Latvijas Zinātņu akadēmijas jaunievēlēto locekļu īsas biogrāfijas

6-01-2017

Sākums iepriekšējā "Zinātnes Vēstneša" numurā

LZA KORESPONDĒTĀJLOCEKĻI

Aiva PLOTNIECE - dz. 13.11.1967., Dr.chem. (2003), Latvijas Organiskās sintēzes institūta vadošā pētniece.

Zinātnisko pētījumu virzieni: Farmakoloģiski aktīvu slāpekļa heterociklu ķīmija, sintēze, bioloģiskās īpašības; Materiālzinātne - nanodaļiņas; liposomas; struktūras-aktivitātes likumsakarības, nanoagregātu veidošanās un īpašības; sintētisko lipīdu fizikāli-ķīmiskās īpašības; Transportmolekulas, gēnu transfekcija; zāļvielu transports; Magnētiskās liposomas; Fluorescentās zondes; Teranostiskas sistēmas.

Zinātniskie darbi: H-indekss 8; 42 starptautiskas publikācijas, 36 no tām Scopus datu bāzē (26 kopš 2010. gada); 1 patenta un > 120 starptautisku konferenču tēžu autore.

Pedagoģiskais darbs: Līdzvadītāja 4 promocijas darbiem (2 aizstāvēti); vadītāja 6 MSc darbiem (t.sk. Grācas Universitāte (Austrija) 2016) un 5 BSc darbiem.

Starptautiskā sadarbība: stažēšanās Kuopio Universitātes (Somija) Farmaceitiskās ķīmijas nodaļā, Viļņas Universitātes (Lietuva) Dabas zinātņu fakultātes Bioķīmijas un Biofizikas nodaļā un Upsalas Universitātes (Zviedrija) Farmaceitiskās ķīmijas nodaļā.

Zinātniskie projekti: Vadītāja ESF, ERAF, EUREKA projektiem, VPP apakšprojektiem un LZP grantiem; galvenā izpildītāja EuroNanoMed, ESF, EEZ/NFI projektos.

Organizatoriskais darbs: LZP eksperte organiskās ķīmijas un medicīnas ķīmijas (kopš 2007), materiālzinātnes (kopš 2013) un farmācijas (kopš 2016) nozarēs; Latvijas Organiskas sintēzes institūta Zinātniskās padomes locekle (kopš 2010); Eiropas Savienības COST programmu D22; D43 un CM1101 valsts pārstāve; Latvijas Farmakoloģijas biedrības biedre.

Atzinības: L`OREAL Latvijas stipendija "Sievietēm Zinātnē" ar UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas un Latvijas Zinātņu akadēmijas atbalstu (2007).

Andris ZELTIŅŠ - dz. 09.02.1959., Dr.biol. (1990), Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra Zinātniskās padomes priekšsēdētājs, vadošais pētnieks, Augu virusoloģijas grupas vadītājs.

Zinātnisko pētījumu virzieni: molekulārā bioloģija, gēnu inženierija, molekulārā virusoloģija, jaunu augu vīrusu identifikācija, vīrusu proteīnu struktūru un funkciju pētījumi, rekombinanto mikroorganismu tehnoloģiju izstrāde, vakcīnu komponentu dizains un izstrāde.

Publicētie darbi: H-indekss 9; 23 zinātniski raksti starptautiskos žurnālos (Web of Science - 19, Scopus - 16, Pubmed - 13), 2 nodaļas ārzemju izdevniecību rakstu krājumos, 1 starptautisks patents.

Pedagoģiskā darbība: Vadītājs 2 promocijas, 6 maģistra un 6 bakalaura darbiem. Vieslektors LU Bioloģijas fakultātē.

Starptautiskā sadarbība: stažējies Osnabrikas Universitātē (Vācija, 1993-1997), Helsinku Universitātē (Somija, 2000). Sadarbības partneri no Oksfordas Universitātes (Anglija), Dandī Universitātes (Skotija), Cīrihes Universitātes un Bernes Universitātes (Šveice).

