LZA Uzraudzības padomes ziņojums LZA pilnsapulcei par LZA darbību 2016.gadā

12-05-2017

Turpinājums. Sākums "ZV" Nr. 9, 2017. gada 2. maijā

Avīzes redakcija ir aptaujājusi lasītājus par publicēto materiālu nozīmīgumu. Lasītāji ierosina izdevumos vairāk iekļaut materiālus par zinātnieku viedokli par sabiedrībā aktuālām problēmām, intervijas ar atzītiem zinātniekiem par dzīves vērtībām un zinātnes izaicinājumiem, sadaļu "Zinātnieki joko".

Žurnāla "LZA Vēstis" "A" daļa netiek referēta starptautiskajās datu bāzēs SCOPUS un Web of Science. Tā galvenie darbības radītāji doti 2. Tabulā.

Žurnāls "LZA Vēstis" B" daļa (angļu valodā) sadarbojas ar izdevniecību De Gruyter, kas nodrošina žurnāla pieejamību internētā "Open access" režīmā. 2016. g. žurnāla publikācijas tika lejupielādētas 4832 reizes, kas sekmē žurnāla citēšanas indeksa pieaugumu. Žurnāls nav referēts datu bāzē Web of Science, bet ir indeksēts datu bāzē SCOPUS un citās - kopā 39 starptautiskās datu bāzes un referatīvos žurnālos. Ir iesniegts pieteikums Emerging Sources Citation Index. Galvenie žurnāla darbības radītāji doti 3. tabulā.

LZA finansiālā darbība, īpašuma pārvaldīšana un līdzekļu izmantošana

Saskaņā ar LZA Statūtu 6.6 punktu Uzraudzības padome veic LZA īpašuma pārvaldīšanas un līdzekļu izvietojuma kontroli. LZA valdījumā ir šādi nekustamā īpašuma objekti: Augstceltne Rīgā, Akadēmijas laukumā 1 un zemes gabals 12,5 tūkst kv.m platībā un garāža Dzērbenes ielā 27a. Zinātnes namu Jūrmalā Vikingu ielā 3 2007. g. LZA ir nodevusi VAS "Privatizācijas aģentūra" valdījumā. Izmaiņas Zemesgrāmatā tiks veiktas pēc īpašuma privatizācijas pabeigšanas - objekta jaunajiem īpašniekiem.

Saskaņā ar Hartu, LZA darbība tiek finansēta no: 1) valsts budžeta; 2) ieņēmumiem no saimnieciskās darbības. 2016. g. akadēmijai nebija neviena dāvinājuma. LZA budžeta finansējums 2016. g. saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem bija 1,3 miljoni EUR. 78% no šī finansējuma veidoja finansējums LZA darbības nodrošināšanai, no kuriem vairāk nekā ½ (59%) bija LZA Valsts emeritēto zinātnieku pabalsti (604 tūkst EUR). LZA īpašuma apsaimniekošanu nodrošina Lietu pārvalde. 

2. tabula. Žurnāla "LZA Vēstis A daļa" darbības radītāji

Gads

 

Laidienu skaits

 

Publikāciju skaits

 

Manuskriptu skaits (%), kas akceptēti
publicēšanai

 

Nopublicēto materiālu skaita sadalījums:

oriģinālais rakts (O), literatūras apskats (A), konferences raksts (K),

citas publikācijas (C)

Ārzemju autoru skaits

 

Žurnāla citējamajās indekss
Cirescore/SNIP

(SCOPUS)

2014

 

3

 

34

 

100

 

O - 17; A - 7; K - 3, C - 7

 

2-Somija,Ungārija

 

Nav noteikts

 

2015

 

3

 

41

 

100

 

O - 17; A - 5; K - 11, C - 8

 

2-Lietuva, Krievija

 

Nav noteikts

 

2016

 

4

 

50

 

96

 

O - 35; A - 3; K - 2, C - 10

 

2-Polija, Vācija

 

Nav noteikts

 

 

 

3. tabula. Žurnāla "LZA Vēstis B daļa darbības radītāji

Gads

 

Laidienu skaits

 

Publikāciju skaits*

 

Manuskriptu skaits (%), kas akceptēti publicēšanai

 

Nopublicēto materiālu skaitu sadalījums*:

oriģinālais rakts (O), literatūras apskats (A), konferences raksts (K),

citas publikācijas (C)

Ārzemju autoru skaits**

 

Žurnāla citējamajās indekss Cirescore/SNIP*

 

2014

 

6

 

29

 

~80

 

A - 4; O - 25

 

3-Lietuva

2-Krievija

2-Zviedrija

1-Igaunija

1-Irāna

1-Itālija

0.3/0.23

 

2015

 

6

 

52

 

~80

 

A - 1; K - 15; O - 36

 

1- Krievija

1-Igaunija

1-Irāna

1-Uzbekistana

0.16/0.15

 

2016

 

6

 

60

 

~80

 

O - 54; A - 3; C - 3

 

27-Lietuva

11-Igaunija

8-Krievija

8-Zviedrija

4-Somija

3-Baltkrievija

3-Itālija

2-Irāna

2-Ukraiņa

1-Beļģijā

1-Bosnija un Hercegovina

1-Bulgārija

1-Indija

1-Ungārija

1-Makedonija

1-Rumanija

1-Taivāna

1-Apvienota Karaliste

1-Madagaskara

1-Francija

Pagaidām nav noteikts

 

 

* SCOPUS datu bāze; ** SCOPUS datu bāze un žurnāla redaktora informācijā

Informācijas avoti: www.lza.lv, SCOPUS datu bāze, informācija, kuru laipni sniedza avīzes un žurnālu redaktori I. Boldānes-Zeļenkovas kundze, R. Karnītes kundze un Ī. Rašala kungs.

Pēdējā atjaunošana 12-05-2017
Powered by Elxis - Open Source CMS