Aizstāvēšana

12-05-2017

Rīgas Tehniskās universitātes Promocijas padome "RTU P-18" dara zināmu, ka 31. maijā izsludinātā VITAS ZĀLĪTES promocijas darba aizstāvēšana nenotiks  grāda pretendentes slimības dēļ.

***

2017. gada 19. maijā plkst. 15.00 Latvijas Universitātes Muzeja zālē, Raiņa bulv. 19, Latvijas Universitātes Medicīnas, farmācijas un bioloģijas nozaru promocijas padomes atklātā sēdē

VADIMS PARFEJEVS

aizstāvēs promocijas darbu "Nervu kores izcelsmes šūnu loma brūču dzīšanas procesā" farmācijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr.hab.med. Vija Zaiga Kluša (LU), Dr.pharm. Maija Dambrova (Latvijas Organiskās sintēzes institūts), PhD Elena Kozlova (Upsalas Universitāte, Zviedrija).

Ar promocijas darbu var iepazīties LU bibliotēkā, Rīgā, Raiņa bulvārī 19.

***

2017. gada 31. maijā plkst. 14.00 Daugavpils Universitātes (DU) Psiholoģijas promocijas padomes atklātā sēdē, 320. telpā, Parādes ielā 1, Daugavpilī

VADIMS MURAŠOVS

aizstāvēs promocijas darbu "Latvian residents' attitudes towards refugees" ("Latvijas iedzīvotāju attieksme pret bēgļiem") psiholoģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr.psych. A. Pipere (Daugavpils Universitāte), Dr.psych. J. Koļesņikova (Rīgas Stradiņa universitāte), Dr.psych. D. Beresnevičiene (Viļņas Universitātes Starptautiskā biznesa skola, Lietuva).

Ar promocijas darbu un tā kopsavilkumu iespējams iepazīties Daugavpils Universitātes Sociālās psiholoģijas katedrā, Daugavpilī, Parādes ielā 1-303, DU Bibliotēkā Parādes ielā 1, kā arī DU mājaslapā www.du.lv .

***

2017. gada 2. jūnijā plkst. 10.00 LU Vadībzinātnes un Demogrāfijas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Aspazijas bulv. 5, 322. auditorijā promocijas darbu doktora zinātniskā grāda iegūšanai vadībzinātnes nozarē, uzņēmējdarbības vadības apakšnozarē (Dr.sc.admin.) aizstāvēs

BERND LÖSCHENBRAND.

Tēma „Uzņēmējdarbības sniegumu veicinošo korporatīvo mārketinga sistēmu daudzdimensiju koncepcija".

Recenzenti: Dr. oec. Signe Bāliņa (Latvijas Universitāte), Dr. admin. Ieva Brence (RISEBA), Dr. oec. Kārlis Ketners (Banku Augstskola).

Ar promocijas darbu var iepazīties LU bibliotēkā Rīgā, Raiņa bulvārī 19. 

***

2017. gada 9. jūnijā plkst. 13.00 Daugavpils Universitātes (DU) Fizikas nozares promocijas padomes atklātā sēdē, 118.auditorijā, Parādes ielā 1, Daugavpilī

IRĒNA MIHAILOVA

aizstāvēs promocijas darbu "Telpā orientētu cinka oksīda nanostruktūru sintēze" fizikas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Oficiālie recenzenti: Dr.sc.ing. Vjačeslavs Bobrovs (Rīgas Tehniskā universitāte), Dr.phys. Jānis Teteris (Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts), Dr.phys. Boriss Poļakovs (Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts).

Ar promocijas darbu un tā kopsavilkumu iespējams iepazīties Daugavpils Universitātes Fizikas katedrā, Daugavpilī, Parādes ielā 1-237, DU Bibliotēkā Parādes ielā 1 un DU mājaslapā: www.du.lv

***

2017. gada 12. jūnijā plkst. 10.00 Latvijas Lauksaimniecības universitātes Pārtikas tehnoloģijas fakultātes 216. auditorijā, Jelgavā, Rīgas ielā 22, notiks LLU Pārtikas zinātnes nozares promocijas padomes atklātā sēde, kurā

LĪGA PRIECIŅA

aizstāvēs promocijas darbu "Bioloģiski aktīvo savienojumu izvērtējums svaigos un kaltētos dārzeņos un garšaugos" inženierzinātņu doktora grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr.biol. Dace Tirzīte (Latvijas Organiskās sintēzes institūts), Dr.habil.chem. Valdis Kampars (Rīgas Tehniskās universitāte), Dr.sc.ing. Māra Dūma (Latvijas Lauksaimniecības universitāte).