Zinātniskie un tehnoloģiju pārneses projekti: Vadītājs 14 projektiem (t.sk. 4 starptautiskajiem).

Organizatoriskais darbs: LZP eksperts, Latvijas Bioķīmijas biedrības biedrs, Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra pārstāvis Life Science Cluster of Latvia.

Atzinības: Augu virusoloģijas grupas pētījumi ir nosaukti starp LZA nominētajiem 10 nozīmīgākajiem zinātnes sasniegumiem 2006. un 2010. gadā.

Ivars AUSTERS - dz. 14.06.1967., PhD Stokholmas Universitātē, Zviedrijā (2001), LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes profesors, Psiholoģijas nodaļas vadītājs.

Zinātnisko pētījumu virzieni: sociālo priekšstatu pētījumi; sociālā izziņa, sociālā identitāte, vērtības, starpkultūru psiholoģija, cilvēku ekonomiskā uzvedība; stereotipu piedēvēšanas saistība ar grupu sociālo statusu; atribūcijas teorijas saistīšana ar skatupunkta maiņu; pētījumi par autovadītāju uzvedību.

Publicētie darbi: 22 raksti recenzētos izdevumos, monogrāfija "Perspectives of ethnic group attributions" (Stockholm University: Stockholm) un kolektīvā monogrāfija "Daudzveidība ienāk latviešu skolās. Mazākumtautību bērnu integrācija latviešu skolu vidusskolas klasēs" (Diversity in Latvian Schools: Integration of Ethnic Minorities in Latvian High-schools. Rīga: Providus).

Pedagoģiskais darbs: Izstrādāti un docēti lekciju kursi par sociālo izziņu, starpkultūru psiholoģiju, pētniecības metodēm u.c.; lasītas lekcijas interneta apmācības platformā LU Open Minded - tiešsaistes kursi "Sociālā psiholoģija", "Ilūzijas domājot par sevi un citiem".

Starptautiskā sadarbība: Tartu Universitāte, Stokholmas Universitāte, Bredlijas Universitāte (ASV), arī Honkongas Ķīniešu universitāte.

Zinātniskie projekti: Izpildītājs LZP projektā "Personības kognitīvo un sociālo faktoru saistība ar dzīves kvalitātes rādītājiem" (2010-2012) un LZA finansētajā projektā "Kultūras, sociāli ekonomisko, psihofizioloģisko un personības faktoru nozīme ceļu satiksmes drošībā" (2009); vadītājs LZA projektā "Globalizācijas procesa psiholoģiskie aspekti" (2009).

Organizatoriskais darbs: Latvijas Zinātnes padomes eksperts, Lietuvas Zinātnes padomes uzaicinātais eksperts, LU Sociālo zinātņu padomes loceklis.

Ēriks JĒKABSONS - dz.1965., Dr.hist. (1997), Latvijas Universitātes (LU) Vēstures un filozofijas fakultātes (VFF) profesors, LU Latvijas vēstures institūta (LVI) vadošais pētnieks.

Zinātnisko pētījumu virzieni: Latvijas un Baltijas reģiona politiskā un militārā vēsture, kā arī nacionālo minoritāšu vēstures jautājumi.

Publicētie darbi: Autors un līdzautors 15 publicētām grāmatām (no tām 8 monogrāfijas, 4 biogrāfiskās vārdnīcas, 4 dokumentu krājumi); autors 195 zinātniskiem rakstiem (puse no tiem publicēta ārzemēs), 40 recenzijām, ~ 350 populārzinātniskiem rakstiem.

Pedagoģiskais darbs: izstrādāti un docēti vairāki lekciju kursi LU VFF (kopš 2003), Toruņas augstskolā (profesors, 2011-2014); Rīgas Stradiņa universitātes, Eiropas Integrācijas institūta, Politikas zinātņu katedras Politikas programmā (vadītājs un docents, 1999-2002).

