LZA Lielās medaļas laureāti

17-03-2017

LZA īstenais loceklis Jānis Visvaldis Bārzdiņš

Akadēmiķis Jānis Visvaldis Bārzdiņš ir viens no datorzinātnes celmlaužiem Latvijā. Pateicoties viņa ilggadīgai nesavtīgai darbībai, Latvijas Universitātē (LU) pēdējās desmitgadēs ir izveidojusies spēcīga datorzinātnes skola, kuru atzīst un ciena nozares speciālisti visā pasaulē. 

Profesors J. Bārzdiņš ir LU Matemātikas un informātikas institūta vadošais pētnieks, ilgus gadus bijis šī institūta direktors. Kopš 1959. gada viņš ir pasniedzējs Fizikas un matemātikas fakultātē, kopš 1995. gada - LU profesors. Viņa vadībā apmācīti tūkstošiem informātikas un datorzinātņu nozares studentu, izstrādātas un aizstāvētas vairāk nekā 20 doktora disertācijas datorzinātnēs. Šie zinātnieki šobrīd ir Latvijas vadošie informācijas tehnoloģijas nozares vadītāji un valsts informācijas sabiedrības aktīvi veidotāji.

Neskatoties uz cienījamo vecumu (šī gada janvārī atzīmējām akadēmiķa 80. jubileju), Jānis Bārzdiņš joprojām aktīvi darbojas gan zinātnē, gan jaunās paaudzes izglītošanā, lasot lekcijas LU Datorikas fakultātē un vadot bakalaura, maģistra un promocijas darbus. Viņš ir uzskatāms par Latvijas vadošo speciālistu algoritmu teorijā, pēdējā laikā īpašu ieguldījumu devis datorizētās semantikas jomā, tai skaitā sekmīgi vadot valsts pētījumu programmas SOPHIS 2. projektu.

J. Bārzdiņa aktīvais zinātniskais darbs ir ievērojami paaugstinājis matemātikas un datorzinātņu prestižu dabas un inženierzinātņu vidū, sekmējot Latvijas zinātnes atpazīstamību pasaulē.


LZA īstenā locekle Baiba Rivža

Akadēmiķe Baiba Rivža ir devusi ievērojamu ieguldījumu sociālo zinātņu atziņu pārnesē, sekmējot Latvijas reģionu attīstību un uzņēmējdarbību laukos, kā arī Latvijas zinātnes telpas pārveidē atbilstoši pasaules tendencēm.

Profesore Baiba Rivža ir vienmēr pratusi savienot intensīvu akadēmisko darbu Latvijas Lauksaimniecības universitātē ar sabiedrisko aktivitāti, tai skaitā Latvijas Zinātņu akadēmijā (LZA). Lai minam dažus no pienākumiem: Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas prezidente, Latvijas augstskolu profesoru asociācijas priekšsēdētāja, Eiropas Akadēmijas Zinātnes konsultatīvās padomes locekle, Eiropas Lauksaimniecības pārtikas un dabas zinātņu apvienības (UEAA) vadības komitejas locekle, LZA Lauksaimniecības un Meža zinātņu nodaļas priekšsēdētāja. Ļoti svarīga ir zinātnieku iesaistīšanās sabiedrības procesos. Te atzīmēšanas vērts ir akadēmiķes darbības laiks izglītības un zinātnes ministres amatā, kura ietvaros bija jūtams atbalsts zinātniski pētnieciskā darba veicējiem.

Akadēmiķes B. Rivžas redzeslokā ir tādas tautsaimniecību un sabiedrību ietekmējošas jomas kā strukturālās pārmaiņas apstrādes un pārstrādes rūpniecībā, un to ietekme uz ekonomikas izaugsmi, darbības atbilstības pārvaldības sistēmu pielietojumi, nacionālās inovācijas sistēmas pilnveidošana, loģistikas sistēmu attīstība agrārajā sfērā, bioloģiskās lauksaimniecības konkurētspēja, pilsētu sistēma Latvijā un tās attīstības perspektīvas, saimniekošanas dažādošanas iespējas dažādu plānošanas reģionu saimniecībās, aprites ekonomikas principi, augstākās izglītības loma reģionos un daudzas citas.

Baltijas un Ziemeļvalstu sadarbības ietvaros Baiba Rivža vairāk nekā divdesmit gadus veltījusi mazās uzņēmējdarbības attīstībai laukos, traucējošo faktoru un to novēršanas izpētei. Tiek pētīta lauku vide, kas izsenis bijusi Latvijas ekonomikas balsts.

Pēdējos sešos gados vien Baiba Rivža ir bijusi 79 publikāciju, trīs  monogrāfiju, 93 ziņojumu autore vai līdzautore. Jāatzīmē arī Baibas Rivžas aktīvā pedagoģiskā darbība, kas vainagojusies ar 16 aizstāvētu promocijas darbu vadīšanu.

Līdzās aktīvajai darbībai Latvijā akadēmiķe B. Rivža ir plaši atpazīstama starptautiskajā zinātniskajā telpā, ko apliecina septiņu starptautisku projektu vadīšana. B. Rivžas starptautiskā aktivitāte ir novērtēta, viņa ir daudzu ārzemju akadēmiju -Zviedrijas Karaliskās Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmijas, Krievijas Zinātņu akadēmijas, Georgofili akadēmijas (Itālija) un Lietuvas Zinātņu akadēmijas - locekle.

Powered by Elxis - Open Source CMS