Aizstāvēšana

25-09-2008

2008. gada 10. oktobrī plkst. 11.00 Rīgā, Brīvības bulvārī 32, 3. auditorijā LU Vēstures zinātnes nozares promocijas padomes atklātā sēdē

EDVĪNS EVARTS

aizstāvēs promocijas darbu “Zemes pašpārvalde Latvijas ģenerālapgabalā (1941–1944)” vēstures doktora grāda iegūšanai.
Recenzenti: prof., Dr.habil. hist. Antonijs Zunda (Latvijas Universitāte); prof., Dr. hist. Aleksandrs Ivanovs (Daugavpils Universitāte); Dr. hist. Dzintars Ērglis (LU Latvijas vēstures institūts).
Ar promocijas darbu var iepazīties LU bibliotēkā Kalpaka bulv. 4.

***

2008.gada 13.oktobrī plkst. 15:00 RTU Būvzinātņu un Enerģētikas zinātņu promocijas padomes P–12 atklātā sēdē, Būvniecības fakultātes sēžu zālē Rīgā, Āzenes ielā 16

ROBERTS NEILANDS

aizstāvēs promocijas darbu “Maksimālais izskalojuma dziļums pie ūdens ņemšanas būvēm” inženierzinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai.
Oficiālie recenzenti: profesors, Dr.habil.sc.ing. Saulius Vaikasas (Viļņas Ģedimina Tehniskā universitāte), profesors, Dr.habil.sc.ing. Voldemārs Barkāns (LJA), profesors, Dr.mat. Andrejs Koliškins (RTU).
Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā, Rīgā, Ķīpsalas ielā 10, Valsts Nacionālajā bibliotēkā Anglikāņu ielā 5 un internetā: http://www.bf.rtu.lv.

***

2008.gada 15.oktobrī plkst. 1500 Rīgā, Āzenes ielā 14/24, 271. telpā RTU ķīmijas inženierzinātņu nozares RTU promocijas padomes P-02 atklātā sēdē

SERGEJS ČERTOKS

aizstāvēs promocijas darbu inženierzinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai par tēmu “Fizikālie un ķīmiskie procesi un to vadīšanas iespējas kvalitatīvas būvkeramikas iegūšanai”.
Oficiālie recenzenti: LZA īst. loc., Dr.chem. Tālis Millers, LZA īst. loc., Dr.habil.chem. Uldis Sedmalis, Dr.nat. rer. Heinrich Mörtel (Vācija, Erlangenas-Nirnbergas Universitāte).
Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotekā Ķīpsalas ielā 10, Latvijas Nacionālajā bibliotekā, kā arī internetā RTU mājas lapā: www.rtu.lv/zinātne.

***

2008.gada 15. oktobrī plkst. 14.00 Daugavpils Universitātes Fizikas promocijas padomes atklātajā sēdē Daugavpilī, Parādes ielā 1, 113. auditorijā

ANDREJS BULANOVS

aizstāvēs promocijas darbu par tēmu “Ciparu punktu–matricas hologrāfiskais ieraksts amorfajās halkogenīdu kārtiņās” fizikas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.
Recenzenti: Dr.habil. phys. Sigitas Tamulevičus (Kaunas Tehnoloģijas Universitātes Fizikas elektronikas institūts); Dr.habil. phys., Jānis Maniks (Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts); Dr. phys., Māra Reinfelde (Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts).
Ar promocijas darbu var iepazīties Daugavpils Universitātes bibliotēkas Bibliogrāfijas un informācijas nodaļā Saules ielā 1/3, B202. auditorijā un interneta lapā http://du.lv/files/0000/1409/Bulanovs_ promoc_darbs.pdf.

***

2008. gada 16. oktobrī plkst. 16.30 RTU Elektronikas un telekomunikāciju nozares promocijas padomes “RTU P–08” atklātajā sēdē Rīgā, Rīgas Tehniskās universitātes Elektronikas un telekomunikāciju fakultātē Āzenes ielā 12, 210. telpā

JURĢIS PORIŅŠ

aizstāvēs promocijas darbu “Nelineārie efekti optiskajās šķiedrās” telekomunikāciju doktora zinātniskā grāda iegūšanai.
Recenzenti: profesors Dr. habil. sc.ing. Jānis Jankovskis (RTU), vadošais pētnieks Dr. habil. phys. Linards Skuja (LU CFI), profesors Dr. phys. Valfrīds Paškevičs (DU).
Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskās bibliotēkā Ķīpsalas ielā 10, Valsts Nacionālajā bibliotēkā, Anglikāņu ielā 5, kā arī elektroniski RTU mājas lapā http://www.rtu.lv/
.

***

2008.gada 17.oktobrī plkst. 10.00 LU Cietvielu fizikas institūtā , Ķengaraga ielā 8, konferenču zālē LU Fizikas un astronomijas zinātnes nozares promocijas padomes atklātā sēdē

OJĀRS BALCERS

aizstāvēs promocijas darbu “Halkogēnīdu amorfu plānu kārtiņu fototermiskās īpašības” fizikas doktora zinātniskā grāda iegūšanai.
Recenzenti: profesors Ivars Lācis, profesors Māris Knite un profesors Andris Ozols.
Ar promocijas darbu var iepazīties LU Zinātniskajā bibliotēkā un LU Fizikas un matemātikas fakultātē.