Starptautiskā sadarbība: viesprofesors Polijas, Ukrainas un Baltkrievijas universitātēs; Rumānijas Zinātnisko pētījumu nacionālās padomes, Polijas un Ungārijas nacionālo zinātnes padomju ārzemju eksperts.

Organizatoriskais darbs: LU LVI Zinātniskās padomes loceklis, LU Vēstures promocijas padomes loceklis, Latvijas Vēsturnieku komisijas loceklis, LZP eksperts, Rumānijas Zinātnisko pētījumu nacionālās padomes pētījumu programmu ārzemju eksperts, Polijas un Ungārijas nacionālo zinātnes padomju ārzemju eksperts; 6 Latvijas un 18 ārzemju zinātnisku izdevumu redakcijas kolēģijas loceklis.

Atzinības: ASV Valsts departamenta Fulbraita stipendija zinātniskajam darbam Stenforda universitātē (2012), Polijas Zelta nopelnu krusts, "Gada vēsturnieks Latvijā" (2012).

Sandra MUIŽNIECE-BRASAVA - dz. 18.06.1977., Dr.sc.ing. (2006). LLU Pārtikas tehnoloģijas fakultātes asociētā profesore, LLU Tehnoloģiju un zināšanu pārneses nodaļas vadītāja.

Zinātniskie pētījumu virzieni: pētījumi par termiskās apstrādes procesu, inovatīvu tehnoloģiju, un iepakošanas materiālu (konvencionālo, biodegradējamo un aktīvo) ietekmi uz pārtikas produktu kvalitāti uzglabāšanas laikā. Nacionālo Bruņoto spēku pārtikas (uzturdevu) izstrāde, nodrošinot gatavo ēdienu ilglaicīgu un īslaicīgu uzglabāšanu ar nemainīgu kvalitāti, kā arī sabalansēta uztura izstrādi.

Zinātniskās publikācijas: zinātnisko publikāciju kopskaits - 67, (18 indeksētas Scopus datu bāzē), 1 monogrāfijas līdzautore.

Pedagoģiskais darbs: Vadītāja 4 promocijas (2 aizstāvēti), 8 maģistra (7 aizstāvēti), vairākiem bakalaura darbiem un diplomdarbiem. Izstrādāti un docēti lekciju kursi "Pārtikas procesi un iekārtas", "Pārtikas siltuma un aukstuma procesi", "Pārtikas produktu iesaiņošana", "Perspektīvi risinājumi pārtikas iepakojumam", "Pārtikas tehnoloģiskās iekārtas", "Pārtikas produktu iepakošanas tehnoloģijas", "Jaunākās iepakojuma tehnoloģijas".

Zinātniskie projekti: Izpildītāja 17 projektos, t. sk. arī piektā un septītā ES pētniecības ietvara programmu projektos.

Organizatoriskā darbība: Zemgales reģiona ekonomiskā profila izstrādes grupas locekle (kopš 2009); LLU intelektuālā īpašuma pārvaldības komisijas locekle (kopš 2009); eksperte grupā par IP mācīšanas popularizēšanu Latvijas augstskolās (kopš 2011); TEPEK vadītāja LLU (kopš 2006). Latvijas Iepakojuma asociācijas locekle, Latvijas Iepakojuma asociācijas ikgadējā konkursa Labākais iepakojums Latvijā" žūrijas locekle (2011-2016).

Atzinības: LZA apbalvojums "Latvijas zinātnes sasniegums 2015. gada praktiskajos pielietojumos". Viens no 10 nozīmīgākajiem Latvijas zinātnes sasniegumiem - "Izstrādātas zinātniski pamatotas ar šķiedrvielām bagātinātas graudaugu pārslas". LZA apbalvojums: "Nozīmīgākie Latvijas zinātnes sasniegumi 2013. gadā". Viens no 10 nozīmīgākajiem Latvijas zinātnes sasniegumiem. LR Zemkopības ministrijas apbalvojums par nopelniem Latvijas lauksaimniecības labā. Medaļa "Par centību" un atzinības raksts (2013). Latvijas Republikas Nacionālo bruņoto spēku Goda raksts par dienas sausās uzturdevas izstrādi LV Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, sniedzot ieguldījumu to pilnveidē (2013).

