Valsts emeritētā zinātnieka statuss piešķirts 26 zinātniekiem

15-06-2017

Pamatojoties uz LR MK 2010. gada 27. jūlija noteikumiem Nr. 692 "Valsts emeritētā zinātnieka statusa piešķiršanas kārtība", Latvijas Zinātņu akadēmija ir apstiprinājusi Valsts emeritēto zinātnieku padomes 2017. gada 1. jūnija lēmumu par valsts emeritētā zinātnieka statusa piešķiršanu 26 zinātniekiem:

Dr.habil.phys. Imantam BĒRSONAM
Dr.habil.phys. Baibai BĒRZIŅAI
Dr.med. Rūtai CAREI
Dr.habil.philol. Fjodoram FJODOROVAM
Dr.habil.philol. Viktoram HAUSMANIM
Dr.habil.sc.ing. Anatolijam JEMEĻJANOVAM
Dr.habil.chem. Valdim KAMPARAM
Dr.chem. Aivaram KRAUZEM
Dr.agr. Dainim LAPIŅAM
Dr.habil.phys. Ņinai MIRONOVAI-ULMANEI
Dr.habil.philol. Dainai NĪTIŅAI
Dr.habil.phys. Mārim OZOLIŅAM
Dr.habil.biol. Aleksandram RAPOPORTAM
Dr.habil.biol. Īzakam RAŠALAM
Dr.agr. Arnoldam RIEKSTIŅAM
Dr.sc.ing. Jurim SKUJĀNAM
Dr.habil.chem. Uldim STIRNAM
Dr.chem. Intai STRAKOVAI
Dr.sc.ing. Francim SUDNIEKAM
Dr.habil.math. Aleksandram ŠOSTAKAM
Dr.habil.chem. Gaļinai TELIŠEVAI
Dr.biol. Laimai TIHOMIROVAI
Dr.chem. Brigitai VĪGANTEI
Dr.med. Arnim VĪKSNAM
Dr.biol. Ilmārai VĪNAI
Dr.biol. Īrai Irēnai VĪTIŅAI

Informāciju sagatavoja: Baiba Ādamsone,
Valsts emeritēto zinātnieku padomes sekretāre

Powered by Elxis - Open Source CMS