Ar zinātnisko darbu var iepazīties LLU Fundamentālajā bibliotēkā, Lielā ielā 2, Jelgavā un http://llufb.llu.lv/promoc_darbi.html

***

2017. gada 12. jūnijā plkst. 14.30 Rīgas Tehniskās universitātes Informācijas tehnoloģijas nozares promocijas padomes P - 07 atklātajā sēdē Rīgā, Sētas ielā 1, 202. auditorijā

NADEŽDA ZEŅINA

Aizstāvēs promocijas darbu "Transporta pieprasījuma modeļa izstrāde ar mašīnmācīšanās un imitācijas modelēšanas metodēm" inženierzinātņu doktora grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr.habil.sc.ing. Zigurds Markovičs (Rīgas Tehniskā universitāte), Dr.sc.ing. Mihails Savrasovs (Transporta un sakaru institūts), Dr. Manfred Gronalt (Boku-University of Natural Resources and Life Sciences, Austrija).

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā (Rīgā, Paula Valdena ielā 5) un internetā http://www.rtu.lv  (Doktorantiem -> Promocija -> Promocijas darbi). 

***

2017. gada 13. jūnijā plkst. 13.00 Ventspils Augstskolā (Ventspils, Inženieru iela 101, D407. telpa) notiks Liepājas Universitātes Valodniecības nozares promocijas padomes sēde, kurā  

JĀNIS VECKRĀCIS

aizstāvēs promocijas darbu "Linguistic and Translatological Aspects of an Integrated Model for Poetry Translation: Joseph Brodsky's Texts in Russian, English and Latvian" ("Integrētā dzejas tulkošanas modeļa lingvistiskie un translatoloģiskie aspekti: Josifa Brodska teksti krievu, angļu un latviešu valodā") filoloģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai salīdzināmās un sastatāmās valodniecības apakšnozarē.

Recenzenti: Dr.habil.philol. Andrejs Veisbergs (Latvijas Universitāte), Dr.habil.philol. Benedikts Kalnačs (LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts), Dr.paed. Diāna Laiveniece (Liepājas Universitāte).

Ar promocijas darbu var iepazīties Liepājas Universitātes bibliotēkā (Liepāja, Lielā iela 14), Ventspils Augstskolas bibliotēkā (Ventspils, Inženieru iela 101), kā arī interneta vietnēs http://www.liepu.lv/lv/503/aizstavesanai-iesniegtie-promocijas-darbi un http://venta.lv/studijas/doktoranturas-studijas/.

***

2017. gada 14. jūnijā plkst. 10.00 Biznesa augstskolā Turība, Rīgā, Graudu ielā 68, C108. telpā notiks promocijas padomes vadībzinātnē atklātā sēde, kurā

IVETA LINIŅA

aizstāvēs promocijas darbu "Attiecību ar patērētājiem vadības sistēmas ieviešana un lietošana mazumtirdzniecības uzņēmumos Baltijas valstīs".

Recenzenti: Dr.oec. Rasa Daugeliene (Kaunas University of Technology, Lietuva), Dr.oec. Andra Zvirbule (LLU), Dr.oec. Dzintra Atstāja (Banku augstskola).

Ar promocijas darbu var iepazīties Biznesa augstskolas Turība bibliotēkā, Rīgā, Graudu ielā 68.

***

2017. gada 14. jūnijā plkst. 10.00 Latvijas Lauksaimniecības universitātes Pārtikas tehnoloģijas fakultātes 216. auditorijā, Jelgavā, Rīgas ielā 22, notiks LLU Pārtikas zinātnes nozares promocijas padomes atklātā sēde, kurā

SOLVITA KALNIŅA

aizstāvēs promocijas darbu "Latvijā audzētu graudaugu piemērotība pilngraudu makaronu ražošanai" inženierzinātņu doktora grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr.habil.sc.ing. Imants Atis Skrupskis (Latvijas Lauksaimniecības universitāte), Dr. Elena Bartkienė (Lietuvas Veselības zinātņu universitāte), Dr.habil.agr. Antons Ruža (Latvijas Lauksaimniecības universitāte).

