai tika piešķirts LR lauksaimniecības doktora zinātniskais grāds (Dr. agr.) Laukkopības apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par - 9, pret - 0, atturas - 0.

***

Latvijas Lauksaimniecības universitātes Lauksaimniecības zinātņu nozares Lopkopības apakšnozares promocijas padomes 2016. gada 25. novembra sēdē DACE SMILTIŅA aizstāvēja promocijas darbu, un viņai tika piešķirts LR lauksaimniecības doktora grāds (Dr. agr.) lopkopības apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par - 7; pret - 1, nederīgi biļeteni - 0.

Pēdējā atjaunošana 10-01-2017
Powered by Elxis - Open Source CMS