Aizstāvēšana

30-03-2017

2017. gada 19. aprīlī plkst. 13.00 Daugavpils Universitātes (DU) Pedagoģijas promocijas padomes atklātā sēdē, 416. telpā, Parādes ielā 1, Daugavpilī

INGA SOKOLOVA

aizstāvēs promocijas darbu "Pašrūpes vidusskolēnu pašaudzināšanas diskursa izkopšanā" pedagoģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Oficiālie recenzenti: Dr.paed. Inese Jurgena (Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola); Dr.paed. Irēna Žogla (Latvijas Universitāte); Dr.paed. Irēna Katane (Latvijas Lauksaimniecības universitāte).

Ar promocijas darbu un tā kopsavilkumu var iepazīties Daugavpils Universitātes Bibliotēkā Daugavpilī, Vienības ielā 13, kā arī DU mājaslapā: www.du.lv.

***

2017. gada 24. aprīlī plkst. 12.00 Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 115, Inženieru fakultātes 105. telpā Informācijas tehnoloģiju promocijas padomes atklātā sēdē

IMANTS ZAREMBO

aizstāvēs promocijas darbu "Konceptuālo un relāciju datu modeļu savietojamības noteikšanas metodoloģija" inženierzinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai informācijas tehnoloģiju nozares sistēmu analīzes, modelēšanas un projektēšanas apakšnozarē.

Recenzenti: Dr.habil.sc.ing. Jānis Grundspeņķis (Rīgas Tehniskā universitāte); Dr.sc.ing. Egils Ginters (Rīgas Tehniskā universitāte); Dr.sc.ing. Liana Napalkova (Barselonas Autonomā universitāte (Universitat Autonoma de Barcelona), Spānija).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTA bibliotēkā, RTA mājaslapā www.ru.lv.

***

2017. gada 12. maijā plkst.10.00 notiks LU Juridiskās zinātnes nozares valststiesību, starptautisko tiesību, tiesību teorijas un vēstures un policijas tiesību apakšnozaru promocijas padomes atklātā sēde (Rīgā, Raiņa bulv. 19, 8. auditorijā), kurā promocijas darbu tiesību doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāvēs

VIJA PUTĀNE.

Tēma: "Kuģa vraka aizvākšanas tiesības zemūdens kultūras mantojuma aizsardzības kontekstā".

Recenzenti: Dr.iur. Jānis Kārkliņš (Latvijas Universitāte); Dr.iur. Jānis Načisčionis (Biznesa augstskola Turība); Dr.iur. Indrė Isokaitė-Valužė (Vilnius University, Lietuva).

Ar promocijas darbu var iepazīties LU Raiņa bulvāra bibliotēkā: datorika, juridiskās zinātnes, teoloģija (Raiņa bulv. 19, 2. stāvs, 203. telpa).

***

Biznesa augstskolas Turība Promocijas padome Juridiskajā zinātnē 2017. gada 9. februārī piešķīra VLADAM TUMALAVIČIUS doktora zinātnisko grādu juridiskajā zinātnē Valsts tiesību apakšnozarē.

Balsošanas rezultāti: par - 9, pret - 0, nederīgi biļeteni - 0.

***

Rīgas Stradiņa universitātes Medicīnas promocijas padome 2017. gada 1. marta atklātā sēdē piešķīra LR medicīnas doktora zinātnisko grādu specialitātē - zobārstniecība JŪLIJAI KALNIŅAI. Balsošanas rezultāti: par - 8, pret - 0, nederīgi biļeteni - 0.

***

Rīgas Stradiņa universitātes Medicīnas promocijas padome 2017. gada 1. marta atklātā sēdē piešķīra LR medicīnas doktora zinātnisko grādu specialitātē - zobārstniecība KRISTĪNEI KADIĶEI. Balsošanas rezultāti: par - 9, pret - 0, nederīgi biļeteni - 0.

*** 

Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskās zinātnes promocijas padome 2017. gada 7. marta atklātā sēdē piešķīra tiesību doktora zinātnisko grādu specialitātē - juridiskās zinātnes ANDRIM PEŠUDOVAM. Balsošanas rezultāti: par - 7, pret - 0, nederīgi biļeteni - 0.

***

Rīgas Stradiņa universitātes Medicīnas promocijas padome 2017. gada 13. marta atklātā sēdē piešķīra LR medicīnas doktora zinātnisko grādu specialitātē - ķirurģija JURIM PLONIM. Balsošanas rezultāti: par - 9, pret - 0, nederīgi biļeteni - 0.

***

Latvijas Universitātes Ekonomikas promocijas padome 2017. gada 14. martā atklātā sēdē piešķīra SVETLANAI JESIĻEVSKAI ekonomikas doktora (Dr. oec.) zinātnisko grādu ekonomikas nozarē statistikas apakšnozarē.

Balsošanas rezultāti: par - 9, pret - 0, nederīgi biļeteni - 0.

***

RTU Promocijas padome P-08 2017. gada 16. marta sēdē piešķīra inženierzinātņu doktora zinātnisko grādu ANDRIM SKRASTIŅAM elektronikas un telekomunikāciju nozarē telekomunikāciju tīklu apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par - 9; pret - 0; nederīgi biļeteni - 0.

Powered by Elxis - Open Source CMS