Aizstāvēšana

17-03-2017

2016. gada 29. martā plkst. 15.00 LU Atomfizikas un spektroskopijas institūtā, Šķūņa ielā 4, 4. stāva auditorijā, LU Fizikas zinātnes nozares specializētās promocijas padomes atklātā sēdē

Nataļja ZORINA

aizstāvēs promocijas darbu "Spektrāllīniju profilu analīze zemtemperatūras plazmā, risinot apgriezto nekorekto problēmu" fizikas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr. phys. Rita Veilande (LU ASI); Dr. habil. phys. Andris Ozols (RTU); Dr. phys. Natalya Denisova (Teorētiskas un lietišķas mehānikas institūts, Novosibirska, Krievija).

Ar promocijas darbu var iepazīties LU bibliotēkā un LU Fizikas un matemātikas fakultātē F210. telpā.

***

2017. gada 5. aprīlī plkst. 12.00 Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijā Rīgā, Imantas 7. līnijā 1, 217. auditorijā notiks RPIVA Pedagoģijas promocijas padomes atklātā sēde, kurā

RENĀTE KALNIŅA

aizstāvēs promocijas darbu "Pētnieciskās prasmes pilnveidošanās ķīmijas mācīšanās procesā jūrniecības izglītībā" pedagoģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai augstskolas pedagoģijas apakšnozarē.

Darba recenzenti: Dr. habil. paed. Ausma Špona (Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija); Dr. paed. Irēna Katane (Latvijas Lauksaimniecības universitāte); Dr. paed. Jānis Kapenieks (Rīgas Tehniskā universitāte).

Ar promocijas darbu var iepazīties Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas bibliotēkā, Rīgā, Imantas 7. līnija 1, kā arī elektroniski RPIVA mājaslapā www.rpiva.lv.

***

2017. gada 5. aprīlī plkst. 15.00 Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijā Rīgā, Imantas 7. līnijā 1, 217. auditorijā notiks RPIVA Pedagoģijas promocijas padomes atklātā sēde, kurā

STEFANS FĒLIKSS JANS LIPOVSKIS

aizstāvēs promocijas darbu "Pašregulācijas pilnveidošanās pedagoģiskie līdzekļi pašorganizējošās IT grupās" pedagoģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai pieaugušo pedagoģijas apakšnozarē.

Darba recenzenti: Dr. paed. Inese Jurgena (Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija); Dr. habil. paed. Irina Maslo (Latvijas Universitāte); Dr. phys. Atis Kapenieks (Rīgas Tehniskā universitāte).

Ar promocijas darbu var iepazīties Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas bibliotēkā, Rīgā, Imantas 7. līnija 1, kā arī elektroniski RPIVA mājaslapā www.rpiva.lv.

***

2017. gada 7. aprīlī plkst. 14.00 Latvijas Universitātes Dabaszinību akadēmiskajā centrā, Jelgavas ielā 1, Latvijas Universitātes Medicīnas, farmācijas un bioloģijas nozaru promocijas padomes atklātā sēdē

JANA NAMNIECE

aizstāvēs promocijas darbu "Lunasīna izplatība graudaugu šķirnēs un līnijās un farmakoloģiskais raksturojums" farmācijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr.habil.biol. Nikolajs Sjakste (LU); Dr.pharm. Inga Urtāne (RSU); Dr. habil. pharm. Vitalis Briedis (Lietuvas Veselības zinātņu universitāte, Lietuva).

Ar promocijas darbu var iepazīties LU bibliotēkā, Rīgā, Raiņa bulvārī 19.

***

2017. gada 7. aprīlī plkst. 14.00 Latvijas Universitātes Dabaszinību akadēmiskajā centrā, Jelgavas ielā 1, Latvijas Universitātes Medicīnas, farmācijas un bioloģijas nozaru promocijas padomes atklātā sēdē

MĀRTIŅŠ RUCIŅŠ

aizstāvēs promocijas darbu "Farmakoforas grupas saturošu 1,4-dihidropiridīna atvasinājumu dizains un to farmakoloģiskās darbības spektra noteikšana" farmācijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr.habil.biol. Nikolajs Sjakste (LU); Dr. chem. Māra Jure (Rīgas Tehniskā universitāte); Dr. Saulius Grigalevičius (Kauņas Tehnoloģiskā universitāte, Lietuva).

Ar promocijas darbu var iepazīties LU bibliotēkā, Rīgā, Raiņa bulvārī 19.

***

2016. gada 7. aprīlī plkst. 14.00 LU Cietvielu fizikas institūtā, Ķengaraga ielā 2, 2. stāva zālē, LU Fizikas zinātnes nozares specializētās promocijas padomes atklātā sēdē

LIĀNA ŠIRMANE

aizstāvēs promocijas darbu "Nanostrukturētu komplekso oksīdu luminoforu vakuuma ultraviolētas ierosmes spektroskopija" fizikas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr.phys. Anatolijs Šarakovskis (LU CFI); Dr.sc., Svetlana Zazubovich (Tartu Universitāte, Igaunija); PhD Lastusaari Mika (Turku Universitāte, Somija).

Ar promocijas darbu var iepazīties LU bibliotēkā un LU Fizikas un matemātikas fakultātē F210. telpā.

***

2017. gada 10. aprīlī plkst. 15.00 Latvijas Universitātes Mazajā aulā, Raiņa bulvārī 19, Latvijas Universitātes Medicīnas, farmācijas un bioloģijas nozaru promocijas padomes atklātā sēdē

JĀNIS ŠAVLOVSKIS

aizstāvēs promocijas darbu „Morfoloģiskās izmaiņas vēdera aortas aneirismas proksimālā kakliņā pēc vēdera aortas infrarenālās aneirismas endovaskulārās ārstēšanas ar balondilatējamo aneirismas maisā fiksēto stenta protēzi" medicīnas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr.med. Maija Radziņa (LU); Dr.med. Pēteris Priedītis (Rīgas Stradiņa universitāte); Dr.med. Hubert Schelzig (Diseldorfas Universitāte, Vācija).