***

2008. gada 28. oktobrī plkst. 14.00 LU Filoloģijas un mākslas zinātņu fakultātes (Visvalža ielā 4a, Rīgā) 204. auditorijā notiks LU Literatūrzinātnes, folkloristikas un mākslas zinātnes nozares promocijas padomes atklātā sēde, kurā disertāciju filoloģijas doktora grāda iegūšanai aizstāvēs

ANTRA LEINE.

Temats “Literārā teksta interpretācija Džeinas Ostinas romānu ekranizācijās”.
Recenzenti: Dr.habil.philol. Sigma Ankrava; Dr.art. Silvija Līce; Dr.art. Anita Uzulniece.
Ar promocijas darbu var iepazīties LU Zinātniskajā bibliotēkā un LU Filoloģijas un mākslas zinātņu fakultātes 207. telpā.

***

2008. gada 28. oktobrī plkst. 16.00 LU Filoloģijas un mākslas zinātņu fakultātes (Visvalža ielā 4a, Rīgā) 204. auditorijā notiks LU Literatūrzinātnes, folkloristikas un mākslas zinātnes nozares promocijas padomes atklātā sēde, kurā disertāciju mākslas zinātņu doktora grāda iegūšanai aizstāvēs

INGRĪDA VILKĀRSE.

Temats “Operas režijas tendences Latvijas Nacionālajā operā (1995–2003)”.
Recenzenti: Dr.habil.philol. Benedikts Kalnačs; Dr.art. Lilija Dzene; Dr.art. Ingrīda Zemzare.
Ar promocijas darbu var iepazīties LU Zinātniskajā bibliotēkā un LU Filoloģijas un mākslas zinātņu fakultātes 207. telpā.

***

2008.gada 28.oktobrī plkst. 15.00 Rīgā, Āzenes ielā 14/24, 271.telpā RTU ķīmijas inženierzinātņu nozares RTU promocijas pa-domes P-18 atklātā sēdē

SERGEJS GAIDUKOVS

aizstāvēs promocijas darbu inženierzinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai par tēmu “Montmorilonīta nanolīmeņa plākšņveida daļiņas saturoši polimērkompozīti”.
Oficiālie recenzenti: Dr.habil.phys. Jānis Maniks, Dr.habil.sc.ing. Juris Jansons, Dr.habil.chem. Valdis Kaļķis.
Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotekā Ķīpsalas ielā 10, Latvijas Nacionālajā bibliotekā, kā arī internetā RTU mājas lapā: www.rtu.lv/zinātne.

***

2008. gada 29.oktobrī plkst.16.00 LU Vadībzinātnes un Demogrāfijas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Aspazijas bulv.5, 322. auditorijā promocijas darbu doktora zinātniskā grāda iegūšanai vadībzinātnē aizstāvēs

AGRIS UPENIEKS.

Temats – “Jauno izglītības iestāžu vadītāju sagatavošana un adaptācija darbam izglītības iestādēs”. Nozare – vadībzinātne, apakšnozare– izglītības vadība.
Recenzenti: prof. Dr. ķīm. Andrejs Rauhvargers; prof. Dr. ekon. Anastasija Vilciņa; prof. PhD Deivids Džeims.
Ar promocijas darbu var iepazīties LU Centrālajā bibliotēkā, Rīgā, Kalpaka bulvārī 4.

***

2008. gada 31.oktobrī plkst. 15:30 RTU Kaļķu ielā 1, 119 telpā notiks RTU – P14 Promociju padomes atklātā sēde, kurā promocijas darbu inženierzinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai elektrotehnikas nozarē aizstāvēs

ARTŪRS PURVIŅŠ

par tēmu “Ūdeņraža degvielas elementu enerģētisko sistēmu dinamiskie raksturojumi un spēka elektronikas pārveidotāji”. Recenzenti: prof. Dr. habil. sc.ing.A.Šnīders (LLU); vad.pētn., Dr. J. Kleperis (LU, Latvija); prof. Dr. sc.ing. K.Ketners (RTU, Latvija).
Ar promocijas darbu var iepazīties RTU EEF mājas lapā http:// www.eef.rtu.lv un RTU Zinātniskajā bibliotēkā, Ķīpsalas ielā 10.

***

2008. gada 31.oktobrī plkst. 14:00 RTU Kaļķu ielā 1, 119 telpā notiks RTU – P14 Promociju padomes atklātā sēde, kurā promocijas darbu inženierzinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai elektrotehnikas nozarē aizstāvēs

MIHAILS GOROBECS

par tēmu “Ģenētisko algoritmu izpēte elektriskā transporta optimālai vadībai”.
Recenzenti: prof. Dr.habil.sc.ing. J.Dirba (RTU, Latvija); prof. Dr. habil. sc.ing. A.Šnīders (LLU); prof. Dr. habil.sc.ing. J. Merkurjevs (RTU, Latvija).
Ar promocijas darbu var iepazīties RTU EEF mājas lapā http:// www.eef.rtu.lv un RTU Zinātniskajā bibliotēkā, Ķīpsalas ielā 10.

***

LU Juridiskās zinātnes apakšnozaru Valststiesības, Krimināltiesības un Starptautiskās tiesības promocijas padome informē, ka 2008. gada 8.septembrī I.VEIKŠA atsauca sava promocijas darba “Autortiesību un blakustiesību ieguves un izmantošanas problēmas raidorganizāciju darbībā Eiropas apraides zonā” aizstāvēšanu.

Pēdējā atjaunošana 25-09-2008
Powered by Elxis - Open Source CMS