Uģis CĀBULIS - dz.15.05.1963., Dr.sc.ing. (1993), Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta (LV KĶI) vadošais pētnieks, Polimēru laboratorijas vadītājs, institūta direktors.

Zinātnisko pētījumu virzieni: Uz zināšanām balstīta bioekonomika, materiāli no dabā atjaunojamām izejvielām - meža un lauksaimniecības resursiem, t.sk. Latvijas izcelsmes, to iegūšanas tehnoloģijas. Poliuretānu ķīmija un tehnoloģija. Cietie poliuretāna putuplasti, kā kriogēnās izolācijas materiāli, sadarbība ar Eiropas kosmosa aģentūru un kompāniju Airbus.

Publicētie darbi: H-indekss - 6; >180 publikācijas (t.sk. 38 Scopus un WoS publikācijas; 10 autorapliecības un patenti; >120 konferenču tēzes).

Pedagoģiskais darbs: Vadītājs 4 promocijas un 7 MSc (t.sk. ārvalstu studentu) darbiem.

Zinātniskie projekti: Dalība >20 Latvijas un starptautiskos projektos, bijis Latvijas puses koordinators vairākiem FP7 projektiem: FORBIOPLAST, EVOLUTION, BBPM, BIOPURFIL. Divpusējo līgumu ar Airbus koordinators.

Organizatoriskais darbs: LV KĶI direktors. Konferences "Workshop on Green Chemistry and Nanotechnologies in Polymer Chemistry" organizators Rīgā, kā arī zinātniskās komitejas loceklis minētajai konferencei citās pilsētās.

Gita RĒVALDE - dz. 09.10.1965., Dr.phys. (1996), Ventspils Augstskolas Viedo tehnoloģiju centra vadoša pētniece.

Zinātnisko pētījumu virzieni: atomfizika, fotonika, gaismas avotu tehnoloģija, plazma un tās izmantošana, matemātiskā modelēšana, apgriezto uzdevumu risināšana. Augstas izšķirtspējas emisijas un absorbcijas spektroskopija, plazmas diagnostika, infrasarkanā spektroskopija.

Publicētie darbi: H-indekss 7, vispārīgs citēšanas skaitlis 227; 110 publ., 47 žurnālu raksti starptautiski citējamos žurnālos, 1 monogrāfija, 36 raksti konferenču rakstu krājumos, 1 autora apliecība un 27 konferenču tēzes.

Pedagoģiskais darbs: RTU asociētā profesore (2012); vadītāja 2 promocijas darbiem (1 aizstāvēts). Izstrādāti un docēti 8 lekciju kursi un mācību programmas.

Zinātniskie projekti: "Next generation ICT programme" (2014-2017), "Zinātne un inovācijas" (2015), 2 ESF, 2 ES 7.

Organizatoriskais darbs: Ventspils Augstskolas administratīvais darbs, vadījusi darba grupu EK COST akcijā "Lighthening for 21st century", Studiju programmu licencēšanas un akreditācijas komisijā, ES Tehnoloģijas platformas "Photonics 21" spoguļgrupas locekle, ES 7. ietvarprogrammā Nanomateriālu programmkomitejā, ES IKT nacionālā pētniecības direktore, Starpaugstskolu doktorantūras padomes - BA, RISEBA, VeA - locekle; LZP eksperte, Latvijas pētniecības un inovāciju padomes locekle, LZS biedre, Latvijas Fizikas biedrības biedre.

Apbalvojumi: LU goda raksts, IZM atzinības raksts (2010), MK goda raksts (2015), LAIP goda raksts (2015), RTU atzinības raksts (2015).

Turpinājums nākamajā numurā

Powered by Elxis - Open Source CMS