Ar promocijas darbu var iepazīties LU bibliotēkā, Rīgā, Raiņa bulvārī 19.

***

2017. gada 12. aprīlī plkst. 11.00 Latvijas Lauksaimniecības universitātes Pārtikas tehnoloģijas fakultātes 216. auditorijā, Jelgavā, Rīgas ielā 22, notiks LLU Pārtikas zinātnes nozares promocijas padomes atklātā sēde, kurā

ALEKSANDRS KOVAĻČUKS

aizstāvēs promocijas darbu "Vistu olu eļļas ieguve un kvalitāte" inženierzinātņu doktora grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr.habil.sc.ing. Imants Atis Skrupskis (LLU); Dr.chem. Ida Jākobsone (LU); Dr.sc.ing. Līga Skudra (LLU).

Ar promocijas darbu var iepazīties LLU Fundamentālajā bibliotēkā Jelgavā, Lielā iela 2 un mājaslapā http://llufb.llu.lv/promoc_darbi.html.

***

2017. gada 12. aprīlī plkst. 13.00 Latvijas Lauksaimniecības universitātes Pārtikas tehnoloģijas fakultātes 216. auditorijā, Jelgavā, Rīgas ielā 22, notiks LLU Pārtikas zinātnes nozares promocijas padomes atklātā sēde, kurā

ASNATE ĶIRSE

aizstāvēs promocijas darbu "Progresīvu apstrādes paņēmienu ietekme uz pākšaugu pastēšu kvalitāti uzglabāšanas laikā" inženierzinātņu doktora grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr.habil.sc.ing. Lija Dukaļska (LZP eksperte); Dr.habil.sc.ing. Pēteris Rivža (LLU); Dr.chem. Dace Šantare (Centrālās finanšu un līgumu aģentūras Juridiskā nodrošinājuma un projektu atlases departamenta Izglītības, zinātnes un cilvēkresursu attīstības projektu atlases nodaļa).

Ar promocijas darbu var iepazīties LLU Fundamentālajā bibliotēkā Jelgavā, Lielā iela 2 un internetā http://llufb.llu.lv/promoc_darbi.html.

***

2017. gada 21. aprīlī plkst. 10.00 LU Vadībzinātnes un Demogrāfijas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Aspazijas bulv. 5, 322. auditorijā promocijas darbu doktora zinātniskā grāda iegūšanai vadībzinātnes nozarē sabiedrības vadības apakšnozarē (Dr.sc.admin.) aizstāvēs

OLGA STARIŅECA.

Promocijas darba temats - „Holistiskā pieeja cilvēkresursu atlasei valsts pārvaldes organizācijās Latvijā".

Recenzenti: Dr.oec. B. Sloka (LU); Dr.oec. K. Didenko (RTU); Dr.oec. L. Šimanskiene (Klaipēdas Universitāte, Lietuva).

Ar promocijas darbu var iepazīties LU bibliotēkā Raiņa bulvārī 19.

***

2017. gada 21. aprīlī plkst. 12.00 LU Vadībzinātnes un Demogrāfijas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Aspazijas bulv. 5, 322. auditorijā promocijas darbu doktora zinātniskā grāda iegūšanai vadībzinātnes nozarē sabiedrības vadības apakšnozarē (Dr.sc.admin.) aizstāvēs

INĀRA DUNDURE.

Promocijas darba temats - "Nosacīto noteikto iemaksu (NDC) vecuma pensiju shēmas pilnveidošana vecuma pensiju ilgtspējas nodrošināšanai".

Recenzenti: Dr.oec. T. Volkova (BA); Dr.oec. K. Didenko (RTU); Dr.oec. A. Vilciņa (LLU).

Ar promocijas darbu var iepazīties LU bibliotēkā Raiņa bulvārī 19.

***

2017. gada 3. maijā plkst. 11.00 Latvijas Lauksaimniecības universitātes Pedagoģijas promocijas padomes atklātajā sēdē Jelgavā, J. Čakstes bulv. 5 LLU Tehniskās fakultātes Izglītības un mājsaimniecības institūtā 502. auditorijā

ANITA RĀCENE

aizstāvēs promocijas darbu „Karjeras attīstība sievietēm profesionālās krīzes situācijās mūžizglītības kontekstā" pedagoģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr. paed. Zenta Anspoka (RPIVA); Dr. paed. Ilze Miķelsone (LiepU); Dr.paed. Gunārs Strods (RTA).

Ar promocijas darbu var iepazīties LLU Fundamentālajā bibliotēkā Jelgavā, Lielā iela 2 un internetā http://llufb.llu.lv/promoc_darbi.html.

***

Liepājas Universitātes valodniecības zinātņu nozares promocijas padome 2017. gada 3. martā piešķīra BAIBAI KAČANOVAI filoloģijas doktora (Dr.philol.) zinātnisko grādu valodniecības nozares lietišķās valodniecības apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par - 10, pret - nav, nederīgi biļeteni - 0.

***

Liepājas Universitātes pedagoģijas zinātņu nozares promocijas padome 2017. gada 3. martā piešķīra GUNTAI BĒTAI pedagoģijas doktora (Dr.paed.) zinātnisko grādu pedagoģijas nozares pieaugušo pedagoģijas apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par - 8, pret - nav, nederīgi biļeteni - 0.

Powered by Elxis - Open Source CMS