Ar zinātnisko darbu var iepazīties LLU Fundamentālajā bibliotēkā, Lielā ielā 2, Jelgavā un http://llufb.llu.lv/promoc_darbi.html .

***

2017. gada 14. jūnijā plkst. 12.00 Latvijas Lauksaimniecības universitātes Pārtikas tehnoloģijas fakultātes 216. auditorijā, Jelgavā, Rīgas ielā 22, notiks LLU Pārtikas zinātnes nozares promocijas padomes atklātā sēde, kurā

LIENE STRAUTA

aizstāvēs promocijas darbu "Pākšaugi ekstrudētu pārtikas produktu ieguvei" inženierzinātņu doktora grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr.sc.ing. Vita Šterna (APP Zinātniskais institūts "Agroresursu un ekonomikas institūts"), Dr.agr. Līga Lepse (APP Zinātniskais institūts "Dārzkopības institūts"), Dr.chem. Ida Jākobsone (Latvijas Universitāte).

Ar zinātnisko darbu var iepazīties LLU Fundamentālajā bibliotēkā, Lielā ielā 2, Jelgavā un http://llufb.llu.lv/promoc_darbi.html .

***

2017. gada 15. jūnijā plkst. 13.00 Daugavpils Universitātes (DU) Literatūrzinātnes promocijas padomes atklātā sēdē, 309. telpā, Vienības ielā 13, Daugavpilī

ĻUBOVA LAVRENOVA

aizstāvēs promocijas darbu Venjamina Kaverina daiļrades agrīnā posma romānu struktūra un semantika" filoloģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Oficiālie recenzenti: Dr. philol. Aīda Razumovska  (Pleskavas Valsts universitāte), Dr.philol. Ludmila Sproģe (Latvijas Universitāte), Dr. philol. Elīna Vasiļjeva (Daugavpils Universitāte).

Ar promocijas darbu un tā kopsavilkumu var iepazīties Daugavpils Universitātes Zinātniskajā bibliotēkā Daugavpilī, Vienības ielā 13, kā arī DU mājas lapā http://www.du.lv. 

***

2017. gada 26. jūnijā plkst. 09.00 Ekonomikas nozares Agrārās ekonomikas un Reģionālās ekonomikas apakšnozaru promocijas padomes atklātā sēdē Jelgavā, Svētes ielā 18, 212. auditorijā

TATJANA TOKAREVA

 aizstāvēs promocijas darbu "Pārtikas izšķērdēšana Latvijas mājsaimniecībās ēšanas paradumu kontekstā".

Recenzenti: Dr.oec. Ingrīda Jakušonoka (LLU), Dr.oec. Maira Leščevica (ViA), Dr.oec. Vilija Alekneviciene (Aleksandra Stulginska universitāte, Lietuva).

Ar promocijas darbu var iepazīties LLU Fundamentālajā bibliotēkā Jelgavā, Lielā iela 2 un internetā http://llufb.llu.lv/promoc_darbi.html

***

LLU Pedagoģijas nozares Pieaugušo pedagoģijas apakšnozares promocijas padomes atklātā sēdē 2017. gada 3. maijā ANITA RĀCENE aizstāvēja promocijas darbu un viņai tika piešķirts pedagoģijas doktora grāds (Dr.paed.) pieaugušo pedagoģijā. Balsošanas rezultāti: par - 7, pret - 0, nederīgi biļeteni - 0.

***

Rīgas Tehniskās universitātes "RTU P-09" Promocijas padomes sēdē 2017. gada 9. maijā OKSANAI LENTJUŠENKOVAI tika piešķirts ekonomikas zinātņu doktora grāds (Dr.oec.) vadībzinību nozares uzņēmējdarbības vadības apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par - 10, pret - 0, nederīgi biļeteni - 0.

Pēdējā atjaunošana 31-05-2017
Powered by Elxis - Open Source CMS