Aizstāvēšana

2-03-2017

2017. gada 16. martā plkst. 16.30 RTU Elektronikas un telekomunikāciju nozares promocijas padomes "RTU P-08" atklātā sēdē Rīgas Tehniskās universitātes Elektronikas un telekomunikāciju fakultātē, Rīgā, Āzenes ielā 12, 201. telpā

ANDRIS SKRASTIŅŠ

aizstāvēs promocijas darbu "Resursu un atļauju vadība nākošās paaudzes tīklos" inženierzinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr.habil.sc.ing. Ernests Pētersons (RTU); Dr. sc. comp. Guntis Bārzdiņš (LU MII); Dr. sc. comp. Kaspars Sudars (EDI).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā Paula Valdena ielā 5 un Latvijas Nacionālajā bibliotēkā Mūkusalas ielā 3, kā arī elektroniski RTU mājaslapā http://www.rtu.lv/ sadaļā "Zinātne".

***

2017. gada 22. martā plkst. 15.00 Latvijas Universitātes Dabas zinātņu Akadēmiskajā centrā Jelgavas ielā 1, 702. aud. LU Bioloģijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēdē

ARTŪRS PAPARDE

aizstāvēs promocijas darbu "Epizodiskas vispārējas un audu hipoksijas izraisītas vazomotorās adaptīvās reakcijas ādā" bioloģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr.biol. Zbigņevs Marcinkevičs (LU); Dr.biol. Pēteris Tretjakovs (RSU); Dr.med. Edgaras Stankevičus (Lietuvas Veselības Zinātņu universitāte, Lietuva).

Ar darbu, sākot no 2017. gada 8. marta, varēs iepazīties LU Bibliotēkā Raiņa bulv. 19.

*** 

2017. gada 23. martā plkst. 14.00 RTU Rīgā, Āzenes ielā 12/1, 115. auditorijā, Vides un zinātnes nozares RTU promocijas padomes P-19 atklātā sēdē promocijas darbu inženierzinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

HARALDS VĪGANTS.

Tēma - "Granulu ražošanas ilgtspējīga attīstība".

Recenzenti: Dr.sc.ing. Ainis Lagzdiņš (Latvijas Lauksaimniecības universitāte); Dr.sc.ing. Gatis Bažbauers (Rīgas Tehniskā universitāte); Dr.sc. (Tech.) Timo Laukkanen (Aalto University, Somija).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā Paula Valdena ielā 5 un Latvijas Nacionālajā bibliotēkā Mūkusalas ielā 3 un Enerģētikas un elektronikas fakultātē 602. kabinetā.

***

2017. gada 23. martā plkst. 15.00 RTU Transporta un satiksmes nozares Promocijas padomes "RTU P-22" atklātā sēdē Rīgā, Rīgas Tehniskās universitātes Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultātē, Aeronautikas institūtā, Lomonosova ielā 1a, k1, 218 . telpā

OĻEGS GORBAČOVS

aizstāvēs promocijas darbu par tēmu "Aviācijas personāla svarīgāko profesionālo iemaņu novērtēšana".

Recenzenti: Dr.habil.sc.ing Mārtiņš Kleinhofs (Rīgas Tehniskā universitāte); Dr.habil.sc.ing. Aleksandrs Andronovs (Transporta un sakaru institūts); Dr.habil.sc.ing. Jonas Stankunas (Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Lietuva).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā Ķīpsalas ielā 10, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā Mūkusalas iela 3, kā arī elektroniski RTU mājas lapā http://www.rtu.lv.

***

2017. gada 7. aprīlī plkst.10:00 notiks LU Juridiskās zinātnes nozares valststiesību, starptautisko tiesību, tiesību teorijas un vēstures un policijas tiesību apakšnozaru promocijas padomes atklātā sēde (Rīgā, Raiņa bulv.19, 8. auditorijā), kurā promocijas darbu tiesību doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

ZANE SEDLOVA.

Tēma - "Tiesību aizsardzības līdzekļi jautājuma prejudiciālā nolēmuma pieņemšanai neuzdošanas gadījumā".

Recenzenti: Dr.iur. Annija Kārkliņa (Latvijas Universitāte); Dr.iur. Ineta Ziemele (Rīgas Juridiskā augstskola); Dr. Thomas Schmitz (University of Göttingen, Vācija).

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Raiņa bulvāra bibliotēkā: datorika, juridiskās zinātnes, teoloģija (Raiņa bulv. 19, 2. stāvs, 203. telpa).

***

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Pedagoģijas promocijas padome 2017. gada 17. februārī ALENAM INDRIKSONAM piešķīra pedagoģijas doktora (Dr.paed.) zinātnisko grādu pedagoģijas nozares nozaru (militārās) pedagoģijas apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par - 8, pret - 0, nederīgi biļeteni - 0.

***

LU Literatūrzinātnes, folkloristikas un mākslas zinātnes nozares promocijas padomes atklātā sēdē 2017. gada 21. februārī VĒSMAI LĒVALDEI tika piešķirts mākslas doktora (Dr.art.) zinātniskais grāds mākslas zinātnes nozarē, teātra un kino vēstures un teorijas apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par - 9, pret - 0, nederīgi biļeteni - 0.

Pēdējā atjaunošana 2-03-2017
Powered by Elxis - Open Source CMS