Aizstāvēšana

15-06-2017

2017. gada 29. jūnijā plkst. 14.00 Latvijas Kultūras akadēmijā Ludzas ielā 24, Rīgā, notiks Latvijas Kultūras akadēmijas Promocijas padomes atklātā sēde, kurā

ZELTĪTE BARŠEVSKA

aizstāvēs promocijas darbu „Etnicitātes reprezentācijas tradicionālajā mākslā. Latgaliešu un Latgales vecticībnieku 20. gs. rotāto dvieļu piemērs" mākslas zinātņu doktora grāda iegūšanai.

Recenzenti: Dr. hist., Dr. habil. art. Juris Tālivaldis Urtāns, Dr. habil.art. Janīna Kursīte-Pakule, Dr. art. Baiba Vanaga.

Ar promocijas darbu var iepazīties Latvijas Kultūras akadēmijas bibliotēkā Ludzas ielā 24, Rīgā un LKA mājaslapā www.lka.edu.lv.

***

2017. gada 30. jūnijā plkst. 10.00 LU Vadībzinātnes un Demogrāfijas promocijas padomes atklātā sēdē Rīgā, Aspazijas bulv. 5, 322. auditorijā promocijas darbu doktora zinātniskā grāda iegūšanai demogrāfijas nozarē sociāli ekonomiskās demogrāfijas apakšnozarē (Dr.oec.) aizstāvēs

ALEKSANDRS DAHS.

Tēma "Sociāli ekonomisko faktoru un reģionālās politikas loma Latvijas demogrāfiskajā attīstībā".

Recenzenti: Dr.ģeogr. Zaiga Krišjāne, (LU ĢZZF), PhD Allan Puu (Tallinas Universitāte, Igaunija); Dr.demogr. Līga Āboliņa (LR Labklājības ministrija).

Ar promocijas darbu var iepazīties LU bibliotēkā Rīgā, Raiņa bulvārī 19.

***

2017. gada 5. jūlijā plkst. 16.00 Transporta un sakaru institūta konferenču zālē (4-130) Lomonosova ielā 1, Rīgā, Transporta un loģistikas promocijas padomes atklātā sēdē

MARINA REBEZOVA

aizstāvēs promocijas darbu "Aviācijas papildpakalpojumu loģistika un optimizācija gaisa transportā" inženierzinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai transporta un satiksmes nozarē.

Recenzenti: Dr.habil.sc.ing. Vladimirs Šestakovs (RTU), Dr.sc.ing. Irina Jackiva (TSI), Dr.habil.sc.ing. Ramūnas Palšaitis (Viļņas Gedimina Tehniskā Universitāte, Lietuva).

Ar promocijas darbu var iepazīties TSI mājaslapā http://www.tsi.lv/ un TSI bibliotēkā, Lomonosova iela 1.

***

LLU Informācijas tehnoloģijas nozares promocijas padomes atklātā sēdē 2017. gada 26. maijā JĀNIS JUDRUPS aizstāvēja promocijas darbu un viņam tika piešķirts inženierzinātņu doktora zinātniskais grāds
(Dr.sc.ing.) Informācijas tehnoloģijas nozarē. Balsošanas rezultāti: par - 10, pret - 2, nederīgi biļeteni - 0.

***

Daugavpils Universitātes Psiholoģijas nozares promocijas padomes atklātā sēdē 2017. gada 31. maijā VADIMS MURAŠOVS aizstāvēja promocijas darbu un viņam tika piešķirts psiholoģijas nozares doktora zinātniskais grāds (Dr.psych.) sociālās psiholoģijas apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par - 6, pret - 0, nederīgi biļeteni - 0.

***

RTU Promocijas padome P-18 2017. gada 31. maija sēdē piešķīra inženierzinātņu doktora zinātnisko grādu KRISTAPAM RUBENIM materiālzinātnes nozares "Inteliģentie materiāli un struktūras" apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par - 14, pret - 0, nederīgi biļeteni - 0.

***

Latvijas Universitātes Psiholoģijas zinātņu nozares promocijas padome 2017. gada 6. jūnija sēdē piešķīra ESTEREI BIRZIŅAI psiholoģijas doktora (Dr.psych.) zinātnisko grādu klīniskās psiholoģijas apakšnozarē. Balsošanas rezultāti: par - 9, pret - 0, nederīgi biļeteni - 0.

***

LLU Pārtikas zinātnes nozares Pārtikas procesu un iekārtu, Pārtikas mikrobioloģijas un Pārtikas produktu kvalitātes apakšnozaru promocijas padomes atklātā sēdē 2017. gada 12. jūnijā LĪGA PRIECIŅA aizstāvēja promocijas darbu un viņai tika piešķirts inženierzinātņu doktora zinātniskais grāds (Dr.sc.ing.) pārtikas zinātnes nozarē. Balsošanas rezultāti: par - 9, pret - 0, nederīgi biļeteni - 0.

***

RTU inženierzinātņu nozares promocijas padomes P-07 atklātā sēdē 2017. gada 12. jūnijā NADEŽDA ZEŅINA aizstāvēja promocijas darbu un viņai tika piešķirts inženierzinātņu doktora zinātniskais grāds. Balsošanas rezultāti: par - 7, pret - 0, nederīgi biļeteni - 0.

Pēdējā atjaunošana 20-06-2017
Powered by Elxis - Open Source CMS